Lisätuotteiden ehdot

Google saattaa ajoittain tuoda saataville yhden tai useampia Google-tuotteita tai ‑palveluita, joista käytetään nimitystä "Lisätuotteet" tai "Lisäpalvelut" Asiakkaan Google Workspace ‑sopimuksessa, Cloud Identity ‑sopimuksessa tai Hire-sopimuksessa ("Sopimus" soveltuvin osin). Näiden Lisätuotteiden ehtojen yhteydessä kutsumme tällaisia tuotteita ja palveluita yhdessä "Lisätuotteiksi".

Jos Asiakas tai Käyttäjä käyttää Lisätuotteita, Asiakas hyväksyy nämä Lisätuotteiden ehdot, joita sovelletaan sovellettavan Sopimuksen lisäksi. Jos Asiakas tai Käyttäjä käyttää Lisätuotteita, Asiakas hyväksyy kyseisten tuotteiden käyttöä koskevat kaikki muut ehdot ("Käyttöehdot") alla kuvatulla tavalla. Selkeyden vuoksi jokaiset Käyttöehdot muodostavat erillisen sopimuksen. Niitä ei sisällytetä sovellettavaan Sopimukseen eikä sovellettava Sopimus sääntele niitä.

 • Jos Asiakas ei halua ottaa käyttöön mitään Lisäpalveluista tai jos toimit Asiakkaan puolesta mutta sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia sitoa Asiakasta näihin Lisäehtoihin, poista kyseiset Lisäpalvelut käytöstä Palveluiden toiminnoista.

  • 1. Määritelmät. Näissä Lisätuotteiden ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitettujen käsitteiden merkitys on määritelty sovellettavassa Sopimuksessa, ellei tässä tai sovellettavassa Sopimuksessa toisin määritellä tai mainita.

  • 2. Sovellettavat Käyttöehdot. Lisätuotteiden sääntelyyn sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja ja muita sovellettavia Käyttöehtoja. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät noudattavat tällaisia Käyttöehtoja. Lisätuotteet ja niitä koskevat Käyttöehdot ovat saatavilla osoitteesta https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=181865 (englanniksi) (tai muusta Googlen ilmoittamasta URL-osoitteesta) ja Google voi päivittää tai muuttaa niitä ajoittain.

  • 3. Saatavuus. Lisätuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

  • 4. Tekninen tuki. Asiakkaan vastuulla on vastata Käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten kysymyksiin, jotka liittyvät Asiakkaan tai sen Käyttäjien Lisätuotteiden käyttöön. Google tarjoaa Lisätuotteita koskevia teknisiä tukipalveluita ainoastaan siinä määrin, kuin sovellettavissa Käyttöehdoissa on ilmoitettu. Google ei tarjoa muuta teknistä tukea Lisätuotteille, ellei tätä ole mainittu erikseen kirjallisesti.

  • 5. Lakien noudattaminen. Asiakas sitoutuu toimittamaan Lisätuotteet Käyttäjille kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Näitä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa yhdysvaltalainen Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) ja Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA).

  • 6. Asiakkaan käyttöoikeudet Käyttäjän tietoihin. Asiakas voi tarkastella, valvoa, poistaa, korjata, viedä, käyttää ja luovuttaa Käyttäjän antamia ja Käyttäjään liittyviä, Lisätuotteiden käyttöä koskevia tietoja ja poistaa Käyttäjätileiltä Lisätuotteiden käyttöoikeuksia. Siinä määrin kuin Asiakkaalla on edellä kuvaillut valtuudet, Asiakas toimittaa Käyttäjälle olennaiset tiedot ja mahdollistaa Käyttäjän yksityisyys‑ ja tietosuojalakien mukaisten ja niihin liittyvien oikeuksien toteutumisen. Jos Google saa Käyttäjältä pyynnön, joka koskee Asiakkaan suorittamaa ja Lisätuotteisiin liittyvää Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä, Google lähettää kyseisen pyynnön Asiakkaalle. Pyyntöön vastaaminen on Asiakkaan vastuulla.

  • 7. Käyttäjän suostumus. Ennen kuin Käyttäjä saa käyttöoikeudet Lisätuotteiden käyttöön, Asiakas pyytää ja ylläpitää Käyttäjän suostumusta Lisätuotteiden käyttöä koskevien Käyttäjän henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön. Tätä ei sovelleta Osiota 8 (Vanhempien suostumus) koskeviin tapauksiin.

  • 8. Vanhempien suostumus. Ennen kuin Asiakas sallii alle 16-vuotiaan (tai Euroopan unionin jäsenmaassa määriteltyä vähimmäisikää nuoremman) Euroopan talousalueella asuvan tai alle 18-vuotiaan muualla maailmassa asuvan Käyttäjän käyttää Lisätuotteita, Asiakkaan on saatava tämän vanhempien suostumus Lisätuotteiden käyttöä koskevien henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

  • 9. Google Pay. Google Pay ‑tili, jonka Käyttäjä on avannut, on Käyttäjän henkilökohtainen tili, ja se on laaja-alaisten lainsäädäntövaatimusten ja kieltojen säätelemä. Vaikka Asiakas voi keskeyttää Käyttäjän Google Pay ‑tilin käytön, Asiakas ei voi käyttää Käyttäjän Google Pay ‑tiliä tai muuttaa kyseisen Google Pay ‑tilin tietoja. Käyttäjän Google Pay ‑tilin tiedot ovat Asiakkaan käytössä ainoastaan Google Payn tietosuojakäytäntöjen ja Asiakkaan tietosuojakäytännön mukaisesti.

  • 10. Hyvitykset maksetuista palveluista. Jos Asiakas poistaa käytöstä Lisätuotteen, josta Asiakas tai Käyttäjä on maksanut, Google ei ole velvollinen hyvittämään käyttämättömiä ja maksettuja palveluja Asiakkaalle ja/tai Käyttäjälle. Asiakas turvaa Googlea kaikilta vastuilta, vahingoilta, menetyksiltä, korvausvelvoitteilta ja kustannuksilta (mukaan lukien selvittelykulut ja kohtuulliset lakikulut), jotka aiheutuvat tällaisten maksullisten palveluiden Käyttäjän hyvitysvaatimuksista.

  • 11. Ositettavuus. Jos mikä tahansa näiden Lisätuotteiden ehtojen kohta on täytäntöönpanokelvoton, muut Lisätuotteiden ehdot säilyvät voimassa.

  • 12. Muutokset. Google voi ajoittain muokata näitä Lisätuotteiden ehtoja.

  • 13. Ristiriitaisten ehtojen tulkinta. Niiltä osin kuin näiden Lisätuotteiden ehtojen ja muun sovellettavan Sopimuksen ehtojen välillä on ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuutta, sovellettava Sopimus on etusijalla. Niiltä osin kuin näiden Lisätuotteiden ehtojen ja kulloinkin sovellettavien Käyttöehtojen välillä on ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuutta, sovellettavat Käyttöehdot ovat etusijalla.