Verkkotunnuksen rekisteröintiehdot

 • Nämä verkkotunnuksen rekisteröintiehdot ("Sopimus") tulevat voimaan sinun ja Googlen välille. "Google" on määritelty osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity. Sopimus koskee verkkotunnuksen rekisteröintipalvelun ("Verkkotunnuspalvelu") hankintaa Googlen käyttöliittymän kautta. Käyttämällä Verkkotunnuspalvelua rekisteröit verkkotunnukset kolmantena osapuolena toimivien verkkotunnusten rekisteröintipalveluiden ("Rekisteröijäkumppanit") kautta, joilla on sopimussuhde Googlen kanssa. Googlen pääasiallisena tehtävänä rekisteröinnin yhteydessä on ehdottaa Rekisteröijäkumppania, auttaa rekisteröimään verkkotunnukset Rekisteröijäkumppanin palvelussa sekä auttaa Rekisteröijäkumppanin kautta tehtävässä Google-palveluiden määrityksessä. Rekisteröijäkumppanit voivat aika ajoin vaihtua Googlen oman harkinnan mukaisesti. Sinun on hyväksyttävä Rekisteröijäkumppanin käyttöehdot, jotta voit rekisteröidä verkkotunnuksen kyseisen Rekisteröijäkumppanin kautta. Olet tietoinen siitä, että sinulla on erillinen sopimus Rekisteröijäkumppanin kanssa ja että olet vastuussa kaikista kyseisen sopimuksen mukaisista sitoumuksista, velvoitteista ja maksuista. Verkkotunnuksen rekisteröinnin saatavuuteen, hankintaan, uusimiseen, ylläpitoon tai muuhun tukeen liittyvissä asioissa on käännyttävä kyseisen Rekisteröijäkumppanin, ei Googlen, puoleen.

  • 1. Rekisteröinti. Olet tietoinen siitä, että Internet Corporation for Assigned Names ‑organisaation ("ICANN") määrittelyn mukaisesti olet verkkotunnustesi Haltija. Suostut noudattamaan verkkotunnuksiasi koskevia asianmukaisia ICANN:n sääntöjä ja käytäntöjä, myös ICANN:n riidanratkaisumenettelyä. Suostut lähettämään kattavat ja tarkat rekisteröintitiedot, kuten rekisteröintiin liittyvät ja muiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot, sekä pitämään ne aina ajan tasalla. Hyväksyt myös sen, että vaikka voit päättää olla lisäämättä tietojasi WHOIS-tietokantaan, tätä päätösmahdollisuutta koskevat säännökset saattavat muuttua, jolloin Rekisteröijäkumppanisi tai Google voi luovuttaa verkkotunnustietosi katsoessaan sen välttämättömäksi. Jos nimeät muita toimimaan puolestasi missä tahansa tehtävässä, hyväksyt olevasi vastuussa kaikista verkkotunnuksiisi liittyvistä velvoitteista tai sitoumuksista, joiden kohteeksi edustajasi joutuvat, ja edustajiesi on hyväksyttävä tämän Sopimuksen ehdot sekä Rekisteröijäkumppanin käyttöehdot. Google pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä sellaisia verkkotunnuksia, jotka rikkovat Google Workspacen Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, tai peruuttaa tällaisten verkkotunnusten rekisteröinnin.

  • 2. Muutokset. Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti perusteltuja muutoksia Google Workspacen Hyväksyttyä käyttöä koskevaan käytäntöön. Jos Google tekee merkittävän muutoksen Google Workspacen Hyväksyttyä käyttöä koskevaan käytäntöön, Google ilmoittaa siitä Asiakkaalle (tiedote voi tulla sähköpostitse).

  • 3. Laskutus ja maksaminen. Kun hyväksyt ehdot, sitoudut ostamaan Verkkotunnuspalvelun Googlelta vuoden ajaksi. Voit maksaa Verkkotunnuspalvelun credit-kortilla, debit-kortilla tai muulla tilaussivulla ilmoitetulla maksutavalla. Google rekisteröi verkkotunnuksesi, kun maksutapasi on hyväksytty, mutta laskuttaa sinua vasta sen kuun lopussa, jona ostat verkkotunnukset. Kaikkien laskutettavien summien valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei tilaussivulla toisin mainita. Verkkotunnusten automaattinen uusiminen on mahdollista ottaa käyttöön rekisteröinnin yhteydessä tai Verkkotunnuspalvelun kautta. Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, vuotuisen tilausjakson päättyessä Verkkotunnuspalvelu uusitaan automaattisesti seuraavan vuoden ajaksi ja Google laskuttaa sinulta uuden, senhetkisen hinnaston mukaisen maksun kyseisen laskun eräpäivänä. Kaikki maksut ovat lopullisia, eikä Google tarjoa oikeutta minkäänlaista hyvityksiin.

  • 4. Verkkotunnustiedot. Valtuutat Googlen olemaan yhteydessä Rekisteröijäkumppaneihin puolestasi ja tekemään muutoksia tietoihisi kyseisten Rekisteröijäkumppaneiden kanssa Verkkotunnuspalvelun toimivuuden tehostamiseksi. Valtuutat Googlen toimimaan omasta valinnastaan Verkkotunnuspalvelun kautta rekisteröityjen verkkotunnusten teknisenä, laskutukseen liittyvänä tai muuna kontaktina.

  • 5. Siirtäminen. Olet tietoinen siitä, että Google voi omasta harkinnastaan milloin tahansa muuttaa Rekisteröijäkumppaneitaan tai alkaa itse tarjota kyseisiä verkkotunnusten rekisteröintipalveluita. Tällaisen muutoksen yhteydessä Google voi vaihtaa Rekisteröijäkumppaniasi. Valtuutat Googlen toimimaan Verkkotunnuksen haltijan edustajana yksinomaan kyseisen muutoksen pyytämistä, tarvittavien lomakkeiden täyttämistä ja tarvittavien sopimusten tekemistä varten. Valtuutat Googlen myös toimimaan hallinnollisena kontaktina ja vaihtamaan hallinnollisen kontaktin yksinomaan verkkotunnusten siirtämistä, tarvittavien lomakkeiden täyttämistä ja tarvittavien sopimusten tekemistä varten.

  • 6. Lopettaminen. Google voi lopettaa Verkkotunnuspalvelun mistä tahansa syystä meneillään olevan kauden lopussa ilmoittamalla asiasta vähintään kolmekymmentä päivää aikaisemmin. Google voi lopettaa Verkkotunnuspalvelun välittömästi, jos Googlella on kohtuullinen syy katsoa, että (i) verkkotunnuksesi tai toiminta verkkotunnuksessasi rikkoo Google Workspacen Hyväksyttävää käyttöä koskevaa käytäntöä, tai (ii) on kaupallisesti epätarkoituksenmukaista jatkaa Verkkotunnuspalvelun tarjoamista sovellettavien lakien perusteella.

  • 7. Vastuurajoitus.

   • 7.1. Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita osapuolten vastuita (a) kuolemantapauksessa tai henkilövahingossa, joka aiheutuu jommankumman osapuolen tai niiden henkilökunnan, edustajien tai työntekijöiden huolimattomuudesta, tai (b) petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

   • 7.2. Kumpikaan osapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen (sopimuksen, rikkomuksen tai muun) perusteella toiselle osapuolelle aiheutuneista erityisluonteisista, epäsuorista tai välillisistä tappioista (riippumatta siitä, tiesivätkö osapuolet kyseisistä tappioista tai niiden mahdollisuudesta Sopimuksen tekopäivänä).

   • 7.3. Kummankin osapuolen vastuu tämän Sopimuksen (sopimuksen, rikkomuksen tai muun) nojalla liittyen mihin tahansa tapahtumaan tai toisiinsa liittyvien tapahtumien sarjaan on rajoitettu (a) 125 prosenttiin Asiakkaan maksamasta ja maksettavasta tämän Sopimuksen mukaisesta kokonaissummasta tapahtumaa (tai tapahtumasarjan ensimmäistä tapahtumaa) välittömästi edeltävältä 12 kuukaudelta tai (b) 25 000 puntaan sen mukaan, kumpi on suurempi.

  • 8. Sovellettava lainsäädäntö.

   • 8.1. Tässä Sopimuksessa ja kaikissa tähän Sopimukseen tai sen käsiteltäviin asioihin tai muotoon liittyvissä (sopimusoikeudellisissa tai muissa) erimielisyyksissä ("Kiista") noudatetaan Ison-Britannian lakia.

   • 8.2. Kaikki Kiistat lähetetään ja lopulta ratkaistaan välimiesmenettelyssä Lontoon välimiesmenettelyoikeuden (LCIA) sääntöjen mukaan, jotka sisältyvät tällä maininnalla tähän kohtaan. Välimiesten lukumäärä on kolme. Välimiesmenettelyn paikkana on Lontoo, Iso-Britannia. Välimiesmenettelyn kielenä on englanti.

   • 8.3. Tämä kohta 8 ei rajoita kummankaan osapuolen oikeutta hakea pakkotila-, välitoimi- tai kieltomääräystä (yhdessä "Välitoimihakemus") miltä tahansa asianmukaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimelta. Ellei Asiakkaan rekisteröity toimipaikka tai päätoimipaikka ole Venäjällä tai Ukrainassa, välimiestuomioistuin tarkastaa Välitoimihakemuksen ja ratkaisee kaikki kiistat, jotka liittyvät Välitoimihakemukseen.

  • 9. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa minkään tämän Sopimuksen mukaisen velvollisuuden laiminlyönnistä tai suorittamisen viivästymisestä, jos laiminlyönti tai viivästyminen johtuu olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallittavissa.

  • 10. Ehdoista luopumisen puuttuminen. Jonkin tämän Sopimuksen ehdon käyttämättä jättäminen ei merkitse kyseisestä (tai mistään muusta) oikeudesta tai hyvityskeinosta luopumista.

  • 11. Erotettavuus. Tämän Sopimuksen yhdenkään ehdon (tai ehdon osan) pätemättömyys, laittomuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muiden (mahdollisten) ehtojen ja Sopimuksen voimassaolon jatkumiseen.

  • 12. Edustussuhteen puuttuminen. Osapuolet ovat riippumattomia sopimuspuolia, eikä tämä Sopimus luo edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta.

  • 13. Ulkopuolisten edunsaajien puuttuminen. Mikään tässä Sopimuksessa ei luo tai anna oikeuksia tai muita etuja muille kuin tämän Sopimuksen osapuolille.

  • 14. Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen mahdollisuutta vaatia kohtuullista korvausta.

  • 15. Koko sopimus. Tämä Sopimus ja kaikki tässä Sopimuksessa mainitut asiakirjat muodostavat osapuolien välisen tätä aihetta koskevan kokonaissopimuksen ja korvaavat kaikki aiemmat tätä aihetta koskevat osapuolten väliset sopimukset.

  • 16. Ehtojen ristiriidat. Jos olet hyväksynyt sekä Sopimuksen että Google Domainsin käyttöehdot osoitteessa https://domains.google.com/tos ("Google Domainsin käyttöehdot") ja mikä tahansa Sopimuksen ehdoista on ristiriidassa Google Domainsin käyttöehtojen kanssa, sovelletaan tällaisissa tapauksissa Sopimuksen ehtoa.