Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Google Workspace at Cloud Identity

Huling binago noong: Agosto 25, 2021

Ang paggamit ng Mga Serbisyo ay napapailalim sa patakaran sa katanggap-tanggap na paggamit (Acceptable Use Policy o "AUP") na ito.

Kung hindi nakasaad dito, makikita ang ibig sabihin ng mga terminong naka-capitalize sa naaangkop na kontrata ("Kasunduan") sa pagitan ng customer, reseller, o iba pang awtorisadong user ("Ikaw") at Google.

Sumasang-ayon kang hindi gamitin, at hindi mo papayagan ang mga third party o ang Iyong Mga End User na gamitin, ang Mga Serbisyo:

 • para bumuo o tumulong na magpadala ng maramihang hindi hininging komersyal na email;
 • para labagin ang, o hikayatin ang paglabag sa, mga legal na karapatan ng iba;
 • para sa anumang layuning ilegal, mapanghimasok, labag sa batas, mapanirang-puri, o mapanloko;
 • para sadyang mamahagi ng mga virus, worm, Trojan horse, sirang file, kasinungalingan, o iba pang mapanira o mapanlinlang na item;
 • para pakialaman ang paggamit ng mga customer, awtorisadong reseller, o iba pang awtorisadong user sa Mga Serbisyo, o sa kagamitang nagbibigay ng Mga Serbisyo;
 • para baguhin, i-disable, pakialaman, o iwasan ang anumang aspeto ng Mga Serbisyo;
 • para subukan o i-reverse engineer ang Mga Serbisyo para makahanap ng mga limitasyon, kahinaan, o makaiwas sa mga kakayahan sa pag-filter;
 • para magbigay sa maraming indibidwal ng access sa isang End User Account bukod sa pamamagitan ng mga feature sa pagtatalaga na ibinibigay sa Mga Serbisyo;
 • para gumawa ng Mga End User Account na nakatalaga sa mga function ng negosyo sa halip na sa mga tao para makapagbahagi ng mga file sa loob o labas ng domain;
 • para i-resell ang Mga End User Account o ilang bahagi ng mga ito, bilang karagdagan sa isang komersyal na produktong iniaalok sa mga third party;
 • para mag-record ng mga komunikasyon sa audio o video nang walang pahintulot, kung kinakailangan ang naturang pahintulot ayon sa mga naaangkop na batas at regulasyon (Ikaw ang tanging may pananagutan sa pagtiyak na nasusunod ang lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa (mga) nauugnay na hurisdiksyon).

Kung gagamitin Mo ang Google Workspace for Education, sumasang-ayon Kang gamitin ang Mga Serbisyo o anumang Karagdagang Serbisyong available sa Mga End User para lang sa mga layuning pang-edukasyon, ayon sa ipinapahintulot ng iyong paaralan. Dapat humingi ng pahintulot ng magulang ang iyong paaralan para sa pangongolekta at paggamit ng personal na impormasyon sa Mga Karagdagang Serbisyong pinapahintulutan nitong i-access ng Mga End User bago payagan ang sinumang End User na wala pang 18 taong gulang na gamitin ang mga serbisyong iyon.

Kung hindi ka susunod sa AUP, posibleng masuspinde o mawakasan ang, o pareho itong mangyari sa, Mga Serbisyo alinsunod sa Kasunduan.