Mga Tuntunin sa Pagpaparehistro ng Domain

 • Ang Mga Tuntuning ito sa Pagpaparehistro ng Domain ay magkakaroon ng bisa sa pagitan mo at ng Google kapag iyong tinanggap ang nasa ibaba (ang "Kasunduan") at pinangasiwaan mo ang iyong pagbili sa serbisyo sa pagpaparehistro ng domain ("Serbisyo ng Domain") sa pamamagitan ng interface ng Google. Para sa Mga Customer na may billing address sa New Zealand, ang Kasunduang ito ay binuo at nagkaroon ng bisa sa pagitan ng Customer at Google New Zealand Limited, na may mga tanggapan sa PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010, bilang awtorisadong reseller ng Serbisyo ng Domain sa New Zealand. Tumutukoy ang “Google” sa Google LLC at/o sa mga affiliate nito (kasama ang Google New Zealand Limited) gaya ng hinihingi sa konteksto. Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo ng Domain na ito, nagpaparehistro ka ng (mga) domain name sa pamamagitan ng mga third party na registrar ng domain name na may kontrata sa Google ("Mga Partner na Registrar"). Ang pangunahing tungkulin ng Google sa nasabing pagpaparehistro ay magmungkahi sa iyo ng Partner na Registrar, tulungan kang irehistro ang iyong (mga) domain name sa naturang Partner na Registrar, at pagtulong sa pag-set up ng mga angkop na serbisyo ng Google sa pamamagitan ng Partner na Registrar na iyon. Ang Mga Partner na Registrar ng Google ay maaaring magbago paminsan-minsan sa sariling pagpapasya ng Google. Dapat kang sumang-ayon sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Partner na Registrar upang makapagparehistro ng domain name sa Partner na Registrar na iyon. Nauunawaan mo na mayroon kang hiwalay na kontraktwal na kasunduan sa Partner na Registrar at responsable ka sa lahat ng sagutin, obligasyon, at bayarin ayon sa nakasaad sa kasunduang iyon. Ang anumang isyu hinggil sa availability, pagbili, pag-renew, pagpapanatili, o iba pang suportang nauugnay sa pagpaparehistro sa iyong domain name ay dapat ipagbigay-alam sa naturang Partner na Registrar at hindi sa Google. Ang Serbisyo ng Domain ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy ng Google sa https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Pagpaparehistro. Nauunawaan mong ikaw ang Registrant para sa iyong (mga) domain name tulad ng inilalarawan ng Internet Corporation for Assigned Names ("ICANN"). Sumasang-ayon kang susunod sa mga nauugnay na regulasyon at patakaran ng ICANN kaugnay ng iyong (mga) domain name, kabilang ang Proseso sa Pagresolba ng Di-pagkakasundo hinggil sa Magkaparehong Domain Name ng ICANN. Sumasang-ayon kang isumite at panatilihin ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro, kabilang ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa pagpaparehistro at iba pang pakikipag-ugnayan, nang kumpleto at tumpak sa lahat ng oras. Sumasang-ayon ka rin at nauunawaang bagama't maaaring piliin mong panatilihing nasa labas ng WHOIS database ang iyong impormasyon, kung magbago ang mga regulasyon ukol sa nasabing eleksyon, maaaring ibunyag ng iyong Kasosyong Registrar o ng Google ang iyong impormasyon sa domain na makatuwiran nitong pinaniniwalaang kailangan. Kung papangalanan mo ang iba na kumilos sa iyong ngalan sa anumang kapasidad, kinukumpirma mong may pananagutan ka sa anumang magiging obligasyon o sagutin ng iyong mga ahente kaugnay ng (mga) domain name mo at dapat tanggapin ng iyong mga ahente ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Registrar Partner. Nakalaan sa Google ang karapatan na tanggihan o kanselahin ang pagpaparehistro ng anumang domain name na lumalabag sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Google Workspace na available sa https://workspace.google.com/terms/use_policy.html o iba pang URL na maaaring ibigay ng Google.

  • 2. Mga Pagbabago. Maaaring gumawa ng mga makatuwiran ayon sa komersyo na pagbabago ang Google sa Kasunduang ito pana-panahon. Kung gumawa ang Google ng materyal na pagbabago sa Kasunduang ito, aabisuhan ng Google ang Kostumer (ang abiso ay maaaring sa pamamagitan ng e-mail).

  • 3. Pagsingil at Pagbabayad. Kapag tinanggap mo, magiging obligado kang bilhin ang Serbisyo ng Domain mula sa Google para sa isang taunang termino. Maaari mong bayaran ang Serbisyo ng Domain gamit ang isang credit card, debit card o ayon sa nakalaan sa pahina ng pag-order. Irerehistro ng Google ang iyong (mga) pangalan ng domain pagkatapos nitong makumpirma ang pagiging wasto ng iyong paraan ng pagbabayad, ngunit hindi ka sisingilin hanggang sa katapusan ng buwan kung kailan mo binili ang (mga) pangalan ng domain. Ang lahat ng mga pagbabayad ay sa U.S. dollars maliban kung iba ang nakasaad sa pahina ng order. Sa pag-sign up o sa pamamagitan ng Serbisyong Domain, maaari mong piliing awtomatikong i-renew ang iyong (mga) domain name. Kung pipiliin mo ang opsyong ito, sa katapusan ng taunang takdang panahon, awtomatikong magre-renew ang Serbisyo ng Domain para sa mga karagdagang taunang takdang panahon at sisingilin ka ng Google para sa kasalukuyang bayarin sa pag-renew kapag kailangan nang bayaran ang naturang bayarin. Pinal na ang lahat ng pagbabayad at hindi magbibigay ang Google ng anumang pag-refund ng mga bayarin.

  • 4. Mga Tala ng Domain. Pinahihintulutan mo ang Google na makipag-ugnayan sa iyong (mga) Kasosyong Registrar sa iyong ngalan at gumawa ng mga pagbabago sa iyong mga talaan kasama ng naturang (mga) Kasosyong Registrar upang mapangasiwaan ang paggana ng Serbisyo ng Domain. Pinahihintulutan mo ang Google na, sa kagustuhan nito, na maging ang contact sa teknikal, pagsingil o iba pa para sa mga domain na naiparehistro sa pamamagitan ng Serbisyo ng Domain.

  • 5. Paglipat. Nauunawaan mo na maaaring baguhin ng Google ang Mga Kasosyong Registrar nito o magsimulang magbigay ng naturang mga serbisyo sa pagpaparehistro ng pangalan ng domain anumang oras at sa sarili nitong paghuhusga. Konektado sa nasabing pagbabago, maaaring palitan ng Google ang iyong Kaparehang Registrar. Pinahihintulutan mo ang Google na kumilos bilang ahente ng Nagparehistro para sa limitadong layunin ng paghiling ng nasabing pagbabago at pagkumpleto ng anumang kailangang mga form o mga kasunduan. Pinahihintulutan mo rin ang Google na maging at i-reset ang administrative na contact para sa limitadong layunin ng paglipat ng iyong (mga) domain name at pagkumpleto ng anumang kailangang mga form o kasunduan.

  • 6. Pagwawakas. Maaaring wakasan ng Google ang Serbisyo ng Domain sa anumang dahilan sa pagtatapos ng kasalukuyang termino sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng abiso tatlumpung araw o mas matagal pa bago ang pagwawakas, sa kundisyong maaaring wakasan kaagad ng Google ang Serbisyo ng Domain kung makatuwirang matutukoy ng Google na (i) lumalabag ang iyong (mga) domain name o aktibidad sa domain sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Google Workspace, o (ii) hindi praktikal sa komersyong patuloy na ibigay ang Serbisyo ng Domain dahil sa mga naaangkop na batas.

  • 7. Limitasyon ng Pananagutan.

   • a. Limitasyon sa Hindi Direktang Sagutin. Wala sa alinmang partido ang mananagot sa ilalim ng Kasunduang ito para sa mga nawalang kita o hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, kahihinatnan, huwaran, o mga danyos na pamparusa, kahit na alam ng partido o dapat na malaman na ang mga danyos ay posible at kahit na ang mga direktang danyos ay hindi nasiyahan sa remedyo.

   • b. Limitasyon sa Halaga ng Sagutin. Wala sa alinmang partido ang maaaring managot sa ilalim ng Kasunduang ito nang higit pa sa ibinayad na halaga ng kostumer sa Google pagkatapos ng labingdalawang buwan bago ang kaganapang napagmumulan ng sagutin.

  • 8. Namamahalang Batas. Pinamamahalaan ng batas ng California ang Kasunduang ito, nakabukod ang napiling mga patakaran ng batas ng estadong iyon. PARA SA ANUMANG DI-PAGKAKASUNDO NA LUMALABAS SA O NAUUGNAY SA KASUNDUANG ITO, PINAPAHINTULUTAN NG MGA PARTIDO ANG PERSONAL NA HURISDIKSYON SA AT ANG EKSLUSIBONG PAGDUDULUGAN NG MGA HUKUMAN SA SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA.

  • 9. Force Majeure. Wala sa alinmang partido ang mananagot para sa hindi sapat na pagganap sa sukdulang sanhi ng isang kundisyon (halimbawa, natural na sakuna, gawa ng giyera o terorismo, kaguluhan, kundisyon ng trabaho, pagkilos na pangpamahalaan, at paggambala sa Internet) na lagpas sa makatuwirang kontrol ng partido.

  • 10. Walang Pagsusuko. Ang pagkabigong magpatupad ng anumang probisyon ng Kasunduang ito ay hindi bumubuo ng pagsusuko.

  • 11. Pagiging Malala. Kung napag-alamang hindi maipapatupad ang anumang paglalaan ng Kasunduang ito, ang balanse ng Kasunduan ay mananatiling may buong puwersa at bisa.

  • 12. Walang Ahensya. Ang mga partido ay mga hiwalay na contractor, at ang Kasunduang ito ay hindi lumilikha ng ahensya, pagsososyo, o joint venture.

  • 13. Walang Third-Party na Mga Makikinabang. Walang mga third-party na makikinabang sa Kasunduang ito.

  • 14. Patas na Lunas. Walang anuman sa Kasunduang ito ang maglilimita sa kakayahan ng alinmang party na humiling ng patas na lunas.

  • 15. Kabuuang Kasunduan. Ang Kasunduang ito, at ang lahat ng mga dokumento na tinutukoy dito, ay ang buong kasunduan ng mga partido na nauugnay sa paksa nito at pumapalit sa anumang nauna o kasabay na mga kasunduan sa paksang iyon.

  • 16. Mga Nagsasalungat na Tuntunin. Kung tinanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito at ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains sa https://domains.google.com/tos ("TOS ng Google Domains") at may pagsasalungat sa pagitan ng alinmang tuntunin ng Kasunduang ito at tuntunin ng TOS ng Google Domains, ang tuntunin ng Kasunduang ito ang masusunod.