Mga Tuntunin sa Pagpaparehistro ng Domain

 • Ang Mga Tuntunin sa Pagpaparehistro ng Domain (ang “Kasunduan”) na ito ay sinasang-ayunan mo at ng Google. Nakasaad ang kahulugan ng "Google" sa https://cloud.google.com/terms/google-entity. Nasasaklawan ng Kasunduang ito ang iyong pagbili ng serbisyo sa pagpaparehistro ng domain (“Serbisyo ng Domain”) sa pamamagitan ng interface ng Google. Sa paggamit ng Serbisyo ng Domain na ito, inirerehistro mo ang (mga) domain name sa pamamagitan ng mga third party na registrar ng domain name na may kontratang ugnayan sa Google ("Mga Partner na Registrar"). Ang pangunahing tungkulin ng Google sa nasabing pagpaparehistro ay magmungkahi sa iyo ng Partner na Registrar, tulungan kang irehistro ang iyong (mga) domain name sa naturang Partner na Registrar, at pagtulong sa pag-set up ng mga angkop na serbisyo ng Google sa pamamagitan ng Partner na Registrar na iyon. Ang Mga Partner na Registrar ng Google ay puwedeng magbago paminsan-minsan sa sariling pagpapasya ng Google. Dapat ay sumang-ayon ka sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Partner na Registrar para makapagparehistro ng domain name sa Partner na Registrar na iyon. Nauunawaan mo na mayroon kang hiwalay na kasunduan sa Partner na Registrar at na pananagutan mo ang lahat ng sagutin, obligasyon at bayarin ayon sa nakasaad sa kasunduang iyon. Ang anumang isyu tungkol sa availability, pagbili, pag-renew, pagpapanatili, o iba pang suportang nauugnay sa pagpaparehistro ng iyong domain name ay dapat ipagbigay-alam sa naturang Partner na Registrar at hindi sa Google.

  • 1. Pagpaparehistro. Nauunawaan mong ikaw ang Nagparehistro para sa iyong (mga) domain name tulad ng inilalarawan ng Internet Corporation for Assigned Names ("ICANN"). Sumasang-ayon kang sumunod sa mga nauugnay na regulasyon at patakaran ng ICANN tungkol sa iyong (mga) domain name, kabilang ang Proseso sa Uniform Dispute Resolution ng ICANN. Sumasang-ayon kang isumite at panatilihin ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro, kabilang ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa pagpaparehistro at iba pang pakikipag-ugnayan, nang kumpleto at tumpak sa lahat ng oras. Sumasang-ayon ka rin at nauunawaang bagama't puwedeng piliin mong panatilihing nasa labas ng WHOIS database ang iyong impormasyon, kung magbago ang mga regulasyon ukol sa nasabing eleksyon, puwedeng ibunyag ng iyong Partner na Registrar o ng Google ang iyong impormasyon sa domain ayon sa makatuwiran nitong pinapaniwalaang kailangan. Kung papangalanan mo ang iba na kumilos sa ngalan mo sa anumang kapasidad, kinukumpirma mong may pananagutan ka sa anumang magiging obligasyon o sagutin ng iyong mga ahente kaugnay ng (mga) domain name mo at dapat mong ipatanggap sa iyong mga ahente ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Partner na Registrar. Nakalaan sa Google ang karapatang tanggihan o kanselahin ang pagpaparehistro ng anumang domain name na lumalabag sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (Acceptable Use Policy) ng Google Workspace

  • 2. Mga Pagbabago. Paminsan-minsan, puwedeng gumawa ang Google ng mga pagbabagong makatuwiran ayon sa komersyo sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (Acceptable Use Policy) ng Google Workspace. Kung gagawa ang Google ng malaking pagbabago sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (Acceptable Use Policy) ng Google Workspace, aabisuhan ng Google ang Customer (posibleng mag-abiso sa pamamagitan ng email).

  • 3. Pagsingil at Pagbabayad. Kapag tinanggap mo ito, kakailanganin mong bilhin ang Serbisyo ng Domain mula sa Google para sa taunang termino. Puwede mong bayaran ang Serbisyo ng Domain gamit ang isang credit card, debit card, o gamit ang iba pang paraang nakalagay sa page ng pag-order. Irerehistro ng Google ang iyong (mga) domain name pagkatapos nitong makumpirma ang pagiging valid ng iyong paraan ng pagbabayad, pero hindi ka sisingilin hanggang sa katapusan ng buwan kung kailan mo binili ang (mga) domain name. Ang lahat ng dapat bayaran ay nasa U.S. dollars, maliban na lang kung iba ang nakasaad sa page ng pag-order. Sa panahon ng pag-sign up o sa pamamagitan ng Serbisyo ng Domain, puwede mong piliing awtomatikong i-renew ang iyong (mga) domain name. Kung pipiliin mo ang opsyong ito, sa katapusan ng taunang takdang panahon, awtomatikong magre-renew ang Serbisyo ng Domain para sa mga karagdagang taunang takdang panahon at sisingilin ka ng Google para sa kasalukuyang bayarin sa pag-renew kapag kailangan nang bayaran ang naturang bayarin. Hindi na mababago ang lahat ng pagbabayad at hindi magbibigay ang Google ng anumang refund ng mga bayarin.

  • 4. Mga Tala ng Domain. Pinapahintulutan mo ang Google na makipag-ugnayan sa iyong (Mga) Partner na Registrar sa ngalan mo at magsagawa ng mga pagbabago sa iyong mga tala sa naturang (Mga) Partner na Registrar para mapangasiwaan ang paggana ng Serbisyo ng Domain. Pinapahintulutan mo ang Google na, sa kagustuhan nito, maging ang teknikal na contact, contact sa pagsingil, o iba pang contact para sa mga domain na naiparehistro sa pamamagitan ng Serbisyo ng Domain.

  • 5. Paglilipat. Nauunawaan mong puwedeng palitan ng Google ang Mga Partner na Registrar nito o puwede itong magsimulang magbigay mismo ng mga naturang serbisyo sa pagpaparehistro ng domain name anumang oras at sa sarili nitong pagpapasya. Kaugnay ng nasabing pagbabago, puwedeng palitan ng Google ang iyong Partner na Registrar. Pinahihintulutan mo ang Google na kumilos bilang ahente ng Registrant para sa limitadong layunin ng paghiling ng nasabing pagbabago at pagkumpleto sa anumang kinakailangang form o kasunduan. Pinapahintulutan mo rin ang Google na maging contact na pang-administrator at itakda ito sa iba para sa limitadong layunin ng paglilipat ng iyong (mga) domain name at pagkumpleto sa anumang kinakailangang form o kasunduan.

  • 6. Pagwawakas. Puwedeng wakasan ng Google ang Serbisyo ng Domain sa anumang dahilan sa pagtatapos ng kasalukuyang tuntunin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng hindi bababa sa tatlumpung araw na abiso, sa kundisyong puwedeng wakasan kaagad ng Google ang Serbisyo ng Domain kung makatuwirang matutukoy ng Google na (i) lumalabag ang iyong (mga) domain name o mga aktibidad sa domain sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (Acceptable Use Policy) ng Google Workspace, o (ii) hindi praktikal sa komersyo na patuloy na ibigay ang Serbisyo ng Domain dahil sa mga naaangkop na batas.

  • 7. Limitasyon ng Sagutin.

   • 7.1 Walang anumang nakapaloob sa Kasunduang ito ang magbubukod o maglilimita sa sagutin ng alinmang partido para sa: (a) pagkamatay o personal na pinsalang resulta ng kapabayaan ng alinmang partido o ng kanilang mga tagasilbi, ahente, o empleyado; o (b) panloloko o mapanlokong misrepresentasyon.

   • 7.2 Walang mananagot na partido sa ilalim ng Kasunduang ito (sa ilalim man ng kontrata, batas sa kapabayaan, o iba pa) para sa anumang espesyal, hindi direkta, o kahihinatnang kawalan (naisip man o hindi ng mga partido ang mga naturang kawalan sa petsa ng Kasunduang ito) na nangyari sa o natamo ng kabilang partido.

   • 7.3 Ang sagutin ng bawat partido sa ilalim ng Kasunduang ito (sa ilalim man ng kontrata, batas sa kapabayaan, o iba pa) na nauugnay sa saguting resulta ng anumang partikular na kaganapan o serye ng magkakaugnay na kaganapan, ay lilimitahan sa: (a) 125% ng kabuuang halagang binayaran at babayaran ng Customer sa ilalim ng Kasunduang ito sa loob ng 12 buwan bago mismo ang buwan kung kailan nangyari ang kaganapan (o una sa isang serye ng magkakaugnay na kaganapan); o (b) £25,000, alinman ang mas mataas.

  • 8. Sumasaklaw na Batas.

   • 8.1 Ang Kasunduang ito at anumang di-pagkakasundo (ayon sa kontrata o hindi ayon sa kontrata) tungkol sa Kasunduang ito o sa paksa o pagkakabuo nito (isang “Di-pagkakasundo”) ay nasasaklawan ng Batas ng England.

   • 8.2 Ang anumang Di-pagkakasundo ay tutukuyin at panghuling reresolbahin sa pamamagitan ng paglilitis sa ilalim ng mga panuntunan ng LCIA, kung saan ang mga panuntunan nito ay itinuturing na isinama ayon sa pagbanggit sa clause na ito. Ang bilang ng mga tagapaglitis ay tatlo. Ang upuan, o legal na lugar, ng paglilitis ay sa London, England. Ang wikang gagamitin sa paglilitis ay English.

   • 8.3 Hindi makakaapekto ang Seksyon 8 na ito sa karapatan ng alinmang partido na maghain sa anumang kwalipikadong hukumang may hurisdiksyon para sa pang-emergency, interim, o injunctive relief (kung magkakasama ay “Interim Relief”). Maliban na lang kung nasa Russia o Ukraine ang nakarehistrong tanggapan o pangunahing lugar ng negosyo ng Customer, isasailalim ang naturang Interim Relief sa pagsusuri at kasunod na pagpapasya ng tribunal sa paglilitis kung saan pagpapasyahan ng tribunal sa paglilitis ang anumang di-pagkakasundong nauugnay sa Interim Relief.

  • 9. Akto ng Diyos. Walang mananagot na partido para sa hindi pagsasakatuparan o pagkaantala sa pagsasakatuparan ng anumang obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito kung ang hindi pagsasakatuparan o pagkaantala nito ay dulot ng anumang pangyayaring hindi nito makatuwirang makokontrol.

  • 10. Walang Pagsusuko. Kapag hindi naipatupad ang anumang probisyon ng Kasunduang ito, hindi iyon ituturing na pagsusuko ng naturang (o anupamang) karapatan o remedyo.

  • 11. Severability. Ang kawalan ng bisa, legalidad, o kakayahang maipatupad ng anumang tuntunin (o bahagi ng tuntunin) ng Kasunduang ito ay hindi makakaapekto sa pagpapatuloy sa pagpapatupad ng natitirang tuntunin (kung mayroon man) at ng Kasunduang ito.

  • 12. Walang Ahensya. Ang mga partido ay mga independent contractor, at hindi bumubuo ang Kasunduang ito ng ahensya, partnership, o joint venture.

  • 13. Walang Nakikinabang na Third Party. Walang anuman sa Kasunduang ito ang gagawa o magdudulot ng anumang karapatan o iba pang benepisyo na pabor sa sinumang tao bukod sa mga partido sa Kasunduang ito.

  • 14. Patas na Lunas. Walang anuman sa Kasunduang ito ang maglilimita sa kakayahan ng magkabilang partido na kumuha ng patas na lunas.

  • 15. Buong Kasunduan. Ang Kasunduang ito, at lahat ng dokumentong tinutukoy rito, ay ang kabuuang kasunduan ng mga partido kaugnay ng paksa nito at ang mangingibabaw sa lahat ng nakaraang kasunduan sa pagitan ng mga partido na nauugnay sa parehong paksa.

  • 16. Magkakasalungat na Tuntunin. Kung tinanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito at ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains sa https://domains.google.com/tos ("TOS ng Google Domains") at may pagsasalungatan sa pagitan ng alinmang tuntunin ng Kasunduang ito at tuntunin ng TOS ng Google Domains, ang tuntunin ng Kasunduang ito ang mangingibabaw.