תנאים והגבלות של Google Workspace for Education

תאריך השינוי האחרון: 21 בדצמבר 2020

אם חתמת על גרסת אופליין של הסכם השימוש בשירותים של Google Workspace for Education מחשבון של Google Workspace for Education, התנאים שבהמשך אינם חלים עליך, והכללים בהסכם אופליין הם שמסדירים את השירותים של Google Workspace for Education.

אם החשבון לחיוב נמצא בהודו, יש לעיין בתנאים וההגבלות האלה, החלים על השימוש שלך ב-Google Workspace for Education.

אם החשבון לחיוב נמצא בברזיל, יש לעיין בתנאים וההגבלות האלה, החלים על השימוש שלך ב-Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

התנאים וההגבלות האלה של Google Workspace for Education (להלן "ההסכם")(לשעבר "ההסכם של G Suite for Education (אונליין)") שנחתמים על ידי Google והישות או המשתמש המסכימים להם ("הלקוח"), ומסדירים את הגישה של הלקוח לשירותים ואת השימוש שלו בהם. המשמעות של "Google" מוגדרת בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity.

ההסכם הזה תקף מרגע שהלקוח לוחץ להסכמה עליו ("מועד כניסה לתוקף") אם הבעת הסכמה בשם הלקוח, זוהי הצהרה והתחייבות מצידך כי: (i) יש לך הסמכות החוקית המלאה לחייב את הלקוח בהסכם זה; (ii) קראת והבנת את תוכנו של הסכם זה; ו-(iii) ההסכם הזה מוסכם עליך בשם הלקוח.

  • 1. אספקת השירותים.
   • 1.1 שימוש בשירותים. במהלך תקופת ההסכם, Google תספק את השירותים בהתאם להסכם, כולל הסכם רמת השירות (SLA). הלקוח יוכל להשתמש בשירותים המבוקשים בטופס ההזמנה הרלוונטי או בהזמנה דרך המפיץ בהתאם להסכם הזה.
   • 1.2 מסוף Admin. ללקוח תהיה גישה למסוף Admin, דרכו הלקוח יוכל לנהל את השימוש שלו בשירותים.
   • 1.3 חשבונות; אימות לצורך שימוש בשירותים.
    • (א) חשבונות. כדי להשתמש בשירותים הלקוח צריך חשבון. הלקוח אחראי לכל המידע שסופק כדי ליצור את החשבון, אבטחת הסיסמה של החשבון וכל שימוש אחר בחשבון. Google אינה מחויבת לספק חשבונות מרובים ללקוח.
    • (ב) אימות לצורך שימוש בשירותים. כדי להשתמש בשירותים, הלקוח חייב לאמת את כתובת האימייל בדומיין שלו או את שם הדומיין שלו. אם ללקוח אין סמכות חוקית להשתמש בכתובת האימייל בדומיין או שהלקוח אינו הבעלים או בעל השליטה בשמות הדומיינים, לא תחול על Google חובה לספק ללקוח את השירותים והיא תוכל למחוק את החשבון ללא התראה.
   • 1.4 תנאים משולבים. התנאים לכתובות URL, כולל התנאים הספציפיים לשירות והתיקון לעיבוד הנתונים, הם חלק מההסכם הנוכחי. כמו כן, ייתכן שהלקוח יידרש להביע הסכמה לתיקון לעיבוד הנתונים דרך מסוף Admin מסיבות טכניות או תפעוליות בלבד, אבל ההסכמה לא תשפיע על הזכויות או החובות של הצדדים כפי שתוארו בהסכם הזה או בתיקון לעיבוד הנתונים.
   • 1.5 שינויים.
    • (א) בשירותים. מעת לעת Google עשויה לערוך בשירותים שינויים סבירים מבחינה מסחרית. אם Google תבצע בשירותים שינוי מהותי המשפיע באופן מהותי על השימוש של הלקוח בשירותים, ואם הלקוח נרשם לשירות של קבלת הודעות על שינויים כאלה, Google תודיע על כך ללקוח.
    • (ב) בהסכם. ייתכן ש-Google תשנה את התנאים בהסכם הנוכחי מעת לעת, והשינויים האלה יפורסמו בכתובת https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. השינויים האלה ייכנסו לתוקף בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח, במועד הזה המשך השימוש של הלקוח בשירותים יחשב הבעת הסכמה לשינויים. הסעיף 1.5(ב) (שינויים בהסכם) לא רלוונטי לשינויים בתנאים לכתובות URL.
    • (ג) בתנאים לכתובות URL (מלבד התיקון לעיבוד הנתונים). מעת לעת, Google רשאית לשנות את התנאים לכתובות URL, ותודיע ללקוח אם שינוי כזה יהיה מהותי. ייתכן ש-Google תודיע ללקוח על שינויים מהותיים בהסכם רמת השירות דרך דף האינטרנט הרלוונטי של הסכם רמת השירות. שינויים מהותיים בתנאים של כתובות ה-URL ייכנסו לתוקף 30 יום ממועד ההתראה, מלבד במקרים הבאים: (i) שינויים מהותיים לרעה בהסכם רמת השירות ייכנסו לתוקף רק 90 יום ממועד ההתראה; (ii) שינויים הרלוונטיים לשירותים או לפונקציות חדשות ייכנסו לתוקף מיידית. הסעיף 1.5(ג) [שינויים בתנאים לכתובות URL (מלבד בתיקון לעיבוד הנתונים)] אינו רלוונטי לשינויים בתיקון לעיבוד הנתונים.
    • (ד) בתיקון לעיבוד הנתונים. Google רשאית לשנות את התיקון לעיבוד הנתונים רק כאשר שינוי כזה הכרחי כדי לציית לחוק רלוונטי, לתקנה רלוונטית, לצו בית משפט או להנחיות מטעם רגולטור ממשלתי או סוכנות ממשלתית, או כאשר שינוי כזה מותר במפורש במסגרת התיקון לעיבוד הנתונים, או כאשר השינוי:
     • (i) סביר מבחינה מסחרית;
     • (ii) לא מביא לירידה באיכות הכללית של אבטחת השירותים;
     • (iii) לא מרחיב את היקף העיבוד של Google או מסיר את ההגבלות החלות על העיבוד של "המידע האישי של הלקוח" ב-Google, כפי שמתואר בסעיף "היקף העיבוד" בתיקון לעיבוד הנתונים; וגם
     • (iv) לא גורם בדרך אחרת לפגיעה מהותית בזכויות השמורות ללקוח במסגרת התיקון לעיבוד הנתונים.
    • אם Google מבצעת שינוי מהותי בתיקון לעיבוד הנתונים בהתאם לסעיף 1.5(ד) (שינויים בתיקון לעיבוד הנתונים), Google תפרסם את השינוי בדף האינטרנט המכיל את התיקון לעיבוד הנתונים.
    • (ה) הוצאה משימוש של שירותי ליבה. Google תודיע ללקוח לפחות 12 חודשים לפני הוצאה משימוש של כל שירות ליבה (או פונקציונליות מהותית הקשורה אליו), אלא אם Google תחליף שירות ליבה או פונקציונליות כאלה שהוצאו משימוש בשירות ליבה או פונקציונליות דומים באופן מהותי. סעיף 1.5(ה) (הוצאה משימוש של שירותי ליבה) אינו מגביל את היכולת של Google לבצע שינויים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין החל, לטפל בסיכון אבטחתי או להימנע מעול כלכלי משמעותי או מעול טכני מהותי. הסעיף 1.5(ה) (הוצאה משימוש של שירותי ליבה) לא רלוונטי לשירותים אחרים או לשירותים, הצעות או פונקציונליות שבשלב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (GA).
  • 2. תנאי תשלום. אם ישנן עמלות הרלוונטיות לשימוש של לקוח בשירותים כלשהם, התנאים בסעיף 2 (תנאי תשלום) יחולו על השירותים האלה.
   • 2.1 מדידת השימוש ואפשרויות חיוב. בתאריך ההתחלה של מחזור החיוב או לאחריו, Google תחייב מראש את החיוב החודשי או השנתי באמצעות חשבונית, לפי הדין החל בהתאם לטופס ההזמנה. כלי המדידה של Google ישמשו כדי לקבוע את מידת השימוש של הלקוח בשירותים, וכל קביעה כזאת של Google למטרת חישוב העמלות היא סופית.
   • 2.2 תשלום. הלקוח ישלם את כל העמלות במטבע שצוין בחשבונית. יש לשלם את כל העמלות לאחר 30 יום מתאריך החשבונית. Google אינה מחויבת לספק כמה חשבוניות. בתשלומים בהעברה בנקאית יש לציין את פרטי חשבון הבנק ש-Google סיפקה.
   • 2.3 מיסים.
    • (א) הלקוח נושא באחריות לתשלום כל המיסים, וישלם על שירותי Google בלי ניכוי מיסים. אם Google תחויב לגבות מיסים או לנכות אותם מהתשלום, תונפק ללקוח חשבונית לתשלום סכום המס והלקוח ישלם את המיסים האלה ל-Google, אלא אם הלקוח יספק ל-Google בזמן אישור חוקי לפטור ממס שניתן לו מרשות המיסוי הרלוונטית.
    • (ב) הלקוח יספק ל-Google כל מידע מזהה רלוונטי לצורכי מס ש-Google רשאית לדרוש על פי החוק החל כדי להבטיח שהוא עומד בדרישות של תקנות המס ורשויות המס שבסמכויות השיפוט הרלוונטיות. הלקוח אחראי לשלם (או לפצות את Google עבור) כל מס, ריבית, חוב או קנס הנובעים מהצהרה שגויה של הלקוח.
   • 2.4 ערעור על תשלום. כל ערעור על תשלומים יוגש לפני המועד שנקבע לתשלום. אם יוסכם בין הצדדים כי Google אחראית לאי דיוקים מסוימים בחיוב, Google לא תנפיק חשבונית מתוקנת, אלא תנפיק במקום זאת תעודת זיכוי המציינת את הסכום השגוי שהופיע בחשבונית הרלוונטית. אם טרם התקבל תשלום עבור חשבונית שלגביה הוגש הערעור, Google תחיל על החשבונית את סכום תעודת הזיכוי והלקוח יהיה אחראי לשלם את הסכום נטו לתשלום המופיע בחשבונית. דבר מהאמור בהסכם לא יחייב את Google לתת זיכוי לכל צד בהסכם.
   • 2.5 תשלומים בפיגור; השעיה. תשלומים באיחור יכולים לצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו (או בשיעור הגבוה ביותר המותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר). הלקוח יישא באחריות לכל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טרחה של עורך דין) שייגרמו ל-Google במסגרת הגבייה של סכומים בפיגור. יתרה על כך, אם מועד פירעון התשלום של הלקוח בעבור השירותים עבר, Google רשאית להשעות את השירותים או לסיים את ההסכם עקב הפרת ההסכם לפי סעיף 8.3 (סיום ההתקשרות עקב הפרת ההסכם)
   • 2.6 לא נדרש מספר הזמנת רכש. הלקוח מחויב לשלם את כל העמלות הרלוונטיות בלי לדרוש מ-Google לספק מספר הזמנת רכש על החשבונית של Google (או בדרך אחרת).
   • 2.7 עדכון המחירים. Google רשאית לשנות את המחירים שלה בכל שלב, אלא אם הוסכם במפורש אחרת בנספח או בטופס ההזמנה. Google תיידע את הלקוח לפחות 30 יום מראש על כל שינוי. המחיר ללקוח ישתנה בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח, לאחר תום התקופה של 30 הימים.
  • 3. התחייבויות הלקוח.
   • 3.1 שימושים מותרים. השימוש בשירותים מתוקף ההסכם הזה מותר אך ורק: (א) למוסדות חינוכיים ללא מטרות רווח העומדים בקריטריונים המצוינים בכתובת https://support.google.com/a/answer/134628?hl=iw או בכתובת URL שמחליפה אותה, וגם (ב) לישויות ללא מטרות רווח אחרות (כפי שמוגדר בחוקים החלים).
   • 3.2 תאימות. הלקוח מתחייב: (א) לוודא שהלקוח ומשתמשי הקצה שלו משתמשים בשירותים בהתאם להסכם, (ב) להשתמש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית כדי למנוע כל שימוש אסור בשירותים או גישה אסורה אליהם ולסיים אותם, וגם (ג) להודיע בהקדם ל-Google אם הלקוח מבחין בשימוש אסור בשירותים, בחשבון או בסיסמה של הלקוח, או בגישה אסורה אליהם. Google שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל אפשרות שהלקוח הפר את ה-AUP, כולל בדיקה של נתוני הלקוח.
   • 3.3 פרטיות. הלקוח אחראי לכל ההסכמות והאישורים הנדרשים כדי להתיר (א) את קבלת השירותים והשימוש בהם על ידי הלקוח וגם (ב) את הגישה של Google לנתונים שהלקוח מספק (לרבות נתוני הלקוח), ואת האחסון והעיבוד של הנתונים האלה על ידי Google, לפי תנאי ההסכם.
   • 3.4 הגבלות. הלקוח לא יבצע את הפעולות הבאות, ולא יאפשר למשתמשי הקצה שלו לבצע אותן: (א) להעתיק את השירותים או ליצור יצירה הנגזרת מהם; (ב) להנדס לאחור את קוד המקור של השירותים, לבצע בו הידור לאחור, לתרגם אותו, לפרק אותו לחלקיו או לנסות בכל דרך אחרת לחלץ אותו או חלק ממנו (ככל שהגבלה כזו אינה אסורה במפורש על פי החוק החל); (ג) למכור את השירותים, להעניק רישיון משנה לשימוש בהם או בחלק מהם, להעביר לאחר או להפיץ את השירותים או כל חלק מהם; או (ד) לגשת אל השירותים או להשתמש בהם: (i) לפעילות בסיכון גבוה; (ii) להפרה של ה-AUP‏; (iii) להתחמקות מתשלום דמי שירות (לרבות יצירת חשבונות לקוח מרובים כדי לדמות חשבון לקוח יחיד או להתנהג כלקוח יחיד, או כדי לעקוף מגבלות או מכסות ספציפיות לשירות); (iv) לעסוק בכרייה של מטבע וירטואלי בלי אישור כתוב מראש של Google;‏ (v) להוציא שיחות לשירותי חירום או לקבלת שיחות מהם, אלא אם צוין אחרת בתנאים הספציפיים לשירות; (vi) לעיסוק בחומרים, בציוד או בפעילויות הכפופים לתקנות הסחר הבינלאומי בנשק (ITAR) המנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית; (vii) באופן שמפר או שגורם להפרה של חוקי הפיקוח על הייצוא; או (viii) למסור, לאחסן או לעבד מידע רפואי הכפוף לתקנות HIPPA של ארצות הברית, מלבד מה שמתיר הסכם HIPPA BAA חתום.
   • 3.5 מוצרים נוספים. Google תעמיד לרשות הלקוח ומשתמשי הקצה שלו מוצרים אופציונליים נוספים. השימוש במוצרים הנוספים יהיה כפוף לתנאים של המוצרים הנוספים. הלקוח יכול להפעיל או להשבית כל מוצר נוסף בכל עת דרך מסוף Admin. אם הלקוח מתכוון להציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים או שימוש בהם, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.
   • 3.6 ניהול השירותים. הלקוח רשאי להגדיר במסוף Admin מנהל מערכת אחד או יותר שתהיה להם זכות לגשת לחשבונות של אדמינים. הלקוח אחראי: (א) לשמור על הסודיות ולדאוג לאבטחה של החשבונות של משתמשי הקצה ושל הסיסמאות המשויכות אליהם, ו-(ב) על כל שימוש שנעשה בחשבונות של משתמשי הקצה. הלקוח מאשר שתחום האחריות של Google לא כולל את הניהול והמינהל הפנימיים של השימוש בשירותים עבור הלקוח או כל משתמשי הקצה שלו.
   • 3.7 מעקב אחר מקרים של שימוש לרעה. הלקוח נושא באחריות בלעדית על המעקב אחר הודעות אימייל הנשלחות אל הכינויים abuse ו-postmaster בשמות הדומיין של הלקוח, מענה עליהן וכל עיבוד אחר שלהן. עם זאת, Google עשויה לעקוב אחר הודעות אימייל שנשלחו לכינויים האלה כדי לזהות ניצול לרעה של שירותים.
   • 3.7 בקשת חשבונות נוספים למשתמשי קצה במהלך תקופת ההסכם. הלקוח יכול לבקש חשבונות נוספים למשתמשי קצה במהלך תקופת ההסכם, באמצעות חתימה על טופס הזמנה נוסף מול Google או מול המפיץ במקרים הרלוונטיים, או באמצעות מסוף Admin. חשבונות נוספים כאלה למשתמשי קצה יהיו לתקופה המוגדרת ביחס לתקופת ההסכם הרלוונטית, ומסתיימת באותו יום.
  • 4. השעיה.
   • 4.1 הפרות של ה-AUP. אם יובא לידיעת Google שהלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו משתמש בשירותים באופן שמפר את ה-AUP‏, Google תודיע ללקוח ותבקש ממנו לתקן את ההפרה. אם הלקוח לא יתקן את ההפרה תוך 24 שעות ממועד הבקשה של Google‏, Google רשאית להשעות כל שימוש של הלקוח בשירותים או חלק ממנו עד לתיקון ההפרה. השעיה של השירותים עשויה לכלול הסרה או ביטול השיתוף של תוכן המפר את ה-AUP.
   • 4.2 השעיה נוספת. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 (הפרות של ה-AUP), ‏Google רשאית להשעות באופן מיידי כל שימוש בשירותים או חלק ממנו (לרבות השימוש בחשבון הבסיס) אם: (א) יש ל-Google יסוד סביר להאמין שהלקוח, או כל משתמש קצה, משתמשים בשירותים באופן שיכול להשפיע לרעה על השירותים, על שימוש של לקוחות או משתמשי קצה אחרים בשירותים או רשת Google או השרתים המשמשים לאספקת השירותים; (ב) יש חשד לגישה לא מורשית של צד שלישי לשירותים; (ג) יש ל-Google יסוד סביר להאמין שהשעיה מיידית נדרשת כדי לעמוד בדרישות של התקנות או החוק החלים; או (ד) הלקוח מפר את סעיף 3.3 (הגבלות) או את התנאים הספציפיים לשירות. Google תבטל את ההשעיה כשהנסיבות שהעלו את הצורך בהשעיה יפתרו. לבקשת הלקוח, Google תיידע אותו בדבר הסיבה להשעיה בהקדם האפשרי בגבולות הסביר, אלא אם נאסר עליה על-פי החוק לעשות כן.
  • 5. זכויות קניין רוחני; הגנה על נתוני לקוח; משוב; שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים.
   • 5.1 זכויות קניין רוחני. אלא אם הדבר מצוין באופן מפורש, הסכם זה לא מעניק לאף אחד מהצדדים זכות כלשהי, משתמעת או אחרת, על התוכן של הצד השני או על הקניין הרוחני של הצד השני. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח מחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני בנתוני הלקוח, ואילו Google מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני בשירותים.
   • 5.2 הגנה על נתוני לקוח. Google תיגש לנתוני הלקוח או תשתמש בהם כדי לספק את השירותים ו-TSS ללקוח או לפי הוראה אחרת של הלקוח. בלי להגביל את הכלליות של המשפט הקודם, Google לא תעבד נתוני לקוח למטרות פרסום או הצגת מודעות בשירות. Google הטמיעה אמצעי הגנה ניהוליים, פיזיים וטכניים ותתחזק אותם כדי להגן על נתוני הלקוח, כמתואר בפירוט בתיקון לעיבוד הנתונים.
   • 5.3 משוב מלקוחות. ללקוח שמורה אפשרות לספק ל-Google משוב על השירותים או להציע הצעות בנוגע אליהם ("משוב"). אם הלקוח יבחר לספק משוב, Google והשותפים העצמאים שלה יכולים להשתמש במשוב בלי הגבלה ובלי מחויבות ללקוח.
   • 5.4 שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים. Google תציג במסגרת השירותים רק את תכונות המותג של הלקוח שאותן הלקוח מאשר בכך שהעלה אותם לשירותים. Google תציג את תכונות המותג של הלקוח באזורים המוגדרים לכך בדפי האינטרנט של השירותים המוצגים ללקוח או למשתמשי הקצה שלו. הלקוח רשאי לציין פרטים לשימוש כזה במסוף Admin. Google גם רשאית להציג את תכונות המותג של Google באותם דפי אינטרנט, במטרה לציין ש-Google היא זו שמספקת את השירותים.
  • 6. שירותי תמיכה טכנית. בכפוף לתשלום העמלות הרלוונטיות, Google תספק ללקוח TSS במהלך התקופה בהתאם להנחיות ל-TSS. רמות TSS מסוימות כוללות עמלה מינימלית חוזרת, כפי שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/tssg.html. אם הלקוח ישדרג לאחור את רמת ה-TSS במהלך כל חודש קלנדרי, Google רשאית להמשיך לספק TSS באותה רמה ובאותן עמלות TSS שחלו לפני השדרוג לאחור עד לסוף אותו חודש.
  • 7. מידע סודי.
   • 7.1 התחייבויות. הצד המקבל ישתמש במידע סודי של הצד שחושף אותו רק כדי לממש את הזכויות של הצד המקבל ולמלא את המחויבויות שלו מתוקף ההסכם, ויקפיד על מידה סבירה של זהירות כדי להגן על המידע הסודי של הצד שחשף אותו מפני חשיפה. צד המקבל מידע סודי כלשהו לא יחשוף אותו, למעט לשותפיו העצמאים, לעובדיו, לסוכניו או ליועציו המקצועיים ("מיופי הכוח") שצריכים לדעת את המידע ושהסכימו בכתב (או במקרה של יועצים מקצועיים, מחויבים בדרך אחרת) לשמור על סודיותו. הצד המקבל את המידע יוודא שמיופי הכוח משתמשים במידע הסודי שהתקבל רק לצורך מימוש הזכויות ומילוי ההתחייבויות שמיוחסות לו במסגרת ההסכם הזה.
   • 7.2 חובת גילוי נאות. למרות כל סעיף נוגד בהסכם הזה, הצד המקבל או השותפים העצמאים שלו יכולים לחשוף מידע סודי במידה הנחוצה לפי הדין החל בהליך משפטי; בתנאי שהצד המקבל או השותף העצמאי שלו פועל באופן סביר מבחינה מסחרית כדי: (א) להודיע בהקדם לצד השני לפני כל חשיפה כזאת של מידע סודי, וכן (ב) לעמוד בדרישות הבקשות הסבירות של הצד השני לגבי מאמציו להתנגד לחשיפה. למרות האמור לעיל, תתי הסעיפים (א) ו-(ב) שלמעלה לא חלים אם הצד המקבל קובע שהציות לסעיפים (א) ו-(ב) יכולים: (i) להוביל להפרה של הליך משפטי; (ii) לשבש חקירה ממשלתית; או (iii) לגרום למוות או לפגיעה פיזית חמורה לאדם פרטי.
  • 8. תקופת ההסכם וסיומו.
   • 8.1 תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם. תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם הזה ("תקופת ההסכם") תתחיל במועד הכניסה לתוקף ותימשך עד שההסכם יסתיים או שלא יחודש, כפי שצוין בסעיף 8 (תקופת ההסכם וסיומו).
   • 8.2 חידוש. בסיום כל תקופת ההסכם, השירותים (וכל החשבונות של משתמשי הקצה שהיו כפופים לעמלות בעבר) יחודשו באופן אוטומטי לתקופת הסכם נוספת של 12 חודשים. אם אחד מהצדדים אינו מעוניין לחדש את השירותים, עליו להודיע על כך לצד השני לפחות 15 ימים לפני תום תקופת ההסכם הרלוונטית לאותו הזמן. ההודעה על ביטול החידוש תיכנס לתוקף בסוף תקופת ההסכם הרלוונטית לאותו זמן.
   • 8.3 סיום ההתקשרות עקב הפרת ההסכם. בהתאם למותר לפי החוק החל, כל צד יכול לסיים את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב אם: (א) הצד האחר הפר את ההסכם באופן מהותי ולא תיקן את ההפרה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעה בכתב על ההפרה, או (ב) הצד האחר הפסיק את פעילותו העסקית או שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל שלא בוטלו תוך 90 יום.
   • 8.4 סיום מטעמי נוחות. הלקוח יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. בכפוף למימוש המחויבויות הכספיות של הלקוח (אם רלוונטיות) בטופס ההזמנה או בצורה אחרת מתוקף ההסכם הזה (לרבות תשלום של כל עמלה עבור תקופת ההסכם), הלקוח רשאי לסיים את ההסכם הזה מטעמי נוחות בכל עת בהודעה על כך בכתב מראש.
   • 8.5 סיום עקב החוק החל; הפרה של חוקים. Google רשאית לסיים את ההסכם ו/או כל טופס הזמנה רלוונטי באופן מיידי בהודעה בכתב אם ל-Google יש יסוד סביר להאמין כי: (א) המשך הספקה של שירות כלשהו בשימוש הלקוח יפר את החוקים או התקנות החלים, או (ב) הלקוח הפר או גרם ל-Google להפר חוקים למניעת שוחד או חוקים לפיקוח על ייצוא. אם Google תסיים את ההסכם לפי סעיף 8.5(א), Google תספק החזר כספי יחסי ("פרו-רטה") של כל העמלות שהלקוח כבר שילם לתקופה הרלוונטית שלאחר הסיום.
   • 8.6 כניסה לתוקף של סיום או אי-חידוש. אם תסתיים ההתקשרות במסגרת ההסכם או שהוא לא יחודש: (א) תופסק הגישה לשירותים ויישללו כל הזכויות הנוגעות אליהם (כולל הגישה לנתוני הלקוח), אלא אם צוין אחרת בהסכם; וגם (ב) יש לשלם את כל העמלות שהלקוח חייב ל-Google מייד כשהלקוח יקבל את החשבונית הסופית.
   • 8.7 בלי החזר כספי. אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם הזה, סיום ההסכם או אי-חידוש שלו מתוקף כל סעיף של הסכם זה (לרבות התיקון לעיבוד הנתונים) לא יחייב את Google לספק החזר כספי על עמלות כלשהן.
  • 9. פרסום. הלקוח רשאי להצהיר בציבור שהוא לקוח של השירותים, בהתאם להנחיות לגבי סימנים מסחריים. אם הלקוח ירצה להשתמש בתכונות המותג של Google בהקשר של השירותים, הלקוח יידרש להשיג אישור בכתב מ-Google דרך התהליך המצוין בהנחיות לגבי סימנים מסחריים. Google רשאית לכלול את שם הלקוח או תכונות המותג שלו ברשימת הלקוחות של Google, באופן מקוון או בחומרים לקידום מכירות. Google עשויה להתייחס בעל-פה אל הלקוח בתור לקוח של השירותים. אף אחד מהצדדים לא צריך לקבל אישור לפי סעיף 9 (פרסום) כדי להצהיר בציבור על עניין דומה מהותית להצהרות ציבוריות שאושרו בעבר. כל שימוש בתכונות המותג של צד כלשהו יחול לטובת הצד המחזיק בזכויות הקניין הרוחני באותן תכונות המותג. כל צד רשאי לשלול את זכותו של הצד השני להשתמש בתכונות המותג שלו כמפורט בסעיף 9 (פרסום) באמצעות העברת הודעה בכתב לצד השני ומתן פרק זמן סביר להפסקת השימוש.
  • 10. הצהרות והתחייבויות. כל צד מצהיר ומתחייב: (א) שיש בידו סמכות מלאה לחתום על ההסכם, ו-(ב) שהוא יציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לאספקת השירותים, קבלה שלהם או השימוש בהם לפי הדין החל.
  • 11. כתב ויתור. מלבד מה שמובטח מפורשות בהסכם וככל שמתיר החוק החל, Google לא מתחייבת ומוותרת במפורש על: (א) כל תנאי אחריות מכל סוג – מפורש, משתמע, על פי חוק או מטעמים אחרים – כולל התחייבויות לסחירות, להתאמת השירותים לשימוש מסוים, לפריט, לאי-הפרה או לשימוש בלי טעויות או בלי הפרעות בשירותים; (ב) כל הצהרה בנוגע לתוכן או למידע שנגיש דרך השירותים.
  • 12. הגבלות החבות.
   • 12.1 הגבלות החבות העקיפה. ככל שמתיר החוק החל ובכפוף לסעיף 12.3 (חבויות בלתי מוגבלות), לאף אחד מהצדדים לא תהיה כל חבות הנובעת מההסכם או קשורה אליו, לגבי אחד מהדברים הבאים: (i) פיצויים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, מקריים או עונשיים; (ii) אובדן הכנסות, רווחים, חסכונות או מוניטין.
   • 12.2 הגבלת סכום החבות. גובה החבות הכולל של כל צד לפיצויים הנובעים מההסכם או הקשורים אליו מוגבל לסכום הגבוה בין: (א) 1,000 דולר ארה"ב, או (ב) העמלות שהלקוח שילם במסגרת ההסכם במהלך תקופת 12 החודשים שקדמה לאירוע שבבסיס החבות.
   • 12.3 חבויות בלתי מוגבלות. דבר מהאמור בהסכם אינו מחריג או מגביל את החבות של כל אחד מהצדדים על:
    • (א) מעשה מרמה או מצג שווא מסולף שלו;
    • (ב) המחויבויות שלו בסעיף 13 (שיפוי);
    • (ג) הפרה של זכויות קניין רוחני של הצד האחר;
    • (ד) המחויבויות לתשלום (אם יש) מתוקף ההסכם; או
    • (ה) עניינים שבגינם אי אפשר להחריג או להגביל את החבות במסגרת החוק החל.
  • 13. שיפוי.
   • 13.1 התחייבויות לשיפוי מצד Google. Google תגן על הלקוח ועל שותפיו העצמאים המשתמשים בשירותים מהחשבון של הלקוח, ותשפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח צד שלישי ככל שנובע מטענה ששירות כלשהו או תכונות מותג כלשהן של Google מפרים את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.
   • 13.2 התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח. הלקוח יגן על Google ועל שותפיה העצמאים המספקים את השירותים וישפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח נגדם צד שלישי בגין: (א) נתוני לקוח או תכונות המותג של הלקוח; או (ב) שימושו של הלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו בשירותים תוך הפרה של ה-AUP או סעיף 3.3 (הגבלות).
   • 13.3 יוצאים מן הכלל. סעיפים 13.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) לא יהיו תקפים אם הטענה שבבסיסם נובעת: (א) מהפרה של ההסכם על ידי הצד המשופה; או (ב) משילוב בין טכנולוגיה משופה של הלקוח או מתכונות המותג עם חומרים שלא סופקו על ידי הצד המשפה בכפוף להסכם, אלא אם השילוב נדרש על פי ההסכם.
   • 13.4 תנאים. סעיפים 13.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) כפופים לתנאים האלה:
    • (א) כל צד משופה יודיע לצד המשפה מיידית ובכתב על כל טענה של צד שלישי שקדמה להליכים המשפטיים, וישתף פעולה, בגבולות הסביר, עם הצד המשפה, כדי ליישב את הטענות ואת ההליכים המשפטיים של הצד השלישי. אם הפרה של סעיף 13.4(א) תפגע בהגנה בהליך המשפטי שפתח הצד השלישי, ההתחייבויות של הצד המשפה בהתאם לסעיף 13.1 (התחייבות לשיפוי מצד Google) או 13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח), ככל שרלוונטי, יצומצמו באופן יחסי למידת הפגיעה.
    • (ב) כל צד משופה צריך להעביר לצד המשפה שליטה מלאה בחלק המשופה של ההליך המשפטי של הצד השלישי, בכפוף לתנאים הבאים: (i) הצד המשופה יהיה רשאי למנות יועץ משלו שאינו בעל סמכות על חשבונו, וכן; (ii) כל פשרה הדורשת מהצד המשופה להודות בחבות, לשלם כסף או לבצע (או להימנע מביצוע של) פעולה כלשהי, תחייב קבלת הסכמה בכתב מהצד המשופה, ומתן ההסכמה לא יעוכב, יותנה או יושהה באופן בלתי סביר.
   • 13.5 סעדים.
    • (א) אם יהיה ל-Google יסוד סביר להאמין שהשירותים עלולים להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, אז Google תהיה רשאית לבצע את הפעולות הבאות על חשבונה ובהתאם לשיקול דעתה בלבד: (i) לרכוש זכויות שיאפשרו ללקוח להמשיך להשתמש בשירותים; (ii) לשנות את השירותים כך שלא יפרו זכויות קניין רוחני, אך מבלי לצמצם מהותית את תפקודם; או (iii) לספק חלופה של השירותים, שתהיה שוות ערך להם מבחינת תפקודית אך לא מפרה זכויות קניין רוחני.
    • (ב) אם Google תחליט שהסעדים המפורטים בסעיף 13.5(א) בלתי סבירים מבחינה מסחרית, Google תהיה רשאית להשעות או להפסיק את השימוש של הלקוח בשירותים שאליהם נוגעת בעיית הזכויות. אם Google תסיים את השירותים הרלוונטיים, Google תספק החזר כספי יחסי ("פרו-רטה") של כל העמלות שהלקוח כבר שילם לתקופה הרלוונטית שלאחר סיום השירותים.
   • 13.6 זכויות והתחייבויות בלעדיות. מבלי לגרוע מזכויותיו של מי מהצדדים לסיים את ההתקשרות, סעיף 13 (שיפוי) קובע את הסעד היחיד והבלעדי ששמור לצדדים במסגרת ההסכם במקרה של טענה מצד שלישי כלשהו כלפי אחד מהצדדים האחרים על הפרה של זכויות קניין רוחני, בנסיבות שאליהן מתייחס סעיף 13 (שיפוי).
  • 14. לקוחות שקנו דרך מפיץ. סעיף 14 (לקוחות שקנו דרך מפיץ) חל רק אם הלקוח הזמין את השירותים ממפיץ במסגרת ההסכם עם המפיץ (שירותים כאלה מכונים "שירותים שנקנו דרך מפיץ").
   • 14.1 התנאים החלים. למטרות שירותים שנקנו דרך מפיץ:
    • (א) סעיף 2 (תנאי תשלום) בהסכם זה לא רלוונטי;
    • (ב) אם חלות עמלות למפיץ הן ישולמו ישירות למפיץ, וכל מחיר לשירותים שנקנו דרך מפיץ יוסכם בין המפיץ ללקוח;
    • (ג) הלקוח יקבל מהמפיץ כל זיכוי רלוונטי של הסכם רמת השירות;
    • (ד) סעיף 12.2 (הגבלות סכום החבות) יוחלף בניסוח "גובה החבות הכולל של כל צד לפיצויים הנובעים מההסכם או הקשורים אליו מוגבל לסכום הגבוה בין: (א) 1,000 דולר ארה"ב, או (ב) העמלות שהלקוח שילם למפיץ על שירותים שנקנו דרך מפיץ במהלך תקופת 12 החודשים שקדמה לאירוע שבבסיס החבות".
    • (ה) כל חידוש או חידושים של השירותים ו/או כל הזמנה דרך מפיץ יהיו לפי המוסכם בין הלקוח והמפיץ.
    • (ו) "תקופת ההסכם", כפי ששימשה בהסכם, היא תקופת הזמן המתחילה בתאריך ההתחלה או בתאריך החידוש של השירותים (ככל שרלוונטי) עבור השירותים שנקנו דרך מפיץ. תקופת ההסכם נמשכת לפרק הזמן שצוין בהזמנה דרך המפיץ שבתוקף לאותו זמן, אלא אם היא הסתיימה בהתאם להסכם; וגם
    • (ז) "תאריך ההתחלה של השירותים", כפי ששימש בהסכם, הוא תאריך ההתחלה שצוין בהזמנה דרך המפיץ, או התאריך שממנו ואילך Google תאפשר ללקוח להשתמש בשירותים שנקנו דרך המפיץ אם לא צוין תאריך בהזמנה דרך המפיץ.
   • 14.2 שיתוף מידע סודי. Google רשאית לשתף מידע סודי של הלקוח עם מפיץ כמיופה כוח, בכפוף לסעיף 7.1 (התחייבויות).
   • 14.3 המפיץ בתור מנהל מערכת. לפי שיקול דעתו של הלקוח, המפיץ יכול לקבל גישה לחשבון של הלקוח או לחשבונות של משתמשי הקצה שלו. בין Google ללקוח, הלקוח בלבד נושא באחריות: (א) לכל גישה של המפיץ לחשבון של הלקוח או לחשבונות משתמשי הקצה של הלקוח ו-(ב) להגדרה, במסגרת ההסכם עם המפיץ, של כל הזכויות והחובות שבין הלקוח למפיץ בקשר לשירותים המופצים.
   • 14.4 תמיכה טכנית מהמפיץ. ידוע ללקוח ומקובל עליו כי המפיץ יוכל לחשוף בפני Google את המידע האישי של משתמש הקצה כנדרש בגבולות הסביר, כדי שהמפיץ יוכל לטפל בבעיות תמיכה שהלקוח יעביר הלאה אליו או דרכו.
  • 15. שונות.
   • 15.1 הודעות. מתוקף ההסכם, Google תמסור ללקוח הודעות באמצעות שליחת הודעת אימייל לכתובת האימייל לקבלת הודעות. מתוקף ההסכם, הלקוח ימסור הודעות ל-Google באמצעות שליחת אימייל לכתובת legal-notices@google.com. הודעות ייחשבו להודעות שהתקבלו כשהן נשלחות. באחריות הלקוח לדאוג שכתובת האימייל שלו להודעות תישאר פעילה לאורך כל התקופה.
   • 15.2 הודעות אימייל. הצדדים רשאים להשתמש בהתכתבות באימייל כדי למלא את חובתם למתן אישורים בכתב ולקבלת הסכמה מהצד השני מתוקף ההסכם הזה.
   • 15.3 המחאה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להמחות את ההסכם בלי לקבל הסכמה בכתב מהצד השני, אלא רק לשותף עצמאי בכפוף לתנאים אלה: (א) הצד הנִמְחֶה הסכים בכתב להיות כפוף לתנאי ההסכם; (ב) הצד הממחה הודיע לצד השני בהסכם על ההמחאה. כל ניסיון אחר להמחות זכויות והתחייבויות בטל ומבוטל. אם לקוח ממחה את ההסכם לשותף עצמאי בסמכות שיפוט אחרת באופן שבו יש שינוי בישות Google שאיתה נחתם החוזה לפי ההגדרה בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity, ההסכם הזה נמחה אוטומטית לישות Google החדשה.
   • 15.4 חילופי שליטה. אם באחד מהצדדים יתרחשו חילופי שליטה שאינם שינויים מבניים פנימיים או ארגון מחדש (לדוגמה, עקב רכישה או מכירה של מניות, מיזוג או פעולות ארגוניות אחרות), הצד הזה ייתן הודעה בכתב לצד השני תוך 30 יום ממועד חילופי השליטה. אם הלקוח מפסיק להיות מוסד חינוכי ללא מטרות רווח או ישות אחרת ללא מטרות רווח כפי שמתואר בסעיף 3.1 (שימושים מותרים), הלקוח יודיע על כך ל-Google באופן מיידי.
   • 15.5 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות למחדל או לעיכוב אם הדבר נובע מנסיבות שנמצאות מעבר לשליטתו, כולל פעולות שמיוחסות לכוח עליון, אסונות טבע, פיגועי טרור, מהומות או מלחמה.
   • 15.6 חוזה משנה. Google רשאית להעביר בחוזה משנה את התחייבויותיה במסגרת ההסכם, אך תמשיך לשאת באחריות כלפי הלקוח לכל התחייבות שהועברה כך.
   • 15.7 ללא יחסי סוכנות. ההסכם הזה אינו יוצר יחסים של סוכנות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים.
   • 15.8 אי-ויתור. אי-מימוש (או עיכוב במימוש) של זכות כלשהי על ידי אחד מהצדדים, הדבר לא יחשב לו כאילו ויתר על זכויות אלה.
   • 15.9 הפרדת סעיפי ההסכם. אם יימצא שחלק כלשהו בהסכם הזה לא תקף, לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, שאר ההסכם יישאר בתוקף.
   • 15.10 ללא מוטבים מצד שלישי. אלא אם כן מצוין בו אחרת, ההסכם לא מעניק זכויות כלשהן לכל צד שלישי שהוא. הבהרה – שותפים עצמאים של Google הם מוטבים מצד שלישי לפי סעיפים 5.3 (משוב מלקוחות), 7 (מידע סודי) ובמקום שבו השירותים מסופקים, סעיף 13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח).
   • 15.11 סעד מן היושר. דבר מהאמור בהסכם זה לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.
   • 15.12 החוק החל. כל תביעה הנובעת מההסכם או מהשירותים או הנוגעת אליהם תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, להוציא את כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה, ותידון אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או בתי המשפט של המדינה במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלו.
   • 15.13 תיקונים. למעט המקרים שצוינו בסעיפים 1.5(ב) (שינויים: בהסכם), (ג) (שינויים: בתנאים לכתובות URL [מלבד התיקון לעיבוד הנתונים]) או (ד) (שינויים: בתיקון לעיבוד הנתונים), כל שינוי ותיקון בהסכם לאחר מועד הכניסה לתוקף צריך להיעשות בכתב, להיחתם על ידי שני הצדדים ולציין במפורש כי הוא נחשב תיקון להסכם הזה. הבהרה – אם Google מקצה כתובת URL מעודכנת במקום כתובת URL כלשהי שצוינה בהסכם זה, הדבר לא ייחשב תיקון או שינוי של תנאי ההסכם.
   • 15.14 המשך קיום. הסעיפים המצוינים כאן ימשיכו להתקיים גם לאחר פקיעת תוקף או סיום של ההסכם: סעיף 2 (תנאי תשלום), סעיף 5 (זכויות קניין רוחני; הגנה על נתוני לקוח; משוב; שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים), סעיף 7 (מידע סודי), סעיף 8.6 (כניסה לתוקף של סיום או אי-חידוש), סעיף 11 (כתב ויתור), סעיף 12 (הגבלת חבות), סעיף 13 (שיפוי), סעיף 14.1 (התנאים החלים), סעיף 14.2 (שיתוף מידע סודי) וסעיף 15 (שונות).
   • 15.15 שלמות ההסכם. ההסכם קובע את כל התנאים שעליהם הסכימו הצדדים ומסיים ומחליף כל הסכם קודם בין הצדדים שנוגע לנושא הנדון בהסכם זה, לרבות כל גרסה קודמת של ההסכם הזה. בחתימה על ההסכם הזה אף אחד מן הצדדים לא הסתמך על הצהרה, מצג או התחייבות ולאף אחד מהצדדים לא שמורים כל זכות או סעד המבוססים על הצהרה, מצג או התחייבות כלשהם (בין שנעשו מתוך רשלנות או בתום לב) – מלבד אלה הקבועים במפורש בהסכם הזה.
   • 15.16 התנגשות בין תנאים. במקרה של התנגשות בין המסמכים שמרכיבים את ההסכם תינתן למסמכים עדיפות בסדר להלן (לפי קדימות גבוהה לנמוכה): טופס ההזמנה, התיקון לעיבוד הנתונים, שאר תנאי ההסכם (למעט התנאים לכתובות URL) והתנאים לכתובות URL (חוץ מהתיקון לעיבוד הנתונים).
   • 15.17 כותרות. כותרות וכיתובים המופיעים במסמך משמשים לצורכי הפנייה בלבד ולא תהיה להם כל השפעה על פרשנות ההסכם.
   • 15.18 סתירה בין שפות. אם ההסכם הזה יתורגם לשפה אחרת שאיננה אנגלית, ויהיה הבדל בין הנוסח באנגלית לבין התרגום בשפה האחרת, הנוסח באנגלית הוא הקובע, אלא אם צוין אחרת במפורש בתרגום.
   • 15.19 הגדרות.
    • "חשבון" הוא פרטי הכניסה לחשבון Google של הלקוח והגישה שהוא מקבל לשירותים במסגרת הסכם זה.
    • "מוצרים נוספים" הם מוצרים, שירותים ואפליקציות שאינם חלק מהשירותים, אבל עשויים להיות זמינים לשימוש בשילוב עם השירותים.
    • "תנאים למוצרים נוספים" הם התנאים המעודכנים לאותו זמן המפורטים בכתובת https://workspace.google.com/intl/en/terms/additional_services.html.
    • "חשבון אדמין" הוא סוג של חשבון משתמש קצה, שהלקוח (או המפיץ, במקרים הרלוונטיים) רשאי להשתמש בו כדי לנהל את השירותים.
    • "מסוף Admin" הוא המסופים והכלים ש-Google מעמידה לרשות הלקוח באינטרנט לצורך ניהול השירותים.
    • "מנהלי מערכת" הם צוות העובדים שמְמַנה הלקוח, שתפקידם לנהל את השירותים למשתמשי הקצה בשם הלקוח, ושבידיהם הגישה לנתוני הלקוח ולחשבונות של משתמשי הקצה של הלקוח. גישה כזאת כוללת את היכולת לגשת לנתונים הזמינים למשתמשי קצה ומשויכים לחשבונות של משתמשי הקצה, לעקוב אחריהם, להשתמש בהם, לשנות אותם, למנוע גישה אליהם או לחשוף אותם.
    • "פרסום" הוא פרסומות באינטרנט ש-Google מציגה למשתמשי הקצה, למעט פרסומות שהלקוח בוחר במפורש שיוצגו על ידי Google או כל שותף עצמאי אחר בשילוב עם השירותים במסגרת הסכם נפרד (לדוגמה, פרסומות של Google AdSense שהלקוח מטמיע באתר שהוא יצר בכלי "Google Sites" הזמין כחלק מהשירותים).
    • "שותף עצמאי" הוא כל ישות השולטת או נשלטת באופן ישיר או עקיף, או שנמצאת בשליטה משותפת של צד כלשהו.
    • "חיוב שנתי" הוא החיוב השנתי עבור השירותים המוגדר בטופס ההזמנה.
    • "חוקים למניעת שוחד" הם כל החוקים המסחריים והציבוריים החלים למניעת שוחד, הכוללים את החוק האמריקאי משנת 1977 בנושא שחיתות במדינות זרות (US Foreign Corrupt Practices Act of 1977) והחוק הבריטי נגד שוחד משנת 2010 (UK Bribery Act of 2010), האוסרים על הצעה בלתי מוסרית של כל דבר בעל ערך, במישרין או בעקיפין, לכל אדם לרבות נציג רשמי של גוף ציבורי, במטרה להשיג או לשמר עסקים או להבטיח יתרון מסחרי אחר שאינו הולם. נציגים רשמיים של גופים ציבוריים כוללים עובדים ממשלתיים, מועמדים לתפקיד ציבורי, בני ובנות משפחת מלוכה ועובדים של חברה בבעלות או בשליטה ממשלתית, ארגונים בין-לאומיים ציבוריים ומפלגות.
    • "AUP" היא מדיניות השימוש המקובל בשירותים שהוגדרה בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/use_policy.html.
    • "BAA" או "הסכם שותפות עסקית" הוא תיקון להסכם זה המסדיר את הטיפול במידע רפואי מוגן (PHI) (לפי ההגדרה של HIPPA).
    • "תאריך התחלת החיוב" הוא התאריך שבו Google תתחיל לגבות עמלות עבור השירותים (אם רלוונטי).
    • "תכונות המותג" הן השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, סמלי הלוגו, שמות הדומיינים ומאפיינים מובהקים אחרים של המותגים של כל צד, בהתאמה, כפי שכל צד מבטיח לעצמו מעת לעת.
    • "מידע סודי" הוא מידע שאחד הצדדים (או שותף עצמאי שלו) חושף בפני הצד השני במסגרת ההסכם, ושמסומן כסודי או שבדרך כלל ייחשב למידע סודי בנסיבות כאלה. מידע סודי לא כולל מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל, מידע שנמסר לצד המקבל כחוק על ידי צד שלישי ללא התחייבויות לשמירה על סודיות או מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באשמת הצד המקבל. בכפוף למשפט הקודם, נתוני הלקוח נחשבים למידע סודי של הלקוח.
    • "שליטה" היא שליטה הגדולה מ-50 אחוזים מזכויות ההצבעה או מההון השייכים לצד מסוים.
    • "שירותי ליבה" הם "שירותי הליבה" המעודכנים לאותו זמן כפי שמתואר בסיכום השירותים, למעט כל הצעה של צד שלישי.
    • "נתוני לקוח" הם נתונים שנשלחים, מאוחסנים או מתקבלים על ידי הלקוח או משתמשי הקצה שלו דרך השירותים.
    • "התיקון לעיבוד הנתונים" הוא התנאים המעודכנים לאותו זמן המתארים את החובות להגנה על נתונים ולעיבוד שלהם ביחס לנתוני הלקוח, כפי שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • "כתובת אימייל בדומיין" היא כתובת האימייל שהלקוח ציין בשדה 'שם הדומיין' ושתשמש לקשר עם השירותים.
    • "שם הדומיין" הוא השם של הדומיין שרשום בטופס ההזמנה או בהזמנה דרך מפיץ ואמור לשמש עבור השירותים.
    • "משתמשי קצה" הם האנשים הפרטיים שהלקוח מאשר להם להשתמש בשירותים ומנוהלים על ידי מנהל מערכת. הבהרה – משתמשי קצה יכולים לכלול את העובדים של השותף העצמאי של הלקוח וצדדים שלישיים אחרים.
    • "חשבון משתמש קצה" הוא חשבון באירוח של Google שהלקוח יצר באמצעות השירותים כדי שמשתמש הקצה יוכל להשתמש בשירותים.
    • "חוקי הפיקוח על הייצוא" הם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא ייצוא רגיל וייצוא מחדש, כולל: (א) תקנות ניהול הייצוא ("EAR") המנוהלות על ידי משרד המסחר של ארצות הברית; (ב) סנקציות מסחריות וכלכליות המנוהלות על ידי היחידה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר של ארצות הברית; ו-(ג) תקנות הסחר הבינלאומי בנשק ("ITAR") המנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית.
    • "עמלות" הן: (א) המכפלה של כל אחד מהשירותים שהלקוח השתמש בהם או הזמין אותם, במחיר של אותו שירות (אם רלוונטי), או (ב) העמלות החלות עבור TSS בתוספת המיסים הרלוונטיים.
    • "מרכז עזרה" הוא מרכז העזרה של Google שאפשר לגשת אליו בכתובת https://www.google.com/support.
    • "פעילויות בסיכון גבוה" הן פעילויות שבהן שימוש בשירותים או תקלה בשירותים עלולים להוביל למוות, לפציעה או לנזק לסביבה או לרכוש (למשל יצירה או הפעלה של מתקנים גרעיניים, בקרת תנועה אווירית, מערכות תומכות חיים או נשק).
    • "HIPAA" הוא חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות משנת 1966, כולל השינויים החלים בו מעת לעת, וכל התקנות הנובעות ממנו.
    • "כולל" משמעו "לרבות, אך לא רק".
    • "חבויות משפות" הן כל (i) סכום פשרה שאושר על ידי הצד המשפה; (ii) פיצויים ועלויות שנפסקו על ידי סמכות שיפוט מוסמכת לצד המשופה.
    • "זכויות קניין רוחני" הן זכויות לפטנטים, זכויות יוצרים, זכויות לסימנים מסחריים, זכויות על סודות מסחריים (אם יש), על עיצוב, על מסדי נתונים, על שם דומיין, זכויות מוסריות וכל סוג אחר של זכויות על קניין רוחני (רשום או לא רשום) בכל מקום בעולם.
    • "הליך משפטי" הוא בקשה לחשיפת נתונים על פי חוק, תקנה ממשלתית, צו בית משפט, הזמנה לדין או צו אחר של כל רשות משפטית חוקית אחרת, הליך משפטי או כל הליך דומה.
    • "חבות" היא כל חבות, במסגרת חוזה, נזק (לרבות רשלנות), או כל חבות אחרת, שניתן לחזות אותה מראש או שראוי להביא אותה בחשבון.
    • "חיוב חודשי" הוא החיוב החודשי עבור השירותים כפי שהוגדר בטופס ההזמנה.
    • "כתובת אימייל להודעות" היא כתובת או כתובות האימייל שהלקוח ציין במסוף Admin.
    • "טופס הזמנה" הוא דף או דפי ההזמנה באינטרנט, או כל מסמך הזמנה אחר המקובל על Google במסגרת ההסכם, ש-Google הנפיקה ואישרה או שהלקוח הוציא לפועל, המפרט את השירותים שהלקוח הזמין מ-Google במסגרת ההסכם.
    • "תקופת ההסכם" היא התקופה שמתחילה במועד התחלת השירותים ונמשכת לפרק הזמן הרשום בטופס ההזמנה, אלא אם היא הסתיימה בכפוף לתנאי ההסכם. אם אין טופס הזמנה הרלוונטי לשירותים, תקופת ההסכם הראשונית היא התקופה המתחילה במועד הכניסה לתוקף ונמשכת 12 חודשים.
    • "שירותים אחרים" הם "השירותים האחרים" המעודכנים לאותו זמן כפי שמתואר בסיכום השירותים, למעט כל הצעה של צד שלישי.
    • "מחירים" הם המחירים המעודכנים לאותה תקופה עבור השירותים המתוארים בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/pricing.html, אלא אם הוסכם אחרת בנספח או בטופס הזמנה. המחירים לא כוללים מיסים.
    • "מפיץ", אם רלוונטי, הוא מפיץ צד שלישי שאינו שותף המורשה למכור או לספק את השירותים ללקוח.
    • "הסכם עם המפיץ", אם רלוונטי, הוא ההסכם הנפרד בין הלקוח לבין המפיץ לגבי השירותים. ההסכם עם המפיץ הוא הסכם עצמאי שאינו כלול בהסכם זה.
    • "עמלות מפיץ" הן העמלות (אם יש) על שירותים שהלקוח משתמש בהם או הזמין אותם, כפי שהוסכם בהסכם עם המפיץ בתוספת כל המיסים החלים.
    • "הזמנה דרך מפיץ" היא טופס הזמנה (הכולל טופס הזמנה לחידוש) שהנפיק המפיץ, ושהלקוח והמפיץ מוציאים לפועל, אשר מגדיר את השירותים שהלקוח מזמין מהמפיץ.
    • "תנאים ספציפיים לשירות" הם התנאים הספציפיים המעודכנים לאותו זמן לשירות אחד או יותר המפורטים בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/service-terms/‎.
    • "שירותים" הם שירותי הליבה ושירותים אחרים הכלולים בגרסת Google Workspace for Education של השירותים הרלוונטית לאותו זמן.
    • "תאריך התחלת השירותים" הוא התאריך הרשום בטופס ההזמנה, או אם לא צוין בטופס ההזמנה, התאריך שהחל ממנו Google מספקת ללקוח את השירותים.
    • "סיכום שירותים" הוא התיאור העדכני לאותו זמן ומפורט בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/user_features.html.
    • "הסכם רמת שירות" הוא הסכם או הסכמי רמת שירות (SLA) המעודכנים לאותו זמן בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/sla.html.
    • "להשעות" או "השעיה" פירושם השבתת הגישה לשירותים או לרכיבים של השירותים או השבתת יכולת השימוש בהם.
    • "מיסים" הם כל המיסים שהממשלה מטילה, מלבד אלה המבוססים על ההכנסות נטו, השווי נטו, ערך הנכסים, ערך הרכוש או ההעסקה של Google.
    • "תקופת ההסכם" משמעותה הוגדרה בסעיף 8 (תקופת ההסכם וסיומו) בהסכם זה.
    • "הליך משפטי של צד שלישי" הוא כל הליך משפטי רשמי שמוגש לבית משפט או לבית-דין ממשלתי (לרבות הליך ערעור) על ידי צד שלישי שאינו שותף עצמאי.
    • "הצעות של צד שלישי" הן שירותים, תוכנות, מוצרים והצעות אחרות של צד שלישי שאינם משולבים בשירותים שבהסכם.
    • "הנחיות לגבי סימנים מסחריים" הן ההנחיות המעודכנות לאותו זמן לשימוש של צד שלישי בתכונות המותג של Google כפי שמתואר בכתובת http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • "TSS" הם שירותי התמיכה הטכנית של Google שבתוקף באותו זמן.
    • "הנחיות ל-TSS" הן ההנחיות לשירותי התמיכה הטכנית של Google שבתוקף באותו זמן עבור השירותים ומפורטות בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/tssg.html.
    • "תנאים לכתובות URL" הם כינוי כולל ל-AUP, התיקון לעיבוד הנתונים, התנאים הספציפיים לשירות, הסכם רמת השירות וההנחיות ל-TSS.
  • 16. תנאים ספציפיים לאזור. הלקוח מסכים לתיקונים להסכם המצוינים בהמשך אם הכתובת לחיוב של הלקוח נמצאת באזור הרלוונטי כפי שמתואר בהמשך:
   • אסיה-פסיפיק (APAC) – כל האזורים
    • סעיף 2.3 (מיסים) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.3 מיסים. Google תפרוט את כל המיסים המחויבים בחשבוניות. אם יש לנכות מיסים מכל תשלום ל-Google, הלקוח יגדיל את סכום התשלום ל-Google כך שסכום הנטו ש-Google תקבל יהיה שווה לסכום בחשבונית ללא ניכוי המיסים.
    • ההגדרה של "מיסים" בסעיף 15.9 (הגדרות) תוחלף בהגדרה הזאת:
    • 15.19 הגדרות.
    • "מיסים" הם כל המיסים שהממשלה מטילה לפי החוק החל המשויך לעיבוד ולביצועים של השירותים, לרבות, אך לא רק, כל המכסים, תשלומי המכס וכל מס ישיר או עקיף, לרבות כל קנס או ריבית, מלבד מיסים על בסיס הרווח של Google.
   • אסיה-פסיפיק (APAC) – כל האזורים למעט אוסטרליה, יפן, הודו, ניו-זילנד, סינגפור ואמריקה הלטינית – כל האזורים
    • סעיף 15.12 (החוק החל) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל; בוררות.
     • (א) כל התביעות הנובעות מההסכם הזה או מתייחסות אליו או למוצרים או לשירותים של Google הקשורים אליו (כולל מחלוקות באשר לפרשנות או לאופן היישום של ההסכם הזה) ("ערעור") יוכרעו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין (conflict of laws rules) החלים במדינת קליפורניה.
     • (ב) הצדדים ישתדלו בתום לב ליישב כל מחלוקת ביניהם תוך 30 יום מהיום שעלה "הערעור". אם הערעור לא יוכרע תוך 30 יום, יש לפנות לבוררות כדי להכריע אותו על ידי המרכז הבין-לאומי להכרעת ערעורים ( International Centre for Dispute Resolution) של איגוד הבוררות האמריקאי (American Arbitration Association), בהתאם לחוקי ההליך המסחרי המזורז ( Expedited Commercial Rules) התקפים בתאריך של ההסכם הזה ("החוקים").
     • (ג) הצדדים יבחרו את הבורר במשותף. הליך הבוררות יערך באנגלית במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב.
     • (ד) כל צד רשאי לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת כדי לקבל צו מניעה לצורך הגנה על זכויותיו בהמתנה להכרעה של הליך הבוררות. הבורר רשאי להורות על מתן סעד מן היושר או סעד על פי צו התואם לסעדים ולהגבלות בהסכם זה.
     • (ה) בכפוף לדרישות הסודיות בתת-סעיף (ז), כל אחד מהצדדים רשאי לעתור לכל סמכות חוקית להנפקת כל צו הנחוץ להגנה על הזכויות או הנכסים של אותו צד; העתירה לא תיחשב הפרה או ויתור על החוק החל הזה ועל סעיף הבוררות, ולא תשפיע על סמכויות הבורר, לרבות הסמכות לבקר את החלטת השיפוט. הצדדים מציינים שבתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב מוסמכים להעניק כל צו מתוקף תת-סעיף 15.12 (ה) שכאן.
     • (ו) פסיקת הבורר תהיה סופית ומחייבת לשני הצדדים, וההוצאה לפועל שלה מורשית להצגה בכל סמכות משפטית, לרבות כל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט על כל אחד מהצדדים או כל אחד מהנכסים שלהם.
     • (ז) כל הליך בוררות שנערך בהתאם לסעיף 15.12 (החוק החל; בוררות) יחשב מידע סודי מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), לרבות: (i) הקיום של, (ii) כל מידע שנחשף במהלך, וגם (iii) כל תקשורת בעל-פה או מסמך הקשורים להליך הבוררות. נוסף על זכויות החשיפה מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), הצדדים רשאים לחשוף את המידע המתואר בתת-סעיף 15.12 (ז) לסמכות חוקית כפי שיידרש כדי להגיש כל צו מתוקף תת-סעיף 15.12 (ה), או להוציא לפועל כל החלטה של הבורר, אבל הצדדים חייבים לבקש שההליכים המשפטיים האלה ייערכו בפני מצלמה (באופן פרטי).
     • (ח) הצדדים ישלמו את עמלות הבורר, את העמלות וההוצאות של המומחים הממונים של הבורר ואת ההוצאות המנהליות של מרכז הבוררות בהתאם לחוקים. בהחלטה הסופית של הבורר, הוא יקבע מהן המחויבויות לפיצוי של הצד המפסיד בסכום ששולם מראש על ידי הצד המנצח על העמלות האלה.
     • (ט) כל צד ישא בעמלות ובהוצאות של עורכי הדין והמומחים שלו, בלי קשר להחלטה הסופית של הבורר בנוגע לערעור.
   • אסיה-פסיפיק (APAC) – אינדונזיה
    • נוסף סעיף חדש – 8.8:
    • 8.8 ויתור על סיום. הצדדים מסכימים לוותר על כל ההמחאות מתוקף כל חוק חל במידה שנדרש בהחלטת בית-משפט או בצו לביטול ההסכם הזה.
    • אפשר לגשת לגרסה באינדונזית של ההסכם כאן וסעיף 15.18 (סתירה בין שפות) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.18 סתירה בין שפות. ההסכם נערך בשפות אינדונזית ואנגלית. שתי הגרסאות אותנטיות במידה שווה. במקרה של חוסר אחידות או הבדל בפרשנות בין הגרסה באינדונזית והגרסה באנגלית, הצדדים מסכימים לתקן את הגרסה באינדונזית כך שהחלק הרלוונטי בגרסה באינדונזית יהיה תואם לחלק הרלוונטי בגרסה באנגלית.
   • אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) – כל האזורים
    • סעיף 2.2 (תשלומים) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.2 תשלום. הלקוח ישלם את כל העמלות במטבע שצוין בחשבונית. יש לשלם את כל העמלות תוך 30 יום מתאריך החשבונית. Google אינה מחויבת לספק כמה חשבוניות. בתשלומים בהעברה בנקאית יש לציין את פרטי חשבון הבנק ש-Google סיפקה. אם לקוח חתם על ההסכם עם Google Commerce Limited‏, Google רשאית לגבות תשלומים דרך Google Payment Limited – חברה הרשומה באנגליה ובווילס ומשרדיה נמצאים בכתובת Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom.
   • אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) – האזור הכלכלי האירופי, בריטניה ושוויץ
    • סעיף 15.19 (הגדרות) משתנה לסעיף 15.20 (הגדרות).
    • נוסף סעיף חדש – 15.19:
    • 15.19 כתב ויתור במסגרת EECC.
     • (א) למטרות הסעיף 15.19 (כתב ויתור במסגרת EECC), המשמעות של המונחים "ישות עסקית קטנה", "עסק קטן" ו"מוסד ללא כוונת רווח" היא המשמעות המצוינת ב-EECC. "EECC" הוא תקנון התקשורת האלקטרונית האירופאי (European Electronic Communications Code) (שהוקם על פי הוראה 2018/1972 (האיחוד האירופי) של המועצה והפרלמנט האירופי ביום 11 בדצמבר 2018).
     • (ב) הצדדים מאשרים שמתוקף ה-EECC:‏ (i) זכויות מסוימות חלות על ישויות עסקיות קטנות, על עסקים קטנים ועל מוסדות ללא כוונת רווח, ו-(ii) לקוחות הכלולים בקטגוריות המצוינות ב-(i) יכולים להסכים במפורש לוותר על זכויות מסוימות.
     • (ג) אם לקוח הוא ישות עסקית קטנה, עסק קטן או מוסד ללא כוונת רווח , הלקוח מסכים לוותר על כל הזכויות שייתכן שמגיעות לו מתוקף:
      • (i) סעיף (1)102 ב-EECC המאפשר ללקוח לקבל מידע ספציפי טרום-חוזי;
      • (ii) סעיף (3)102 ב-EECC המאפשר ללקוח לקבל סיכום של החוזה;
      • (iii) סעיף (1)105 ב-EECC, שמגביל את משך החוזה המקסימלי ל-24 חודשים לשירותים מסוימים; וגם
      • (iv) סעיף (1)107 ב-EECC, המרחיב זכויות אחרות ב-EECC (לרבות הסעיפים (3)102 ו-(1)105 כמתואר לעיל) לכל השירותים המסופקים במסגרת הסכם Google Workspace אחד.
   • אמריקה הצפונית – ארצות הברית ואמריקה הלטינית – כל האזורים למעט ברזיל
    • נוסף סעיף חדש – 3.9:
    • 3.9 COPPA והסכמת הורה. אם הלקוח מאפשר למשתמשי קצה מתחת לגיל 13 להשתמש בשירותים, הלקוח מסכים שהאיסוף של מידע אישי ממשתמשי הקצה בגילאים האלה והשימוש בו במסגרת השירותים יעמדו בכל הדרישות של חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט ‎(‏"COPPA"), המפורטות בהודעת הפרטיות של Google Workspace for Education (במידה ש-COPPA חל בסמכות השיפוט של הלקוח). אם הלקוח מתכוון להציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים או שימוש בהם, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.
    • נוסף סעיף חדש – 7.3:
    • 7.3 החוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (FERPA). הצדדים מסכימים כי (א) נתוני הלקוח עשויים להכיל פרטים אישיים מזהים מתוך רשומות של מוסד חינוכי הכפופות לחוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (FERPA) ("רשומות FERPA"); ו-(ב) במידה שנתוני הלקוח מכילים רשומות FERPA, ‏Google תיחשב ל"גורם רשמי של מוסד חינוכי" (כפי שמונח זה משמש ב-FERPA ובתקנותיו בדבר יישום) ותציית ל-FERPA. "FERPA" הוא החוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (20 U.S.C. 1232g) וכן תקנות החוק לזכויות חינוך ופרטיות במשפחה (34 CFR חלק 99), כולל התיקונים והשינויים החלים בהם מעת לעת.
    • סעיף 15.19 (הגדרות) משתנה לסעיף 15.20 (הגדרות).
    • נוסף סעיף חדש – 15.19:
    • 15.19 פיתוח שירותים. השירותים פותחו אך ורק בהוצאה פרטית והם תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד רלוונטי במסגרת המשמעות של הדין החל בתקינת הרכש הפדרלית והשלמות הרשות.
   • רלוונטי למוסדות חינוך ציבוריים בלבד: אמריקה הצפונית – ארצות הברית ואמריקה הלטינית (למעט ברזיל)
    • סעיף 2.5 (תשלומים בפיגור; השעיה) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.5 תשלומים בפיגור; השעיה. תשלומים באיחור יכולים לצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש (או בשיעור הגבוה ביותר המותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר) החל מ-30 יום ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו. יתרה על כך, אם הלקוח מאחר בתשלום בעבור השירותים ומועד פירעון התשלום עבר, Google רשאית להשעות את השירותים או לסיים את ההסכם עקב הפרת ההסכם לפי סעיף 8.3 (סיום ההתקשרות עקב הפרת ההסכם)
    • סעיף 13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) יוחלף בניסוח הזה:
    • 13.2 התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח. אם עקב פגיעה של הלקוח בקניין רוחני של צד שלישי נגרם ל-Google נזק או שצד שלישי פתח נגדה בהליך משפטי, Google תפנה לסעדים הזמינים מתוקף החוק החל הפדרלי, המדיני, המקומי או אחר.
    • סעיף 15.12 (החוק החל) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל. אם הלקוח הוא ישות ממשלתית של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב, לא יהיה בהסכם דיון בנוגע לחוק החל ומקום השיפוט.

גרסאות קודמות

אמריקה (6 באוקטובר 2020)

אסיה-פסיפיק (APAC)‏ (6 באוקטובר 2020)

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)‏ (6 באוקטובר 2020)