Google Workspace for Education – Általános Szerződési Feltételek

Legutóbbi módosítás: 2023. november 16.

Most kezdi el használni a Google Cloud szolgáltatást? Itt elolvashatja a Google Cloud online szerződéseinek rövid áttekintését.

A jelen Szerződés más nyelvű fordításait ide kattintva olvashatja el.

Ha az adott Google Workspace for Education-fiókhoz már aláírt egy offline szerződést a Google Workspace for Education-szolgáltatások használatára vonatkozóan, az alábbi feltételek nem érvényesek Önre, és a Google Workspace for Education-szolgáltatások használatát az offline elfogadott feltételek szabályozzák.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

A Google Workspace for Education jelen Általános Szerződési Feltételei (együttesen: a „Szerződés”) (korábbi nevén „G Suite for Education Általános Szerződési Feltételei” vagy „G Suite for Education (Online) Szerződés”) a Google és a Szerződést elfogadó entitás vagy személy (az „Ügyfél”) között jönnek létre, és ezek szabályozzák a Szolgáltatásoknak az Ügyfél általi elérését és használatát. A „Google” fogalmát a következő weboldalon meghatározott értelemben használjuk: https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor az ügyfél kattintással elfogadja (ez a nap lesz a „Hatálybalépés dátuma”). Ha Ön ügyfele nevében fogadja el a Szerződést, azzal kijelenti és szavatolja, hogy: (i) teljes körű jogi felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a jelen Szerződés betartására kötelezze az ügyfelet; (ii) elolvasta és megértette a jelen Szerződést; és (iii) az Ön által képviselt Ügyfél nevében elfogadja a jelen Szerződést.

  • 1. A Szolgáltatások biztosítása.

   • 1.1 A Szolgáltatások használata. A Google vállalja, hogy a Szerződés Tartama alatt a Szerződésnek – és ennek részeként a szolgáltatásiszint-szerződésnek – megfelelően fogja biztosítani a Szolgáltatásokat. Az Ügyfél a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhatja a vonatkozó Megrendelőlapon vagy Viszonteladói megrendelésben megrendelt Szolgáltatásokat.

   • 1.2 Felügyeleti Konzol. Az Ügyfél hozzáférést kap a Felügyeleti Konzolhoz, és azzal kezelheti az általa használt Szolgáltatásokat.

   • 1.3 Fiókok, a Szolgáltatások használatához szükséges ellenőrzés.

    • (a) Fiókok. Az Ügyfélnek Fiókkal kell rendelkeznie a Szolgáltatások használatához, és ő felelős a Fiók létrehozásához megadott információkért, a Fiók jelszavainak megóvásáért, valamint a Fiók bármilyen használatáért. A Google nem köteles több fiókot biztosítani az Ügyfélnek.

    • (b) A Szolgáltatások használatához szükséges ellenőrzés. A Szolgáltatások használatához az Ügyfélnek igazolnia kell egy Domainbeli e-mail-címet vagy egy Domainnevet. Ha az ügyfélnek nincs érvényes engedélye a Domainbeli e-mail-cím használatára, vagy nem tulajdonosa a Domainnévnek, illetve nem rendelkezik a Domainnév fölött, akkor a Google nem köteles biztosítani az Ügyfélnek a szolgáltatásokat, és értesítés nélkül törölheti a Fiókot.

   • 1.4 Módosítások.

    • (a) A Szolgáltatások módosítása. A Google időről időre végrehajthat gazdaságilag észszerű módosításokat a Szolgáltatásokon. Ha a Google lényeges mértékben módosítja a Szolgáltatásokat, és ezek a módosítások jelentősen befolyásolják azt, ahogyan az Ügyfél a Szolgáltatásokat használja, a Google értesíti az Ügyfelet, ha az Ügyfél korábban feliratkozott az ilyen módosításokkal kapcsolatos értesítésekre.

    • (b) A Szerződést érintő módosítások. A Google időről időre módosíthatja a jelen Szerződés feltételeit, és ezeket a módosításokat a következő oldalon teszi közzé: https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Ezek a módosítások csak az Ügyfél következő Szolgáltatási időtartamának kezdetével lépnek életbe. Ha az Ügyfél ezt követően tovább használja a Szolgáltatásokat, azzal elfogadja a módosításokat. A jelen 1.4 szakasz (b) pontjában (A Szerződést érintő módosítások) szereplő rendelkezések nem érintik az URL-címen elérhető Feltételek módosításait.

    • (c) Az URL-címen elérhető Feltételeket érintő módosítások. A Google időről időre módosíthatja az URL-címen elérhető Feltételeket, és lényegi módosítás esetén értesíti az Ügyfelet erről. A Google a vonatkozó szolgáltatásiszint-szerződés weboldalán értesítheti az Ügyfelet a szolgáltatásiszint-szerződést érintő lényegi módosításokról. Az URL-címen elérhető Feltételek lényegi változtatásai 30 nappal az értesítés kiküldése után lépnek érvénybe, kivéve (i) a szolgáltatásiszint-szerződést érintő, jelentős hátrányt okozó változásokat, amelyek az értesítést követően 90 nappal lépnek hatályba, valamint (ii) az új Szolgáltatásokra és funkciókra vagy A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítésre vonatkozó változásokat, vagy a hatályos jogszabályok által előírt változásokat, amelyek azonnal hatályba lépnek.

    • (d) A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést érintő módosítások. A Google módosíthatja A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést, ha erre a módosításra hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében van szükség, A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés kifejezetten engedélyezi az ilyen módosításokat, vagy a módosítás:

     • (i) kereskedelmileg észszerű indokból szükséges;

     • (ii) nem eredményezi a Szolgáltatások biztonságosságának lényegi csökkenését;

     • (iii) nem bővíti a Google által kezelt „Ügyfélhez tartozó személyes adatok” körét, valamint nem szüntet meg az ilyen adatok kezelésére vonatkozó korlátozásokat (ezzel kapcsolatban lásd A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés „Az adatfeldolgozás hatóköre” című részét); és

     • (iv) más szempontból sincs lényegesen negatív hatással az Ügyfélnek A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés szerinti jogaira.

    • Ha a Google lényegesen módosítja A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést a jelen 1.4 szakasz (d) pontjának (A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést érintő módosítások) értelmében, akkor a Google köteles közzétenni a módosítást A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést tartalmazó weboldalon.

    • (e) Alapszolgáltatások megszüntetése. A Google legalább 12 hónappal előre értesíti az Ügyfelet az Alapszolgáltatások (vagy az ezekhez kapcsolódó lényegi funkciók) megszüntetéséről, kivéve, ha a Google lényegi szempontból hasonló Alapszolgáltatással vagy funkcióval helyettesíti a megszüntetett Alapszolgáltatást vagy funkciót. A jelen 1.4 szakasz (e) pontjában (Alapszolgáltatások megszüntetése) szereplő rendelkezések nem korlátozzák a Google-t abban, hogy elvégezze a hatályos jogszabályoknak való megfeleléshez, a lényegi biztonsági kockázatok megszüntetéséhez vagy a jelentős gazdasági vagy technikai terhek elkerüléséhez szükséges módosításokat. A jelen 1.4 szakasz (e) pontja (Alapszolgáltatások megszüntetése) nem vonatkozik a További szolgáltatásokra és az általános rendelkezésre állás előtti Szolgáltatásokra, ajánlatokra és funkciókra.

  • 2. Fizetési feltételek. A Díj fizetése ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokra a jelen 2. szakaszban (Fizetési feltételek) ismertetett feltételek vonatkoznak.

   • 2.1 Használat mérése és számlázási lehetőségek. A számlázás kezdő dátumán vagy azt követően a Google a Megrendelőlapnak megfelelően előre kiszámlázza az Ügyfélnek a havi vagy az éves díjat. Annak megállapításához, hogy az Ügyfél milyen mértékben használta a Szolgáltatásokat, kizárólag a Google mérőeszközei használhatók, és a Google által a Díjak kiszámításával kapcsolatos döntések véglegesnek tekintendők.

   • 2.2 Fizetés. Az Ügyfél köteles a számlán szereplő pénznemben kifizetni a számlán szereplő összes Díjat. A Díjak a számla dátumától számított 30 napon belül esedékesek. A Google nem köteles több számlát kiállítani Önnek. A banki átutalással küldött kifizetéseknél meg kell adni a Google által biztosított banki információkat.

   • 2.3 Adók.

    • (a) A felmerülő adók megfizetése az Ügyfél kötelessége, és az Ügyfél köteles mindenféle adók levonása nélkül kifizetni a Google-nak a Szolgáltatásokért járó díjakat. Ha a Google köteles Adókat fizetni vagy beszedni, az Adók szerepelni fognak az Ügyfél részére kiállított számlán, és az Ügyfél köteles megfizetni ezeket az Adókat a Google-nak, kivéve, ha az Ügyfél kellő időben beküldi az adott Adók alóli mentességét igazoló okmányt a Google-nak.

    • (b) Az Ügyfél köteles beküldeni a Google-nak minden releváns adóügyi információt, amelyre a Google-nak a hatályos jogszabályok értelmében szüksége van az adóügyi rendelkezések betartásához és az adóhatóságoknak való megfeleléshez a releváns joghatóságokban. Ha az Ügyfél hibás nyilatkozatot nyújt be, az Ügyfél köteles kifizetni (vagy megtéríteni a Google-nak) az ebből eredő összes adót, kamatot és büntetést.

   • 2.4 Fizetéssel kapcsolatos viták. A fizetéssel kapcsolatos vitákat jóhiszeműen kezdeményezni kell még a fizetési határidő előtt. Amennyiben a Google a vita jóhiszemű kivizsgálása során arra a megállapításra jut, hogy bizonyos számlázási pontatlanságok a Google-nak róhatók fel, akkor a Google nem bocsát ki helyesbített számlát, hanem helyette egy jóváírási értesítést állít ki, amelyen az érintett számlán tévesen szereplő összeg van feltüntetve. Ha a vitatott számlát az Ügyfél még nem fizette ki, a Google a jóváírási értesítésen feltüntetett összeget jóváírja a vitatott számlán, és az Ügyfél az így kapott nettó számlaegyenleget köteles kifizetni. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem kötelezi a Google-t arra, hogy hitelt biztosítson.

   • 2.5 Késedelmes fizetés, felfüggesztés. A késedelmes fizetésekre (az egyértelműség kedvéért: nem tartoznak közéjük a fizetési határidő előtt kezdeményezett jóhiszemű vita tárgyát képező összegek) havi 1,5%-os (vagy ha az utóbbi kisebb, a jogszabályok által engedélyezett maximális mértékű) kamatot számíthatunk fel a fizetési határidőtől kezdve a maradéktalan kiegyenlítésig. Az Ügyfél felelős minden, a Google-nak a késedelmes összegek beszedéséért tett erőfeszítésével járó alátámasztható költségéért (az ügyvédi díjakat is ideértve). Továbbá a Szolgáltatások díjának bármilyen késedelmes kifizetése esetén a Google-nak jogában áll Felfüggeszteni a Szolgáltatásokat.

   • 2.6 Nincs szükség megrendelési számra. Az Ügyfél akkor is köteles kifizetni a releváns Díjakat, ha a Google számláján (vagy máshol) nem szerepel a megrendelési szám.

   • 2.7 Árváltozások. A Google bármikor módosíthatja az árait, kivéve, ha a felek egy külön kiegészítésben vagy a Megrendelőlapon másképp állapodtak meg. A változásokról a Google legalább 30 nappal előre értesíti az Ügyfelet. Az árváltozás csak a 30 nap elteltével, az Ügyfél következő Szolgáltatási időtartamának kezdetével lép életbe.

  • 3. Az Ügyfél kötelezettségei.

   • 3.1 Engedélyezett használat. A jelen Szerződés hatálya alá eső Szolgáltatásokat kizárólag a következők használhatják: (a) a https://support.google.com/a/answer/134628 címen vagy az ennek helyébe lépő URL-címen felsorolt feltételeknek megfelelő oktatási intézmények és (b) nonprofit szervezetek (a definíciót lásd a jogszabályokban).

   • 3.2 Megfelelőség. Az Ügyfél köteles (a) gondoskodni róla, hogy az Ügyfél és Végfelhasználói a Szerződésnek megfelelően használják a Szolgáltatásokat, (b) megtenni a gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket a Szolgáltatások jogosulatlan használatának vagy elérésének megakadályozása és megszüntetése érdekében, és (c) haladéktalanul értesíteni a Google-t, ha a Szolgáltatások, a Fiók vagy az Ügyfél jelszava jogosulatlan használatáról vagy eléréséről szerez tudomást. A Google fenntartja magának a jogot, hogy kivizsgálja az Ügyfél által az Elfogadható használat irányelveivel szemben elkövetett potenciális kihágásokat, és ennek részeként ellenőrizze az Ügyféladatokat.

   • 3.3 Adatvédelem. Az Ügyfél kötelessége minden olyan hozzájárulás beszerzése és értesítés kiküldése, amely ahhoz szükséges, hogy (a) az Ügyfél használhassa és megkapja a Szolgáltatásokat; és (b) a Google hozzáférhessen, tárolhassa és kezelhesse a jelen Szerződés hatálya alá tartozó, az Ügyfél által megadott adatokat (beleértve az Ügyféladatokat).

   • 3.4 Korlátozások. Az Ügyfél számára tilosak a következők, és a Végfelhasználók számára sem teheti lehetővé a következőket: (a) a Szolgáltatások másolása, módosítása, belőlük származó munkák létrehozása, (b) a Szolgáltatások visszafejtése, visszafordítása, lefordítása, részekre bontása, vagy a forráskódjuk más módon történő kinyerése (kivéve olyan mértékben, amennyiben a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják az ilyen korlátozást), (c) a Szolgáltatások értékesítése, továbbértékesítése, allicencbe adása, átadása vagy terjesztése, (d) a Szolgáltatások következőképpen jellemezhető elérése vagy használata: (i) nagy kockázattal járó tevékenységekhez, (ii) az Elfogadható használat irányelveivel ellentétes módon, (iii) oly módon, amellyel elkerülhető a jogos Díjak felhalmozása (például több Ügyfélfiók létrehozása, amelyeket az Ügyfél egy fiókként használ, az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó specifikus használati limitek vagy kvóták megkerülése), (iv) kriptovaluta bányászásához a Google előzetes engedélye nélkül, (v) segélyhívó szolgálatokhoz irányuló hívások indításához vagy fogadásához, kivéve, ha az adott Szolgáltatás specifikus feltételeiben más szerepel; (vi) az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvénye („ITAR”) hatálya alá tartozó anyagokhoz vagy tevékenységekhez, (vii) oly módon, amely az exportszabályozási jogszabályokba ütközik, vagy előmozdítja az ilyen jogszabályok megsértését, (viii) az Egyesült Államok HIPAA-rendelkezéseinek hatálya alá eső egészségügyi adatok átadására, tárolására vagy feldolgozására (kivéve, ha azt egy érvényes HIPAA-partnerszerződés lehetővé teszi).

   • 3.5 Kiegészítő termékek és harmadik felek termékei. Választható jelleggel Kiegészítő termékek és Harmadik felek termékei is rendelkezésre állhatnak a Szolgáltatásokkal együttes használatra; ezek a Felügyeleti Konzolon kapcsolhatók ki és be. A Kiegészítő termékek használatát a Kiegészítő termékekre vonatkozó szerződési feltételek szabályozzák. Ezek a feltételek a jelen hivatkozással részévé válnak a Szerződésnek, és a Google esetenként módosíthatja őket. A Harmadik felek termékeinek használatára a szolgáltatójuk külön feltételei és irányelvei vonatkoznak. Ha az Ügyfél azt tervezi, hogy 18 éven aluli Végfelhasználók számára lehetővé teszi bármilyen Kiegészítő termék vagy Harmadik féltől származó termék használatát, akkor még mielőtt engedélyezné az ilyen Végfelhasználók számára az ilyen termékek elérését vagy használatát, az Ügyfél köteles megszerezni a Szülő hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsenek és használjanak (a) a Kiegészítő termékek, illetve (b) –a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt mértékben – a Harmadik felek termékei.

   • 3.6 A szolgáltatások felügyelete. Az Ügyfél a Felügyeleti Konzolban beállíthat egy vagy több Adminisztrátort, aki hozzáférést kap az Adminisztrátori fiókokhoz. Az Ügyfél felelős a következőkért: (a) a Végfelhasználói fiókok és a hozzájuk tartozó jelszavak titkossága és biztonsága; és (b) a Végfelhasználói fiókok használata. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Google kötelezettségei nem terjednek ki a Szolgáltatásoknak az Ügyfélre vagy a Végfelhasználókra vonatkozó belső kezelésére és felügyeletére.

   • 3.7 A visszaélések nyomon követése. Az Ügyfél domainneveinek „abuse” és „postmaster” aliasára érkező e-mailek figyelése, megválaszolása és egyéb módon történő feldolgozása az Ügyfél kizárólagos felelőssége, de a Szolgáltatásokkal való visszaélések azonosítása céljából a Google is figyelheti az ezekre az aliasokra küldött e-maileket.

   • 3.8 További végfelhasználói fiókok igénylése a Szolgáltatási időtartam alatt. Az Ügyfél a Szolgáltatási időtartam alatt további Végfelhasználói fiókokat kérelmezhet egy további Megrendelőlap vagy Viszonteladói megrendelés beküldésével vagy a Felügyeleti Konzolon keresztül. A később hozzáadott Végfelhasználói fiókok után időarányos díjat számítunk fel, és az ilyen fiókok a Szolgáltatási időtartam utolsó napján járnak le.

   • 3.9 Szerzői jog. A Google reagál a vélelmezett szerzőijog-sértésre vonatkozó bejelentésekre, és megfelelő körülmények fennállása esetén megszünteti a visszaeső jogsértők Fiókját, amint azt az online szolgáltatók biztonságos környezetének fenntartása érdekében az Egyesült Államok Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) nevű törvénye megköveteli.

  • 4. Felfüggesztés.

   • 4.1 Az Elfogadható használat irányelveinek megsértése. Ha a Google-nak tudomására jut, hogy az Ügyfél vagy egy Végfelhasználó a Szolgáltatások használata során megsértette az Elfogadható használat irányelveit, a Google értesíti az Ügyfelet, és felszólítja, hogy orvosolja az irányelvsértést. Ha az Ügyfél a Google felszólításától számított 24 órán belül nem orvosolja az irányelvsértést, a Google teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, amíg nem orvosolja az irányelvsértést. A Szolgáltatások felfüggesztésének keretében a Google eltávolíthatja az Elfogadható használat irányelveit sértő tartalmakat, valamint visszavonhatja ezek megosztását.

   • 4.2 Felfüggesztés más okból. A jelen 4.1 szakasz (Az Elfogadható használat irányelveinek megsértése) rendelkezéseitől függetlenül a Google jogosult azonnali hatállyal részben vagy egészben felfüggeszteni az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatásokhoz (és a mögöttes Fiókhoz), ha (a) a Google észszerű indokból úgy véli, hogy a Felfüggesztés szükséges a Szolgáltatásoknak, a Google-nak a Szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrájának, illetve a Szolgáltatások bármely más Ügyfelének (vagy végfelhasználóinak) a védelméhez; (b) a Google gyanúja szerint jogosulatlan harmadik felek férnek hozzá a Szolgáltatáshoz; (c) a Google észszerű indokból úgy véli, hogy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében azonnali felfüggesztés szükséges; vagy (d) az Ügyfél megszegi a 3.4 szakasz (Korlátozások) rendelkezéseit vagy egy Szolgáltatás specifikus feltételeit. Ha a felfüggesztést indokló körülmények megszűntek, a Google feloldja a felfüggesztést. Az Ügyfél kérésére a Google észszerű határidőn belül értesíti az Ügyfelet a felfüggesztés okáról, kivéve, ha ezt a hatályos jogszabályok tiltják. A Végfelhasználói fiókok felfüggesztése esetén a Google bizonyos körülmények között lehetővé teszi az Ügyfél Adminisztrátorának, hogy visszaállítsa a Végfelhasználói fiókokat.

  • 5. Szellemi tulajdonjogok, az Ügyféladatok védelme, visszajelzés, Márkajegyek használata a Szolgáltatásokban.

   • 5.1 Szellemi tulajdonjogok. A jelen Szerződés ezzel ellentétes rendelkezéseit kivéve a jelen Szerződés egyik felet sem ruházza fel a másik fél tulajdonában lévő tartalomhoz vagy a másik fél Szellemi tulajdonához fűződő hallgatólagos vagy egyéb jogokkal. A felek megállapodásának értelmében az Ügyféladatokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog az Ügyfél tulajdona, a Szolgáltatásokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog pedig a Google tulajdona.

   • 5.2 Az Ügyféladatok védelme. A Google kizárólag A felhőbeli adatfeldolgozási kiegészítésének megfelelően fér hozzá az Ügyféladatokhoz, illetve használja fel és más módon kezeli őket, ettől eltérő célból nem fér hozzá az Ügyféladatokhoz, illetve nem használja fel és nem kezeli őket. A Google – az előző mondat általános érvényének korlátozása nélkül – nem kezeli az Ügyféladatokat hirdetési célokból, és nem jelenít meg hirdetéseket a Szolgáltatásokban. A Google technikai, szervezeti és fizikai biztonsági intézkedéseket vezetett be és tart fenn az Ügyféladatok védelme érdekében, ezekről részletesebb leírás található A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítésben.

   • 5.3 Az Ügyfél által küldött visszajelzés. Az Ügyfél saját belátása szerint visszajelzést vagy javaslatokat („Visszajelzés”) küldhet a Szolgáltatásokról a Google számára. Az Ügyfél által beküldött Visszajelzést a Google és Társult vállalkozásai korlátozás és bármilyen, az Ügyféllel szemben fennálló kötelezettség nélkül felhasználhatják.

   • 5.4 Márkajegyek használata a Szolgáltatásokban. A Google csak az Ügyfél azon Márkajegyeit jeleníti meg a Szolgáltatásokban, amelyeket az Ügyfél feltöltött a Szolgáltatásokba, és ezzel engedélyt adott a használatukra. A Google ezeket a Márkajegyeket a Szolgáltatásokat az Ügyfél és a Végfelhasználók számára megjelenítő internetes oldalak kijelölt területein helyezi el. Az Ügyfél a Felügyeleti Konzol használatával adhatja meg a Márkajegyek használatának részleteit. A Google megjeleníthet Google Márkajegyeket is az ilyen oldalakon annak jelzésére, hogy a Szolgáltatásokat a Google biztosítja.

  • 6. Technikai ügyfélszolgálat. Ha az Ügyfél megfizeti a releváns Díjakat, a Google a Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően Technikai ügyfélszolgálatot biztosít neki. A Technikai ügyfélszolgálat bizonyos szintjeinek eléréséért rendszeres díj fizetendő, ezzel kapcsolatban lásd: https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Ha az Ügyfél bármely naptári hónap során alacsonyabb szintre vált a Technikai ügyfélszolgálatnál, a Google bizonyos esetekben az adott hónap fennmaradó részében is a váltás előtti szinten és díjak mellett biztosítja a szolgáltatást.

  • 7. Bizalmas információk.

   • 7.1 Kötelezettségek. Az egyik fél által átadott Bizalmas információkat a fogadó fél kizárólag a Szerződés szerinti jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére használhatja, és köteles észszerűen elvárható gondossággal eljárni, hogy az átadó fél Bizalmas információi ne kerülhessenek harmadik felek birtokába. A fogadó fél kizárólag azoknak a Társult vállalkozásainak, alkalmazottjainak, képviselőinek és szakmai tanácsadóinak („Felhatalmazottak”) adhatja át ezeket a Bizalmas információkat, akiknek munkájuk elvégzéséhez szükségük van rájuk, és akik írásban vállalták (vagy a szakmai tanácsadók esetében más módon kötelezték magukat), hogy bizalmasan kezelik őket. A fogadó fél köteles gondoskodni róla, hogy a Bizalmas információkat átvevő Felhatalmazottjai kizárólag a Szerződésben meghatározott jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére használják ezeket az információkat.

   • 7.2 Kötelező adatkiadás. A jelen Szerződés ellentétes értelmű rendelkezéseitől függetlenül a fogadó fél és Társult vállalkozásai a releváns Jogi eljárások által előírt mértékben is kiadhatják a Bizalmas információkat, azzal a feltétellel, hogy a fogadó félnek és Társult vállalkozásainak gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket kell tenniük arra, hogy (a) haladéktalanul értesítsék a másik felet az ő tulajdonát képező Bizalmas információ kiadása előtt, és (b) teljesíteniük kell a másik félnek az ilyen információk kiadásának megakadályozásával kapcsolatos észszerű kéréseit. Az előzőek sérelme nélkül a fenti (a) és (b) pont nem tekintendő érvényesnek, ha a fogadó fél megállapítja, hogy e pontok betartása (i) ellentétes egy Jogi eljárás előírásaival; (ii) állami szerv általi vizsgálatot akadályoz; vagy (iii) más személyek halálához vagy súlyos személyi sérüléséhez vezethet.

  • 8. Időtartam és felmondás.

   • 8.1 A Szerződés időtartama. A jelen Szerződés időtartama („Időtartam”) a Hatálybalépés napján kezdődik, és a Szerződés megszűnéséig vagy megújításának elmulasztásáig tart (ezzel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt, Időtartam és felmondás).

   • 8.2 Megújítás. A Szolgáltatási időtartam végén a Szolgáltatások (és az előzőekben díjfizetés ellenében elérhető Végfelhasználói fiókok) automatikusan megújulnak, és kezdetét veszi az újabb 12 hónapos Szolgáltatási időtartam. Ha bármelyik fél nem szeretné, hogy a Szolgáltatások megújuljanak, erről az érvényben lévő Szolgáltatási időtartam vége előtt legalább tizenöt nappal írásban köteles értesíteni a másik felet, és a megújítás lemondása az aktuális Szolgáltatási időtartam végén lép érvénybe.

   • 8.3 Felmondás szerződésszegés esetén. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben mindkét fél jogosult írásos értesítéssel azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha (a) a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, és a szerződésszegésre vonatkozó értesítéstől számított 30 napon belül nem orvosolja a problémát, vagy (b) a másik fél beszünteti üzleti tevékenységét vagy csődeljárást indítanak ellene, és ez az eljárás 90 napon belül nem szűnik meg.

   • 8.4 Rendes felmondás. Az Ügyfél bármikor beszüntetheti a Szolgáltatások használatát. Ha az Ügyfél a Megrendelőlap vagy a jelen Szerződés szerinti összes pénzügyi kötelezettségét teljesítette (ha voltak ilyen kötelezettségek) (a Szolgáltatási időtartamra vonatkozó összes Díj megfizetését is ideértve), az Ügyfél előzetes írásos értesítés küldésével bármikor felmondhatja a Szerződést.

   • 8.5 Hatályos törvények miatti felmondás, törvényszegés. A Google jogosult bármikor, írásos értesítés küldésével azonnali hatállyal felmondani ezt a Szerződést és/vagy a kapcsolódó Megrendelőlapokat, ha a Google észszerű indokkal úgy véli, hogy (a) az Ügyfél által használt bármely Szolgáltatás további használata hatályos jogszabályokba ütközne, vagy (b) az Ügyfél megsértette a Korrupcióellenes törvényeket vagy az Exportszabályozási törvényeket, vagy e törvények megsértésére kényszerítette a Google-t.

   • 8.6 A megszűnésnek vagy a megújítás elmulasztásának a hatásai. Ha a Szerződés megszűnik vagy a Szerződést nem újítják meg, akkor (a) az Ügyfél Szolgáltatásokhoz (és ezek részeként az Ügyféladatokhoz) kapcsolódó összes joga és hozzáférése megszűnik, kivéve, ha a jelen Szerződés ellenkezően rendelkezik, és (b) az Ügyfél a zárószámla kézhezvételekor köteles minden, még nem rendezett Díjat azonnal megfizetni a Google-nak.

   • 8.7 Visszatérítés kizárása. Ha a jelen Szerződés kifejezetten másképpen nem rendelkezik, a Google a Szerződés bármely rendelkezés (A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést is ideértve) alapján történő megszűnése vagy meg nem újítása esetén nem köteles visszatéríteni a már megfizetett Díjakat.

  • 9. Nyilvánosság. Az Ügyfél nyilvánosan kijelentheti, hogy a Google ügyfele, és a Védjegyhasználati irányelvek betartása mellett megjelenítheti a Google Márkajegyeit. A Google a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó online vagy offline promóciós anyagokban felhasználhatja az Ügyfél nevét és Márkajegyeit. A felek kizárólag a Szerződésben engedélyezett módon használhatják fel a másik fél Márkajegyeit. A felek a másik fél Márkajegyeit csak az adott Márkajegyek Szellemi tulajdonjogával rendelkező fél javára használhatják.

  • 10. Nyilatkozatok és szavatosság. Mindkét fél kijelenti és szavatolja, hogy (a) a jelen Szerződés elfogadásához teljes körű felhatalmazással és teljes hatáskörrel rendelkezik; és (b) betart minden, a Szolgáltatások biztosítására, fogadására és használatára vonatkozó törvényt és rendeletet.

  • 11. FelelősségkizárásA jelen Szerződésben kifejezetten meghatározottakon túl, a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben a Google (a) nem vállal és kifejezetten kizár minden kifejezett, vélelmezett, törvényes vagy más szavatosságot, ideértve a rendeltetésszerűségre, az adott célra való alkalmasságra, tulajdonjogra, mások jogainak tiszteletben tartására vagy a Szolgáltatás hibáktól mentes és folyamatos használatára vonatkozó szavatosságot is, és (b) nem tesz nyilatkozatot a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett tartalmakról és információkról.

  • 12. A felelősség korlátozása.

   • 12.1 A közvetett felelősség korlátozása. Amilyen mértékben a hatályos jogszabályok és a 12.3 (Korlátlan felelősség) szakasz rendelkezései ezt megengedik, egyik fél sem tehető felelőssé a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó következő jellegű károkért: (a) közvetett, következményes, rendkívüli, alkalomszerű vagy büntető kártérítések és (b) kieső bevételek vagy nyereségek, elvesző megtakarítások vagy jó hírnév.

   • 12.2 A felelősség mértékének korlátozása. A felek által a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó kártérítésként fizetendő teljes összeget a következők közül a nagyobb összegben korlátozzuk: (a) 1000 USD vagy (b) az Ügyfél által a kártérítés fizetésére okot adó esemény bekövetkezése előtti 12 hónapos időszakban kifizetett Díjak összege.

   • 12.3 Korlátlan felelősség. A Szerződés rendelkezései nem korlátozzák a felek felelősségét a következő esetekben:

    • (a) csalás vagy csalárd megtévesztés;

    • (b) a 13. szakasz (Kártalanítás) szerinti kötelezettségek;

    • (c) a másik fél szellemi tulajdonjogainak megsértése;

    • (d) a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségek (ha vannak); és

    • (e) olyan esetek, amelyekben a vonatkozó jogszabályok értelmében nem zárható ki és nem korlátozható a felelősség.

  • 13. Kártalanítás.

   • 13.1 A Google kártalanítási kötelezettségei. A Google minden olyan, harmadik féllel folytatott jogi eljárásban megvédi az Ügyfelet és az Ügyfél Fiókjával a Szolgáltatásokat használó Társult vállalkozásait, valamint kártalanítja őket Kártalanítási kötelezettségek esetén, amelyek abból erednek, hogy bármely, a Szerződésnek megfelelően használt Szolgáltatás vagy Google-márkajegy megsérti egy harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

   • 13.2 Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei. Az Ügyfél megvédi a Google-t és annak a Szolgáltatásokat biztosító Társult vállalkozásait azokban a harmadik féllel folytatott jogi eljárásokban, valamint kártalanítja őket minden olyan Kártalanítási kötelezettség esetén, amelyek a következők egyikéből erednek: (a) Ügyféladatok vagy Ügyfél-márkajegyek; vagy (b) az Ügyfélnek vagy a Végfelhasználóknak az Elfogadható használat irányelveit vagy a 3.3 szakaszt (Korlátozások) sértő szolgáltatáshasználata.

   • 13.3 Kivételek. A 13.1 szakasz (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 13.2 szakasz (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) nem érvényesek, amennyiben a kártalanítási igény a következők miatt merült fel: (a) a kártalanított fél szerződésszegése vagy (b) a kártalanító fél technológiáinak vagy Márkajegyeinek kombinálása olyan anyagokkal, amelyeket a kártalanító fél nem a jelen Szerződés keretében adott át, kivéve, ha ezt a kombinálást a Szerződés írja elő.

   • 13.4 Feltételek. A 13.1-es (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 13.2-es (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) szakaszban foglalt kártalanítások feltételei a következők:

    • (a) A kártalanított félnek azonnali hatállyal értesítenie kell a kártalanító felet a Harmadik féllel folytatott jogi eljárást megelőző tényállításokról, és a tényállítás(ok) tisztázása, valamint a Harmadik féllel folytatott jogi eljárás megoldása érdekében az elvárható mértékben együtt kell működnie a kártalanító féllel. Ha a jelen 13.4 szakasz (a) pontjában foglaltak megsértése kárt okoz a védelemnek a Harmadik féllel folytatott jogi eljárásban, a kártalanító félnek a vonatkozó 13.1 szakaszban (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 13.2 szakaszban (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) foglalt kötelezettségei a védelemnek okozott kárral arányosan csökkennek.

    • (b) A kártalanított fél köteles a Harmadik féllel folytatott jogi eljárás kártalanított részének kizárólagos felügyeletét átadni a kártalanító félnek a következők figyelembevételével: (i) a kártalanított fél a saját költségén kinevezhet egy saját, felügyelettel nem bíró jogi képviselőt, és (ii) minden olyan megállapodás esetén, amelynek során a kártalanításra igényt tartó felet felelősségének elismerésére vagy bármilyen összeg megfizetésére kötelezik, vagy amely arra kötelezi a kártalanított felet, hogy tegyen (vagy éppen ne tegyen) meg bizonyos lépéseket, az érintett fél előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség, amely nem tartható vissza, nem köthető feltételekhez és nem késleltethető.

   • 13.5 Jogorvoslatok.

    • (a) Abban az esetben, ha a Google okkal feltételezi, hogy a Szolgáltatások sértik valamely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a Google saját döntéseként, saját költségen a következők egyikét teheti: (i) megszerzi az Ügyfél részére a Szolgáltatások folytatólagos igénybevételének jogát; (ii) úgy módosítja a Szolgáltatásokat a jogsértő állapot felszámolása végett, hogy a Szolgáltatások funkciói lényegében ne csökkenjenek; vagy (iii) azonos funkciókat kínáló, nem jogsértő szolgáltatással helyettesíti a Szolgáltatásokat.

    • (b) Ha a Google nem találja gazdaságilag észszerűnek a 13.5 szakasz (a) pontjában foglalt lehetőségeket, felfüggesztheti vagy felmondhatja az érintett Szolgáltatások Ügyfél általi használatát. Ha a Google felmondja az érintett Szolgáltatásokat, a Google arányosan visszatéríti az Ügyfél által a Szolgáltatások felmondása utáni időszakra vonatkozóan kifizetett díjakat.

   • 13.6 Kizárólagos jogok és kötelezettségek. Anélkül, hogy ez érintené a felek felmondással kapcsolatos jogait, valamint amennyiben a vonatkozó jogszabályok megengedik, a jelen 13. szakaszban (Kártalanítás) foglaltak tekintendők a felek jelen Szerződés szerinti egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetőségének harmadik felek szellemi tulajdonjogok megsértése miatti követelései esetén.

  • 14. Viszonteladótól vásárló ügyfelek. A jelen 14. szakasz (Viszonteladótól vásárló ügyfelek) csak akkor érvényes, ha az Ügyfél Viszonteladótól, Viszonteladói szerződés keretében rendeli meg a szolgáltatásokat (ezeket a Szolgáltatásokat „Továbbértékesített szolgáltatásoknak” nevezzük).

   • 14.1 Alkalmazandó feltételek. A Továbbértékesített szolgáltatások esetében:

    • (a) a jelen Szerződés 2. szakasza (Fizetési feltételek) nem érvényes;

    • (b) A viszonteladói Díjakat (ha vannak) közvetlenül a Viszonteladónak kell megfizetni, és a Továbbértékesített szolgáltatások árát kizárólag a Viszonteladó és az Ügyfél közötti megállapodás határozza meg;

    • (c) Az Ügyfél a szolgáltatásiszint-szerződés értelmében járó jóváírásokat közvetlenül a Viszonteladótól kapja meg;

    • (d) A 12.2. szakasz (A felelősség mértékének korlátozása) helyébe a következő lép: „Az egyes felek által a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó kártérítésként fizetendő teljes összeget a következők közül a nagyobb összegben korlátozzuk: (a) 1000 USD vagy (b) az Ügyfél által a kártérítés fizetésére okot adó esemény bekövetkezése előtti 12 hónapos időszakban a Továbbértékesített szolgáltatásokért a Viszonteladónak kifizetett Díjak összege.”

    • (e) A Szolgáltatások megújításáról és/vagy a Viszonteladói megrendelésekről a Viszonteladó és az Ügyfél állapodik meg.

    • (f) A „Szolgáltatási időtartam” a jelen Szerződésben használt értelmében azt az időszakot jelenti, amely a Továbbértékesített szolgáltatások kezdő dátumán vagy a megújítás dátumán kezdődik (amelyik releváns), és az adott időpontban aktuális Viszonteladói megrendelésben megadott dátumig tart, kivéve, ha a jelen Szerződésben lefektetett módokon ez előtt megszüntetik; és

    • (g) A „Szolgáltatások kezdő dátuma” a jelen Szerződésben használt értelmében a Viszonteladói megrendelésben megadott kezdő dátumot jelenti, vagy ha a Viszonteladói megrendelésben nincs kezdő dátum megadva, azt a dátumot, amikor a Google az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a Továbbértékesített szolgáltatásokat.

   • 14.2 Bizalmas adatok megosztása. A 7.1 szakaszban (Kötelezettségek) foglaltaknak megfelelően a Google megoszthatja az Ügyfél bizalmas adatait a Viszonteladóval mint Felhatalmazottal.

   • 14.3 Az Adminisztrátorként eljáró Viszonteladó. A Viszonteladó – az Ügyfél döntésétől függően – hozzáférhet az Ügyfél Fiókjához és az Ügyfél Végfelhasználói fiókjaihoz. Ahogyan a Google és az Ügyfél közötti kapcsolat esetében, ebben az esetben is kizárólagosan az Ügyfél felel a következőkért: (a) a Viszonteladónak az Ügyfél Fiókjához és az Ügyfél Végfelhasználóinak fiókjához való hozzáférése; és (b) a Viszonteladóra és az Ügyfélre a Továbbértékesített szolgáltatások kapcsán vonatkozó jogoknak és kötelezettségeknek a Viszonteladói szerződésben való meghatározása.

   • 14.4 A Viszonteladó által biztosított terméktámogatás. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viszonteladó megoszthatja a Végfelhasználók személyes adatait a Google-lal olyan mértékben, amely ahhoz szükséges, hogy a Viszonteladó kezelje az Ügyfél által a Viszonteladóhoz vagy a Viszonteladón keresztül eszkalálni kívánt ügyfélszolgálati eseteket.

  • 15. Vegyes rendelkezések.

   • 15.1 Tájékoztatás. A jelen Szerződés keretében az Ügyfélnek küldendő értesítéseket az Értesítési e-mail-címre, a Google-nak küldendő értesítéseket pedig a legal-notices@google.com címre kell küldeni. Az értesítések az őket tartalmazó e-mail elküldésével beérkezettnek tekintendők. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Szerződés tartama során szükség esetén módosítsa az Értesítési e-mail-címet.

   • 15.2 E-mailek. A felek e-mailben is kifejezhetik a jelen Szerződéshez kapcsolódó írásos jóváhagyásukat, és eleget tehetnek a beleegyezési követelményeknek.

   • 15.3 Engedményezés. A felek nem ruházhatják át másra a jelen Szerződés semelyik részét a másik fél írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól csak a társult vállalkozások jelentenek kivételt, de csak akkor, ha: (a) az engedményezett írásban magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit; és (b) az engedményező fél értesítette az engedményezésben részt vevő másik felet. Bármely más átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen. Ha az Ügyfél más joghatóságban működő Társult vállalkozására ruházza át a jelen Szerződést, és ennek hatására megváltozik a Google-t képviselő szerződő fél (ennek definícióját lásd: https://cloud.google.com/terms/google-entity): (i) a jelen Szerződés automatikusan a Google-t képviselő új szerződő félre ruházódik át; és (ii) ha a Társult vállalkozás számlázási fiókja Brazíliában vagy Japánban van, az átruházás pillanatától kezdve a Szolgáltatásokra nem ez a Szerződés, hanem a fentiekben hivatkozott megfelelő általános szerződési feltételek vonatkoznak.

   • 15.4 A Felügyelet megváltoztatása. Ha az egyik fél Felügyelete megváltozik, és ez nem belső átszervezés eredménye, hanem például részvényvásárlás vagy értékesítés, társulás vagy más vállalati tranzakció esetén, az érintett fél írásban értesíti a másik felet a felügyelet változását követő 30 napon belül. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Google-t, ha már nem nonprofit oktatási intézményként és nem is más, a 3.1. szakaszban (Engedélyezett használat) szereplő nonprofit szervezetként működik.

   • 15.5 Vis major. Egyik fél sem tehető felelőssé a jelen Szerződés teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt abban a mértékben, amennyiben ezt az érintett fél által nem befolyásolható körülmény – például természeti csapás, természeti katasztrófa, terrorizmus, felkelés vagy háború – okozza.

   • 15.6 Alvállalkozásba adás. A Szerződés értelmében a Google bevonhat alvállalkozókat, de az alvállalkozóknak kiadott kötelezettségeiért ugyanúgy felelős marad az Ügyfél felé.

   • 15.7 Az ügynökségi kapcsolat kizárása. A Szerződés nem eredményez ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.

   • 15.8 A joglemondás kizárása. A Szerződésben foglalt jogok gyakorlásának elmulasztása (vagy késedelmes gyakorlása) egyik fél esetében sem jelenti az adott jogról való lemondást.

   • 15.9 Érvényességi záradék. Ha a Szerződés bármely része érvénytelen, törvénybe ütközik vagy végrehajthatatlan, a Szerződés többi része változatlanul érvényben marad.

   • 15.10 Kedvezményezett harmadik felek kizárása. A Szerződés, ha erről külön nem rendelkezik, nem ruház fel harmadik felet jogokkal.

   • 15.11 „Equity” szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésben foglaltak nem korlátozzák a felek „equity” szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.

   • 15.12 Irányadó jog. A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI KÖVETELÉSRE KALIFORNIA ÁLLAM TÖRVÉNYE VONATKOZIK (A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK KIVÉTELÉVEL), ÉS EZEK TÁRGYALÁSÁRA KIZÁRÓLAG AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK SANTA CLARA MEGYEI SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI BÍRÓSÁGA JOGOSULT.

   • 15.13 Kiegészítések. Az 1.4. szakasz (b) pontjában (A Szerződést érintő módosítások), (c) pontjában (Az URL-címen elérhető Feltételeket érintő módosítások) és (d) pontjában (A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítést érintő módosítások) foglaltakat kivéve a jelen Szerződést a Hatálybalépés dátumától kezdve kizárólag írásos, mindkét fél által aláírt formában lehet módosítani, és e dokumentumnak kifejezetten ki kell jelentenie, hogy célja a jelen Szerződés módosítása. A tisztázás végett: az, ha a Google módosított URL-címet biztosít a jelen Szerződésben megadott bármely URL-cím helyett, nem tekinthető a jelen Szerződés feltételeit érintő módosításnak.

   • 15.14 Érvényesség fenntartása. A következő szakaszok a jelen Szerződés lejárata vagy megszűnése után is érvényben maradnak: 2. (Fizetési feltételek), 5. (Szellemi tulajdonjogok, az Ügyféladatok védelme, visszajelzés, Márkajegyek használata a Szolgáltatásokban), 7. (Bizalmas információk), 8.6 (A megszűnésnek vagy a megújítás elmulasztásának hatásai), 11. (Felelősségkizárás), 12. (A felelősség korlátozása), 13. (Kártalanítás), 14.1 (Alkalmazandó feltételek), 14.2 (Bizalmas adatok megosztása) és 15. (Vegyes rendelkezések).

   • 15.15 Teljes szerződés. A jelen Szerződés tartalmazza a felek által elfogadott összes feltételt, és hatályon kívül helyez a felek között a Szerződés tárgyában elfogadott minden más megállapodást, a Szerződés korábbi változatait is ideértve, és ezek helyébe lép. A jelen Szerződés megkötésekor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból vagy jóhiszeműségből eredő – nyilatkozatra, kijelentésre vagy szavatosságvállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a Szerződésben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt. Az URL-címen elérhető Feltételek a rájuk való hivatkozással a jelen Szerződés szerves részévé válnak. A Hatálybalépés dátumát követően a Google módosított URL-címet bocsáthat rendelkezésre a jelen Szerződésben szereplő URL-címek helyett.

   • 15.16 Egymásnak ellentmondó feltételek. Ha a jelen Szerződést alkotó dokumentumok ellentmondásban állnak egymással, a következő sorrendben kell figyelembe venni őket: a Megrendelőlap, A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés, a Szerződés fennmaradó része (az URL-címen elérhető Feltételeket kivéve), majd az URL-címen elérhető Feltételek (A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítésen kívül).

   • 15.17 Címek. A Szerződésben használt címek és feliratok referenciaként szolgálnak, és nincsenek hatással a Szerződés értelmezésére.

   • 15.18 Nyelvi eltérések. Ha a jelen Szerződésről fordítás készül az angoltól eltérő bármely más nyelvre, és eltérés van az angol és a más nyelvre lefordított szöveg között, az angol nyelvű szöveg tekintendő mérvadónak, kivéve, ha a fordításban más rendelkezés szerepel.

   • 15.19 A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

    • „Fiók” – az Ügyfél Google-fiókjának hitelesítési adatai, illetve a Szerződés értelmében biztosított Szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

    • „Kiegészítő termékek” – Olyan termékek, szolgáltatások vagy alkalmazások, amelyek rendelkezésre állnak a Szolgáltatásokkal való használatra, és amelyeket a Google vagy társult vállalkozásai kínálnak, de nem tartoznak a Szolgáltatások közé.

    • „Kiegészítő termékek feltételei” – az adott időpontban aktuális feltételek, amelyek a következő címen érhetők el: https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • „Adminisztrátori fiók” – olyan Végfelhasználói fiók, amellyel az Ügyfél (vagy az esetleges Viszonteladó) a Szolgáltatásokat felügyelheti.

    • „Felügyeleti Konzol” – egy vagy több online konzol vagy irányítópult, amelyet a Google bocsát az Ügyfél rendelkezésére a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséhez.

    • „Adminisztrátorok” – az Ügyfél által kijelölt munkatársak, akik az Ügyfél nevében felügyelik a Végfelhasználóknak nyújtott Szolgáltatásokat, és joguk van hozzáférni a Végfelhasználói fiókokban tárolt Ügyféladatokhoz. E hozzáférés keretében az Adminisztrátorok elérhetik, felügyelhetik, használhatják, módosíthatják, visszatarthatják és kiadhatják a Végfelhasználók számára a Végfelhasználói fiókban elérhető adatokat.

    • „Hirdetés” – a Google által a Végfelhasználók számára megjelenített online hirdetések, leszámítva azokat a hirdetéseket, amelyek megjelenítésére az Ügyfél egy különálló szerződésben kérte a Google-t vagy a Google bármely Társult vállalkozását. Ilyenek lehetnek egy, az Ügyfél által a Szolgáltatások közé tartozó Google Webhelyek funkcióval létrehozott webhelyen az Ügyfél által beállított Google AdSense-hirdetések.

    • Társult vállalkozás – olyan jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetetten irányít egy felet, egy fél irányítása alatt áll, vagy egy féllel közösen látja el az irányítást.

    • „Éves díj” – A Szolgáltatásokért a Megrendelőlap szerint évente fizetendő díj.

    • „Korrupcióellenes törvények” – az összes vonatkozó kereskedelmi és korrupcióellenes törvény, ideértve az Egyesült Államok 1977-es, a külföldi korrupciós gyakorlatokra vonatkozó törvényét és az Egyesült Királyság 2010-es korrupcióellenes törvényét, amelyek tiltják mindenféle érték közvetlen vagy közvetett felkínálását mások – például kormányzati tisztviselők – számára üzletszerzésért vagy -megtartásért, valamint más jogosulatlan kereskedelmi előny megszerzéséért cserébe. Kormányzati tisztviselőnek minősülnek a következők: minden kormányzati alkalmazott, a közhivatalért induló jelöltek, királyi családok tagjai, valamint a kormányzati tulajdonban lévő vagy kormányzat által irányított vállalatok, a nemzetközi közjogi szervezetek és a politikai pártok alkalmazottai.

    • „Elfogadható használatra vonatkozó irányelvek” – az adott pillanatban a Szolgáltatások elfogadható használatára vonatkozó irányelvek, amelyek a következő címen érhetők el: https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • „Partnerszerződés” – a Szerződés kiegészítése, amely a Védett egészségügyi adatok kezelését tárgyalja (a HIPAA szerinti definíciót használva).

    • „Számlázás kezdő dátuma” – Az a dátum, amelytől kezdve a Google felszámítja a Szolgáltatásokért fizetendő Díjakat (ha vannak ilyenek).

    • „Márkajegyek” – a felek esetenként védelemmel ellátott kereskedelmi nevei, védjegyei, szolgáltatásnevei, emblémái, domainnevei és egyéb megkülönböztető márkajegyei.

    • „A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés” – a https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum webhelyen leírt, az Ügyféladatokkal kapcsolatos adatfeldolgozási és biztonsági kötelezettségeket tartalmazó aktuális feltételek.

    • „Bizalmas információ” – az egyik fél (vagy Társult vállalkozása) által a másik fél számára a jelen Szerződés keretében átadott és bizalmasként megjelölt vagy az adott körülmények között bizalmasnak tekintendő információk. Nem tartoznak a Bizalmas információk közé azok az információk, amelyeket a felek a másik féltől függetlenül szereznek meg, amelyeket egy harmadik fél titoktartási kötelezettségek nélkül ad át az egyik félnek, vagy amelyek a felek hibáján kívül nyilvánosan hozzáférhetővé válnak. Az előző mondat tekintetében az Ügyféladatok az Ügyfél Bizalmas információinak minősülnek.

    • „Felügyelet” – az egyik félben szerzett ötven százalék feletti szavazati jog vagy tőkerészesedés.

    • „Alapszolgáltatások” – a Szolgáltatások összefoglalójában az adott pillanatban alapszolgáltatásként megjelölt szolgáltatások, a Harmadik felek termékeit kivéve.

    • „Ügyféladatok” – az Ügyfél vagy Végfelhasználói által a Szolgáltatásokon keresztül beküldött, tárolt, elküldött vagy fogadott adatok.

    • „Domainbeli e-mail-cím” – a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használandó Domainnévhez tartozó e-mail-cím.

    • „Domainnév” – a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan használt, a Megrendelőlapon vagy a Viszonteladói megrendelésben megadott domainnév.

    • „Végfelhasználók” – azok a magánszemélyek, akiknek az Ügyfél engedélyezi a Szolgáltatások használatát, és akiknek a szolgáltatáshasználatát egy Adminisztrátor felügyeli. Az egyértelműség kedvéért: a Végfelhasználók közé az Ügyfél Társult vállalkozásainak és más harmadik feleknek az alkalmazottai is tartozhatnak.

    • „Végfelhasználói fiók” – a Google által működtetett fiók, amelyet az Ügyfél hoz létre a Szolgáltatásokban, abból a célból, hogy a Végfelhasználók használhassák vele a Szolgáltatásokat.

    • Exportszabályozási törvények – az összes vonatkozó exportszabályozási és újrakivitelt szabályozó jogszabály és rendelet, beleértve (a) az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának exportigazgatási törvényét („EAR”), (b) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala által kezelt kereskedelmi és gazdasági büntető rendszabályokat, valamint (c) az Egyesült Államok Külügyminisztériumának nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényét („ITAR”).

    • „Díjak” – (a) az Ügyfél által megrendelt mértékű Szolgáltatások szorozva az Árral (ha fizetendő), vagy (b) a Technikai ügyfélszolgálatért fizetendő díjak plusz a fizetendő Adók.

    • „Súgó” – A Google súgója, amely a következő címen érhető el: https://www.google.com/support/.

    • „Nagy kockázatú tevékenységek” – olyan tevékenységek – például nukleáris létesítmények létrehozása vagy üzemeltetése, a légiforgalom irányítása, életmentő berendezések üzemeltetése vagy fegyverek működtetése –, ahol a Szolgáltatások használata vagy hibája józan belátás szerint halált, személyi sérülést vagy környezeti károkat okozhatna.

    • „HIPAA” – az amerikai egyesült államokbeli 1996. évi Health Insurance Portability and Accountability Act (az egészségbiztosítás hordozhatóságát és elszámoltathatóságát előíró törvény), mindenkori aktuális módosításaival együtt, valamint az abból eredő bármilyen jogszabály.

    • „Beleértve” – beleértve, de nem kizárólagosan.

    • „Kártalanítási kötelezettségek” – (i) a kártalanító fél által jóváhagyott kártalanítási összegek és (ii) a kártalanított fél számára egy illetékes bíróság által jogerősen megítélt kárpótlások és költségek.

    • „Szellemi tulajdonjogok” – világszerte érvényes szabadalmi jogok, szerzői jogok, védjegyek, kereskedelmi titkokra vonatkozó jogok (ha van ilyen), mintaoltalom, adatbázisokra vonatkozó jogok, domainnévre vonatkozó jogok, erkölcsi jogok és más (bejegyzett vagy nem bejegyzett) szellemi tulajdonjogok.

    • „Jogi eljárás” – törvény, más jogszabály, bírósági végzés, idézés, házkutatási parancs vagy más érvényes joghatóság értelmében, illetve jogi vagy más eljárás során kiadott nyilvánosságra hozatali kérelem.

    • „Felelősség” – a felelősség minden formája, beleértve a szerződésben foglalt, károkozással kapcsolatos vagy egyéb felelősséget, illetve a gondatlanságot is, függetlenül attól, hogy a felek előre láthatták-e vagy előre megfontoltan követték-e el a károkozást.

    • „Havi díj” – A Szolgáltatásokért a Megrendelőlap szerint havonta fizetendő díj.

    • „Értesítési e-mail-cím” – az Ügyfél által a Felügyeleti Konzolon kijelölt egy vagy több e-mail-cím.

    • „Megrendelőlap” – az Ügyfél által felhasznált megrendelőlap vagy az Ügyfél által a Google egyik webhelyén leadott megrendelés, amelyek mindegyike pontosan meghatározza azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Google az Ügyfélnek a Szerződés keretében nyújtani fog.

    • „Szolgáltatási időtartam” – a Szolgáltatások kezdő dátumával vagy megújítási dátumával (amelyik releváns) induló és a Megrendelőlapon megadott ideig tartó időszak, kivéve, ha a Szolgáltatásokat a jelen Szerződés értelmében korábban fel nem mondják. Ha nem vonatkozik Megrendelőlap a Szolgáltatásokra, akkor az első Szolgáltatási időtartam a Hatálybalépés dátumától kezdődő 12 hónapra terjed ki.

    • „Egyéb szolgáltatások” – a Szolgáltatások összefoglalójában leírt aktuális „Egyéb szolgáltatások”; nem tartoznak közéjük a Harmadik felek termékei.

    • „Árak” – a Szolgáltatások https://workspace.google.com/pricing.html oldalon részletezett aktuális árai (amelyek ezen a hivatkozáson keresztül a jelen szerződés részét képezik), hacsak más megállapodást nem rögzítettek egy kiegészítésben vagy Megrendelőlapon. Az árak nem tartalmazzák az adókat.

    • „Viszonteladó” – a Szolgáltatásokat az ügyfélnek értékesítő vagy nyújtó, a felekkel társulásban nem álló felhatalmazott harmadik fél viszonteladó, amennyiben van ilyen.

    • „Viszonteladói szerződés” – a Szolgáltatásokra vonatkozó, az Ügyfél és a Viszonteladó által kötött különálló szerződés, amennyiben van ilyen. A Viszonteladói szerződés független a jelen Szerződéstől, és nem tartozik annak hatálya alá.

    • „Viszonteladói díjak” – az Ügyfél által használt vagy megrendelt Szolgáltatásokra vonatkozó esetleges díjak a Viszonteladói szerződésben foglaltak szerint, és a rájuk vonatkozó esetleges adók.

    • „Viszonteladói megrendelés” – a Viszonteladó által kiadott és az Ügyfél által felhasznált megrendelőlap (a megújítási megrendelőlapokat is beleértve), amelyen a Viszonteladó meghatározza az Ügyfél által a Viszonteladótól megrendelt szolgáltatások körét.

    • „Szolgáltatásspecifikus feltételek” – az egy vagy több Szolgáltatásra vonatkozó aktuális feltételek, amelyek itt olvashatók: https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

    • „Szolgáltatások” –azok az Alapszolgáltatások és Egyéb szolgáltatások, amelyek az aktuális időpontban részét alkotják az adott Google Workspace for Education-kiadásnak.

    • „Szolgáltatások kezdő dátuma” – a Megrendelőlapon szereplő dátum, vagy ha ott nincs feltüntetve, akkor az a dátum, amelyen a Google elérhetővé teszi a Szolgáltatásokat az Ügyfél számára.

    • „Szolgáltatások összefoglalója” a https://workspace.google.com/terms/user_features.html címen aktuálisan olvasható leírás.

    • „Szolgáltatásiszint-szerződés” – a https://workspace.google.com/terms/sla.html címen található aktuális szolgáltatásiszint-szerződés(ek).

    • „Felfüggeszt” vagy „Felfüggesztés” – a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások összetevőihez való hozzáférés letiltása.

    • „Adók” – az állam által kirótt adók, kivéve a Google nettó hasznán, nettó értékén, eszközértékén, ingatlanértékén vagy foglalkoztatásán alapuló adókat.

    • „Időtartam” – a jelen Szerződés 8.1 pontjában (A Szerződés időtartama) meghatározott időtartam.

    • „Harmadik féllel folytatott jogi eljárás” – egy, a felekkel társulási kapcsolatban nem álló harmadik fél által indított hivatalos jogi – bírósági vagy törvényszéki – eljárás, a fellebbviteli eljárásokat is beleértve.

    • „Harmadik felek termékei” – a Szolgáltatásokba bele nem foglalt, harmadik felektől származó szolgáltatások, szoftverek, termékek és egyéb ajánlatok.

    • „Védjegyhasználati irányelvek” – a Google Márkajegyeinek külső felek általi használatára vonatkozó mindenkori irányelvek, amelyek a következő címen érhetők el: https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • „Technikai ügyfélszolgálat” – a Google által aktuálisan biztosított terméktámogatási szolgáltatás.

    • „Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek” – a Google-nak a terméktámogatási szolgáltatásra vonatkozó mindenkori irányelvei, melyek a következő címen olvashatók: https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • „URL-címeken elérhető Feltételek” – az Elfogadható használat irányelvei, A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítés, a Szolgáltatásspecifikus feltételek, a Szolgáltatásiszint-szerződés és a Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek összefoglaló neve.

  • 16. Regionális feltételek. Az Ügyfél beleegyezik a Szerződés következő módosításaiba, amennyiben az Ügyfél számlázási címe az alábbi leírásban meghatározott régióban van:

   • Ázsia és a csendes-óceáni régió – minden régió

    • A 2.3 szakasz (Adók) a következők szerint módosul:

    • 2.3 Adók. A Google tételesen felsorolja a kiszámlázott Adókat. Ha a Google-nak fizetett összegből adókat kell visszatartani, akkor az Ügyfél annyival nagyobb összeget fizet ki a Google-nak, hogy a Google által kapott nettó összeg pontosan megfeleljen a kiszámlázott összegnek, és ne csökkenjen az adók összegével.

    • A 15.19 szakaszban (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) az „Adók” meghatározása a következőre módosul:

    • 15.19 A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

    • „Adók” – a Szolgáltatások nyújtásával és teljesítésével kapcsolatos valamennyi, a vonatkozó jogszabályok szerint az állam által kivetett adó, beleértve egyebek közt az illetékeket, vámokat és bármely közvetlen vagy közvetett adót, a kapcsolódó büntetéseket vagy kamatokat is beleértve, a Google nyereségén alapuló adók kivételével.

   • Ázsia és a csendes-óceáni régió (minden régió Ausztrália, Japán, India, Új-Zéland és Szingapúr kivételével) és Latin-Amerika (minden régió Brazília kivételével)

    • A 15.12 szakasz (Irányadó jog) a következőre módosul:

    • 15.12 Irányadó jog, választottbírósági eljárás.

     • (a) A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ GOOGLE-TERMÉKBŐL VAGY -SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉSRE („Vita”), A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉVEL VAGY TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VITÁKAT IS BELEÉRTVE, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK, KALIFORNIA ÁLLAM KOLLÍZIÓS SZABÁLYAINAK KIVÉTELÉVEL.

     • (b) A felek minden Vita esetében kötelesek kísérletet tenni arra, hogy a Vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül jóhiszeműen rendezzék. Ha a Vitát nem sikerül 30 napon belül rendezni, akkor az American Arbitration Association szervezet International Centre for Dispute Resolution vitarendezési központja által lefolytatott választottbírósági eljárásra kell bocsátani, és ennek keretében kell megoldani a központnak a jelen Szerződés dátumán érvényes gyorsított kereskedelmi eljárásra vonatkozó szabályai szerint („Szabályok”).

     • (c) A felek kölcsönösen választanak egy választottbírót. A választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik Santa Clara megyében (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok).

     • (d) Bármelyik fél bármely illetékes bírósághoz fordulhat a jogai védelméhez szükséges bírósági meghagyás iránti kérelemmel a választottbírósági eljárás lezárultáig. A választottbíró a Szerződésben foglalt jogorvoslati lehetőségekkel és korlátozásokkal összhangban álló „Equity” szerinti jogorvoslatokat vagy bírósági meghagyásokat rendelhet el.

     • (e) A (g) alszakaszban foglalt titoktartási követelményekre is figyelemmel bármelyik fél kérvényezheti bármely illetékes bíróságtól az adott fél jogainak vagy tulajdonának védelméhez szükséges bármely végzés kiadását; ez a kérvény nem minősül az irányadó jog és a választottbírósági szakasz megsértésének vagy az arról való lemondásnak, és nem érinti a választottbíró hatáskörét, a bírósági határozat felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört is beleértve. A felek rögzítik, hogy Santa Clara megye (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) bíróságai illetékesek a jelen 15.12 szakasz (e) pontja szerinti bármely végzés meghozatalában.

     • (f) A választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, és a végrehajtása bármely illetékes bíróság elé terjeszthető, beleértve bármely olyan bíróságot, amely bármelyik fél vagy annak bármely tulajdona felett joghatósággal rendelkezik.

     • (g) A jelen 15.12 szakasz (Irányadó jog, választottbírósági eljárás) szerint lefolytatott bármely választottbírósági eljárás a 7. szakasz (Bizalmas információk) szerinti bizalmas információnak minősül, a következőket is beleértve: (i) a választottbírósági eljárás létezését, (ii) az annak során nyilvánosságra hozott bármely információt és (iii) a választottbírósági eljárással kapcsolatos bármely szóbeli közlést vagy dokumentumot. A 7. szakasz (Bizalmas információk) szerinti közzétételi jogokon túlmenően a felek a jelen 15.12 szakasz (g) pontjában leírt információkat a 15.12 szakasz (e) pontja szerinti bármely végzés benyújtásához vagy bármely választottbírósági határozat végrehajtásához szükséges mértékben felfedhetik az illetékes bíróság előtt, de ilyen esetben a feleknek kérniük kell, hogy a bírósági eljárást zárt ülésen (zártkörűen) folytassák le.

     • (h) A választottbíró díját, a választottbíró által kijelölt szakértők díját és költségeit, valamint a választottbírósági központ igazgatási költségeit a felek a Szabályoknak megfelelően fizetik. Végleges határozatában a választottbíró meghatározza a vesztes fél azon kötelezettségét, hogy visszatérítse a nyertes fél által ezekre a díjakra előzetesen kifizetett összeget.

     • (i) A saját ügyvédi és szakértői díjait és költségeit mindkét fél maga viseli, függetlenül attól, hogy a választottbíró milyen végleges döntést hoz a Vitával kapcsolatban.

   • Ázsia és a csendes-óceáni régió – India

    • A Google India Private Limited vállalatot a Google Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) a Szolgáltatások nem kizárólagos viszonteladójává nevezte ki (az alábbiakban meghatározottak szerint) Indiában. A kétségek elkerülése végett, habár a Szerződés mindkét jogalanyra „Google” néven hivatkozik, ezúton tisztázzuk, hogy ahol a rendelkezések az értékesítésre vagy az azzal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan a Google-ra hivatkoznak (beleértve a szolgáltatások értékesítésének számlázásával, a hitelkerettel, a Szerződés felmondásával stb. kapcsolatos feltételeket), ott a „Google” név a Google India Private Limited vállalatot, ahol pedig a Szerződésben a rendelkezések a „Google”-ra mint a szolgáltatások nyújtójára vagy az ezzel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre hivatkoznak, ott a GAP vállalatot jelenti.

    • A Google India Private Limited készíthet a jelen Szerződésre hivatkozó Megrendelőlap(ok)at, de a Megrendelőlap külön szerződést képez a Google India Private Limited és az Ügyfél között, és a jelen Szerződés valamennyi feltételét tartalmazza. Mivel a Szolgáltatások viszonteladójaként a Google India Private Limited az Ügyfélnek való viszonteladás céljából megvásárolja a Szolgáltatásokat a GAP-től, a GAP teljesíti a Szerződés szerinti teljes szolgáltatási kötelezettséget, a Google India Private Limited vállalatot pedig semmilyen kötelezettség nem terheli a Szolgáltatások teljesítményével kapcsolatban.

    • A 2. szakasz (Fizetési feltételek) a következőre módosul:

    • 2. Fizetési feltételek.

    • 2.1 Használat mérése és számlázási lehetőségek. Annak megállapításához, hogy az Ügyfél milyen mértékben használta a Szolgáltatásokat, kizárólag a Google mérőeszközei használhatók, és a Google által a Díjak kiszámításával kapcsolatos döntések véglegesnek tekintendők. Az Ügyfél a Szolgáltatások megrendelésekor az alábbi számlázási módok egyikét vagy a Google által kínált bármely más lehetőséget választhatja.

     • (a) Rugalmas előfizetési csomag. E lehetőség választása esetén az Ügyfél a Szolgáltatásokat nem egy előre meghatározott időszakra vásárolja meg, hanem a Szolgáltatások napi használata alapján fizet Díjakat, melyeket havonta, utólag számláznak ki neki. A Szolgáltatások nem egész napi használatait a Szolgáltatások egész napos használatára kerekítik a Díjak kiszámításakor.

     • (b) Éves/határozott idejű előfizetési csomag. E lehetőség választása esetén az Ügyfél a Szolgáltatásokat egy vagy több éves időszakra vásárolja meg (az Ügyfél választása szerint). A Google az Ügyfél által a Megrendelőlapon kiválasztott mód feltételeinek megfelelően számláz az Ügyfélnek.

    • A Google módosíthatja a felkínált számlázási módokat, beleértve a korlátozásukat és a megszüntetésüket is, de erről legalább 30 nappal előre értesítenie kell az Ügyfelet, és minden esetleges ilyen módosítás csak az Ügyfél legközelebbi Szolgáltatási időtartamának kezdetén lép majd érvénybe. Egyes számlázási módok nem állnak rendelkezésre minden ügyfél számára. Az Ügyfél a 2.2 (Fizetés) szakaszban szereplő fizetési lehetőségek használatával fizethet a Szolgáltatásokért.

    • 2.2 Fizetés. A Díjat a Megrendelőlapon vagy a számlán szereplő pénznemben kell kifizetni.

     • (a) Hitelkártya vagy bankkártya. Ha az Ügyfél hitelkártyával, bankkártyával vagy más, számlát nem igénylő módon fizet, a fizetés annak a hónapnak a végén esedékes, amelyben az Ügyfél igénybe vette a Szolgáltatásokat. Hitelkártyás vagy bankkártyás fizetés esetén: (i) a Google minden vonatkozó díjról azok esedékessége idején elektronikus számlát bocsát ki az Ügyfélnek, és (ii) ezek a díjak annak a hónapnak a vége után 60 nappal számítanak késedelmesnek, amelyben az Ügyfél igénybe vette a Szolgáltatásokat.

     • (b) Számlák. A számlakifizetések a számla dátumától számított 60 nap múlva esedékesek, kivéve, ha a Megrendelőlapon másként nem szerepel, és ezt követően késedelmesnek minősülnek.

     • (c) Más fizetési módok. Az Ügyfél az aktuális fizetési módról a Felügyeleti Konzolon keresztül a Google által rendelkezésre bocsátott bármely más fizetési módra áttérhet; ilyen esetben az Ügyfélnek el kell fogadnia az adott fizetési módra vonatkozó esetleges további feltételeket.

     • (d) Fizetési információk. A banki átutalással küldött kifizetéseknél meg kell adni a Google által biztosított banki információkat.

    • 2.3 Adók.

     • (a) Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatások ellentételezésére megfizeti a fent említett Díjakat és a vonatkozó Adókat a Google részére. Ha az Adók megfizetése vagy beszedése a Google feladata, az Adók szerepelni fognak az Ügyfél részére kiállított számlán, hacsak az Ügyfél az illetékes adóhatóság által kiállított érvényes adómentességi igazolást nem nyújt be a Google részére.

     • (b) Ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, az Ügyfél megadja a Google-nak azokat a vonatkozó adóazonosító adatokat (az áru- és szolgáltatásadó-azonosító számát, a szolgáltatások igénybevételének helyszínét, az adózási státuszát stb.), amelyekre a Google-nak az Indiában érvényes adóügyi rendeleteknek való megfelelőség biztosításához szüksége lehet. Az Ügyfél megerősíti, hogy az általa megadott adatok (például az áru- és szolgáltatásadó-azonosító száma, a szolgáltatások igénybevételének helyszíne, az adózási státusza és egyebek) helyesek. A megadott cím és áru- és szolgáltatásadó-azonosító szám ahhoz a helyszínhez kell, hogy tartozzon, ahol az ügyfél igénybe veszi a szolgáltatásokat. Ha az Ügyfél hibás nyilatkozatot nyújt be, az Ügyfél köteles kifizetni (vagy megtéríteni a Google-nak) az ebből eredő összes adót, kamatot és büntetést.

     • (c) Ha az Ügyfelet a törvény arra kötelezi, hogy bármilyen összegű jövedelemadót tartson vissza a Google-nak szánt kifizetésekből, az Ügyfél az érvényes adóügyi jogszabályok értelmében köteles a Google felé időben forrásadó-igazolással vagy más megfelelő dokumentációval alátámasztani az ilyen visszatartás jogosságát.

    • 2.4 Fizetéssel kapcsolatos viták. A fizetéssel kapcsolatos vitákat a fizetési határidő előtt el kell indítani. Ha a felek arra a megállapításra jutnak, hogy bizonyos számlázási pontatlanságok a Google-nak róhatók fel, a Google nem javított számlát, hanem jóváírási értesítést bocsát ki, amely feltünteti a helytelen összeget az érintett számlán. Ha a vitatott számlát az Ügyfél még nem fizette ki, a Google a jóváírási értesítésen feltüntetett összeget jóváírja a vitatott számlán, és az Ügyfél az így kapott nettó számlaegyenleget köteles kifizetni. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem kötelezi a Google-t arra, hogy hitelt biztosítson.

    • 2.5 Késedelmes fizetés, felfüggesztés. Késedelmes fizetés esetén havi 1,5%-os (vagy a jogszabályok által megengedett legmagasabb mértékű, ha az kevesebb) kamatot számítunk fel a fizetési határidőtől a tartozás teljes rendezésének időpontjáig. Az Ügyfél felelős minden, a Google-nak a késedelmes összegek beszedéséért tett erőfeszítésével járó alátámasztható költségéért (az ügyvédi díjakat is ideértve). Ezenfelül ha az Ügyfél késik a Szolgáltatásokért járó díj kifizetésével, a Google felfüggesztheti a Szolgáltatásokat.

    • 2.6 Nincs szükség megrendelési számra. Az Ügyfél akkor is köteles kifizetni a releváns Díjakat, ha a Google számláján (vagy máshol) nem szerepel a megrendelési szám.

    • 2.7 Árváltozások. A Google bármikor módosíthatja az árait, kivéve, ha a felek egy külön kiegészítésben vagy a Megrendelőlapon másképp állapodtak meg. A változásokról a Google legalább 30 nappal előre értesíti az Ügyfelet. Az árváltozás csak a 30 nap elteltével, az Ügyfél következő Szolgáltatási időtartamának kezdetével lép életbe.

    • A 15.12 szakasz (Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban) a következőre módosul:

    • 15.12 Irányadó jog. A jelen szerződésből eredő vagy vele kapcsolatos minden követelésre nézve India törvényei az irányadók. Bármilyen jogvita esetén Új-Delhi bíróságai rendelkeznek joghatósággal. A fenti rendelkezéstől függetlenül az Ügyfél a Szerződés értelmében minden, a Google-lal szemben támasztott igényét a Google India Private Limiteddel szemben nyújthatja be, és annak köteles benyújtani.

    • A 15.19 szakaszban (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) az „Adók” meghatározása a következőre módosul:

    • 15.19 A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

    • „Adók” – a vonatkozó jogszabályok szerinti összes adó, beleértve, de nem kizárólagosan minden vám vagy adó (a jövedelemadón kívül), az olyan közvetett adókat is beleértve, mint az áru- és szolgáltatásadó („GST”) vagy a Szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos hasonló adók.

   • Ázsia és a csendes-óceáni régió – Indonézia

    • A Szerződés a 8.8-as új szakasszal bővül:

    • 8.8 Felmondási jogról való lemondás. A felek megállapodnak abban, hogy lemondanak az alkalmazandó jogszabályok szerinti bármely rendelkezésről, amennyiben a jelen Szerződés felmondásához bírósági határozat vagy végzés szükséges.

    • A jelen Szerződés indonéz változata itt érhető el, és a 15.18-as szakasz (Nyelvi eltérések) a következőre módosul:

    • 15.18 Nyelvi eltérések. A jelen Szerződés indonéz és angol nyelven íródott. Mindkét változat egyformán hiteles. Az indonéz és az angol nyelvű változat közötti ellentmondás vagy eltérő értelmezés esetén a felek megállapodnak abban, hogy úgy módosítják az indonéz nyelvű változatot, hogy annak vonatkozó része összhangba kerüljön az angol nyelvű változat vonatkozó részével.

   • Ázsia és a csendes-óceáni régió - Ausztrália

    • A Szerződés a következő új, 11A Szakasszal bővül:

    • 11A. A jelen 11A szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a Szolgáltatásokra jogszabályban megkövetelt szavatosság vonatkozik a versenyt és a fogyasztóvédelmet szabályozó 2010. évi ausztrál törvény (Australian Competition and Consumer Act 2010, „ACCA”) értelmében. A vonatkozó jogszabályok (köztük az ACAA) olyan jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel bővíthetik a jelen Szerződésben foglaltakat, amelyek nem zárhatók ki (és nincsenek is kizárva) a jelen Szerződéssel. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megengedik a Google számára a tevékenysége korlátozását, a Google és a Társult vállalkozásai által az említett jogszabályok értelmében viselt felelősség (saját döntése szerint) a Szolgáltatások ismételt biztosítására, illetve a Szolgáltatások ismételt biztosításával járó költségek kifizetésére korlátozódik.

    • A 15.12(c) (Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban) szakasz módosul, a szakasz vége a következő szöveggel egészül ki: „AMENNYIBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGAKADÁLYOZZÁK EGY VITÁNAK A KALIFORNIAI BÍRÓSÁGOKON TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉT, AKKOR AZ ÜGYFÉLNEK JOGÁBAN ÁLL A VITA ÜGYÉBEN AZ ÜGYFÉL HELYI BÍRÓSÁGAIHOZ KERESETET BENYÚJTANI. AMENNYIBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGAKADÁLYOZZÁK, HOGY AZ ÜGYFÉL HELYI BÍRÓSÁGA KALIFORNIA JOGSZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSÁVAL RENDEZZEN EGY VITÁT, AKKOR A VITA ÜGYÉBEN AZ ÜGYFÉL ORSZÁGÁNAK, ÁLLAMÁNAK VAGY MÁS LAKHELYÉNEK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAI AZ IRÁNYADÓK.”

    • A 15.15 (Teljes szerződés) módosul, a szakasz vége a következő szöveggel egészül ki: „A jelen szerződés semmilyen rendelkezése nem zárja ki a korábbi megtévesztő írásos vagy szóbeli információkért viselt felelősséget.”

   • Európa, Közel-Kelet és Afrika – minden régió

    • A 2.2 szakasz (Fizetés) a következők szerint módosul:

    • 2.2 Fizetés. Az Ügyfél köteles a számlán szereplő pénznemben kifizetni a számlán szereplő összes Díjat. A Díjak a számla dátumától számított 30 napon belül esedékesek. A Google nem köteles több számlát kiállítani Önnek. A banki átutalással küldött kifizetéseknél meg kell adni a Google által biztosított banki információkat. Ha az Ügyfél a Google Commerce Limited vállalattal kötött szerződést, akkor a Google az Angliában és Walesben bejegyzett, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Egyesült Királyság székhelyű Google Payment Limited vállalaton keresztül szedheti be a fizetendő összegeket.

   • Európa, Közel-Kelet és Afrika – az Európai Gazdasági Térség, az Egyesült Királyság és Svájc

    • A 15.19 (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) szakasz a 15.20 (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) szakaszra változik.

    • A szerződés a 15.19-es új szakasszal bővül:

    • 15.19 Joglemondás az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex értelmében.

     • (a) A jelen 15.19 szakaszban (Joglemondás az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex értelmében), a „mikrovállalkozás”, a „kisvállalkozás” és a „nonprofit szervezet” kifejezést a Kódex-beli jelentésében használjuk. „Kódex” – az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-én kelt (EU) 2018/1972 irányelve szerint létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Kódex.

     • (b) A felek elfogadják, hogy a Kódex rendelkezéseinek megfelelően (i) bizonyos jogok kiterjednek a mikrovállalkozásokra, a kisvállalkozásokra és a nonprofit szervezetekre, és (ii) az (i) pontban említett kategóriákba eső ügyfelek kifejezetten beleegyezhetnek, hogy lemondanak bizonyos jogaikról.

     • (c) Ha az Ügyfél mikrovállalkozás, kisvállalkozás vagy nonprofit szervezet, akkor beleegyezik, hogy lemond minden olyan jogról, amelyet az alábbi jogszabályhelyek valamelyike biztosíthat neki:

      • (i) a Kódex 102(1)-es cikkelye, amely jogot biztosít az Ügyfélnek a szerződéskötést megelőző információszerzésre;

      • (ii) a Kódex 102(3)-as cikkelye, amely jogot biztosít az Ügyfélnek a szerződés-összefoglalók megismerésére;

      • (iii) a Kódex 105(1)-es cikkelye, amely bizonyos szolgáltatások tekintetében 24 hónapra korlátozza a szerződések maximális időtartamát; valamint

      • (iv) a Kódex 107(1)-es cikkelye, amely kibővíti a Kódexben foglalt egyéb (köztük a fentebb említett 102(3)-as és 105(1)-es cikkely által biztosított) jogok körét minden olyan szolgáltatásra, amely ugyanannak a Google Workspace-szerződésnek a keretében vehető igénybe.

   • Európa, Közel-Kelet és Afrika – Algéria, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Palesztina és Tunézia

    • A Szerződés a következő új, 8.8-as szakasszal bővül:

    • 8.8 Nem szükséges bírósági végzés. Mindkét fél tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem szükséges bírósági végzés sem a Szerződés bármilyen megszüntetésének vagy módosításának hatályba léptetéséhez, sem a Szerződés bármely más szakaszának hatályba léptetéséhez.

    • A 15.12 szakasz (Irányadó jog) a következőre módosul:

    • 15.12 Irányadó jog, választottbírósági eljárás.

     • (a) A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ GOOGLE-TERMÉKBŐL VAGY -SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉSRE („Vita”), A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉVEL VAGY TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VITÁKAT IS BELEÉRTVE, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK, KALIFORNIA ÁLLAM KOLLÍZIÓS SZABÁLYAINAK KIVÉTELÉVEL.

     • (b) A felek minden Vita esetében kötelesek kísérletet tenni arra, hogy a Vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül jóhiszeműen rendezzék. Ha a Vitát nem sikerül 30 napon belül rendezni, akkor az ügyet a London Court of International Arbitration (LCIA) választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályai („Szabályok”) szerint lefolytatott választottbírósági eljárásra kell bocsátani, amelyek hivatkozás útján a jelen szakasz részét képezik.

     • (c) A felek kölcsönösen választanak egy választottbírót. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni, a székhelye és jog szerinti helye pedig a Dubai International Financial Center, DIFC, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek.

     • (d) Bármelyik fél bármely illetékes bírósághoz fordulhat a jogai védelméhez szükséges bírósági meghagyás iránti kérelemmel a választottbírósági eljárás lezárultáig. A választottbíró a Szerződésben foglalt jogorvoslati lehetőségekkel és korlátozásokkal összhangban álló „Equity” szerinti jogorvoslatokat vagy bírósági meghagyásokat rendelhet el.

     • (e) A választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, és a végrehajtása bármely illetékes bíróság elé terjeszthető, beleértve bármely olyan bíróságot, amely bármelyik fél vagy annak bármely tulajdona felett joghatósággal rendelkezik.

     • (f) A jelen 15.12 szakasz (Irányadó jog, választottbírósági eljárás) szerint lefolytatott bármely választottbírósági eljárás a 7. szakasz (Bizalmas információk) szerinti bizalmas információnak minősül, a következőket is beleértve: (i) a választottbírósági eljárás létezését, (ii) az annak során nyilvánosságra hozott bármely információt és (iii) a választottbírósági eljárással kapcsolatos bármely szóbeli közlést vagy dokumentumot. A 7. szakasz (Bizalmas információk) szerinti közzétételi jogokon túlmenően a felek a jelen 15.12 szakasz (f) pontjában leírt információkat bármely választottbírósági határozat végrehajtásához szükséges mértékben felfedhetik az illetékes bíróság előtt, de ilyen esetben a feleknek kérniük kell, hogy a bírósági eljárást zárt ülésen (zártkörűen) folytassák le.

     • (g) A választottbíró díját, a választottbíró által kijelölt szakértők díját és költségeit, valamint a választottbírósági központ igazgatási költségeit a felek a Szabályoknak megfelelően fizetik. Végleges határozatában a választottbíró meghatározza a vesztes fél azon kötelezettségét, hogy visszatérítse a nyertes fél által ezekre a díjakra előzetesen kifizetett összeget.

     • (h) A saját ügyvédi és szakértői díjait és költségeit mindkét fél maga viseli, függetlenül attól, hogy a választottbíró milyen végleges döntést hoz a Vitával kapcsolatban.

   • Észak-Amerika – Egyesült Államok és Latin-Amerika (minden régió Brazília kivételével)

    • A Szerződés a 3.10-es új szakasszal bővül:

    • 3.10 A COPPA törvény és a szülői beleegyezés. Abban az esetben, ha az Ügyfél 13 éves kor alatti Végfelhasználóknak teszi lehetővé a Szolgáltatások használatát, az Ügyfél a COPPA törvény (Children’s Online Privacy Protection Act) rendelkezéseinek megfelelően beleegyezik, hogy a Google Workspace for Education adatvédelmi közleményében leírtak szerint gyűjtse és használja fel az érintett Végfelhasználók személyes adatait (amennyiben a COPPA alkalmazandó az Ügyfél joghatóságában).

    • A szerződés az új 7.3-as szakasszal bővül:

    • 7.3 FERPA. A felek elfogadják, hogy (a) az Ügyféladatok között személyazonosításra alkalmas adatok is szerepelhetnek a FERPA hatálya alá tartozó oktatási feljegyzésekben („FERPA-feljegyzések”); és (b) amennyiben az Ügyféladatokban szerepelnek FERPA-feljegyzések, a Google „Iskolai tisztviselőnek” minősül (a kifejezésnek a FERPA törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben használt értelmében), és teljesíti a FERPA rendelkezéseit. „FERPA” – a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény (Family Educational Rights and Privacy Act; 20 U.S.C. 1232g) és a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény rendelkezései (34-es CFR, 99. rész), ahogyan azokat időről időre kiegészítik vagy másképp módosítják.

    • A 15.19 (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) szakasz a 15.20 (A szerződésben használt kifejezések meghatározása) szakaszra változik.

    • A szerződés a 15.19-es új szakasszal bővül:

    • 15.19 A Szolgáltatások fejlesztése. A Szolgáltatásokat kizárólag magánköltségen fejlesztették, és a Szolgáltatások kereskedelmi számítógépes szoftverek a hozzájuk kapcsolódó dokumentációval a vonatkozó szövetségi beszerzési előírásokban és hivatali kiegészítéseikben használt értelemben.

   • Kizárólag közoktatási intézményekre érvényes: Észak-Amerika – Egyesült Államok és Latin-Amerika (Brazília kivételével minden régió)

    • A 2.5 (Késedelmes fizetés, felfüggesztés) szakaszt a következő váltja fel:

    • 2.5 Késedelmes fizetés, felfüggesztés. Késedelmes fizetés esetén havi 1,5%-os (vagy a jogszabályok által megengedett legmagasabb mértékű, ha az kevesebb) kamatot számítunk fel a fizetési határidőt követő 30 naptól kezdve a tartozás teljes rendezésének időpontjáig. Továbbá, ha az ügyfél elmulasztja határidőre befizetni a Szolgáltatások díját, a Google-nak jogában áll Felfüggeszteni a Szolgáltatásokat, illetve a 8.3 (Felmondás szerződésszegés esetén) szakasz értelmében felmondani a Szerződést.

    • A 13.2 (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) szakaszt a következő váltja fel:

    • 13.2 Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei. Ha a Google kárt szenved el, vagy egy Harmadik fél Jogi eljárást kezdeményez ellene annak következtében, hogy az Ügyfél megsérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a Google élni fog a vonatkozó szövetségi, állami, helyi vagy egyéb jogszabályok szerint rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel.

    • A 15.12 szakasz (Irányadó jog) a következőre módosul:

    • 15.12 Irányadó jog. Ha az Ügyfél egy egyesült államokbeli települési, megyei vagy állami kormányzati szerv, akkor a Szerződés nem határozza meg az irányadó jogot és az illetékességet.

Előző verziók

2023. július 12.

2023. április 19.

2023. március 14.

2023. február 6.

2022. november 7.

2022. szeptember 20.

2021. szeptember 20.

2021. április 1.

2021. február 17.

India (2021. február 17.)

Észak-, Dél- és Közép-Amerika (2020. október 6.)

Ázsia és a csendes-óceáni térség (2020. október 6.)

Európa, Közel-Kelet és Afrika (2020. október 6.)