Google Voice - Mga Tuntuning Panrehiyon

 • 1. Kaangkupan at Mga Kahulugan

 • Ang Mga Tuntuning Panrehiyon (kabilang ang mga annex na partikular sa bansa) ay bahagi ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo, at nalalapat lang kaugnay ng probisyon ng Google Voice sa Mga End User na nasa mga bansang nakalista sa ibaba:

  • ▪  Belgium

  • ▪  Canada

  • ▪  Denmark

  • ▪  France

  • ▪  Germany

  • ▪  Ireland

  • ▪  Italy

  • ▪  Netherlands

  • ▪  Portugal

  • ▪  Spain

  • ▪  Sweden

  • ▪  Switzerland

  • ▪  United Kingdom

 • (ang "Mga Bansang May Serbisyo,” at bawat “Bansang May Serbisyo”)

 • Ang mga naka-capitalize na tuntuning ginamit at hindi tinukoy sa Mga Panrehiyong Tuntunin na ito ay may mga kahulugang ibinigay sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo o sa iba pang bahagi ng Kasunduan.

 • Kung may pagsasalungatan sa pagitan ng Mga Tuntuning Panrehiyon na ito at iba pang Tuntunin ng URL na naaangkop sa Google Voice, ang Mga Tuntuning Panrehiyon ang mangingibabaw.

 • 2. Kalidad ng Serbisyo

 • Ibibigay ng GTSP ang Google Voice alinsunod sa SLA.

 • 3. Seguridad at Pamamahala ng Network

 • Magpapatupad at magpapanatili ang GTSP ng mga teknikal at pang-organisasyong pamamaraan para pigilan, tumugon sa, at bawasan ang mga insidente sa seguridad at pamahalaan ang kapasidad sa mga network nito, tulad ng inilalarawan sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud (Cloud Data Processing Addendum o CDPA) at sa iba pang bahagi ng Kasunduan.

 • 4. Mga Tawag ng Mga Serbisyong Pang-emergency

 • Inilalarawan ang access sa at mga limitasyong nauugnay sa mga pang-emergency na numero sa pag-access sa Seksyon 8.8 (Mga Serbisyong Pang-emergency) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo.

  Ang mga pambansang pang-emergency na numero sa pag-access para sa bawat Bansang May Serbisyo ay ang mga sumusunod:

 • Bansa

  Mga Pang-emergency na Numero

  Belgium

  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 119

  Denmark, Netherlands, Sweden

  112

  France

  112, 15, 17, 18, 115, 119, 116000, 114, 191, 196, 197, 116117

  Germany

  110, 112

  Ireland

  112, 999

  Italy

  112, 113, 114, 115, 118

  Portugal

  112, 117

  Spain

  112, 085, 1006, 061, 062, 080, 091, 092, 016, 065, 116000

  Switzerland

  112, 117, 118, 143, 144, 147

  United Kingdom

  112, 999, 116000

  Canada

  911

  United States

  911, 988

 • Sa Canada at iba pang partikular na lokasyon, dapat sabihin mismo ng emergency operator ng Google ang numero at lokasyong ibinigay ng emergency caller sa naaangkop na PSAP; gayunpaman, kung hindi maibibigay ng tumatawag ang kanyang lokasyon sa operator, iruruta ang tumatawag sa PSAP na nagseserbisyo sa nakarehistrong address ng tumatawag.

 • 5. Pangangasiwa sa Mga Reklamo

 • Nakasaad sa Kasunduan ang mga tuntunin at kundisyon sa kung kailan bibigyan ng technical support ang Customer para sa Google Voice alinsunod sa Mga Alituntunin ng Technical Support Services ng Google Workspace.

 • Kung hindi masaya ang Customer sa Google Voice, dapat makipag-ugnayan ang Customer sa Pangangalaga sa Customer ng Google Voice sa https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints. Kapag naisumite na ang iyong reklamo sa Pangangalaga sa Customer ng Google Voice, magsusumikap ang team na lutasin ang reklamo mo sa loob ng 10 working days. Hiwalay na itatala ang bawat indibidwal na query/reklamo at may access sa mga detalyeng ito ang lahat ng tagapayo ng Pangangalaga sa Customer ng Google Voice. Kung hindi malulutas ang iyong reklamo pagkatapos ng 10 working days, ipapaalam ng Pangangalaga sa Customer ng Google Voice ang mga susunod na hakbang sa kung paano mo maipagpapatuloy ang reklamo. Magbibigay ang team ng notification ng paglutas ng reklamo sa Customer. Papanatilihin ang mga detalye ng mga reklamo nang hindi bababa sa isang taon kasunod ng paglutas ng reklamo.

 • Kung, sa pagtatapos ng proseso sa pagrereklamong nakasaad sa itaas, naniniwala ang Customer na hindi natugunan nang maayos ang reklamo niya, may karapatan ang Customer na isangguni ang isang di-pagkakasundo sa scheme ng serbisyo ng lokal na ombudsman sa isa o higit pang Bansang May Serbisyo.

 • Hindi makakaapekto ang referral sa anumang naturang scheme ng ombudsman ng Customer sa anumang hakbang sa paglutas sa di-pagkakasundong nakasaad sa ilalim ng Kasunduan kasama ang Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo.

 • Nakasaad sa ibaba ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng mga scheme ng serbisyo ng ombudsman para sa bawat Bansang May Serbisyo:

 • Bansa

  Scheme ng Mga Serbisyo ng Ombudsman

  Belgium

  French na wika: Service de médiation pour les télécommunications Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3 1000 Bruxelles Tél : 02 223 06 06 – Fax 02 219 77 88 E-mail: plaintes@mediateurtelecom.be

  Dutch, English, o German na wika: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Koning Albert II-laan 8 bus 3 1000 Brussel Tel : 02-223 09 09 – Fax : 02-219 86 59 E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be

  Web (maraming wika): https://www.ombudsmantelecom.be

  Denmark

  Danish Business Authority Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Denmark Telepono: +45 35 29 10 00
  Email: erst@erst.dk

  France

  Tingnan ang talata 1 ng Annex 2 (Mga Karagdagang Tuntunin para sa Google Voice na Itinatakda sa France)

  Ireland

  Scheme ng Serbisyo sa Di-pagkakasundo ng ComReg sa Ireland: https://www.comreg.ie/queries-complaints/phone/

  Italy

  Tingnan ang talata 1 ng Annex 6 (Mga Karagdagang Tuntunin para sa Google Voice na Itinatakda sa Italy)

  Netherlands

  Authority for Consumers and Markets PO Box 16326 2500 BH The Hague The Netherlands Telepono: +31 70 7222 000

  Portugal

  ANACOM Av. José Malhoa, 12 1099-017 Lisbon Telepono: 800 206 665 Email: info@anacom.pt

  Spain

  Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Secretaría de Estado para el Avance Digital. Sede central: P. de la Castellana, 162. 28071 - Madrid Telepono: 911 81 40 45 at 901 33 66 99

  Sweden

  The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden Telepono: +46 8 678 55 00 Email: pts@pts.se

  Switzerland

  Stiftung ombudscom Bundesgasse 26 CH-3011 Bern

  United Kingdom

  CISAS 70 Fleet Street London EC4Y 1EU Telepono: +44 (0)20 7520 3814 Email: cisas@cedr.com Web: www.cedr.com/consumer/cisas

 • Nakasaad sa Mga Annex ang higit pang partikular na hakbang sa paglutas sa di-pagkakasundo para sa ilang Bansang May Serbisyo.

ANNEX 1
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA DENMARK

 • 1. Mga requirement sa lokal na batas

 • Hayagang tumataliwas ang Google sa Mga Seksyon 9, 11, 14-15, Seksyon 16(1), bilang 2 at 3, at mga subsection (2)-(4), Seksyon 18, Seksyon 19(1)-(4), at Mga Seksyon 20-21 ng Executive Order bilang 715 ng 23 Hunyo 2011 sa Probisyon ng Electronic Communications Networks and Services (ang “Executive Order”) alinsunod sa seksyon 1(4) ng Executive Order na iyon.

ANNEX 2
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA FRANCE

 • 1. Alternatibong Resolusyon sa Dispute

 • Ang lahat ng di-pagkakasundong magmumula o kaugnay ng validity, interpretasyon, pagganap, hindi pagganap, o pagwawakas ng Kasunduan na nauugnay sa Google Voice ay isusumite sa pamamagitan sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Pamamagitan ng CMAP (Centre for Mediation and Arbitration of Paris, Paris Chamber of Commerce and Industry - 39, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris - https://www.cmap.fr/) na isasagawa ng mga partido para sumunod sa, at kung sakaling hindi magkasundo, sa personal na hurisdiksyon at pagdudulugan ng mga hukumang nakasaad sa Kasunduan.

 • 2. Pag-port ng Numero

 • Sa kabila ng mga probisyon ng Seksyon 8.5(b)(i) (Mga Obligasyon ng Customer) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo, kung saan ipo-port ang mga numero mula sa French numbering plan, hindi magkakaroon ng obligasyon ang Customer na magbayad ng Mga Bayarin o singil sa GTSP para sa palabas na pag-port ng mga numero sa bagong service provider ng Customer.

ANNEX 3
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA SPAIN

 • 1. SLA Compensation

 • Kung hindi matutugunan ng GTSP ang SLA, sa request ng Customer, magbibigay ang GTSP ng anumang legal na nire-require na refund sa Customer. Hindi makakaapekto ang mga naturang refund sa iba pang remedyong inilalarawan sa SLA.

ANNEX 4
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA UK

 • 1. Code of Practice ng Pangangasiwa sa Mga Reklamo para sa Mga Customer ng Maliit na Negosyo

 • Nalalapat ang Annex na ito sa “Mga Customer ng Maliit na Negosyo” na nangangahulugang Mga Customer na magpapatuloy ng negosyo sa UK kung saan hindi hihigit sa sampung indibidwal ang nagtatrabaho (bilang mga empleyado, volunteer, o iba), pero isang hindi kontroladong communications provider.

 • Puwede kang magreklamo sa pamamagitan ng Pangangalaga sa Customer ng Google Voice sa https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints.

  May karapatan kang dalhin ang reklamo sa Scheme ng Mga Serbisyo ng Ombudsman (tingnan ang seksyon 5 para sa mga detalye sa pakikipag-ugnayan) kung:

 • (i) matutugunan ang sumusunod na 3 pamantayan: (a) sinabi sa iyo ng GTSP ang resulta ng pagsisiyasat nito sa reklamo; (b) sinabi mo sa GTSP na hindi malulutas ng iminumungkahing resulta ang iyong reklamo ayon sa kagustuhan mo; at (c) hindi nilalayon ng GTSP na magsagawa ng mga karagdagang hakbang para lutasin ang reklamo ayon sa iyong kagustuhan na magbibigay ng ibang resulta; o

 • (ii) nananatiling hindi nalulutas ang reklamo 8 linggo pagkatapos ng petsa kung kailan unang natanggap ang reklamo.

ANNEX 5
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA CANADA

 • 1. Pagtawag sa Mga Serbisyong Pang-emergency ng 9-1-1

 • a. Pagruruta ng Tawag. Iruruta ang mga tawag gamit ang Google Voice sa 9-1-1 sa Canada sa call center ng mga pambansang serbisyong pang-emergency, sa halip na makipag-ugnayan ang PSAP sa address ng serbisyo ng tumatawag na End User.

 • b. Mga Limitasyon. Hindi sinusuportahan ng Google Voice ang delivery ng indicator ng privacy kapag hiniling ng isang End User; probisyon ng naka-automate na pangkalahatang pag-block kada tawag ng calling line identification; probisyon ng pag-block ng tawag kada linya ng mga kwalipikadong End User; hindi pagpapahintulot sa Pagbabalik ng Tawag sa isang naka-block na numero; at ang probisyon ng pangkalahatang trace ng tawag. Inilalarawan ang mga karagdagang paglalarawan at limitasyon ng serbisyo sa emergency na pagtawag sa 9-1-1 sa Seksyon 8.8 (Mga Serbisyong Pang-emergency) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo.

ANNEX 6
MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN PARA SA GOOGLE VOICE NA ITINATAKDA
SA ITALY

 • 1. Alternatibong Resolusyon sa Dispute

 • May access ang Customer sa mga hakbang sa paglutas sa di-pagkakasundong itinatakda ng Italian Communications Regulatory Authority (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – “AgCom”) sa pamamagitan ng pasya nitong Bilang 353/19/CONS sa harap ng nauugnay na Regional Communication Committee (Comitato Regionale per le Comunicazioni – “Co.re.com.”) na may responsibilidad sa teritoryo at AgCom (Address: Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, Tel. 0817507111, Fax 0817507616).