הסכם מפיץ של דומיינים של Google

תאריך העדכון האחרון: 25 ביולי 2023

 • ההסכם הזה של מפיץ דומיינים ("ההסכם") הוא בינך או בין הישות או האדם שמסכימים להסכם הזה ("הלקוח" או "את/ה") ובין Google. המשמעות של "Google" מוגדרת בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity. כל אזכור של "אנחנו" או "שלנו" בהסכם הזה מתייחס ל-Google. ההפצה של שירותי רישום של שמות דומיינים על ידי Google ("שירותי דומיין"), שמסופקים על ידי הרשם הרלוונטי של צד שלישי שזוהה בזמן הרכישה או החידוש ("רשם") – כפופה להסכם הזה.

  • 1. שירותי דומיין.

   • 1.1 מפיץ של שירותי דומיין. ההסכם הזה קובע את התנאים שלפיהם Google מפיצה גישה לשירותי הדומיין כמפיצה מורשית של רשם. כמפיצה, Google לא פועלת כרשם של שמות דומיינים, אבל יכול להיות שהיא תבצע פעולות מסוימות או שירותים מסוימים מטעם הרשם.

   • 1.2 תנאי הרשם. הרשם יספק את שירותי הדומיין. כל גישה לשירותי הדומיין או שימוש בהם כפופים לתנאים וההגבלות של הרשם הרלוונטי. הלקוח חייב לפעול בהתאם לתנאים וההגבלות האלה, ומסכים להיות מחויב להם. Google היא לא צד להסכם בינך לבין רשם ולא תהיה לה אחריות לביצועי הרשם.

   • 1.3 מדיניות הפרטיות של הרשם. הלקוח מאשר ש-Google תספק לרשם את שם הלקוח ופרטי הקשר שלו כחלק מרישום שם הדומיין. עיבוד המידע על ידי הרשם כפוף לכללי מדיניות הפרטיות הרלוונטיים שלו.

  • 2. תשלומים.

   • 2.1 חיוב; תשלומים. לאחר שהרכישה שלך תושלם, תהיה לך מחויבות לרכוש את שירותי הדומיין, כולל כל המיסים הרלוונטיים, לתקופת חיוב שנתית. אפשר לשלם על שירותי הדומיין באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי או בכל אמצעי תשלום אחר שיסופק בדף לביצוע ההזמנה. צריך לשלם את כל התשלומים בדולר ארה"ב, אלא אם צוין אחרת בדף לביצוע ההזמנה. אלא אם ביטלת את החידוש כפי שמפורט בסעיף 2.3 (ביטול וחידוש), בסוף כל תקופת חיוב שנתית, רכישת שירותי הדומיין תחודש באופן אוטומטי לתקופות חיוב שנתיות נוספות, ו-Google תחייב אותך בעמלת החידוש העדכנית במועד התשלום. כל התשלומים הם סופיים ו-Google לא תנפיק החזרים כספיים.

   • 2.2 שינויים במחיר. Google שומרת לעצמה את הזכות לשנות (למשל, להעלות או להפחית) את החיוב עבור שירותי דומיין מעת לעת. כל שינוי בעמלות יחול רק על התשלום הבא שלך לאחר שתישלח אליך התראה סבירה.

   • 2.3 ביטול חידוש. חובה לבטל לפחות 5 ימי עסקים לפני סוף תקופת החיוב כדי להימנע מחיוב עבור תקופת החידוש הבאה. אפשר לבטל דרך מסוף Admin. אם בחרת לבטל, אין לך זכאות להחזר כספי על העמלות שכבר שילמת, אבל בכפוף להסכם הזה ולהסכמים הרלוונטיים של הרשם, תמשיך להיות לך גישה לשירותי הדומיין עד סוף תקופת החיוב הנוכחית.

  • 3. מידע סודי.

   • 3.1 הגדרות.

    • 3.1.1. "מידע סודי" הוא מידע שאחד הצדדים (או שותף עצמאי שלו) חושף בפני הצד השני במסגרת ההסכם, ושמסומן כסודי או שבדרך כלל ייחשב למידע סודי בנסיבות כאלה. מידע סודי לא כולל מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל, מידע שנמסר לצד המקבל כחוק על ידי צד שלישי ללא התחייבויות לשמירה על סודיות או מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באשמת הצד המקבל.

    • 3.1.2. "הליך משפטי" הוא בקשה לחשיפת נתונים על פי חוק, תקנה ממשלתית, צו בית משפט, הזמנה לדין או צו אחר של כל רשות משפטית חוקית אחרת, נוהל משפטי או כל הליך דומה.

   • 3.2 התחייבויות. הצד המקבל ישתמש במידע סודי של הצד שחושף אותו אך ורק כדי לממש את הזכויות של הצד המקבל ולמלא את המחויבויות שלו מתוקף ההסכם, ויקפיד על מידה סבירה של זהירות כדי להגן על המידע הסודי של הצד שחשף אותו מפני חשיפה. צד המקבל מידע סודי כלשהו לא יחשוף אותו, למעט לשותפיו העצמאים, לעובדיו, לסוכניו או ליועציו המקצועיים ("מיופי הכוח") שצריכים לדעת את המידע ושהסכימו בכתב (או במקרה של יועצים מקצועיים, מחויבים בדרך אחרת) לשמור על סודיותו. הצד המקבל את המידע יוודא שמיופי הכוח משתמשים במידע הסודי שהתקבל רק לצורך מימוש הזכויות ומילוי ההתחייבויות שמיוחסות לו במסגרת ההסכם הזה.

   • 3.3 חובת גילוי נאות. על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם הזה, הצד המקבל יכול לחשוף מידע סודי במידה הנדרשת בהליך משפטי תקף, בתנאי שהצד המקבל פועל באופן סביר מבחינה מסחרית כדי: (א) להודיע בהקדם לצד השני לפני כל חשיפה כזאת של מידע סודי שלו, וכן (ב) לפעול בהתאם לבקשות סבירות של הצד השני בקשר למאמציו להתנגד לחשיפת המידע. למרות האמור למעלה, תתי הסעיפים (א) ו-(ב) שלמעלה לא חלים אם הצד המקבל קובע שהציות לסעיפים (א) ו-(ב) יכול: (i) להוביל להפרה של הליך משפטי; (ii) לשבש חקירה ממשלתית; או (iii) לגרום למוות או לפגיעה פיזית חמורה לאדם.

  • 4. כתב ויתור. במידה המותרת לפי הדין החל, הפעולות ש-Google מבצעת בהקשר של הסכם הזה הן "כפי שהן" ללא אחריות מפורשת או אחריות משתמעת, כולל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. לדוגמה, Google לא מספקת אחריות בנוגע לתוכן או לתכונות של הפעולות שלה או לשירותי הדומיין של הרשם, כולל הדיוק, האמינות והזמינות שלהם, או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך.

  • 5. שיפוי. את/ה תספק/י שיפוי והגנה מפני הפסד ל-Google ולקבלני המשנה שלה, ולמנהלים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים והשותפים שלה ושל קבלני המשנה, מפני וכנגד כל תביעה, נזק, חבות, עלות והוצאה (כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות בגבולות הסביר) שנובעים מהפעולות הבאות או קשורים אליהן:

   • • רישום של שם דומיין על ידך והשימוש בשירותי דומיין

   • • הפרה מצידך של זכויות צד שלישי, כולל זכויות קניין רוחני.

  • 6. הגבלת חבות.

   • 6.1 הגבלת החבות העקיפה. Google, השותפים העצמאיים והספקים שלה לא יישאו באחריות לפי ההסכם הזה לאובדן הכנסות או נתונים, נזקים כספיים או פיצויים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, לדוגמה או עונשיים, גם אם ידענו או היינו צריכים לדעת שנזקים כאלה אפשריים וגם אם פיצויים ישירים לא מספקים תרופות.

   • 6.2 הגבלת סכום החבות. החבות הכוללת של Google, שותפיה העצמאיים והספקים שלה, לכל תביעה במסגרת ההסכם הזה, מוגבלת לסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות: (א) הסכום ששילמת בהקשר להסכם הזה במהלך 12 החודשים שלפני האירוע שגרם לחבות או (ב) ‎.5,000 USD

   • 6.3 יוצאים מן הכלל להגבלות. הגבלות החבות האלה לא חלות על הפרת שבוצעה על ידך בנוגע לזכויות הקניין הרוחני של Google או השותפים העצמאיים שלה, התחייבויות השיפוי או התחייבויות התשלום שלך.

  • 7. כללי.

   • 7.1 הודעות. כדי להקל על ההליכים, שני הצדדים מתבקשים אבל לא מחויבים להגיש הודעות בכתב ובאנגלית ולמען אותן למחלקה המשפטית ולאיש הקשר העיקרי של הצד האחר. כתובת האימייל להודעות שנשלחות למחלקה המשפטית של Google היא legal-notices@google.com.

   • 7.2 המחאה. אין לך רשות להמחות חלק כלשהו מהסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של Google. כל ניסיון אחר להמחות בטל ומבוטל.

   • 7.3 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות למחדל או לעיכוב אם הדבר נובע מנסיבות שנמצאות מעבר לשליטתו.

   • 7.4 אי-ויתור. אי-מימוש (או עיכוב במימוש) של זכות כלשהי במסגרת ההסכם הזה על ידי אחד מהצדדים, לא ייחשב לו כאילו ויתר על הזכויות האלה.

   • 7.5 ללא יחסי סוכנות. ההסכם הזה לא יוצר יחסים של סוכנות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים.

   • 7.6 הודעות אימייל. הצדדים רשאים להשתמש בהתכתבות באימייל כדי למלא את חובתם למתן אישורים בכתב ולקבלת הסכמה מהצד השני מתוקף ההסכם.

   • 7.7 חוזה משנה. Google רשאית להעביר בחוזה משנה את התחייבויותיה במסגרת ההסכם, אבל היא תמשיך לשאת באחריות כלפי הלקוח לכל התחייבות שהועברה כך.

   • 7.8 מוטב מצד שלישי. אלא אם כן מצוין בו אחרת באופן מפורש, ההסכם לא מעניק זכויות כלשהן לכל צד שלישי שהוא.

   • 7.9 הפרדת סעיפי ההסכם. אם אחד מהתנאים (או חלק מתנאי) שבהסכם הזה יתברר כלא תקף, לא חוקי או לא בר אכיפה, יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקף.

   • 7.10 החוק החל בארה"ב. בכפוף לסעיף 7.15 (תנאים ספציפיים לאזור), התנאים הבאים חלים על מחלוקות בין הצדדים:

    • (א) בנוגע לישויות ממשלתיות של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב. אם הלקוח הוא ישות ממשלתית של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב, לא יהיה בהסכם הזה דיון בנוגע לחוק החל ומקום השיפוט.

    • (ב) בנוגע לישויות ממשלתיות פדרליות בארה"ב. אם הלקוח הוא ישות ממשלתית פדרלית בארה"ב, התנאים הבאים יחולו: כל תביעה הנובעת מההסכם הזה או מהפעולות של Google או קשורה אליו או אליהן תהיה כפופה לחוקים של ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין. אך ורק במידה המרבית המותרת על פי החוק הפדרלי: (I) בהיעדר חוק פדרלי רלוונטי, חוקי מדינת קליפורניה יחולו (להוציא כללי ברירת הדין של קליפורניה); וכן (II) בכל מחלוקת העולה מההסכם הזה או מהביצועים של Google או קשורה אליו או אליהם, הצדדים מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה.

    • (ג) בנוגע לכל שאר הישויות. אם הלקוח הוא ישות כלשהי שלא מצוינת בסעיף 7.10(א) (החוק החל בארה"ב בנוגע לישויות ממשלתיות של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב) או (ב) (החוק החל בארה"ב בנוגע לישויות ממשלתיות פדרליות בארה"ב), אז חלים התנאים האלה: כל תביעה הנובעת מההסכם או מהשירותים של Google או הקשורה אליו או אליהם תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, להוציא כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה, ותידון אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או בבתי המשפט של המדינה במחוז סנטה קלרה, קליפורניה. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלו.

   • 7.11 סתירה בין שפות. אם ההסכם הזה תורגם לשפה אחרת שאינה אנגלית, וקיים הבדל בין הנוסח באנגלית לבין התרגום בשפה האחרת, הנוסח באנגלית הוא הקובע, אלא אם צוין אחרת במפורש בתרגום.

   • 7.12 סעד מן היושר. שום דבר מהאמור בהסכם זה לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.

   • 7.13 שינויים. ייתכן ש-Google תשנה את התנאים בהסכם הזה מעת לעת, והשינויים האלה יפורסמו בכתובת https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. השינויים האלה ייכנסו לתוקף בתחילת תקופת החיוב הבאה של הלקוח, ואז החידוש של הלקוח ייחשב הבעת הסכמה לשינויים. למעט מקרים שצוינו בסעיף הזה, כל תיקון של ההסכם הזה חייב להיות בכתב וחתום על ידי שני הצדדים וצריך לציין בו במפורש שמדובר בתיקון של ההסכם הזה.

   • 7.14 שלמות ההסכם. הסכם זה מחליף כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים בנושא הנדון. בחתימה על ההסכם הזה אף אחד מן הצדדים לא הסתמך על הצהרה, מצג או התחייבות ולאף אחד מהצדדים לא שמורים כל זכות או סעד המבוססים על הצהרה, מצג או התחייבות כלשהם (בין שנעשו מתוך רשלנות או בתום לב) – מלבד אלה שצוינו במפורש בהסכם הזה.

   • 7.15 תנאים ספציפיים לאזור. הלקוח מסכים לתיקונים להסכם הזה המצוינים בהמשך אם הכתובת לחיוב של הלקוח נמצאת באזור הרלוונטי כפי שמתואר בהמשך:

    • אסיה-פסיפיק (כל האזורים מלבד אוסטרליה, הודו, יפן, ניו-זילנד וסינגפור) ואמריקה הלטינית

     • סעיף 7.10 (החוק החל בארה"ב) יוחלף בניסוח הזה:

     • 7.10 החוק החל; בוררות.

     • (א) כל התביעות הנובעות מההסכם הזה או מתייחסות אליו או למוצרים או לשירותים של Google שקשורים אליו (כולל מחלוקות באשר לפרשנות או לאופן היישום של ההסכם הזה) ("מחלוקת" או "ערעור") יוכרעו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה.

     • (ב) הצדדים ישתדלו בתום לב ליישב כל מחלוקת ביניהם תוך 30 יום מהיום שעלה הערעור. אם הערעור לא יוכרע תוך 30 יום, יש להכריע אותו בבוררות של International Centre for Dispute Resolution (המרכז הבינלאומי להכרעת ערעורים) של American Arbitration Association (איגוד הבוררות האמריקאי), בהתאם לחוקי ההליך המסחרי המזורז התקפים בתאריך של ההסכם הזה ("החוקים").

     • (ג) הצדדים יבחרו את הבורר במשותף. הליך הבוררות יערך באנגלית במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב.

     • (ד) כל צד רשאי לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת כדי לקבל סעד על פי צו לצורך הגנה על זכויותיו בהמתנה להכרעה של הליך הבוררות. הבורר רשאי להורות על מתן סעד מן היושר או סעד על פי צו התואם לסעדים ולהגבלות בהסכם הזה.

     • (ה) בכפוף לדרישות הסודיות בתת-סעיף (ז), כל אחד מהצדדים רשאי לעתור לכל סמכות חוקית להנפקת כל צו הנחוץ להגנה על הזכויות או הנכסים של אותו צד. העתירה לא תיחשב הפרה או ויתור על הסעיף הזה בדבר החוק החל ובוררות ולא תשפיע על סמכויות הבורר, כולל הסמכות לבקר את החלטת השיפוט. הצדדים מציינים שבתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב, מוסמכים להעניק כל צו מתוקף תת-סעיף 7.10 (ה) שכאן.

     • (ו) פסיקת הבורר תהיה סופית ומחייבת לשני הצדדים, וההוצאה לפועל שלה מורשית להצגה בכל בית משפט בעל סמכות, כולל כל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט על כל אחד מהצדדים או כל אחד מהנכסים שלהם.

     • (ז) כל הליך בוררות שנערך בהתאם לסעיף 7.10 (החוק החל; בוררות) ייחשב מידע סודי מתוקף סעיף 3 (מידע סודי), כולל: (i) הקיום של, (ii) כל מידע שנחשף במהלך, וגם (iii) כל תקשורת בעל-פה או מסמך שקשורים להליך הבוררות. נוסף על זכויות החשיפה מתוקף סעיף 3 (מידע סודי), הצדדים רשאים לחשוף את המידע המתואר בתת-הסעיף הזה, 7.10 (ז), לבית משפט בעל סמכות כפי שיידרש כדי להגיש כל צו מתוקף תת-סעיף 7.10 (ה), או להוציא לפועל כל החלטה של הבורר, אבל הצדדים חייבים לבקש שההליכים המשפטיים האלה ייערכו בדלתיים סגורות (באופן פרטי).

     • (ח) הצדדים ישלמו את עמלות הבורר, את העמלות וההוצאות של המומחים הממונים של הבורר ואת ההוצאות המנהליות של מרכז הבוררות בהתאם לחוקים. בהחלטה הסופית של הבורר, הוא יקבע מהן המחויבויות לפיצוי של הצד המפסיד בסכום ששולם מראש על ידי הצד המנצח על העמלות האלה.

     • (ט) כל צד יישא בעמלות ובהוצאות של עורכי הדין והמומחים שלו, בלי קשר להחלטה הסופית של הבורר בנוגע לערעור.

    • אסיה-פסיפיק – הודו

     • סעיף 7.10 (החוק החל בארה"ב) יוחלף בניסוח הזה:

     • 7.10 החוק החל. כל תביעה הנובעת מההסכם הזה תהיה כפופה לחוקים של הודו. במקרים של מחלוקות, בתי המשפט בניו דלהי יהיו בעלי סמכות השיפוט. על אף האמור למעלה, הלקוח יכול ויגיש כל תביעה ביחס ל-Google במסגרת ההסכם הזה כנגד ‏Google India Private Limited.

    • אירופה, המזרח התיכון אפריקה – איחוד האמירויות הערביות, אלג'יריה, בחריין, הרשות הפלסטינית, טוניס, ירדן, ישראל, כוויית, לבנון, לוב, מאוריטניה, מצרים, מרוקו, עומאן, קטאר ותימן

     • סעיף 7.10 (החוק החל בארה"ב) יוחלף בניסוח הזה:

     • 7.10 החוק החל; בוררות.

     • (א) כל התביעות הנובעות מההסכם הזה או מתייחסות אליו או למוצרים או לשירותים של Google שקשורים אליו (כולל מחלוקות באשר לפרשנות או לאופן היישום של ההסכם הזה) ("מחלוקת" או "ערעור") יוכרעו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה.

     • (ב) הצדדים ישתדלו בתום לב ליישב כל מחלוקת ביניהם תוך 30 יום מהיום שעלה הערעור. אם הערעור לא יוכרע תוך 30 יום, יש להכריע אותו בהליך בוררות, בכפוף לכללי הבוררות של London Court of International Arbitration (בית המשפט של לונדון לבוררות בינלאומית, LCIA) ("כללים"), שהכללים בו נחשבים לחלק מההסכם הזה באמצעות ההפניה אליהם בסעיף הזה.

     • (ג) הצדדים יבחרו את הבורר במשותף. הבוררות תבוצע באנגלית, והמקום והמושב החוקי של הבוררות יהיו Dubai International Financial Center (המרכז הפיננסי הבינלאומי בדובאי, DIFC), איחוד האמירויות הערביות.

     • (ד) כל צד רשאי לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת כדי לקבל סעד על פי צו לצורך הגנה על זכויותיו בהמתנה להכרעה של הליך הבוררות. הבורר רשאי להורות על מתן סעד מן היושר או סעד על פי צו התואם לסעדים ולהגבלות בהסכם הזה.

     • (ה) פסיקת הבורר תהיה סופית ומחייבת לשני הצדדים, וניתן להציג אותה לכל בית משפט בעל סמכות כדי שיוציא אותה לפועל, כולל כל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט על כל אחד מהצדדים או כל אחד מהנכסים שלהם.

     • (ו) כל הליך בוררות שנערך בהתאם לסעיף 7.10 (החוק החל; בוררות) ייחשב מידע סודי מתוקף סעיף 3 (מידע סודי), כולל: (i) הקיום של, (ii) כל מידע שנחשף במהלך, וגם (iii) כל תקשורת בעל-פה או מסמך שקשורים להליך הבוררות. נוסף על זכויות החשיפה מתוקף סעיף 3 (מידע סודי), הצדדים רשאים לחשוף את המידע המתואר בתת-הסעיף הזה, 7.10(ו), לבית משפט בעל סמכות כפי שיידרש כדי להוציא לפועל כל החלטה של הבורר, אבל הצדדים חייבים לבקש שההליכים המשפטיים האלה ייערכו בדלתיים סגורות (באופן פרטי).

     • (ז) הצדדים ישלמו את עמלות הבורר, את העמלות וההוצאות של המומחים הממונים של הבורר ואת ההוצאות המנהליות של מרכז הבוררות בהתאם לחוקים. בהחלטה הסופית של הבורר, הוא יקבע מהן המחויבויות לפיצוי של הצד המפסיד בסכום ששולם מראש על ידי הצד המנצח על העמלות האלה.

     • (ח) כל צד יישא בעמלות ובהוצאות של עורכי הדין והמומחים שלו, בלי קשר להחלטה הסופית של הבורר בנוגע לערעור.