Google

Bạn muốn dùng địa chỉ email nào với tài khoản này?

Địa chỉ email công việc hiện tại hoặc mới
Ví dụ: you@company.com
Một địa chỉ email @gmail.com mới để quản lý doanh nghiệp của tôi
Ví dụ: you@gmail.com