התנאים וההגבלות של Google Workspace Marketplace

 1. מבוא

  1.1 Google Workspace Marketplace‏ ("Market") נמצא בבעלותה ובאחריותה התפעולית של Google Inc. השימוש שלך ב-Market מפוקח על ידי ההסכם המשפטי בינך לבין Google הכולל את התנאים וההגבלות של Google (הנמצאים בכתובת https://www.google.com/policies/terms/) ואת התנאים וההגבלות האלה של Google Workspace Marketplace (אשר יחד נקראים "התנאים"). בנוסף, השימוש שלך ב-Market כפוף למדיניות התוכנית (שנמצאת בכתובת http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). התנאים וההגבלות של Google Workspace Marketplace, מדיניות התוכנית של Google Workspace Marketplace והתנאים וההגבלות של Google יחולו על פי הסדר הזה במקרה של התנגשות ביניהם, במידה שקיימת התנגשות כזו.

  1.2 אתה רשאי להשתמש ב-Google Workspace Marketplace לצורך עיון ב"מוצרים", איתור או הורדה שלהם ("מוצרים" מוגדרים כתוכנות, תוכן וחומרים דיגיטליים שנוצרו לשימוש בקשר עם Google Workspace ומופצים באמצעות ה-Market), לשימוש בהם בקשר עם Google Workspace. כל מוצר הופך לזמין על ידי מפתח המוצר, שהוא בדרך כלל צד שלישי שאינו משויך ל-Google. Google אינה אחראית לשום מוצר שזמין ב-Market שמקורו בגורם שאינו Google, ועליך להקפיד לקרוא תנאים והגבלות נוספים כלשהם החלים על מוצרים אלה ולהסכים להם לפני שתיגש למוצרים אלה או תשתמש בהם. בנוסף, ייתכן שחלק מהמוצרים יהיו זמינים עבורך ללא תשלום, ואילו עבור מוצרים אחרים תידרש לשלם ישירות למפתח המוצר. תשלומים אלה אינם מעובדים על ידי Google ואף לא באמצעות ה-Market. אתה נושא באחריות הבלעדית לכל התשלומים המשויכים לרכישות שתבצע מחוץ ל-Market. Google אינה אחראית לקביעת מחירי המוצרים הזמינים דרך ה-Market ואין לה היכולת להנפיק החזרים כספיים או זיכויים עבור מוצרים שנרכשו מגורמי צד שלישי.

  1.3 ביצוע הפעולות הבאות יהווה הסכמה מצדך לתנאים ולהגבלות אלה: (א) לחיצה להסכמה או לאישור כאשר אפשרויות אלה מוצגות לך, או (ב) שימוש בפועל ב-Google Workspace Marketplace. אל תשתמש ב-Market אם אינך מסכים לתנאים.

  1.4 אם אתה מאשר את התנאים בשם המעסיק שלך או בשם יישות אחרת, אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) יש לך סמכות משפטית מלאה לחייב את המעסיק או את היישות האחרת לתנאים ולהגבלות; (ב) קראת והבנת את התנאים; וכן (ג) אתה מסכים, בשם הגורם שאתה מייצג, לתנאים אלה. אם אין לך הסמכות המשפטית הנדרשת כדי לחייב את המעסיק או את היישות הרלוונטית, אל תלחץ על הלחצן "אני מסכים" ואל תשתמש ב-Google Workspace Marketplace.

  1.5 אם אתה מפיץ של Google Workspace, אתה: (א) תוודא כי לקוח Google Workspace שלך ("הלקוח") יידע על התנאים ויאשר אותם, ללא כל שינוי או תיקון (אלא אם Google הסכימה אחרת במפורש ובכתב); וכן (ב) לא תאשר (או תאפשר לצד שלישי כלשהו לאשר) את התנאים בשם הלקוח, למעט אם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות זאת בשם הלקוח.

  1.6 כדי להשתמש ב-Market עליך להיות בן 13 ומעלה. אם גילך הוא בין 13 ל-18, עליך לקבל רשות מהורה או מאפוטרופוס כדי להשתמש ב-Market.

 2. האופן שבו Google מספקת את Google Workspace Marketplace

  2.1 Google רשאית להפסיק (לצמיתות או לזמן מוגבל) לספק את ה-Market (או תכונות כלשהן של ה-Market) לך או למשתמשים באופן כללי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Google, בלי למסור לך הודעה מוקדמת. הגישה שלך למוצרים שהורדת קודם לכן באמצעות ה-Market לא בהכרח תושפע מהפסקת הזמינות של ה-Market, מכיוון שהמפתח של כל מוצר הוא ששולט בגישה כזו.

  2.2 Google רשאית להשבית את הגישה לחשבון שלך - לדוגמה, מטעמי אבטחה או עקב הפרה מהותית של התנאים מצידך. אם החשבון שלך יושבת, ייתכן שתימנע ממך היכולת לגשת ל-Market, לפרטי החשבון שלך או למוצרים או קבצים אחרים כלשהם המאוחסנים בחשבון.

  2.3 Google מספקת תמיכה עבור השימוש והתפעול של ה-Market (כולל אופן האיתור, ההורדה וההסרה של מוצרים) בממשק המשתמש של אפליקציית ה-Market. Google אינה מספקת תמיכת לקוחות עבור מוצרים שמפתחים מצד שלישי מפיצים באמצעות ה-Market. כל מפתח אחראי לקבוע את רמת תמיכת הלקוחות שהוא מספק, ועליך ליצור קשר ישירות עם המפתח.

  2.4 מעת לעת, Google עשויה לגלות שמוצר כלשהו ב-Market מפר את הסכם ההפצה של Google Workspace Marketplace למפתחים או הסכמים משפטיים, חוקים, תקנות או כללי מדיניות אחרים. במקרה כזה, Google שומרת את הזכות להסיר מוצר כזה מה-Market או מ-Google Workspace על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. השימוש שלך ב-Google Workspace Marketplace

  3.1 כדי לגשת לשירותים מסוימים ב-Market, ייתכן שתידרש לספק מידע על עצמך, כגון שמך, כתובתך ונתוני חיוב. באחריותך לוודא שכל מידע כזה שתספק ל-Google יהיה מדויק, נכון ועדכני.

  3.2 אתה רשאי להשתמש ב-Market אך ורק למטרות המותרות על פי (א) התנאים וכן (ב) כל חוק או תקנה על פי הדין החל או הנחיות או נהלים המקובלים בסמכות השיפוט שבה אתה משתמש ב-Market או כמפורט בסעיף 11.6 להלן.

  3.3 אינך רשאי לגשת (או לנסות לגשת) ל-Market בעזרת אף אמצעי אחר מלבד הממשק ש-Google מספקת, אלא אם כן קיבלת אישור ספציפי לעשות כן בהסכם נפרד עם Google. לדוגמה, אינך רשאי לגשת (או לנסות לגשת) ל-Market בעזרת אמצעים אוטומטיים כלשהם (לרבות באמצעות סקריפטים, סורקים או טכנולוגיות דומות) ועליך לוודא שאתה מציית להוראות המפורטות בכל קובץ robots.txt שנמצא באתר ה-Market.

  3.4 אינך רשאי לעסוק בשום פעילות שמפריעה לפעולת ה-Market או משבשת את פעולתו (או את פעולת השרתים והרשתות המחוברים ל-Market). אינך רשאי להשתמש באף אחד מהמוצרים הקיימים ב-Market בשום צורה שמפריעה או משבשת את פעולתם של שרתים, רשתות או אתרים כלשהם המופעלים על ידי Google או צד שלישי כלשהו.

  3.5 למעט אם קיבלת היתר ספציפי לעשות כן בהסכם נפרד עם Google, אינך רשאי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור או להפיץ את ה-Market לשום מטרה. אינך רשאי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור או להפיץ אף מוצר מה-Market לשום מטרה, אלא אם קיבלת היתר ספציפי לעשות כן בהסכם נפרד עם המפתח של המוצר הרלוונטי.

  3.6 אתה נושא באחריות הבלעדית לשימוש שלך ב-Market ובמוצרים כלשהם, לכל הפרה של המחויבויות שלך במסגרת התנאים ולהשלכות (לרבות אובדן או נזק מכל סוג שעשויים להיגרם ל-Google) של כל הפרה כזו.

  3.7 אם תשתמש ב-Market או במוצרים שתשיג דרך ה-Market למטרות עסקיות, אתה מסכים לציית לכל אחד מחוקי המס הרלוונטיים ולכלל חוקים אלה על פי הדין החל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, לדיווח ולתשלום של מסים כלשהם המתחייבים בקשר לשימוש שלך ב-Market או לרכישת מוצרים מגורמי צד שלישי שאינם משויכים ל-Google. הדיווח והתשלום של מסים רלוונטיים כלשהם על פי הדין החל נתונים לאחריותך.

  3.8 Google או גורמים מצד שלישי הם הבעלים של כל זכות, בעלות ועניין ב-Market ובמוצרים הזמינים דרך ה-Market וביחס אליהם, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות הקניין הרוחני הרלוונטיות הנוגעות למוצרים אלה על פי הדין החל. "זכויות קניין רוחני" פירושן כל זכות וכלל הזכויות הקיימות מתוקף חוק פטנטים, חוק זכויות יוצרים, חוק סוד מסחרי, חוק סימנים מסחריים, חוק תחרות לא הוגנת וכל זכות אחרת או כלל הזכויות האחרות של קניין רוחני החלות ברחבי העולם. אינך רשאי (ואינך רשאי לאפשר לשום צד שלישי): (א) להעתיק, למכור, להעניק ברישיון, להפיץ, להעביר, לשנות, להתאים, לתרגם, להכין תוצרים נגזרים, לבטל הידור, להנדס לאחור, לפרק או לנסות באופן אחר לגזור את קוד המקור מהמוצרים, אלא אם קיים היתר אחר לכך על פי הדין החל, (ב) לבצע פעולה כלשהי כדי לעקוף את האבטחה או את כללי השימוש שפונקציונליות כלשהי מספקת, פורסת או אוכפת או לגבור על כל אלה (לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, ניהול זכויות דיגיטלי או פונקציונליות של נעילת העברה) במוצרים, (ג) להשתמש במוצרים כדי לגשת, להעתיק, להעביר, להמיר קידוד או לשדר מחדש תוכן תוך הפרה של חוק כלשהו או הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי, או (ד) להסיר, לטשטש או לשנות הודעות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות אחרות כלשהן של זכויות קניין רוחני של Google או של צד שלישי כלשהו, המשויכות למוצרים או כלולות בהם.

  3.9 Google שומרת לעצמה את הזכות (אך לא תישא בכל מחויבות) לבדוק, לסמן, לסנן, לשנות, לדחות או להסיר כל מוצר או את כל המוצרים מה-Market. עם זאת, במסגרת השימוש ב-Market ייתכן שתיחשף למוצרים שאולי ייחשבו בעיניך פוגעניים, בלתי הולמים או שנויים במחלוקת. השימוש ב-Market הוא באחריותך בלבד.

  3.10 החזרים כספיים וערעורים על חיובים: Google אינה אחראית לערעורים על חיובים הנובעים מרכישות של מוצרים הזמינים דרך ה-Market. אם תידרש לשלם תשלום על מוצר מסוים הזמין דרך ה-Market, תשלום זה יבוצע ישירות למפתח המוצר, והמפתח הוא צד שלישי שאינו משויך ל-Google. יש להפנות את כל ענייני החיוב למפתח הרלוונטי, למעבד התשלום או לחברת האשראי, לפי המקרה.

 4. שירותי Google ומוצרים ושירותים של צד שלישי

  4.1 מוצרים מסוימים עשויים לכלול תכונות הנמצאות בשימוש בשילוב עם חיפוש Google ועם שירותים אחרים של Google. השימוש שלך בתכונות כאלה במוצרים אלה מפוקח אף הוא על ידי התנאים וההגבלות של Google המפורטים בכתובת https://www.google.com/policies/terms/, על ידי מדיניות הפרטיות של Google המפורטת בכתובת https://www.google.com/policies/privacy/, וכן על ידי תנאים והגבלות ומדיניות פרטיות כלשהם החלים על שירותים ספציפיים של Google.

  4.2 רכיבים מסוימים של המוצרים עשויים אף הם להיות מפוקחים על ידי הרישיונות החלים על תוכנות קוד פתוח מסוימות. במידה המוגבלת שהרישיונות של תוכנות קוד פתוח גוברים במפורש על תנאים אלה, רישיונות הקוד הפתוח יכתיבו את תנאי ההסכם שלך עם Google לגבי השימוש ברכיבים כלשהם של מוצרים המפוקחים על ידי רישיונות של תוכנות קוד פתוח.

 5. עדכונים אוטומטיים

  מוצרים מסוימים, לרבות מוצרים שמפתחי צד שלישי מפתחים ומפיצים, עשויים מעת לעת לקיים תקשורת עם שרתים של Google או של צד שלישי כדי לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור המוצרים, כגון תיקוני באגים, תיקונים, פונקציות משופרות, יישומי פלאגין חסרים וגרסאות חדשות. בהתקנת מוצרים אלה, ידוע לך כי ייתכן שיתבקשו ויותקנו עדכונים כאלה בלי למסור לך הודעה נוספת.

 6. הגבלות על ייצוא

  המוצרים הזמינים ב-Market עשויים להיות כפופים לבקרות ייצוא של ארצות הברית או של מדינות או טריטוריות אחרות, לרבות הגבלות על יעדים, על משתמשי קצה ועל שימוש קצה. במהלך השימוש שלך ב-Market, עליך לציית לכל החוקים והתקנות של הדין החל הבינלאומי ושל הדין החל בארה"ב בנוגע לייצוא, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תקנות מינהל הייצוא של מחלקת המסחר של ארצות הברית ותוכניות הסנקציות שמנהל המשרד לפיקוח על נכסים זרים במחלקת האוצר של ארצות הברית. כמו כן עליך לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים בנוגע להורדה ולהתקנה של המוצרים או בנוגע לשימוש בהם. בעצם השימוש שלך ב-Market, אתה מצהיר ומתחייב ספציפית שאינך מנוע מלקבל פריטים או שירותים מיוצאים על פי חוקי ארה"ב או חוקי ייצוא אחרים על פי הדין החל.

 7. שיפוי

  אם אתה משתמש ב-Market או במוצרים הזמינים דרך ה-Market בשם עסק, עסק זה יסייע למנוע נזק ל-Google ולשפות אותה ואת שותפיה, פקידיה, סוכניה ועובדיה בכל מקרה של תביעה או הליך משפטי שייגרמו כתוצאה או בקשר לשימוש שלך ב-Market או במוצרים או מהפרה של תנאים והגבלות אלה, לרבות כל הוצאה או חבות שייגרמו מתביעות, מהפסדים, מנזקים, מהליכים משפטיים, מפסקי דין ומהוצאות משפט או משכר טרחת עורכי דין.

 8. סיום

  8.1 תנאים אלה ימשיכו לחול עד שאתה או Google תסיימו אותם, כמפורט להלן.

  8.2 אם תרצה לסיים את התנאים האלה, תוכל לעשות זאת על ידי הפסקת השימוש שלך ב-Market ובכל המוצרים שהשגת דרך ה-Market.

  8.3 Google רשאית בכל עת לסיים את התנאים האלה איתך אם: (א) תפר באופן מהותי הוראה כלשהי מתנאים אלה; או (ב) Google תידרש לעשות זאת על פי חוק; או (ג) Google תחליט שלא לספק עוד את ה-Market.

  8.4 כאשר תנאים אלה יבואו אל סיומם, כל הזכויות המשפטיות, ההתחייבויות והחבויות שאתה ו-Google נהניתם מהן, הייתם כפופים להן (או שהצטברו במשך התקופה שבה תנאים והגבלות אלה היו בתוקף) או שצוין לגביהן כי ימשיכו ללא הגבלת זמן, לא יושפעו מכך. ההוראות של סעיף 11.6 ימשיכו לחול על זכויות, התחייבויות וחבויות כגון אלה ללא הגבלת זמן.

 9. כתב ויתור על אחריות

  9.1 השימוש שלך ב-Market ובמוצרים כלשהם שהושגו באמצעות ה-Market הוא באחריותך בלבד. למעט כפי שצוין במפורש, Google מספקת את ה-Market ואת המוצרים כפי שהם ("as is") ובהתאם לזמינות. Google אינה יוצרת או רומזת על התחייבויות או מחויבויות כלשהן בנוגע ל-Market ולמוצרים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפונקציונליות הספציפית הזמינה דרך ה-Market או המוצרים, האמינות של המוצרים, הזמינות שלהם או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך.

  סמכויות שיפוט מסוימות מכלילות ערבויות מסוימות, כגון הערבות המשתמעת של סחירות, כשירות למטרה מסוימת ואי-הפרה. במידה המותרת על פי החוק, Google מחריגה את כל הערבויות.

  9.2 אתה נושא באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשב, למכשיר הנייד או להתקן אחר שלך, או לאובדן נתונים שייגרם כתוצאה מהשימוש שלך ב-Market או במוצרים כלשהם שהתקבלו דרך ה-Market.

  9.3 אף אחד מהמוצרים אינו מיועד לשימוש במסגרת הפעלת מתקנים גרעיניים, מערכות מצילות חיים, מערכות תקשורת למצבי חירום, מערכות ניווט לכלי תעופה, מערכות תקשורת, מערכות בקרה אווירית או כל פעילות אחרת מעין זו, שבה תקלה במוצרים עלולה לגרום למוות, לנזקי גוף או לנזק פיזי או סביבתי חמור.

 10. הגבלת אחריות

  10.1 כאשר החוק מתיר זאת, Google, החברות הבנות והחברות המסונפות אליה לא יישאו באחריות כלפי אובדן רווחים או הכנסות, אובדן נתונים, הפסדים כספיים; או נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, נזקים למופת או דמי נזק עונשיים.

  10.2 במידה שהחוק מתיר, החבות הכוללת של Google, של החברות הבנות ושל החברות המסונפות אליה, בגין כל תביעה ביחס לתנאים ולהגבלות אלה, לרבות בגין ערבויות משתמעות כלשהן, תוגבל לסכום ששילמת לנו כדי להשתמש בשירותים (או, אם נבחר כן, כדי לספק לך שוב את השירותים).

  10.3 בכל המקרים, Google, החברות הבנות שלה והחברות המסונפות אליה לא יישאו בחבות בגין כל אובדן או נזק שלא היה ניתן לחזות באופן סביר.

  10.4 אנו מכירים בכך שבמדינות מסוימות, ייתכן שיהיו לך זכויות משפטיות כצרכן. אם תשתמש ב-Market או במוצרים למטרה אישית, דבר מן האמור בתנאים והגבלות אלה לא יגביל זכויות משפטיות כלשהן המוקנות לך כצרכן שלא ניתן לוותר עליהן באמצעות חוזה.

 11. תנאים משפטיים כלליים

  11.1 Google מתכוונת להסתמך רק על תנאים אלה בקשר לשימוש שלך ב-Market או במוצרים.

  11.2 אם לא תציית לתנאים אלה, ו-Google לא תנקוט צעדים משפטיים באופן מיידי, לא יהיה בכך כדי להסיק ש-Google מוותרת על זכויות כלשהן שעשויות להיות לה (כגון נקיטת צעדים משפטיים בעתיד).

  11.3 אם אחד מתנאים אלה (או חלק מתנאי כלשהו) יתברר כלא תקף, יתר התנאים יישארו בתוקף.

  11.4 אתה מבין ומסכים שכל חברה בקבוצת החברות ש-Google היא חברת האם שלהן תהווה מוטב מצד שלישי לתנאים אלה וכי חברות אחרות כגון אלה יהיו רשאיות לאכוף כל הוראה מתנאים אלה ולהסתמך על כל הוראה כזו שמקנה לה זכות (או זכויות לטובתה). מלבד אלה, אין אדם או חברה נוספים שיהוו מוטבים מצד שלישי לתנאים אלו.

  11.5 Google רשאית בכל עת להקצות או להעביר בחוזה משנה את כל תפקידה במסגרת תנאים אלה או חלק ממנו ליישות אחת או יותר של Google. אם Google תקצה או תעביר בחוזה משנה את כל תפקידנו או חלק ממנו, Google תהיה אחראית לכל הפרה של תנאים אלה על ידי הגורם שהתפקיד הוקצה לו או הועבר אליו בחוזה משנה.

  11.6 א. אם תשתמש ב-Market או במוצרים הזמינים דרך ה-Market למטרות עסקיות: תנאים אלה והקשר שלך עם Google במסגרת תנאים אלה יפוקחו על ידי חוקי מדינת קליפורניה שבארה"ב, בלי קשר להוראות שלה בנוגע לחוקים סותרים. אתה ו-Google מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט שמקום מושבם במחוז סנטה קלרה במדינת קליפורניה שבארה"ב, כדי ליישב כל סוגיה משפטית שתתעורר מתנאים אלה. על אף האמור, אתה מסכים ש-Google עדיין תהיה רשאית לבקש סעדים מתוקף צו משפטי (או סוג מקביל של סעד משפטי) בכל סמכות שיפוט.

  ב. אם תשתמש ב-Market או במוצרים הזמינים דרך ה-Market למטרות אישיות: בתי המשפט במדינות מסוימות לא יחילו את חוקי מדינת קליפורניה על סוגים מסוימים של מחלוקות. אם אתה מתגורר באחת מהמדינות הללו, ובמקרים שבהם חוקי מדינת קליפורניה אינם חלים, יחולו חוקי מדינת מגוריך במחלוקות הקשורות לתנאים אלה. בכל מקרה אחר, אתה מסכים שחוקי מדינת קליפורניה שבארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה, יחולו בכל מקרה של מחלוקת שתתעורר בנוגע לתנאים אלה ולשירותים או בקשר אליהם. בדומה לכך, אם בתי המשפט במדינת מגוריך אינם מתירים לך להסכים לסמכות השיפוט או למקום הדיון של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה במדינת קליפורניה שארה"ב, יחולו סמכות השיפוט או מקום הדיון המקומיים במדינתך במקרים של מחלוקות הקשורות לתנאים אלה. בכל מקרה אחר, כל תביעה שתוגש בעקבות תנאים אלה או השירותים המפורטים בהם או בקשר אליהם יעלו לדיון משפטי אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של מחוז סנטה קלרה במדינת קליפורניה שבארה"ב, ואתה ו-Google מסכימים לסמכות השיפוט הפרסונלית של בתי משפט אלו.