תנאי הרשמה לדומיין

 • תנאי רישום הדומיינים שלהלן נערכים בינך לבין Google Inc.‎ ("‏Google"), והם ייכנסו לתוקף כאשר תסכים לכל הכתוב להלן (ה"הסכם"). תנאים אלה חלים על הרכישה של שירות רישום הדומיינים ("שירות הדומיינים") שאתה מבצע באמצעות ממשק Google. בעצם השימוש בשירות הדומיינים, אתה רושם שמות דומיינים דרך רשמים של צד שלישי, שיש להם הסכם התקשרות עם Google ("שותפי רשם"). בעיקרון, תפקידה של Google ברישום כזה הוא להציע לך שותף רשם, לעזור לך לרשום את שמות הדומיינים שלך אצל אותו שותף רשם, ולסייע בהגדרת שירותי Google הרלוונטיים דרך אותו שותף רשם. שותפי הרשם של Google עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של Google. עליך להסכים לתנאים ולהגבלות של השותף הרשם על מנת לרשום שם דומיין אצל אותו שותף רשם. אתה מבין שיש לך הסכם חוזי נפרד עם השותף הרשם, ושאתה אחראי לכל חבות, התחייבות ועמלה כפי שצוינו באותו הסכם. בכל בעיה הקשורה לזמינות, לרכישה, לחידוש, לתחזוקה או לנושא תמיכה אחר בקשר לרישום של שם הדומיין שלך, יש לפנות לשותף הרשם ולא אל Google. שירות רישום הדומיינים כפוף למדיניות הפרטיות של Google, הזמינה כאן: https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. רישום. את/ה מבינ/ה שאת/ה רושמ/ת הדומיין עבור שמות הדומיינים, כפי שהגדיר ארגון Internet Corporation for Assigned Names‏ ("ICANN"). את/ה מסכימ/ה לציית לכל תקנה ומדיניות רלוונטיות של ICANN הקשורות לשמות הדומיינים שלך, כולל Uniform Dispute Resolution Process (התהליך האחיד ליישוב סכסוכים) של ICANN. את/ה מסכימ/ה לשלוח ולתחזק את פרטי הרישום שלך, לרבות פרטים ליצירת קשר בנוגע לרישום ופרטים של אנשי קשר אחרים, ותמיד באופן מלא ומדויק. את/ה גם מסכימ/ה ומבינ/ה כי על אף שבאפשרותך לבחור שלא לשמור את המידע שלך במסד הנתונים של WHOIS, אם התקנות הנוגעות לבחירה זו ישתנו, הרשם השותף שלך או Google יהיו רשאים לחשוף את פרטי הדומיין שלך כפי שהם ימצאו לנכון באופן סביר. במידה שתמנה/תמני אחרים לבצע פעולות בשמך בכל תחום של סמכות, את/ה מסכימ/ה לשאת באחריות לכל מחויבות או חבות שתחול על הסוכנים שלך בקשר לשמות הדומיינים שלך, ומחובתך לוודא שהסוכנים שלך קיבלו עליהם את תנאי הסכם זה ואת התנאים וההגבלות של הרשם השותף. Google שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרשום או לבטל את הרישום של כל שם דומיין המפר את מדיניות השימוש המקובל של Google Workspace, המפורטת בכתובת https://workspace.google.com/terms/use_policy.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.

  • 2. שינויים. Google רשאית לבצע בהסכם זה שינויים סבירים מבחינת ההגינות המסחרית מעת לעת. אם Google תבצע שינויים מהותיים בהסכם זה, היא תודיע ללקוח (ייתכן שההודעה תישלח בדוא"ל).

  • 3. חיוב ותשלום. לאחר שתסכים, תחויב לרכוש את שירות הדומיין מ-Google לפרק זמן של שנה. באפשרותך לשלם עבור שירות הדומיין באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או בכל אמצעי תשלום אחר שסופק בדף ההזמנה. Google תרשום את שמות הדומיין שלך לאחר שהיא תוודא את תוקף אמצעי התשלום שלך, אך לא תחייב אותך עד סוף החודש שבו רכשת את שמות הדומיין. יש לשלם את כל התשלומים בדולרים אמריקניים אלא אם כן צוין אחרת בדף ההזמנה. במהלך ההרשמה או באמצעות שירות הדומיין, תוכל לבחור לחדש באופן אוטומטי את שם או את שמות הדומיין שלך. אם תבחר באפשרות זו, בסוף השנה שירות הדומיין יחודש באופן אוטומטי לפרק זמן נוסף של שנה ו-Google תחייב אותך בעמלה שאותה היא תגבה באותו זמן עבור החידוש כאשר יגיע מועד התשלום. כל התשלומים הם סופיים ו-Google לא תנפיק החזר כספי של העמלות.

  • 4. רשומות דומיין. אתה מסמיך את Google להתקשר בשמך עם השותף הרשם ולערוך שינויים ברשומות שלך באמצעות שותף רשם זה על מנת להקל על התפקוד של שירות הדומיין. אתה מסמיך את Google, אם קיימת אפשרות כזאת, להיות הגורם המקשר האחראי על נושאים טכניים, כספיים או נושאים אחרים עבור דומיינים שנרשמו באמצעות שירות הדומיין.

  • 5. העברה. אתה מבין ש-Google עשויה לשנות את השותפים הרשמים שלה או להתחיל לספק שירותי הרשמה לשמות דומיין כאלו בעצמה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל הקשור לשינוי זה, Google עשויה לשנות את השותף הרשם שלך. אתה מסמיך את Google לפעול כסוכן של הרשם עבור המטרה המוגדרת של בקשת שינוי כזה והשלמת כל הטפסים או ההסכמים הנחוצים. בנוסף, אתה מסמיך את Google להפוך לגורם המקשר המנהלי ולהגדיר מחדש תפקיד זה למטרה המוגדרת של העברת שם או שמות הדומיין שלך והשלמת כל הטפסים או ההסכמים הנחוצים.

  • 6. הפסקת השירות. Google רשאית להפסיק את שירות הדומיין מכל סיבה שהיא, בסיום התקופה הרלוונטית, בהתראה של לפחות שלושים יום מראש. זאת בתנאי, שהיא תהיה רשאית להפסיק את שירות הדומיין מיידית אם היא תקבע באופן סביר כי (i) שמות הדומיינים או הפעילויות שלך בדומיינים מפרים את מדיניות השימוש המקובל של Google Workspace, וכן כי (ii) מבחינה מסחרית אין זה מעשי להמשיך לספק את שירות הדומיין לאור הדין החל.

  • 7. הגבלת החבות.

   • א. הגבלת חבות עקיפה. במסגרת הסכם זה לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בגין אובדן הכנסה או נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי או בגין פיצויים עונשיים, גם אם ידע אותו צד או היה אמור לדעת כי קיימת אפשרות לנזקים אלה, אפילו כאשר פיצוי ישיר אינו מהווה סעד מלא.

   • ב. הגבלת סכום החבות. לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות על פי הסכם זה אשר תחרוג מהסכום ששילם הלקוח ל-Google בשנים עשר החודשים שקדמו לאירוע שבעטיו נגרמה החבות.

  • 8. סמכות שיפוטית. הסכם זה כפוף לחוקי קליפורניה, להוציא כללי ברירת הדין של חוקי קליפורניה. בכל מחלוקת העולה מהסכם זה או קשורה אליו, מסכימים הצדדים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה.

  • 9. כוח עליון. לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בגין ביצוע כושל במידה שהדבר נגרם כתוצאה מנסיבות (לדוגמה, אסון טבע, מלחמה או מעשה טרור, מהומות, שביתת עובדים, פעולה ממשלתית והפרעה באינטרנט) שמעבר לשליטתו הסבירה של הצד הרלוונטי.

  • 10. ללא ויתור. אי אכיפה של כל תנאי מתנאי הסכם זה לא תיחשב לוויתור.

  • 11. הפרדה. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההסכם יישאר בתוקף ויחול במלואו.

  • 12. ללא יחסי סוכנות. הצדדים הם קבלנים עצמאיים והסכם זה אינו יוצר יחסי סוכנות, שותפות או יוזמה משותפת.

  • 13. ללא מוטבי צד שלישי.  אין להסכם זה מוטבי צד שלישי.

  • 14. סעד מן היושר. דבר מן האמור בהסכם זה לא יגביל את יכולתו של צד מן הצדדים לבקש סעד הוגן.

  • 15. שלמות ההסכם. הסכם זה וכל המסמכים הנזכרים בו הם ההסכם השלם והמלא בין הצדדים בנוגע לנושא ההסכם והוא מחליף כל הסכם קודם או קיים בנושא האמור.

  • 16. תנאים מתנגשים. אם קיבלת את התנאים וההגבלות של הסכם זה ושל הרשם של Google המפורטים כאן: https://domains.google.com/tos ("תנאים והגבלות של הרשם של Google"), וקיימת התנגשות בין תנאי מתנאיו של הסכם זה לבין תנאי מהתנאים וההגבלות של הרשם של Google, תינתן קדימות לתנאי של הסכם זה.