הסכם (אונליין) של Google Workspace

מעבר אל תנאים נוספים עבור שירותים שזמינים באמצעות תשתית החשבונות החדשה.

 • הסכם Google Workspace (אונליין) ("ההסכם") מוסכם בין Google לבין הישות המסכימה לתנאים האלה ("לקוח"). המונח “Google” משמעו (i)‏תאגיד Google Voice Canada, שמשרדיו נמצאים בכתובת 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada, ביחס לשירותי Google Voice שכתובת החיוב של הלקוח עבורם היא בקנדה בלבד, וגם (ii)‏ Google LLC, שמשרדיה נמצאים בכתובת 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 ביחס לכל שירותי Google Workspace האחרים. הסכם זה נכנס לתוקף בתאריך הלחיצה על הלחצן "אני מסכים/ה" שלמטה, או (אם רלוונטי) בתאריך החתימה על ההסכם ("מועד כניסה לתוקף"). אם את/ה מביע/ה הסכמה בשם מעסיקך או בשם ישות אחרת, את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (i) יש לך הסמכה כדין לחייב את מעסיקך, או את הישות הרלוונטית, לקיום התנאים האלה; (ii) קראת והבנת את סעיפי ההסכם; וכן (iii) ניתנת הסכמתך לתנאי ההסכם בשם הגורם שאת/ה מייצג/ת. אם לא ניתנה לך הסמכות החוקית לחייב את מעסיקך או הישות הרלוונטית, אין ללחוץ על הלחצן "אני מסכים/ה" שלהלן (לחלופין, אם רלוונטי, אין לחתום על הסכם זה). ההסכם קובע את תנאי הגישה של הלקוח לשירותים המפורטים בטופס ההזמנה הרלוונטי וכן את תנאי השימוש בשירותים האלה.

  • 1. שירותים. Google תספק את השירותים המבוקשים בטופס ההזמנה הרלוונטי בהתאם להסכם רמת השירות (SLA) שחל עליהם. הלקוח יוכל להשתמש בשירותים המבוקשים בטופס ההזמנה הרלוונטי בהתאם להסכם.

   • 1.1 מתקנים והעברת נתונים. כל המתקנים המשמשים לאחסון ולעיבוד נתוני הלקוח יעמדו בדרישות אבטחה סבירות שאינן פחותות ברמת ההגנה מאלו של המתקנים שבהם Google מאחסנת ושומרת את הנתונים שלה שהם מסוג דומה. כחלק מאספקת השירותים, תהיה Google רשאית להעביר, לאחסן ולעבד את נתוני הלקוח בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה מפעילים Google או סוכניה מתקנים. בעצם השימוש בשירותים, מסכים הלקוח להעברה, עיבוד ואחסון של נתוני הלקוח כאמור לעיל.

   • 1.2 אין מודעות. מבלי לגרוע משאר תנאי ההסכם, Google לא תשתמש בנתוני הלקוח לצורכי פרסום או תפרסם מודעות בשירותים.

   • 1.3 שירותים חדשים או תכונות חדשות. Google עשויה להעמיד מעת לעת לרשות הלקוח אפליקציות, תכונות או פונקציות חדשות במסגרת השירותים, והשימוש בהם יהיה מותנה בהסכמת הלקוח לתנאים הנוספים.

   • 1.4 אימות לצורך השימוש בשירות. על הלקוח לאמת את כתובת האימייל בדומיין או את שם הדומיין על מנת להשתמש בשירותים. אם ללקוח אין סמכות חוקית להשתמש בכתובת האימייל בדומיין או שהלקוח אינו הבעלים או בעל השליטה בשמות הדומיינים, לא תחול על Google חובה לספק ללקוח את השירותים והיא תוכל למחוק את החשבון ללא התראה.

   • 1.5 תנאים ספציפיים לשירות. התנאים הספציפיים לשירות מהווים חלק מההסכם הנוכחי.

  • 2. שינויים.

   • 2.1 שינויים בשירותים.

    • (א) מדיניות הוצאה משימוש. Google תודיע ללקוח על הוצאה משימוש של שירות או תכונה מהותיים לפחות 12 חודשים מראש, אלא אם Google תקבע באופן סביר כי: (i) היא אינה רשאית לעשות כן על פי חוק או על פי חוזה (כולל שינויים בחוק הרלוונטי או בחוזה), או (ii) המשך אספקת השירות שאמור לצאת משימוש עלול ליצור (א) סיכון בטיחותי או (ב) עול כלכלי או טכני משמעותי.

    • (ב) שינויים אחרים. בכפוף לסעיף 2.1 (א) (מדיניות הוצאה משימוש), Google רשאית לבצע שינויים בשירותים, כולל הוספה, עדכון או הפסקה של שירותים או חלקים של תכונות הכלולות בשירותים. Google תודיע מראש ללקוח על כל שינוי מהותי בשירותי הליבה.

   • 2.2 שינויים בתנאים של כתובות URL.

    • (א) שינויים בתנאים של כתובות URL. Google רשאית לשנות את התנאים של כתובות ה-URL, בכפוף לסעיף 2.2 (ד) (התנגדות לשינויים).

    • (ב) התראה על שינויים מהותיים. Google תודיע ללקוח מראש על כל שינוי מהותי בתנאים לגבי כתובות URL.

    • (ג) מועד הכניסה לתוקף של השינויים. שינויים מהותיים בתנאים של כתובות ה-URL ייכנסו לתוקף 30 יום ממועד ההתראה, מלבד במקרים הבאים: (i) שינויים מהותיים לרעה בהסכם רמת השירות ייכנסו לתוקף רק 90 יום ממועד ההתראה; (ii) שינויים הרלוונטיים לשירותים או לפונקציות חדשות ייכנסו לתוקף מיידית.

    • (ד) התנגדות לשינויים. מלבד במקרים שבהם השינוי ש-Google רוצה לבצע בתנאים של כתובות ה-URL נדרש על פי צו משפטי או מינהלי שהוציאה הרשות המוסמכת לכך או שנגזר מהחוק הרלוונטי, או שהשינוי מתייחס לשירותים או לפונקציות חדשים, העיקרון הבא יחול:

     • (i) אם השינוי בתנאים של כתובות ה-URL עלול לגרום לפגיעה מהותית בלקוח, הוא יוכל לשלוח התראה ל-Google בתוך 30 יום ממועד ההתראה שנתנה Google כדי להביע את התנגדותו לשינוי.

     • (ii) אם הלקוח ישלח ל-Google התראה כזו, הוא יישאר כפוף לתנאים של כתובות ה-URL שהיו בתוקף מיד לפני השינוי, עד למוקדם מבין השניים: (א) סוף תקופת ההתקשרות הרלוונטית לאותו הזמן; (ב) 12 חודשים ממועד ההתראה.

  • 3. התחייבויות הלקוח.

   • 3.1 ציות. הלקוח מתחייב: (א) לוודא שהוא ומשתמשי הקצה של הלקוח משתמשים בשירותים, כולל כל גישה לנתוני הלקוח ושימוש בהם על ידו ועל ידי משתמשי הקצה, בהתאם להסכם ולכל התנאים של חוזים וכללי מדיניות רלוונטיים, כולל חוזי העסקה או מדיניות המעסיק בנוגע לשימוש בטכנולוגיה, אבטחה או סודיות; (ב) להשתמש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית כדי למנוע גישה או שימוש לא מורשים בשירותים; (ג) להודיע בהקדם ל-Google על כל גישה או שימוש לא מורשים בשירותים שהובאו לידיעת הלקוח.

   • 3.2 מוצרים נוספים. Google תעמיד לרשות הלקוח ומשתמשי הקצה שלו מוצרים אופציונליים נוספים. השימוש במוצרים הנוספים יהיה כפוף לתנאים של המוצרים הנוספים.

   • 3.3 ניהול השירותים.

    • (א) מסוף Admin. Google תספק ללקוח גישה למסוף Admin, כדי לאפשר למנהל המערכת לנהל את השימוש של הלקוח בשירותים (ואת השימוש שנעשה בשירותים על ידי משתמשי הקצה שלו, אם הדבר רלוונטי). הלקוח יוכל להשתמש במסוף הניהול כדי להגדיר מנהל מערכת אחד או יותר, שלהם תהיה רשות לגשת לחשבונות של מנהלי מערכת. הלקוח אחראי: (א) לשמור על הסודיות ולדאוג לאבטחה של החשבונות של משתמשי הקצה ושל הסיסמאות המשויכות אליהם; (ב) על כל שימוש שנעשה בחשבונות של משתמשי הקצה. הלקוח מאשר שתחום האחריות של Google לא כולל את הניהול והמינהל הפנימיים של השימוש בשירותים עבור הלקוח או כל משתמשי הקצה שלו.

    • (ב) גישת מנהל המערכת לחשבונות של משתמשי הקצה. מנהל המערכת יוכל לגשת לנתוני לקוח המשויכים לחשבונות של משתמשי הקצה של הלקוח. הוא יוכל לעקוב אחרי הנתונים האלה, להשתמש בהם, לשנות אותם, למנוע גישה אליהם ולחשוף אותם, וגם לפקח על הגישה של משתמשי הקצה אל השירותים. בנוסף, ייתכן שמנהל המערכת יוכל: (i) לשלוט בהגדרות של החשבונות של משתמשי הקצה (כולל שינוי הסיסמאות לחשבונות שלהם); (ii) להסיר או להשבית כל אחד מהשירותים, המוצרים הנוספים או שירותים/מוצרים אחרים שהופעלו או הותקנו בעזרת החשבון של משתמש הקצה. השימוש במוצרים נוספים או בשירותים/מוצרים אחרים דרך חשבונות של משתמש קצה הוא באחריות הלקוח בלבד.

    • (ג) המפיץ כמנהל מערכת. אם הלקוח מזמין את השירותים ביוזמתו דרך מפיץ, למפיץ עשויה להיות גישה לחשבון הלקוח ולחשבונות של משתמשי הקצה של הלקוח. בדומה לתנאי ההסכם בין Google ללקוח, גם כאן הלקוח נושא באחריות בלעדית: (i) לכל גישה של המפיץ לחשבון של הלקוח או לחשבונות משתמשי הקצה של הלקוח ו-(ii) להגדרת זכויות ומחויבויות באשר לשירותים כזכויות ומחויבויות בין הלקוח למפיץ במסגרת ההסכם עם המפיץ.

    • (ד) הסכמות. על הלקוח להשיג את כל ההסכמות הנדרשות ולדאוג לשמר אותן לאורך זמן כדי להבטיח את: (i) האפשרות שלו - ובמקרים הרלוונטיים, של משתמשי הקצה שלו - להשתמש בשירותים; (ii) האפשרות לגשת, לאחסן ולעבד נתוני לקוחות בכפוף להסכם זה.

   • 3.4 הגבלות על השימוש. הלקוח לא יבצע את הפעולות הבאות ולא יאפשר למשתמשי הקצה ולצדדים השלישיים שבשליטתו לבצע אותן: (א) להעתיק את קוד המקור של השירותים, לשנות אותו, ליצור עבודה הנגזרת ממנו, להנדס אותו לאחור או לבצע בו הידור לאחור, לתרגם אותו, לפרק אותו לחלקיו או לנסות בכל דרך אחרת לחלץ אותו או חלק ממנו (ככל שהגבלה כזו אינה אסורה במפורש על פי החוק הרלוונטי); (ב) להעניק רישיון משנה לשימוש בשירותים או בחלק מהם, להעביר לאחר או להפיץ את השירותים או כל חלק מהם; (ג) למכור, לשווק או להעמיד את השירותים לרשות צד שלישי בכל דרך אחרת במסגרת הצעה עסקית שאין לה ערך מהותי בנפרד מהשירותים; (ד) לגשת אל השירותים או להשתמש בהם: (i) לפעילות בסיכון גבוה; (ii) להתחמקות מתשלום דמי שירות; (iii) לעיסוק בחומרים, בציוד או בפעילויות שכפופים לתקנות הסחר הבינלאומי בנשק (ITAR) המנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית; (iv) באופן שמפר או מאפשר את ההפרה של חוקי הפיקוח על היצוא; (v) למסור, לאחסן או לעבד מידע רפואי הכפוף לתקנות HIPPA של ארצות הברית, מלבד מה שמתיר הסכם HIPPA BAA חתום. מלבד במקרים שבהם מאפשר זאת המסמך של 'תנאים ספציפיים לשירות', אסור ללקוח להשתמש או להתיר למשתמשי הקצה שלו להשתמש בשירותים כדי להתקשר למספרי חירום או כדי לקבל שיחות מהם.

   • 3.5 מעקב אחר מקרים של שימוש לרעה. הלקוח נושא באחריות בלעדית לעקוב אחר אימיילים שנשלחים לכינויים "abuse" ו-"postmaster" שנוצרו עבור שמות הדומיינים של הלקוח, לשלוח תשובות לאותם אימיילים ולבצע כל עיבוד אחר שלהם. עם זאת, Google רשאית לעקוב אחר אימיילים שנשלחים לכינויים אלה בדומיין של הלקוח כדי לזהות שימוש לרעה בשירותים.

   • 3.6 בקשת חשבונות נוספים למשתמשי קצה, במהלך תקופת ההזמנה. הלקוח יכול לרכוש חשבונות נוספים למשתמשי קצה במהלך תקופת ההתקשרות באחת משתי דרכים: (א) לחתום על טופס הזמנה נוסף מול Google, או מול המפיץ, במקרים הרלוונטיים; (ב) באמצעות מסוף Admin. חשבונות נוספים כאלה למשתמשי קצה יהיו לתקופה המוגדרת ביחס לתקופת השירות הרלוונטית, ומסתיימת באותו יום.

  • 4. תשלום.

   • 4.1 הזמנות דרך מפיץ. אם הלקוח מזמין את השירות דרך המפיץ: (א) דמי השירות ייקבעו בין הלקוח למפיץ, וכל התשלומים ייגבו ישירות על ידי המפיץ בכפוף לתנאי ההסכם עם המפיץ; (ב) יתר התנאים המפורטים בסעיף 4 (תשלומים) לא יחולו על השירותים; (ג) במקרים הרלוונטיים, הלקוח יקבל מהמפיץ זיכוי על שירות שהושבת; (ד) הלקוח רשאי לפנות למפיץ ולבקש ממנו חשבונות נוספים למשתמשי קצה, במהלך תקופת ההתקשרות; (ה) Google רשאית לשתף מידע סודי של הלקוח עם המפיץ המשמש כמיופה כוחו, בכפוף לסעיף 7.1 (התחייבויות לסודיות) של הסכם זה.

   • 4.2 שימוש וחשבוניות. הלקוח ישלם את כל דמי השירות החלים על השירותים. Google תשלח ללקוח חשבוניות עבור כל דמי השירות. Google תשתמש בכלי המדידה שלה כדי לקבוע את מידת השימוש של הלקוח בשירותים. הלקוח יוכל לבחור אחת מתוך אפשרויות החיוב הבאות או מתוך אפשרויות אחרות ש-Google מציעה בעת ההזמנה של השירותים. Google עשויה לשנות את אפשרויות החיוב שהיא מציעה, כולל להגביל אחת מאפשרויות החיוב או להפסיק להציע אותה, לאחר מתן הודעה בכתב ללקוח שלושים יום מראש (ההודעה יכולה להישלח באימייל). ייתכן שאפשרויות חיוב מסוימות לא יהיו זמינות לכל הלקוחות. הלקוח יכול לשלם על השירותים באמצעות אפשרויות התשלום המפורטות בסעיף 4.3 (תשלום) בהמשך.

    • (א) תוכנית חודשית. אם הלקוח יבחר באפשרות הזו, הוא לא יהיה מחויב לרכוש את השירותים לתקופה מוגדרת מראש, אלא ישלם עבור השירותים על בסיס חודשי. Google תחייב את הלקוח: (i) בעמלות המבוססות על השימוש היומיומי שלו בשירותים בחודש הקודם; וכן (ii) בתשלומי פיגורים חודשיים הנוגעים לשימוש שלו בשירותים. Google תודיע ללקוח מהו התעריף החודשי של השירותים בעת הזמנת השירותים, ותשתמש בתעריף זה לחישוב דמי השימוש, על בסיס יחסי, עבור השימוש היומיומי של הלקוח באותו החודש. לצורך חישוב דמי השימוש, כל יום חלקי של שימוש בשירותים יעוגל כלפי מעלה ליום מלא של שימוש בשירותים.

    • (ב) תוכנית שנתית. אם הלקוח יבחר באפשרות זו, הוא יחויב לרכוש מ-Google את השירותים למשך שנה. Google תחייב את הלקוח לפי התנאים הצמודים לבחירות שסימן בטופס ההזמנה.

   • 4.3 תשלום. יש לשלם את כל התשלומים בדולר ארה"ב, אלא אם צוין אחרת בטופס ההזמנה או בחשבונית.

    • (א) כרטיס אשראי או כרטיס חיוב. כאשר הלקוח משלם בכרטיס אשראי, בכרטיס חיוב או באמצעי תשלום אחר שאינו דורש חשבונית, מועד הפירעון של התשלומים יחול בסוף החודש שבמהלכו הלקוח קיבל את השירותים. כשמדובר בשימוש בכרטיסי אשראי או בכרטיסי חיוב, במקרים הרלוונטיים: (i) במועד הפירעון, ‏Google תחייב את הלקוח בכל דמי השימוש הנדרשים; (ii) דמי השימוש האלה ייחשבו כתשלומים בפיגור שלושים יום לאחר סוף החודש שבמהלכו הלקוח קיבל את השירותים.

    • (ב) חשבוניות. תשלומים שהופקה בגינם חשבונית יש לשלם שלושים יום מתאריך הנפקת החשבונית, אלא אם מצוין אחרת בטופס ההזמנה. אחרי תקופה זו הם ייחשבו לתשלומים בפיגור.

    • (ג) אמצעי תשלום אחרים. הלקוח רשאי לשנות את אמצעי התשלום לכל אחד מהאמצעים הזמינים במסוף Admin. Google עשויה לאפשר אמצעי תשלום אחרים על ידי הפיכתם לזמינים במסוף הניהול. ייתכן שהלקוח יצטרך לאשר תנאים נוספים לפני השימוש באמצעי תשלום נוספים אלה.

   • 4.4 תשלומים בפיגור.

    • (א) תשלום הלקוח נחשב לתשלום בפיגור אם הוא לא התקבל על ידי Google במועד הפירעון. אם התשלום של הלקוח יהיה בפיגור, Google תוכל: (i) לגבות ריבית על סכום הפיגור בשיעור של 1.5% לחודש (או, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר, בשיעור הגבוה ביותר המותר על פי חוק) ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו; (ii) להשעות או להפסיק את השירותים.

    • (ב) הלקוח יפצה את Google על כל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טרחה של עורך דין) ש-Google נאלצה לשאת בהן לצורך גביית התשלומים שבפיגור, למעט במקרים שבהם תשלומים אלה נובעים מאי דיוקים בהליכי החיוב של Google.

   • 4.5 הזמנות רכש. אם הלקוח דורש שיופיע על גבי החשבונית מספר של הזמנת רכש, עליו לספק מספר של הזמנת רכש בטופס ההזמנה. אם הלקוח לא יספק מספר של הזמנת רכש: (א) Google תפיק עבורו חשבונית ללא מספר של הזמנת הרכש; (ב) הלקוח ישלם את הסכום המופיע בחשבונית ללא מספר של הזמנת רכש. כל תנאי תשלום שיצוינו על הזמנת הרכש בטלים.

   • 4.6 מיסים. המיסים אינם כלולים בדמי השירות. הלקוח ישלם מיסים עבור השירותים. אם נדרש על פי חוק, הלקוח ינכה מס במקור מהתשלומים שלו ל-Google ויספק אישור על ניכוי מס במקור. הלקוח יידרש לשלם כל מס שנגבה בחשבונית על השירותים אלא אם הוא יספק בזמן אישור חוקי לפטור ממס. מבלי להגביל את ההתחייבות של הלקוח לשלם את דמי השירות, הלקוח ינכה מס במקור אם הוא נדרש לכך על פי חוק.

   • 4.7 עדכון המחירים. Google רשאית לשנות את המחירים שלה בכל שלב אלא אם הוסכם במפורש אחרת בנספח או בטופס ההזמנה. Google תיידע את הלקוח לפחות 30 יום מראש על כל התייקרות.

  • 5. שירותי תמיכה טכנית. Google תספק ללקוח שירותי תמיכה טכנית (TSS) במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם להנחיות ל-TSS ובכפוף לתשלום דמי תמיכה, במקרים הרלוונטיים. אם הלקוח הזמין את השירותים ממפיץ, ידוע ללקוח ומקובל עליו כי המפיץ יוכל לחשוף בפני Google את נתוני הלקוח כנדרש, בגבולות הסביר, כדי שהמפיץ יוכל לטפל בבעיות תמיכה שהלקוח יעביר הלאה אליו או דרכו.

  • 6. השעיה.

   • 6.1 הגבלות על השעיית השירותים. Google תוכל להשעות את השירותים, כמפורט בסעיף 6.2 (הפרות של מדיניות השימוש המקובל) ובסעיף 6.3 (השעיית חירום). כל השעיה במסגרת הסעיפים הללו תהיה במידה המינימלית ולמשך הזמן הקצר ביותר הנחוצים כדי: (א) למנוע או להפסיק את השימוש הפוגעני; (ב) למנוע או לפתור את הבעיה הדחופה באבטחה; (ג) לציית לחוק.

   • 6.2 הפרות של מדיניות השימוש המקובל. אם יובא לידיעת Google שהלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו משתמש בשירותים באופן שמפר את מדיניות השימוש המקובל, Google תבקש מהלקוח לתקן את ההפרה. אם הלקוח לא יתקן את ההפרה תוך 24 שעות מקבלת בקשה כזו, או אם Google תידרש לבצע פעולות מסוימות על פי חוק, Google תוכל להשעות את השירותים.

   • 6.3 השעיית חירום. Google תוכל להשעות מיידית את השימוש של הלקוח או של מי ממשתמשי הקצה שלו בשירותים או להשעות מיידית כל חשבון של משתמש קצה, אם: (א) יש בעיית אבטחה דחופה; (ב) Google תידרש להשעות את השימוש הנ"ל כדי לציית לחוק. אם הלקוח יבקש, ובתנאי שהחוק מתיר זאת, Google תיידע את הלקוח בדבר הבסיס להשעיה בהקדם האפשרי, בגבולות הסביר. במקרה של השעיית חשבונות של משתמשי קצה, Google תספק למנהל המערכת של הלקוח את האמצעים לביטול ההשעיה של החשבונות של משתמשי הקצה בנסיבות מסוימות.

  • 7. סודיות.

   • 7.1 התחייבויות. בכפוף לסעיף 7.2 (חשיפת מידע סודי), הצד שמקבל את המידע הסודי של הצד השני לא יעשה בו שימוש, אלא רק לצורך מימוש הזכויות ומילוי ההתחייבויות שמיוחסות לו במסגרת הסכם זה. הצד שמקבל את המידע יקפיד על מידה סבירה של זהירות כדי להגן על המידע הסודי של הצד השני מפני חשיפתו לצדדים אחרים שאינם העובדים של הצד המקבל, השותפים העצמאיים שלו, הסוכנים שלו או היועצים המקצועיים שלו (להלן: "מיופי הכוח") שצריכים לדעת את המידע ושמחובתם המשפטית לשמור על סודיותו. מקבל המידע יבטיח שמיופיי-הכוח שלו כפופים אף הם לאותן התחייבויות של סודיות ושימוש במידע.

   • 7.2 חשיפה של מידע סודי.

    • (א) כללי. ללא תלות בתנאים האחרים בהסכם, הצד שמקבל את המידע או השותפים העצמאיים שלו רשאים לחשוף את המידע הסודי של הצד השני (i) במסגרת הליך משפטי בכפוף לסעיף 7.2(ב) (התראה על הליך משפטי) או (ii) בהסכמה כתובה של הצד השני.

    • (ב) התראה על הליך משפטי. הצד שמקבל את המידע ישקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להודיע לצד השני מראש על חשיפת המידע הסודי של הצד השני במסגרת הליך משפטי. לא נדרשת התראה מראש על חשיפת מידע סודי אם נודע לצד שמקבל את המידע: (i) שנאסר עליו מבחינה משפטית לתת התראה כזו; (ii) שההליך המשפטי קשור לנסיבות יוצאות דופן הכוללות סכנת מוות או סכנה לפגיעה פיזית חמורה.

    • (ג) התנגדות. הצד שמקבל את המידע ושותפיו העצמאיים יצייתו להתנגדויות סבירות של הצד השני לחשיפת המידע הסודי שלו.

  • 8. קניין רוחני.

   • 8.1 זכויות קניין רוחני. מלבד מה שרשום מפורשות בהסכם זה, ההסכם לא מעניק למי מהצדדים כל זכות, בין אם משתמעת או אחרת, על התוכן או על הקניין הרוחני של הצד האחר. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח מחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני בנתוני הלקוח, ואילו Google מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני בשירותים.

   • 8.2 תכונות המותג. Google תציג רק את תכונות המותג של הלקוח שאותן הלקוח התיר לה להציג בכך שהעלה אותם לשירותים. Google תציג את תכונות המותג האלו של הלקוח באזורים המוגדרים לכך בדפי האינטרנט של השירותים, המוצגים ללקוח או למשתמשי הקצה שלו. Google גם רשאית להציג את תכונות המותג של Google באותם דפי אינטרנט, במטרה לציין ש-Google היא זו שמספקת את השירותים.

   • 8.3 משוב. ללקוח שמורה האפשרות לספק ל-Google משוב על השירותים. אם הלקוח יבחר לעשות זאת, הוא יעביר ל-Google כל זכות, בעלות וזיקה על המשוב הזה.

  • 9. שיווק ופרסום. כל צד רשאי להשתמש בתכונות המותג של הצד השני בהקשר להסכם רק באופן ובמידה שההסכם מתיר זאת. הלקוח רשאי להצהיר בציבור שהוא לקוח של Google ולהציג את תכונות המותג של Google בהתאם להנחיות לגבי סימנים מסחריים. Google רשאית: (א) להצהיר בעל-פה שהלקוח הוא לקוח של Google; (ב) לכלול את שם הלקוח או את תכונות המותג של הלקוח ברשימת הלקוחות של Google במסגרת החומרים השיווקיים שלה. כל שימוש בתכונות המותג של צד כלשהו יחול לטובת הצד המחזיק בזכויות הקניין הרוחני באותן תכונות המותג. כל צד רשאי לשלול את זכותו של הצד השני להשתמש בתכונות המותג שלו כמפורט בסעיף זה על ידי העברת הודעה בכתב לצד השני ומתן פרק זמן סביר להפסקת השימוש.

  • 10. הצהרות, התחייבויות וכתבי ויתור.

   • 10.1 הצהרות והתחייבויות. כל צד מצהיר בזאת: (א) שיש בידיו סמכות מלאה לחתום על ההסכם; (ב) שהוא יציית לכל החוקים והתקנות החלים לגבי אספקת השירותים או שימוש בהם, ככל שרלוונטי.

   • 10.2 כתבי ויתורמלבד מה שמובטח מפורשות בהסכם, וככל שמתיר החוק, Google: (א) לא מתחייבת לדבר, בין אם באופן מפורש או משתמע, על פי חוק או מטעמים אחרים, כולל התחייבויות לסחירות, להתאמת השירותים לשימוש מסוים, לאי-הפרה או לשימוש נטול טעויות או נטול הפרעות בשירותים; (ב) לא מתחייבת לדבר הקשור לתוכן או למידע שנגיש דרך השירותים. אלא אם צוין אחרת בהסכם, הלקוח מאשר שהשירותים לא מיועדים לביצוע או קבלה של שיחות למוקדי חירום ומהם.

  • 11. תקופת ההסכם וסיומו.

   • 11.1 תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם. ההסכם יישאר בתוקף למשך תקופת ההתקשרות, אלא אם יפוג תוקפו או שההתקשרות תסתיים בהתאם לתנאי ההסכם.

   • 11.2 חידוש.

    • (א) במסגרת תוכנית חודשית. במסגרת תוכנית חודשית, הלקוח לא מחויב לרכוש את השירותים לתקופה מוגדרת מראש. כתוצאה מכך, אין אירוע חידוש עבור התוכנית החודשית. במקום זאת, Google תמשיך לחייב את הלקוח על דמי שימוש בהתאם לסעיף 4.1(א) לעיל.

    • (ב) במסגרת תוכנית שנתית. בסיומה של כל תקופת התקשרות, השירותים יחודשו בהתאם לאפשרויות שבחר הלקוח בטופס ההזמנה או במסוף Admin.

    • (ג) כללי. הלקוח רשאי לשנות את מספר החשבונות של משתמשי הקצה שברצונו לחדש, דרך מסוף Admin. הלקוח ימשיך לשלם ל-Google את העמלות שהיו בתוקף באותה עת לכל חשבון משתמש קצה שחודש, אלא אם הושגה הסכמה הדדית אחרת בין הלקוח לבין Google. אם אחד מהצדדים אינו מעוניין לחדש את השירותים, עליו להודיע על כך לצד השני בכתב לפחות חמישה עשר יום לפני תום תקופת ההתקשרות הנוכחית. ההודעה על אי-החידוש תיכנס לתוקף מיד עם תום תקופת ההתקשרות הנוכחית.

   • 11.3 סיום ההתקשרות עקב הפרת ההסכם. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות במסגרת ההסכם אם הצד השני: (א) הפר את ההסכם באופן מהותי ולא תיקן את ההפרה בתוך 30 יום מהמועד שבו התקבלה אצלו התראה בכתב; או (ב) הפסיק את פעילותו המסחרית, או נכנס להליכי חדלות פירעון שאינם מתבטלים בתוך 90 יום.

   • 11.4 סיום ההתקשרות עקב חוסר פעילות. Google שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההתקשרות במסגרת ההסכם ולהפסיק את מתן השירותים בהתראה של 30 יום, אם הלקוח, כולל מי ממשתמשי הקצה שלו: (א) לא השתמש במסוף Admin במשך 60 ימים רצופים; (ב) לא השתמש בשירותים במשך 60 ימים רצופים.

   • 11.5 ההשפעות של סיום ההתקשרות. אם תסתיים ההתקשרות במסגרת ההסכם או שיפוג תוקפו, כל טופסי ההזמנה יסתיימו גם הם או שיפוג תוקפם, ככל שרלוונטי. אם תסתיים ההתקשרות במסגרת ההסכם או שיפוג תוקפו: (א) תופסק הגישה לשירותים ויישללו כל הזכויות הנוגעות אליהם בכפוף להסכם (כולל הגישה לנתוני הלקוח); (ב) Google תשלח ללקוח חשבונית סופית.

   • 11.6 המשך קיום. הסעיפים הבאים יישארו בתוקף גם אחרי סיום ההתקשרות במסגרת ההסכם או תפוגת תוקפו: 4 (תשלום), 7 (סודיות), 8 (קניין רוחני), 10.2 (כתבי ויתור), 11.5 (ההשפעות של סיום ההתקשרות), 12 (שיפוי), 13 (חבות), 14 (שונות) ו-15 (הגדרות).

  • 12. שיפוי.

   • 12.1 התחייבויות לשיפוי מצד Google. Google תגן על הלקוח ועל שותפיו העצמאיים המהווים חלק מההסכם (להלן: "שותפי הלקוח הזכאים לשיפוי") ותשפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח צד שלישי ככל שנובע מטענה ששותפי הלקוח הזכאים לשיפוי השתמשו בחומרים משופים של Google בכפוף להסכם באופן שמפר את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.

   • 12.2 התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח. מלבד במקרים שהדבר אסור על פי חוק, הלקוח יגן על Google ועל שותפיה העצמאיים וישפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח נגדם צד שלישי ככל שנובע מ: (א) חומרים משופים של הלקוח; (ב) שימושו של הלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו בשירותים תוך הפרה של מדיניות השימוש המקובל או של ההגבלות על השימוש.

   • 12.3 החרגות בנושאי שיפוי. סעיפים 12.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-12.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) לא יהיו תקפים אם הטענה שבבסיסם נובעת: (א) מהפרה של ההסכם על ידי הצד המשופה; (ב) משילוב בין חומרים משופים של Google או של הלקוח (ככל שרלוונטי) עם חומרים שלא סופקו על ידי הצד המשפה, בכפוף להסכם, אלא אם השילוב נדרש על פי ההסכם.

   • 12.4 תנאי השיפוי. סעיפים 12.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-12.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) כפופים לתנאים הבאים:

    • (א) הצד המשופה יודיע לצד המשפה מיידית ובכתב על כל טענה של צד שלישי שקדמה להליכים המשפטיים, וישתף פעולה, בגבולות הסביר, עם הצד המשפה, כדי ליישב את הטענות ואת ההליכים המשפטיים של הצד השלישי. אם הפרה של סעיף 12.4(א) תפגע בהגנה בהליך המשפטי שפתח הצד השלישי, ההתחייבויות של הצד המשפה במסגרת סעיפים 12.1 (התחייבות לשיפוי מצד Google) או 12.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח), ככל שרלוונטי, יצומצמו באופן יחסי למידת הפגיעה.

    • (ב) הצד המשופה צריך להעביר לצד המשפה שליטה מלאה בחלק המשופה של ההליך המשפטי של הצד השלישי, בכפוף לתנאים הבאים: (i) הצד המשופה יהיה רשאי למנות יועץ משלו שאינו בעל סמכות, על חשבונו, וכן; (ii) כל פשרה הדורשת מהצד המשופה להודות בחבות, לשלם כסף או לבצע (או להימנע מביצוע של) פעולה כלשהי, תחייב לקבל הסכמה בכתב מהצד המשופה, ומתן ההסכמה לא יעוכב, יותנה או יושהה באופן בלתי סביר.

   • 12.5 סעדים.

    • (א) אם יהיה ל-Google יסוד סביר להאמין שהשירותים עלולים להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, אזי Google תהיה רשאית לבצע את הפעולות הבאות על חשבונה ובהתאם לשיקול דעתה בלבד: (i) לרכוש זכויות שיאפשרו ללקוח להמשיך להשתמש בשירותים; (ii) לשנות את השירותים כך שלא יפרו זכויות קניין רוחני, אך מבלי לצמצם מהותית את תפקודם; או (iii) לספק חלופה של השירותים, שתהיה שוות ערך להם מבחינת תפקודית אך לא מפרה זכויות קניין רוחני.

    • (ב) אם Google תחליט שהסעדים המפורטים בסעיף 12.5(א) בלתי סבירים מבחינה מסחרית, Google תהיה רשאית להשעות או להפסיק את השירותים שאליהם נוגעת בעיית הזכויות.

   • 12.6 זכויות והתחייבויות בלעדיות. מבלי לגרוע מזכויותיו של מי מהצדדים לסיים את ההתקשרות במסגרת ההסכם, סעיף 12 (שיפוי) קובע את הסעד היחיד והבלעדי ששמור לצדדים במסגרת ההסכם במקרה של טענה מצד שלישי כלשהו כלפי אחד מהצדדים האחרים על הפרה של זכויות קניין רוחני, בנסיבות שאליהן מתייחס סעיף 12 (שיפוי).

  • 13. חבות.

   • 13.1 חבויות מוגבלות.

    • (א) ככל שמתיר החוק הרלוונטי ובכפוף לסעיף 13.2 (חבויות בלתי מוגבלות), למי מהצדדים לא תהיה כל חבות הנובעת מההסכם או קשורה אליו, לגבי אחד מהדברים הבאים: (i) אובדן הכנסות, רווחים, חסכונות או מוניטין; (ii) פיצויים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים.

    • (ב) גובה החבות הכולל של כל צד לפיצויים הנובעים מההסכם או הקשורים אליו מוגבל לדמי השירות ששילם הלקוח במסגרת ההסכם במהלך תקופת 12 החודשים שקדמה לאירוע שבבסיס החבות.

   • 13.2 חבויות בלתי מוגבלותדבר בהסכם אינו מוציא מהכלל או מגביל את החבות של צד מהצדדים, אם החבות היא תוצאה של אחד מהדברים הבאים: (א) מוות, פגיעה בגוף או נזק מוחשי לרכוש פרטי, כתוצאה מהזנחה על ידו או על ידי עובדיו או נציגיו; (ב) יצירת מצג שווא או הונאה; (ג) התחייבויות במסגרת סעיף 12 (שיפוי); (ד) הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הצד השני; (ה) התחייבויותיו לתשלומים במסגרת ההסכם; (ו) עניינים שבגינם אסור על פי חוק להחריג או להגביל את החבות.

  • 14. שונות.

   • 14.1 הודעות. Google רשאית למסור הודעות ללקוח באחת מהדרכים הבאות: (א) שליחת אימייל לכתובת האימייל להודעות; (ב) פרסום הודעה במסוף Admin. הלקוח רשאי למסור הודעות ל-Google על ידי שליחת אימייל לכתובת legal-notices@google.com. הודעות ייחשבו להודעות שהתקבלו באחד מהמקרים הבאים: (א) האימייל נשלח, בין אם הצד השני קיבל אותו או לא; (ב) ההודעה פורסמה במסוף Admin. באחריות הלקוח לדאוג שכתובת האימייל שלו להודעות תישאר פעילה לאורך כל התקופה.

   • 14.2 הודעות אימייל. במסגרת ההסכם, הצדדים רשאים להשתמש בהתכתבות באימייל כדי למלא את חובתם למתן אישורים בכתב ולקבלת הסכמה מהצד השני.

   • 14.3 המחאה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להמחות את ההסכם מבלי לקבל הסכמה בכתב מהצד השני, אלא רק לשותף עצמאי בכפוף לתנאים הבאים: (א) הצד הנִמְחֶה הסכים בכתב להיות כפוף לתנאי ההסכם; (ב) הצד הממחה ימשיך לשאת באחריות להתחייבויות שלו במסגרת ההסכם אם הצד הנִמְחֶה לא יעמוד בהן; (ג) הצד הממחה הודיע לצד השני בהסכם על ההמחאה. כל ניסיון אחר להמחות זכויות והתחייבויות בטל ומבוטל.

   • 14.4 חילופי שליטה. אם באחד מהצדדים יתרחשו חילופי שליטה שאינם שינויים מבניים פנימיים או ארגון מחדש: (א) על אותו הצד למסור על כך הודעה בכתב לצד השני בתוך 30 ימים מהתרחשות השינויים; (ב) הצד השני יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות במסגרת ההסכם מיידית בכל רגע במהלך 30 הימים מקבלת ההודעה בכתב.

   • 14.5 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות למחדל או לעיכוב במילוי ההתחייבויות שלו אם הדבר נובע מנסיבות שנמצאות מעבר לשליטתו, כולל פעולות שמיוחסות לכוח עליון, אסון טבע, פיגועי טרור, מהומות או מלחמה.

   • 14.6 חוזה משנה. Google רשאית להעביר בחוזה משנה את התחייבויותיה במסגרת ההסכם אך תמשיך לשאת באחריות כלפי הלקוח לכל התחייבות שהועברה כך.

   • 14.7 אי-ויתור. גם אם צד מן הצדדים לא מממש (או מעכב את המימוש של) זכויות המובטחות לו במסגרת ההסכם, לא ייחשב לו הדבר כאילו ויתר על זכויות אלה.

   • 14.8 הפרדת סעיפי ההסכם. אם יימצא שסעיף כלשהו בהסכם (או חלק ממנו) לא תקף, לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, שאר ההסכם יישאר בתוקף.

   • 14.9 ללא יחסי סוכנות. ההסכם אינו יוצר יחסים של סוכנות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים.

   • 14.10 ללא מוטבים מצד שלישי. אלא אם כן מצוין בו אחרת, ההסכם לא מעניק זכויות כלשהן לכל צד שלישי שהוא.

   • 14.11 סעד מן היושר. דבר מהאמור בהסכם לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.

   • 14.12 החוק החל. כל תביעה הנובעת מההסכם או מהשירותים או הנוגעת אליהם תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, להוציא את כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה, ותידון אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או בתי המשפט של המדינה במחוז סנטה קלרה, קליפורניה. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלו.

   • 14.13 תיקונים. אלא אם כן מפורט אחרת בהסכם, כל תיקון להסכם חייב להיות מנוסח בכתב, לכלול הצהרה מפורשת כי תכליתו היא לתקן את ההסכם ולהיחתם על ידי שני הצדדים.

   • 14.14 פיתוח עצמאי. אין לפרש דבר בהסכם כדי להגביל או לצמצם את האפשרויות של צד מהצדדים לפתח באופן עצמאי, לספק או לרכוש חומרים, שירותים, מוצרים, תוכניות או טכנולוגיה שדומים לעניין הנידון בהסכם, כל זאת בתנאי שבעשותו כן אותו צד לא יפר את התחייבויותיו במסגרת ההסכם.

   • 14.15 ההסכם בשלמותו. ההסכם קובע את כל התנאים שעליהם הסכימו הצדדים ומחליף כל הסכם קודם או בו-זמני בין הצדדים שנוגע לעניין הנידון בהסכם זה. בחתימה על ההסכם אף אחד מן הצדדים לא הסתמך על הצהרה, מצג או התחייבות ולאף אחד מהצדדים לא שמורים כל זכות או סעד המבוססים על הצהרה, מצג או התחייבות כלשהם (בין אם שנעשו מתוך רשלנות או בתום לב) – מלבד אלה הקבועים במפורש בהסכם. ההסכם כולל קישורי URL לתנאים נוספים (כולל התנאים לכתובות URL), שמוטמעים באמצעות אזכורים בגוף ההסכם.

   • 14.16 התנגשות בין תנאים. במקרה של התנגשות בין המסמכים שמרכיבים את ההסכם תינתן למסמכים עדיפות בסדר הבא: טופס ההזמנה, ההסכם ולבסוף התנאים לכתובות ה-URL.

   • 14.17 העתקים. הצדדים רשאים לערוך ביניהם את ההסכם באמצעות העתקים, כולל פקס, קובץ PDF או עותקים אלקטרוניים מסוג אחר, אשר יהוו וייחשבו יחד למסמך יחיד.

   • 14.18 חתימות אלקטרוניות. הצדדים מסכימים לחתימות אלקטרוניות.

   • 14.19 כותרות. כותרות וכיתובים המופיעים במסמך משמשים לצורכי הפניה בלבד ולא תהיה להם כל השפעה על פרשנות ההסכם.

  • 15. הגדרות.

   • "מדיניות שימוש מקובל" או "AUP" פירושה מדיניות השימוש המקובל בשירותים, הזמינה בכתובת https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • "חשבון" פירושו פרטי הכניסה לחשבון Google של הלקוח והגישה שהוא מקבל לשירותים במסגרת הסכם זה.

   • "מוצרים נוספים" פירושם מוצרים, שירותים ואפליקציות שאינם חלק מהשירותים, אך עשויים להיות זמינים לשימוש בשילוב עם השירותים.

   • "תנאים למוצרים נוספים" פירושם התנאים המעודכנים לאותו זמן, שמפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • "חשבון אדמין" פירושו סוג של חשבון משתמש קצה, שהלקוח (או המפיץ, במקרים הרלוונטיים) רשאי להשתמש בו כדי לנהל את השירותים.

   • "מסוף Admin" פירושו המסופים והכלים ש-Google מעמידה לרשות הלקוח באינטרנט לצורך ניהול השירותים.

   • "מנהלי מערכת" פירושם העובדים הטכניים שממנה הלקוח, שתפקידם לנהל את השירותים בשם הלקוח, ושבידיהם הגישה לנתוני הלקוח ולחשבונות של משתמשי הקצה של הלקוח.

   • "פרסום" פירושו פרסומות באינטרנט ש-Google מציגה למשתמשי הקצה, למעט פרסומות שהלקוח בוחר במפורש שיוצגו על ידי Google או כל שותף עצמאי אחר בשילוב עם השירותים, במסגרת הסכם נפרד (לדוגמה, פרסומות של Google AdSense שהלקוח מטמיע באתר, שאותו הוא יצר בכלי "Google Sites" הזמין כחלק מהשירותים).

   • "שותף עצמאי" פירושו כל ישות ששולטת או נשלטת באופן ישיר או עקיף, או שנמצאת בשליטה משותפת של צד כלשהו.

   • "BAA" או "הסכם שותפות עסקית" הוא נספח להסכם זה המסדיר את הטיפול במידע רפואי מוגן (PHI) (כפי שהוא מוגדר ב-HIPPA).

   • "תכונות המותג" פירושן השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, שמות הדומיינים ותכונות מותג מובהקות אחרות של כל אחד מהצדדים.

   • "מידע סודי" פירושו מידע שאחד הצדדים (או שותף עצמאי שלו) חושף בפני הצד השני במסגרת ההסכם, ושמסומן כסודי או שבדרך כלל ייחשב למידע סודי בנסיבות כאלה. נתוני הלקוח נחשבים למידע הסודי של הלקוח. מידע סודי אינו כולל מידע שהצד המקבל מפתח באופן עצמאי, מידע שצד שלישי חולק עם הצד המקבל מבלי לדרוש התחייבויות לסודיות, או מידע שמתפרסם בציבור שלא באשמת הצד המקבל.

   • "שליטה" פירושה שליטה ביותר מ-50% מזכויות ההצבעה או מההון השייכים לצד מסוים.

   • "שירותי ליבה" פירושם שירותי הליבה של Google Workspace כפי שמתואר בסיכום השירותים.

   • "נתוני לקוח" פירושם נתונים שנשלחים, מאוחסנים או מתקבלים על ידי הלקוח – או מי משותפיו העצמאיים או משתמשי הקצה שלו – דרך השירותים.

   • "חומרים משופים של הלקוח" פירושם נתוני הלקוח ותכונות המותג של הלקוח.

   • "כתובת אימייל בדומיין" פירושה כתובת האימייל שהלקוח ציין בשדה 'שם הדומיין' ושתשמש בקשר עם השירותים.

   • "שם דומיין" פירושו שם הדומיין שרשום בטופס ההזמנה ושאמור לשמש עבור השירותים.

   • "בעיה דחופה באבטחה" פירושה שאירע אחד מהשניים: (א) הלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו השתמשו בשירותים תוך הפרה של מדיניות השימוש המקובל, כאשר השימוש עלול לשבש: (i) את השירותים; (ii) שימוש בשירותים על ידי לקוחות אחרים; (iii) את הרשת או השרתים של Google המשמשים אותה לספק את השירותים; (ב) גישה בלתי מורשית של צד שלישי אל השירותים.

   • "משתמשי קצה" פירושם האנשים שהלקוח מתיר להם להשתמש בשירותים באופן שמנוהל על ידי מנהל מערכת.

   • "חשבון של משתמש קצה" פירושו חשבון באירוח של Google, שנפתח על ידי הלקוח דרך מנהל המערכת שלו ומטרתו לאפשר למשתמש קצה להשתמש בשירותים.

   • "חוקי הפיקוח על הייצוא" פירושם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא ייצוא רגיל ומחדש, כולל: (א) תקנות ניהול הייצוא ("EAR") המנוהלות על ידי משרד המסחר של ארצות הברית; (ב) סנקציות מסחריות וכלכליות המנוהלות על ידי היחידה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר של ארצות הברית; (ג) תקנות הסחר הבינלאומי בנשק ("ITAR") המנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית.

   • "משוב" פירושו משוב או הצעות בנוגע לשירותים הניתנים ללקוח על ידי Google.

   • "עמלות" פירושן המכפלה של כל אחד מהשירותים שהלקוח השתמש בהם או הזמין אותם, במחיר של אותו שירות, בתוספת המיסים הרלוונטיים.

   • "חומרים משופים של Google" פירושם הטכנולוגיה שבה Google משתמשת לצורך מתן השירותים שלה ותכונות המותג של Google.

   • "פעילויות בסיכון גבוה" פירושן פעילויות שבהן השימוש בשירותים או תקלה בשירותים עלולים להוביל למוות, לפציעה או לנזק סביבתי, כולל הפעלה של מתקנים גרעיניים, בקרת תנועה אווירית, מערכות תומכות חיים או נשק.

   • "HIPAA" הוא 'חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות' מ-1996, כולל השינויים החלים בו מעת לעת, וכל התקנות הנובעות ממנו.

   • "כולל" פירושו "כולל, בין השאר".

   • "חבויות משופות" פירושן כל (i) סכום פשרה שאושר על ידי הצד המשפה; (ii) פיצויים ועלויות שנפסקו על ידי סמכות שיפוט מוסמכת לצד המשופה ולשותפיו העצמאיים.

   • "קניין רוחני" או "IP" פירושו כל מה שניתן להגן עליו באמצעות זכות הקניין הרוחני.

   • "זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות יוצרים, על פטנטים, על סודות מסחריים (אם יש), על סימנים מסחריים, על עיצוב, על מסדי נתונים, על שם דומיין, זכויות מוסריות וכל סוג אחר של זכויות על קניין רוחני (רשום או לא רשום) בכל מקום בעולם.

   • "הליך משפטי" פירושו בקשה לחשיפת נתונים על פי חוק, תקנה ממשלתית, צו בית משפט, הזמנה לדין, צו אחר, בקשה של רשות רגולטורית או של סוכנות ממשלתית, או של כל רשות משפטית חוקית אחרת, הליך משפטי או כל הליך דומה.

   • "חבות" פירושה כל חבות, בין אם במסגרת חוזה, נזק (לרבות רשלנות), או כל חבות אחרת, בין אם ניתן לחזותה מראש או שראוי להביאה בחשבון.

   • "כתובת אימייל להודעות" פירושה כתובת או כתובות האימייל שהלקוח ציין במסוף Admin.

   • "טופס הזמנה" פירושו דף או דפי ההזמנה באינטרנט, או כל מסמך הזמנה אחר המקובל על Google במסגרת ההסכם, ש-Google הנפיקה ואישרה, המפרט את השירותים ש-Google תספק ללקוח במסגרת ההסכם.

   • "תקופת ההסכם" פירושה התקופה שמתחילה במועד התחלת השירותים ונמשכת לפרק הזמן הרשום בטופס ההזמנה, בכפוף לאפשרות של סיום מוקדם לפי תנאי ההסכם.

   • "שירותים אחרים" פירושם "השירותים האחרים ב-Google Workspace" כפי שאלה מפורטים בסיכום השירותים.

   • "מחירים" פירושם המחירים הרלוונטיים הנקובים בכתובת https://workspace.google.com/pricing.html, אלא אם נקבע אחרת בטופס הזמנה או בתיקון.

   • "מפיץ" פירושו, במקרים הרלוונטיים, מפיץ צד שלישי שאינו שותף ושבידו הרשאה למכור את השירותים ללקוח.

   • "ההסכם עם המפיץ" פירושו ההסכם הנפרד בין הלקוח לבין המפיץ לגבי השירותים. ההסכם עם המפיץ הוא הסכם עצמאי שאינו כלול בהסכם זה.

   • "תנאים ספציפיים לשירות" פירושם התנאים הספציפיים לאחד או יותר מהשירותים המפורטים בכתובת: https://workspace.google.com/terms/service-terms/‎.

   • "שירותים" פירושם שירותי הליבה הרלוונטיים ושירותים אחרים שהוזמנו בטופס ההזמנה.

   • "תאריך התחלת השירותים" פירושו התאריך הרשום בטופס ההזמנה או תאריך מאוחר יותר שהחל ממנו Google מספקת ללקוח את השירותים.

   • "סיכום השירותים" פירושו התיאור המעודכן לאותו זמן, שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • "הוצאה משימוש של פעולות משמעותיות" פירושה הפסקה מהותית של שירותי הליבה או עריכת שינויים בשירותי הליבה ללא תאימות לאחור, כך שהשירותים לא מאפשרים יותר ללקוח או למשתמשי הקצה: (1) לשלוח ולקבל הודעות אימייל; (2) לקבוע ולנהל אירועים; (3) ליצור, לשתף, לאחסן ולסנכרן קבצים; (4) לתקשר עם משתמשי קצה אחרים בזמן אמת; (5) לחפש, להעביר לארכיון ולייצא הודעות אימייל.

   • "הסכם רמת שירות" פירושו הסכמי רמת השירות (SLA) התקפים לאותו זמן, הנמצאים בכתובת: https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • "להשעות" או "השעיה" פירושם חסימת הגישה לשירותים או לחלקים מהם, או השבתת היכולת להשתמש בשירותים או בחלקים מהם.

   • "מיסים" פירושם כל המיסים המוטלים על ידי הממשלה, מלבד אלה המבוססים על ההכנסות נטו, השווי נטו, ערך הנכסים, ערך הרכוש או ההעסקה של Google או של הלקוח.

   • "תקופה" פירושה התקופה שמתחילה במועד הכניסה לתוקף ונמשכת כל עוד יש טופס הזמנה פעיל.

   • "הליך משפטי של צד שלישי" פירושו כל הליך משפטי רשמי שמוגש לבית משפט או לבית-דין ממשלתי (לרבות הליך ערעור) על ידי צד שלישי שאינו שותף עצמאי.

   • "הנחיות בדבר סימנים מסחריים" פירושן תנאים והגבלות ספציפיים למותג של Google, שאותם ניתן לקרוא בכתובת https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • "שירותי תמיכה טכנית" (TSS) פירושם שירותי התמיכה הטכנית ש-Google מספקת ללקוח בהתאם להנחיות ל-TSS.

   • "הנחיות ל-TSS" פירושן ההנחיות העדכניות לאותו זמן לשירותי התמיכה הטכנית, שאותן ניתן לקרוא בכתובת: https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • "תנאים לכתובת URL" פירושם המדיניות בנושא שימוש מקובל, התנאים הספציפיים לשירות, הסכם רמת השירות וההנחיות ל-TSS.

   • "הגבלות על השימוש" פירושן ההגבלות שבסעיף 3.4 (הגבלות על השימוש) של ההסכם וכל הגבלות נוספות על השימוש בשירותים, המצוינות בתנאים הספציפיים לשירות.

  גרסה: 8 באפריל 2020