תנאי הרשמה לדומיין

 • תנאים אלה של רישום לדומיין (להלן "ההסכם") יגדירו את ההסכם בינך לבין Google. "Google" תקבל את המשמעות שהוגדרה בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity. הסכם זה יכתיב את האופן שבו שירות הרישום של דומיין (להלן "שירות דומיין") יירכש על ידך באמצעות הממשק של Google. כמשתמש בשירות הדומיין תוכל לרשום שמות דומיינים באמצעות רשמי שמות דומיינים המהווים צד שלישי המקושרים עם Google באמצעות חוזה ("רשמים שותפים"). התפקיד של Google ברישום זה הוא בעיקר להציע לך רשם שותף, לעזור לך לרשום את שמות הדומיינים שלך אצל רשם שותף כזה ולסייע לך בהגדרה של שירותים רלוונטיים של Google דרך רשם שותף כזה. הרשמים השותפים של Google עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של Google. עליך לאשר את התנאים וההגבלות של הרשם השותף על מנת לרשום אצלו שם דומיין. אתה מבין שיהיה לך הסכם נפרד עם הרשם השותף ושאתה תישא באחריות בגין כל חבות, מחויבות ותשלומים כמפורט באותו הסכם. כל בעיה הקשורה לזמינות, לרכישה, לחידוש, לתחזוקה או לתמיכה אחרת הקשורה לרישום שם הדומיין תופנה אל הרשם השותף, לא אל Google.

   • 1. הרשמה. את/ה מבינ/ה שאת/ה רושמ/ת הדומיין עבור שמות הדומיינים, כפי שהגדיר ארגון Internet Corporation for Assigned Names‏ ("ICANN"). את/ה מסכימ/ה לציית לכל תקנה ומדיניות רלוונטיות של ICANN הקשורות לשמות הדומיינים שלך, כולל Uniform Dispute Resolution Process (התהליך האחיד ליישוב סכסוכים) של ICANN. את/ה מסכימ/ה לשלוח ולתחזק את פרטי הרישום שלך, לרבות פרטים ליצירת קשר בנוגע לרישום ופרטים של אנשי קשר אחרים, ותמיד באופן מלא ומדויק. את/ה גם מסכימ/ה ומבינ/ה כי על אף שבאפשרותך לבחור שלא לשמור את המידע שלך במסד הנתונים של WHOIS, אם התקנות הנוגעות לבחירה זו ישתנו, הרשם השותף שלך או Google יהיו רשאים לחשוף את פרטי הדומיין שלך כפי שהם ימצאו לנכון באופן סביר. במידה שתמנה/י אחרים לבצע פעולות בשמך בכל תחום של סמכות, את/ה מסכימ/ה לשאת באחריות לכל מחויבות או חבות שתחול על הסוכנים שלך בקשר לשמות הדומיינים שלך, ומחובתך לוודא שהסוכנים שלך קיבלו עליהם את תנאי הסכם זה ואת התנאים וההגבלות של הרשם השותף. Google שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרשום או לבטל את הרישום של כל שם דומיין המפר את מדיניות השימוש המקובל של Google Workspace.

   • 2. שינויים. Google רשאית לבצע מעת לעת שינויים סבירים מבחינת ההגינות המסחרית במדיניות השימוש המקובל של Google Workspace. אם Google תבצע שינויים מהותיים במדיניות השימוש המקובל של Google Workspace, היא תיידע את הלקוח על כך (ייתכן שההודעה תישלח באימייל).

   • 3. חיוב ותשלום. לאחר שיתקבל אישורך, תהיה לך המחויבות לרכוש את שירות הדומיין מ-Google לפרק זמן של שנה. ניתן לשלם על שירות הדומיין באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או בכל אמצעי תשלום אחר שיסופק בדף ההזמנה. Google תרשום את שמות הדומיינים שלך לאחר שהיא תאמת את תוקף אמצעי התשלום שתספק, אך לא תחייב אותך לפני סוף החודש שבו רכשת את שמות הדומיינים. יש לשלם את כל התשלומים בדולר ארה"ב, אלא אם צוין אחרת בדף ההזמנה. במהלך הרישום או דרך שירות הדומיין, תהיה לך אפשרות לבחור לחדש באופן אוטומטי את שמות הדומיינים שלך. אם בחרת באפשרות זו, בסוף השנה שירות הדומיין יחודש באופן אוטומטי לשנה נוספת ו-Google תחייב אותך בעמלה על חידוש השירות לפי התעריף שיחול באותו זמן, כאשר יגיע מועד התשלום. כל התשלומים הם סופיים ו-Google לא תנפיק החזר כספי בגין העמלות.

   • 4. רשומות דומיין. את/ה מאשר/ת ל-Google לפנות בשמך אל הרשם השותף ולבצע שינויים ברשומות שלך אצל רשמים שותפים כאלה במטרה להקל את התפעול של שירות הדומיין. את/ה מאשר/ת ל-Google, אם תהיה אפשרות כזאת, להיות הגורם המקשר האחראי על נושאים טכניים, כספיים או נושאים אחרים בנוגע לדומיינים שנרשמו באמצעות שירות הדומיין.

   • 5. העברה. את/ה מבינ/ה ש-Google עשויה לשנות את הרשמים השותפים שלה או להתחיל לספק שירותי הרשמה לשמות דומיין כאלו בעצמה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במסגרת שינוי כזה, Google עשויה לשנות את הרשם השותף שלך. את/ה מאשרת/ת ל-Google לשמש כסוכן של בעל הרישום לצורך המטרה המוגבלת של בקשת שינוי כזה ולצורך מילוי טפסים או הסכמים הכרחיים כלשהם. את/ה גם מאשר/ת ל-Google להפוך לגורם המקשר הניהולי ולאפס אותו לצורך המטרה המוגבלת של העברת שמות הדומיינים שלך ומילוי טפסים או הסכמים הכרחיים כלשהם.

   • 6. סיום ההסכם. Google רשאית להפסיק את שירות הדומיין, מכל סיבה שהיא, בסיום התקופה הרלוונטית לאותו זמן. במקרה כזה, Google תספק לך הודעה לפחות שלושים ימים מראש, בתנאי שהיא תהיה רשאית להפסיק את שירות הדומיין באופן מיידי אם היא תקבע באופן סביר כי (i) שמות הדומיינים או הפעילויות שלך בדומיינים מפרים את מדיניות השימוש המקובל של Google Workspace, וכן כי (ii) מבחינה מסחרית אין זה מעשי להמשיך לספק את שירות הדומיין לאור הדין החל.

   • 7. הגבלת החבות.

     • 7.1 אין לפרש דבר מן הנאמר בהסכם זה כהחרגה או הגבלה של חבות הצדדים כלפי: (א) מוות או חבלה גופנית כתוצאה מרשלנות של אחד הצדדים או של העוזרים, הסוכנים או העובדים שלהם; או (ב) מעשה מרמה או מצג שווא מסולף.

     • 7.2 אף אחד מהצדדים לא יישא בחבות במסגרת הסכם זה (בין אם במסגרת חוזה, כתוצאה מעוולה או בכל דרך אחרת) בגין הפסדים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים שנגרמו לצד שכנגד (בין אם הצדדים היו מודעים לאפשרות של הפסדים כאלה במועד החתימה על ההסכם ובין אם לאו).

     • 7.3 החבות של כל אחד מהצדדים במסגרת הסכם זה (בין אם במסגרת חוזה, כתוצאה מעוולה או בכל דרך אחרת) בכל הקשור לחבות כתוצאה מאירוע מסוים או מסדרת אירועים קשורים, תוגבל ל: (א) 125% מהסכום הכולל שהלקוח שילם וחייב לשלם בכפוף להסכם במהלך 12 החודשים העוקבים לאחר החודש שבו התרחש האירוע (או האירוע הראשון בסדרת אירועים קשורים); או (ב) £‏25,000, הסכום הגבוה מביניהם.

   • 8. החוק החל.

     • 8.1 הסכם זה וכל ערעור (לפי חוזה או שלא לפי חוזה) הנוגע להסכם זה או לנושא הנדון בו או לאופן יצירתו (להלן "ערעור") יתנהלו בכפוף לחוק האנגלי.

     • 8.2 כל ערעור יופנה לבוררות ויוסדר סופית באמצעותה בכפוף לכללי ה-LCIA, אשר נכללים בהסכם זה מעצם אזכורם בפסקה זו. הבוררים יהיו שלושה במספר. המושב, או הסמכות השיפוטית, של הבוררות יהיה בלונדון, אנגליה. הבוררות תתנהל בשפה האנגלית.

     • 8.3 אין בסעיף זה, 8, כדי לפגוע בזכותו של אף אחד מהצדדים לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת ולבקש סעד חירום, סעד זמני או סעד מניעתי (להלן ייקראו כולם "סעד זמני"). למעט במקרים שבהם המשרדים הרשומים או מרכז העסקים הראשי של הלקוח נמצאים ברוסיה או באוקראינה, אז בית הדין הבורר יבחן את הסעד הזמני, יפסוק בעניינו ויקבע בכל מחלוקת הנוגעת אליו.

   • 9. כח עליון. לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בגין ביצוע כושל או עיכוב בביצוע של התחייבות כלשהי במסגרת הסכם זה אם הכשל או העיכוב נגרמו בשל נסיבות שמחוץ לשליטתו הסבירה.

   • 10. אי-ויתור. אי הצלחה לאכוף תנאי כלשהו מהסכם זה לא תגדיר ויתור של זכות או סעד כזה (או אחר).

   • 11. הפרדת סעיפי ההסכם. אם תנאי כלשהו (או חלק ממנו) מהתנאים בהסכם זה לא תקף, לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך השפעה על המשך תוקפה של התקופה (אם נותרה) ושל הסכם זה בכללותו.

   • 12. ללא יחסי סוכנות. הצדדים הם קבלנים עצמאיים והסכם זה אינו יוצר יחסי סוכנות, שותפות או עסק משותף לפי התחייבות.

   • 13. ללא מוטבים מצד שלישי. אין לפרש דבר מן הנאמר בהסכם זה כיצירה או הענקה של זכויות או הטבות אחרות לטובת אדם כלשהו שאינו אחד מהצדדים בהסכם זה.

   • 14. סעדים מן היושר. דבר מהאמור בהסכם לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.

   • 15. שלמות ההסכם. הסכם זה, וכל המסמכים המוזכרים בזאת, הוא ההסכם הכולל של הצדדים המתייחס להסכם המוזכר בו והוא מחליף את כל ההסכמים הקודמים בין הצדדים הקשורים באותו נושא.

   • 16. התנגשות בין תנאים. אם קיבלת את התנאים וההגבלות של הסכם זה ושל התנאים וההגבלות של Google Domains בכתובת https://domains.google.com/tos ("התנאים וההגבלות של Google Domains") וקיימת התנגשות בין תנאי מתנאיו של הסכם זה לבין תנאי מהתנאים וההגבלות של Google Domains, תינתן קדימות לתנאי של הסכם זה.