התנאים וההגבלות של Google Workspace for Education

תאריך עדכון אחרון: 12 ביולי 2023

לא השתמשת בעבר ב-Google Cloud? כאן אפשר למצוא סקירה כללית קצרה של החוזים האינטרנטיים של Google Cloud.

לתרגומים של ההסכם הזה לשפות אחרות, צריך ללחוץ כאן.

אם חתמת על גרסת אופליין של ההסכם הזה לשימוש בשירותים של Google Workspace for Education לגבי אותו חשבון של Google Workspace for Education, התנאים שבהמשך לא חלים עליך, והתנאים בגרסת האופליין הם שמסדירים את השימוש שלך בשירותים של Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

התנאים וההגבלות האלה של Google Workspace for Education (שמכונים יחד "ההסכם") (לשעבר "התנאים וההגבלות של G Suite for Education" או "ההסכם (אונליין) של G Suite for Education") נחתמים על ידי Google והישות או המשתמש שמסכימים להם ("הלקוח"), ומסדירים את הגישה של הלקוח לשירותים ואת השימוש שלו בהם. המשמעות של "Google" מוגדרת בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity.

ההסכם הזה תקף מרגע שהלקוח לוחץ להסכמה עליו ("מועד הכניסה לתוקף"). אם הבעת הסכמה בשם הלקוח, זוהי הצהרה והתחייבות מצידך כי: (i) יש לך הסמכות החוקית המלאה לחייב את הלקוח בהסכם הזה; (ii) קראת והבנת את תוכנו של ההסכם הזה; ו-(iii) ההסכם הזה מוסכם עליך בשם הלקוח.

  • 1. אספקת השירותים.
   • 1.1 שימוש בשירותים. במהלך תקופת ההסכם, Google תספק את השירותים בהתאם להסכם, כולל הסכם רמת השירות (SLA). הלקוח יוכל להשתמש בשירותים שהוזמנו בטופס ההזמנה הרלוונטי או בהזמנה דרך המפיץ בהתאם להסכם הזה.
   • 1.2 מסוף Admin. ללקוח תהיה גישה למסוף Admin, שדרכו הלקוח יוכל לנהל את השימוש שלו בשירותים.
   • 1.3 חשבונות; אימות לצורך שימוש בשירותים.
    • (א) חשבונות. כדי להשתמש בשירותים הלקוח צריך חשבון. הלקוח אחראי לכל המידע שהוא סיפק כדי ליצור את החשבון, לאבטחת הסיסמאות של החשבון ולכל שימוש אחר בחשבון. Google לא מחויבת לספק חשבונות מרובים ללקוח.
    • (ב) אימות לצורך שימוש בשירותים. כדי להשתמש בשירותים, הלקוח חייב לאמת כתובת אימייל בדומיין שלו או את שם הדומיין שלו. אם ללקוח אין סמכות חוקית להשתמש בכתובת האימייל בדומיין, או שהלקוח הוא לא הבעלים של שם הדומיין או לא שולט בו, לא תחול על Google חובה לספק ללקוח את השירותים והיא רשאית למחוק את החשבון ללא התראה.
   • 1.4 שינויים.
    • (א) בשירותים. מעת לעת Google עשויה לערוך בשירותים שינויים סבירים מבחינה מסחרית. אם Google תבצע בשירותים שינוי מהותי שמשפיע באופן מהותי על השימוש של הלקוח בשירותים, ואם הלקוח נרשם לשירות של קבלת הודעות על שינויים כאלה, Google תודיע על כך ללקוח.
    • (ב) בהסכם. ייתכן ש-Google תשנה את התנאים בהסכם הזה מעת לעת, והשינויים האלה יפורסמו בכתובת https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. השינויים האלה ייכנסו לתוקף בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח, ואז המשך השימוש של הלקוח בשירותים ייחשב הבעת הסכמה לשינויים. הסעיף 1.4(ב) (שינויים בהסכם) לא תקף לשינויים בתנאים שפורסמו באינטרנט.
    • (ג) בתנאים שפורסמו באינטרנט. Google עשויה לשנות את התנאים שפורסמו באינטרנט מעת לעת והיא תודיע ללקוח אם השינוי מהותי. ייתכן ש-Google תודיע ללקוח על שינויים מהותיים בהסכם רמת השירות דרך דף האינטרנט הרלוונטי של הסכם רמת השירות. שינויים מהותיים בתנאים שפורסמו באינטרנט ייכנסו לתוקף 30 יום ממועד מתן ההתראה, מלבד במקרים הבאים: (i) שינויים מהותיים לרעה בהסכם רמת השירות ייכנסו לתוקף רק 90 יום ממועד מתן ההתראה; (ii) שינויים שרלוונטיים לשירותים חדשים או ליכולות חדשות, או לנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud או כנדרש על פי הדין החל, ייכנסו לתוקף מיידית.
    • (ד) בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud. Google רשאית לשנות את הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud רק כאשר שינוי כזה הכרחי כדי לציית לדין החל, כאשר שינוי כזה מותר במפורש במסגרת הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, או כאשר השינוי:
     • (i) סביר מבחינה מסחרית;
     • (ii) לא מביא לצמצום מהותי באבטחת השירותים;
     • (iii) לא מרחיב את היקף העיבוד של Google או מסיר את ההגבלות שחלות על העיבוד של 'המידע האישי של הלקוח' ב-Google, כפי שמתואר בסעיף 'היקף העיבוד' בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud; וגם
     • (iv) לא גורם בדרך אחרת לפגיעה מהותית בזכויות ששמורות ללקוח במסגרת הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud.
    • אם Google תבצע שינוי מהותי בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud בהתאם לסעיף 1.4(ד) (שינויים בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud), Google תפרסם את השינוי בדף האינטרנט שמכיל את הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud.
    • (ה) ביטול של שירותי ליבה. Google תודיע ללקוח לפחות 12 חודשים לפני ביטול של כל שירות ליבה (או פונקציונליות מהותית שקשורה אליו), אלא אם Google תחליף את שירות הליבה או הפונקציונליות שבוטלו בשירות ליבה או פונקציונליות דומים באופן מהותי. סעיף 1.4(ה) (ביטול של שירותי ליבה) אינו מגביל את היכולת של Google לבצע שינויים שנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין החל, לטפל בסיכון אבטחה או להימנע מעול כלכלי משמעותי או מעול טכני מהותי. הסעיף 1.4(ה) (ביטול של שירותי ליבה) לא רלוונטי לשירותים אחרים או לשירותים, הצעות או פונקציונליות שבשלב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (pre-GA).
  • 2. תנאי תשלום. אם יש עמלות שרלוונטיות לשימוש של לקוח בשירותים כלשהם, התנאים בסעיף 2 (תנאי תשלום) יחולו על השירותים האלה.
   • 2.1 מדידת השימוש ואפשרויות חיוב. בתאריך ההתחלה של מחזור החיוב או לאחריו, Google תנפיק מראש חשבונית בגין החיוב החודשי או השנתי, בהתאם לטופס ההזמנה. כלי המדידה של Google ישמשו כדי לקבוע את היקף השימוש של הלקוח בשירותים, וכל קביעה כזאת של Google למטרת חישוב העמלות היא סופית.
   • 2.2 תשלום. הלקוח ישלם את כל העמלות במטבע שצוין בחשבונית. יש לשלם את כל העמלות לאחר 30 יום מתאריך החשבונית. Google לא מחויבת לספק כמה חשבוניות. בתשלומים בהעברה בנקאית יש לציין את פרטי חשבון הבנק ש-Google סיפקה.
   • 2.3 מיסים.
    • (א) הלקוח נושא באחריות לתשלום כל המיסים, וישלם על שירותי Google בלי ניכוי מיסים. אם Google תחויב לגבות או לשלם מיסים, תונפק ללקוח חשבונית לתשלום סכום המס והלקוח ישלם את המיסים האלה ל-Google, אלא אם הלקוח יספק ל-Google בזמן אישור חוקי לפטור מהמיסים האלה.
    • (ב) הלקוח יספק ל-Google כל מידע מזהה רלוונטי לצורכי מס ש-Google רשאית לדרוש על פי הדין החל כדי להבטיח שהוא עומד בדרישות של תקנות המס ורשויות המס שבסמכויות השיפוט הרלוונטיות. הלקוח אחראי לשלם (או לפצות את Google עבור) כל מס, ריבית, חוב או קנס שנובעים מהצהרה שגויה של הלקוח.
   • 2.4 ערעור על תשלום. כל ערעור על תשלומים יוגש לפני המועד שנקבע לתשלום. אם יוסכם בין הצדדים ש-Google אחראית לאי-דיוקים מסוימים בחיוב, Google לא תנפיק חשבונית מתוקנת, אלא תנפיק במקום זאת תעודת זיכוי שבה יצוין הסכום השגוי שהופיע בחשבונית הרלוונטית. אם טרם התקבל תשלום עבור חשבונית שהוגש ערעור לגביה, Google תממש בחשבונית את סכום תעודת הזיכוי, והלקוח יהיה אחראי לשלם את הסכום נטו לתשלום שמופיע בחשבונית. שום דבר מהאמור בהסכם לא יחייב את Google לתת זיכוי לצד כלשהו.
   • 2.5 תשלומים בפיגור; השעיה. תשלומים באיחור יכולים לצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו (או בשיעור הגבוה ביותר שמותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר). הלקוח יישא באחריות לכל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טרחה של עורך דין) שייגרמו ל-Google במסגרת הגבייה של סכומים בפיגור. יתרה על כך, אם מועד פירעון התשלום של הלקוח בעד השירותים עבר, Google רשאית להשעות את השירותים.
   • 2.6 לא נדרש מספר הזמנת רכש. הלקוח מחויב לשלם את כל העמלות הרלוונטיות בלי לדרוש מ-Google לספק מספר הזמנת רכש בחשבונית של Google (או בדרך אחרת).
   • 2.7 עדכון המחירים. Google רשאית לשנות את המחירים שלה בכל שלב, אלא אם הוסכם במפורש אחרת בנספח או בטופס ההזמנה. Google תיידע את הלקוח לפחות 30 יום מראש על כל שינוי. המחיר ללקוח ישתנה בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח, לאחר תום התקופה של 30 הימים.
  • 3. התחייבויות הלקוח.
   • 3.1 שימושים מותרים. השימוש בשירותים מתוקף ההסכם הזה מותר אך ורק: (א) למוסדות חינוכיים שעומדים בקריטריונים שמצוינים בכתובת https://support.google.com/a/answer/134628 או בכתובת URL שמחליפה אותה, וגם (ב) לישויות ללא מטרות רווח (כפי שמוגדר בחוקים החלים).
   • 3.2 תאימות. הלקוח מתחייב: (א) לוודא שהלקוח ומשתמשי הקצה שלו משתמשים בשירותים בהתאם להסכם, (ב) להשתמש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית כדי למנוע כל שימוש אסור בשירותים או גישה אסורה אליהם ולסיים אותם, וגם (ג) להודיע בהקדם ל-Google אם הלקוח מבחין בשימוש אסור בשירותים, בחשבון או בסיסמה של הלקוח, או בגישה אסורה אליהם. Google שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל אפשרות שהלקוח הפר את מדיניות השימוש המקובל, כולל בדיקה של נתוני הלקוח.
   • 3.3 פרטיות. הלקוח אחראי לכל ההסכמות והאישורים שנדרשים כדי להתיר (א) את קבלת השירותים והשימוש בהם על ידי הלקוח וגם (ב) את הגישה של Google לנתונים שהלקוח מספק (לרבות נתוני הלקוח), ואת האחסון והעיבוד של הנתונים האלה על ידי Google, לפי תנאי ההסכם.
   • 3.4 הגבלות. הלקוח לא יבצע את הפעולות שמפורטות כאן, ולא יאפשר למשתמשי הקצה שלו לבצע אותן: (א) להעתיק את השירותים, לשנות אותם, או ליצור יצירה שנגזרת מהם; (ב) להנדס לאחור את קוד המקור של השירותים, לבצע בו הידור לאחור, לתרגם אותו, לפרק אותו לחלקיו או לנסות בכל דרך אחרת לחלץ אותו או חלק ממנו (ככל שהגבלה כזו אינה אסורה במפורש על פי החוק החל); (ג) למכור את השירותים, להעניק רישיון משנה לשימוש בהם או בחלק מהם, להעביר לאחר או להפיץ את השירותים או כל חלק מהם; או (ד) לגשת אל השירותים או להשתמש בהם: (i) לפעילות בסיכון גבוה; (ii) באופן שמפר את מדיניות השימוש המקובל‏; (iii) להתחמקות מתשלום כל עמלה (לרבות יצירת חשבונות לקוח מרובים כדי לדמות חשבון לקוח יחיד או להתנהג כלקוח יחיד, או כדי לעקוף מגבלות שימוש או מכסות ספציפיות לשירות); (iv) לעיסוק בכרייה של מטבע וירטואלי בלי אישור כתוב מראש של Google;‏ (v) כדי להוציא שיחות לשירותי חירום או לקבל שיחות מהם, אלא אם צוין אחרת בתנאים הספציפיים לשירות; (vi) לעיסוק בחומרים, בציוד או בפעילויות שכפופים לתקנות הסחר הבינלאומי בנשק (ITAR) שמנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית; (vii) באופן שמפר או שגורם להפרה של חוקי הפיקוח על הייצוא; או (viii) כדי למסור, לאחסן או לעבד מידע רפואי שכפוף לתקנות HIPPA של ארצות הברית, מלבד מה שמתיר הסכם HIPPA BAA חתום.
   • 3.5 מוצרים נוספים והצעות של צד שלישי. מוצרים נוספים אופציונליים והצעות של צד שלישי יכולים להיות זמינים לשימוש בשילוב עם השירותים, ואפשר להפעיל או להשבית אותם במסוף Admin. כל שימוש במוצרים הנוספים יהיה כפוף לתנאים של המוצרים הנוספים, שמשולבים בהסכם באמצעות הפניה ושעשויים להתעדכן בידי Google מעת לעת. כל שימוש בהצעות של צד שלישי כפוף למדיניות ולתנאים נפרדים של ספק השירות הרלוונטי. אם הלקוח מתכוון לאפשר למשתמשי קצה מתחת לגיל 18 לגשת או להשתמש בכל מוצר נוסף או הצעה של צד שלישי, לפני שיאפשר למשתמשי הקצה האלה להשתמש או לגשת למוצרים או להצעות האלה, חובת הלקוח לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת (א) המוצרים הנוספים, וגם (ב) ההצעות של הצד השלישי, בהתאם לדין החל.
   • 3.6 ניהול השירותים. הלקוח רשאי להגדיר במסוף Admin אדמין אחד או יותר שתהיה להם זכות לגשת לחשבונות של אדמינים. הלקוח אחראי: (א) לשמור על הסודיות ולדאוג לאבטחה של החשבונות של משתמשי הקצה ושל הסיסמאות שמשויכות אליהם, ו-(ב) על כל שימוש שנעשה בחשבונות של משתמשי הקצה. הלקוח מאשר שתחום האחריות של Google לא כולל את הניהול והמינהל הפנימיים של השימוש בשירותים עבור הלקוח או כל משתמשי הקצה שלו.
   • 3.7 מעקב אחר מקרים של שימוש לרעה. הלקוח נושא באחריות בלעדית על המעקב אחר הודעות אימייל הנשלחות אל הכינויים abuse ו-postmaster בשמות הדומיין של הלקוח, מענה עליהן וכל עיבוד אחר שלהן. עם זאת, Google עשויה לעקוב אחר הודעות אימייל שנשלחו לכינויים האלה כדי לזהות ניצול לרעה של שירותים.
   • 3.8 בקשת חשבונות נוספים למשתמשי קצה במהלך תקופת ההסכם. הלקוח יכול לבקש חשבונות נוספים למשתמשי קצה במהלך תקופת ההסכם, באמצעות חתימה על טופס הזמנה נוסף מול Google או מול המפיץ במקרים הרלוונטיים, או באמצעות מסוף Admin. חשבונות נוספים כאלה למשתמשי קצה יהיו לתקופה היחסית שמסתיימת ביום האחרון של תקופת ההסכם הרלוונטית.
   • 3.9 זכויות יוצרים. Google מגיבה להודעות בדבר הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, וסוגרת את החשבונות של מי שאחראים להפרות חוזרות בנסיבות המתאימות, כפי שנדרש כדי ליצור סביבה בטוחה עבור ספקי השירות באינטרנט במסגרת חוק US Digital Millennium Copyright Act.
  • 4. השעיה.
   • 4.1 הפרות של מדיניות השימוש המקובל. אם יובא לידיעת Google שהלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו משתמש בשירותים באופן שמפר את מדיניות השימוש המקובל, Google תודיע ללקוח ותבקש ממנו לתקן את ההפרה. אם הלקוח לא יתקן את ההפרה תוך 24 שעות ממועד הבקשה של Google‏, Google רשאית להשעות כל שימוש של הלקוח בשירותים או חלק ממנו עד לתיקון ההפרה. השעיה של השירותים עשויה לכלול הסרה או ביטול השיתוף של תוכן שמפר את מדיניות השימוש המקובל.
   • 4.2 השעיה נוספת. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 (הפרות של מדיניות השימוש המקובל), ‏Google רשאית להשעות באופן מיידי כל שימוש בשירותים או חלק ממנו (לרבות השימוש בחשבון הבסיס) אם: (א) יש ל-Google יסוד סביר להאמין שנדרשת השעיה כדי להגן על השירותים, התשתית של Google שתומכת בשירותים או כל לקוח אחר של השירותים (או משתמשי הקצה שלהם); (ב) יש חשד לגישה לא מורשית של צד שלישי לשירותים; (ג) יש ל-Google יסוד סביר להאמין שהשעיה מיידית נדרשת כדי לעמוד בדרישות של הדין החל; או (ד) הלקוח מפר את סעיף 3.4 (הגבלות) או את התנאים הספציפיים לשירות. ‏Google תבטל את ההשעיה כשהנסיבות שהעלו את הצורך בהשעיה ייפתרו. לבקשת הלקוח, Google תיידע אותו בדבר הסיבה להשעיה בהקדם האפשרי בגבולות הסביר, אלא אם נאסר עליה על פי הדין החל לעשות כן. במקרה של השעיית חשבונות של משתמשי קצה, Google תספק למנהל המערכת של הלקוח את האמצעים לביטול ההשעיה של החשבונות של משתמשי הקצה בנסיבות מסוימות.
  • 5. זכויות קניין רוחני; הגנה על נתוני לקוח; משוב; שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים.
   • 5.1 זכויות קניין רוחני. אלא אם הדבר מצוין באופן מפורש, הסכם זה לא מעניק לאף אחד מהצדדים זכות כלשהי, משתמעת או אחרת, על התוכן של הצד השני או על הקניין הרוחני של הצד השני. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח מחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני בנתוני הלקוח, ואילו Google מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני בשירותים.
   • 5.2 הגנה על נתוני הלקוח. Google תיגש לנתוני לקוחות, תשתמש בהם ותעבד אותם רק בהתאם לנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud. היא לא תיגש לנתוני לקוחות, לא תשתמש בהם ולא תעבד אותם למטרות אחרות. בלי להגביל את הכלליות של המשפט הקודם, Google לא תעבד נתונים של הלקוח למטרות פרסום או הצגת מודעות בשירותים. Google הטמיעה אמצעי הגנה טכניים, ארגוניים ופיזיים ותתחזק אותם כדי להגן על נתוני הלקוח, כפי שמתואר בפירוט בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud.
   • 5.3 משוב מהלקוח. ללקוח שמורה אפשרות לספק ל-Google משוב על השירותים או להציע הצעות בנוגע אליהם ("משוב"). אם הלקוח יבחר לספק משוב, Google והשותפים העצמאים שלה יכולים להשתמש במשוב בלי הגבלה ובלי מחויבות ללקוח.
   • 5.4 שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים. Google תציג במסגרת השירותים רק את תכונות המותג של הלקוח שהלקוח יאשר בכך שיעלה אותן לשירותים. Google תציג את תכונות המותג של הלקוח באזורים שמוגדרים לכך בדפי האינטרנט של השירותים שמוצגים ללקוח או למשתמשי הקצה שלו. הלקוח רשאי לציין פרטים לשימוש כזה במסוף Admin. Google גם רשאית להציג את תכונות המותג של Google באותם דפי אינטרנט, במטרה לציין ש-Google היא זו שמספקת את השירותים.
  • 6. שירותי תמיכה טכנית (TSS). בכפוף לתשלום העמלות הרלוונטיות, Google תספק ללקוח TSS במהלך התקופה בהתאם להנחיות ל-TSS. רמות TSS מסוימות כוללות עמלה מינימלית חוזרת, כפי שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/tssg.html. אם הלקוח ישדרג לאחור את רמת ה-TSS במהלך חודש קלנדרי, Google רשאית להמשיך לספק TSS באותה רמה ובאותן עמלות TSS שחלו לפני השדרוג לאחור עד לסוף אותו חודש.
  • 7. מידע סודי.
   • 7.1 התחייבויות. הצד המקבל ישתמש במידע סודי של הצד החושף רק כדי לממש את הזכויות של הצד המקבל ולמלא את המחויבויות שלו מתוקף ההסכם, ויקפיד על מידה סבירה של זהירות כדי להגן על המידע הסודי של הצד החושף מפני חשיפה. צד שמקבל מידע סודי כלשהו לא יחשוף אותו, למעט לשותפיו העצמאים, לעובדיו, לסוכניו או ליועציו המקצועיים ("מיופי הכוח") שצריכים לדעת את המידע ושהסכימו בכתב (או במקרה של יועצים מקצועיים, מחויבים בדרך אחרת) לשמור על סודיותו. הצד שמקבל את המידע יוודא שמיופי הכוח משתמשים במידע הסודי שהתקבל רק לצורך מימוש הזכויות ומילוי ההתחייבויות שמיוחסות לו במסגרת ההסכם הזה.
   • 7.2 חובת גילוי נאות. על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם הזה, הצד המקבל או השותף העצמאי שלו יכולים לחשוף מידע סודי במידה שנדרשת בידי הליך משפטי תקף; בתנאי שהצד המקבל או השותף העצמאי שלו פועל באופן סביר מבחינה מסחרית כדי: (א) להודיע בהקדם לצד השני לפני כל חשיפה כזאת של מידע סודי שלו, וכן (ב) לפעול בהתאם לבקשות סבירות של הצד השני בקשר למאמציו להתנגד לחשיפת המידע. למרות האמור לעיל, תתי הסעיפים (א) ו-(ב) שלמעלה לא חלים אם הצד המקבל קובע שהציות לסעיפים (א) ו-(ב) יכול: (i) להוביל להפרה של הליך משפטי; (ii) לשבש חקירה ממשלתית; או (iii) לגרום למוות או לפגיעה פיזית חמורה לאדם.
  • 8. תקופת ההסכם וסיומו.
   • 8.1 תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם. תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם הזה ("תקופת ההסכם") תתחיל במועד הכניסה לתוקף ותימשך עד שההסכם יסתיים או שלא יחודש, כפי שצוין בסעיף 8 (תקופת ההסכם וסיומו).
   • 8.2 חידוש. בסיום כל תקופה של ההסכם, השירותים (וכל החשבונות של משתמשי הקצה שהיו כפופים לעמלות בעבר) יחודשו באופן אוטומטי לתקופת הסכם נוספת של 12 חודשים. אם אחד מהצדדים אינו מעוניין לחדש את השירותים, עליו להודיע על כך לצד השני לפחות 15 ימים לפני תום תקופת ההסכם שרלוונטית לאותו הזמן. ההודעה על ביטול החידוש תיכנס לתוקף בסוף תקופת ההסכם שרלוונטית לאותו זמן.
   • 8.3 סיום עקב הפרת ההסכם. בהתאם למותר לפי הדין החל, כל צד יכול לסיים את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב אם: (א) הצד האחר הפר את ההסכם באופן מהותי ולא תיקן את ההפרה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעה בכתב על ההפרה, או (ב) הצד האחר הפסיק את פעילותו העסקית או שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל שלא בוטלו תוך 90 יום.
   • 8.4 סיום מטעמי נוחות. הלקוח יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. בכפוף למימוש המחויבויות הכספיות של הלקוח (אם רלוונטיות) בטופס ההזמנה או בצורה אחרת מתוקף ההסכם הזה (לרבות תשלום של כל עמלה עבור תקופת ההסכם), הלקוח רשאי לסיים את ההסכם הזה מטעמי נוחות בכל עת בהודעה על כך בכתב מראש.
   • 8.5 סיום עקב החוק החל; הפרה של חוקים. ‏Google רשאית לסיים את ההסכם ו/או כל טופס הזמנה רלוונטי באופן מיידי בהודעה בכתב אם ל-Google יש יסוד סביר להאמין ש: (א) המשך אספקה של כל שירות לשימוש הלקוח יפר את החוקים החלים, או (ב) הלקוח הפר חוקים למניעת שוחד או חוקים לפיקוח על ייצוא או גרם ל-Google להפר אותם.
   • 8.6 כניסה לתוקף של סיום או אי-חידוש. אם תסתיים ההתקשרות במסגרת ההסכם או שהוא לא יחודש: (א) תופסק הגישה לשירותים ויישללו כל הזכויות שנוגעות אליהם (כולל הגישה לנתוני הלקוח), אלא אם צוין אחרת בהסכם; וגם (ב) יש לשלם את כל העמלות שהלקוח חייב ל-Google מייד כשהלקוח יקבל את החשבונית הסופית.
   • 8.7 בלי החזר כספי. אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם הזה, סיום ההסכם או אי-חידוש שלו מתוקף כל סעיף של הסכם זה (לרבות הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud) לא יחייב את Google לספק החזר כספי על עמלות כלשהן.
  • 9. פרסום. הלקוח רשאי להצהיר בציבור שהוא לקוח של Google ולהציג את תכונות המותג של Google בהתאם להנחיות לגבי סימנים מסחריים. Google רשאית להשתמש בשם ובתכונות המותג של הלקוח בחומרי פרסום של השירותים אונליין או אופליין. כל צד רשאי להשתמש בתכונות המותג של הצד השני רק באופן ובמידה שההסכם מתיר זאת. כל שימוש בתכונות המותג של צד כלשהו יחול לטובת הצד שמחזיק בזכויות הקניין הרוחני לאותן תכונות המותג.
  • 10. הצהרות והתחייבויות. כל צד מצהיר ומתחייב: (א) שיש בידו מלוא הכוח והסמכות לחתום על ההסכם, ו-(ב) שהוא יציית לכל החוקים החלים בנוגע לאספקת השירותים, הקבלה שלהם או השימוש בהם, בהתאם למה שרלוונטי.
  • 11. כתב ויתור. מלבד מה שמובטח מפורשות בהסכם וככל שמתיר החוק החל, Google לא מתחייבת ומוותרת במפורש על: (א) כל תנאי אחריות מכל סוג – מפורש, משתמע, על פי חוק או מטעמים אחרים – כולל התחייבויות לסחירות, להתאמת השירותים לשימוש מסוים, לפריט, לאי-הפרה או לשימוש בלי טעויות או בלי הפרעות בשירותים; (ב) כל הצהרה בנוגע לתוכן או למידע שנגיש דרך השירותים.
  • 12. הגבלת החבות.
   • 12.1 הגבלת החבות העקיפה. ככל שמתיר הדין החל ובכפוף לסעיף 12.3 (חבויות בלתי מוגבלות), לאף אחד מהצדדים לא תהיה כל חבות שנובעת מההסכם או קשורה אליו, לגבי כל אחד מהדברים הבאים: (א) פיצויים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, מקריים או עונשיים; (ב) אובדן הכנסות, רווחים, חסכונות או מוניטין.
   • 12.2 הגבלת סכום החבות. גובה החבות הכולל של כל צד לפיצויים שנובעים מההסכם או שקשורים אליו מוגבל לסכום הגבוה בין: (א) 1,000 דולר ארה"ב, או (ב) העמלות שהלקוח שילם במסגרת ההסכם במהלך תקופת 12 החודשים שקדמה לאירוע שבבסיס החבות.
   • 12.3 חבויות בלתי מוגבלות. דבר ממה שנאמר בהסכם לא מחריג או מגביל את החבות של כל אחד מהצדדים על:
    • (א) מעשה מרמה או מצג שווא מסולף שלו;
    • (ב) המחויבויות שלו בסעיף 13 (שיפוי);
    • (ג) הפרה של זכויות קניין רוחני של הצד האחר;
    • (ד) המחויבויות לתשלום (אם יש) מתוקף ההסכם; או
    • (ה) עניינים שבגינם אי אפשר להחריג או להגביל את החבות במסגרת החוק החל.
  • 13. שיפוי.
   • 13.1 התחייבויות לשיפוי מצד Google. Google תגן על הלקוח ועל שותפיו העצמאיים שמשתמשים בשירותים מהחשבון של הלקוח, ותשפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח צד שלישי ככל שנובע מטענה ששירות כלשהו או תכונות מותג כלשהן של Google, בכל מקרה של שימוש בהתאם להסכם הזה, מפירים את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.
   • 13.2 התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח. הלקוח יגן על Google ועל שותפיה העצמאיים שמספקים את השירותים וישפה אותם כנגד חבויות משופות בכל הליך משפטי שיפתח נגדם צד שלישי בגין: (א) נתוני לקוח או תכונות המותג של הלקוח; או (ב) שימושו של הלקוח או מי ממשתמשי הקצה שלו בשירותים תוך הפרה של מדיניות השימוש המקובל או סעיף 3.3 (הגבלות).
   • 13.3 יוצאים מן הכלל. סעיפים 13.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) לא יהיו תקפים אם הטענה שבבסיסם נובעת: (א) מהפרה של ההסכם על ידי הצד המשופה; או (ב) משילוב בין טכנולוגיה או תכונות מותג של הצד המשפה עם חומרים שהצד המשפה לא סיפק בכפוף להסכם, אלא אם השילוב נדרש על פי ההסכם.
   • 13.4 תנאים. סעיפים 13.1 (התחייבויות לשיפוי מצד Google) ו-13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) כפופים לתנאים האלה:
    • (א) כל צד משופה יודיע לצד המשפה מיידית ובכתב על כל טענה שקדמה להליך המשפטי של הצד השלישי, וישתף פעולה, בגבולות הסביר, עם הצד המשפה, כדי ליישב את הטענות ואת ההליך המשפטי של הצד השלישי. אם הפרה של סעיף 13.4(א) תפגע בהגנה בהליך המשפטי שפתח הצד השלישי, ההתחייבויות של הצד המשפה בהתאם לסעיף 13.1 (התחייבות לשיפוי מצד Google) או 13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח), (הרלוונטי מביניהם), יצומצמו באופן יחסי למידת הפגיעה.
    • (ב) כל צד משופה צריך להעביר לצד המשפה שליטה מלאה בחלק המשופה של ההליך המשפטי של הצד השלישי, בכפוף לתנאים הבאים: (i) הצד המשופה יהיה רשאי למנות, על חשבונו, יועץ משלו שאינו בעל סמכות; וכן (ii) כל פשרה שדורשת מהצד המשופה להודות בחבות, לשלם כסף או לבצע (או להימנע מביצוע של) פעולה כלשהי, תחייב קבלת הסכמה בכתב מהצד המשופה, ומתן ההסכמה לא יעוכב, יותנה או יושהה באופן בלתי סביר.
   • 13.5 סעדים.
    • (א) אם יהיה ל-Google יסוד סביר להאמין שהשירותים עלולים להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, אז Google תהיה רשאית לבצע את הפעולות הבאות על חשבונה ובהתאם לשיקול דעתה בלבד: (i) לרכוש זכויות שיאפשרו ללקוח להמשיך להשתמש בשירותים; (ii) לשנות את השירותים כך שלא יפרו זכויות קניין רוחני, אך מבלי לצמצם מהותית את הפונקציונליות שלהם; או (iii) לספק חלופה של השירותים, שתהיה שוות ערך להם מבחינת פונקציונליות ולא תפר זכויות קניין רוחני.
    • (ב) אם Google תחליט שהסעדים שמפורטים בסעיף 13.5(א) בלתי סבירים מבחינה מסחרית, Google תהיה רשאית להשעות או להפסיק את השימוש של הלקוח בשירותים שאליהם נוגעת בעיית הזכויות. אם Google תסיים את השירותים הרלוונטיים, Google תספק החזר כספי יחסי ('פרו-רטה') של כל העמלות שהלקוח כבר שילם לתקופה הרלוונטית שלאחר סיום השירותים.
   • 13.6 זכויות והתחייבויות בלעדיות. מבלי לגרוע מזכויותיו של מי מהצדדים לסיים את ההתקשרות, סעיף 13 (שיפוי) קובע את הסעד היחיד והבלעדי ששמור לצדדים במסגרת ההסכם במקרה של טענה מצד שלישי כלשהו כלפי אחד מהצדדים האחרים על הפרה של זכויות קניין רוחני, בנסיבות שאליהן מתייחס סעיף 13 (שיפוי).
  • 14. לקוחות שקנו דרך מפיץ. סעיף 14 (לקוחות שקנו דרך מפיץ) חל רק אם הלקוח הזמין את השירותים ממפיץ במסגרת הסכם עם המפיץ (שירותים כאלה מכונים "שירותים שנקנו דרך מפיץ").
   • 14.1 התנאים החלים. למטרות שירותים שנקנו דרך מפיץ:
    • (א) סעיף 2 (תנאי תשלום) בהסכם זה לא רלוונטי;
    • (ב) אם חלות עמלות למפיץ הן ישולמו ישירות למפיץ, וכל מחיר לשירותים שנקנו דרך מפיץ יוסכם בין המפיץ ללקוח;
    • (ג) הלקוח יקבל מהמפיץ כל זיכוי רלוונטי של הסכם רמת השירות;
    • (ד) סעיף 12.2 (הגבלות סכום החבות) יוחלף בניסוח 'גובה החבות הכולל של כל צד לפיצויים שנובעים מההסכם או שקשורים אליו מוגבל לסכום הגבוה בין: (א) 1,000 דולר ארה"ב, או (ב) העמלות שהלקוח שילם למפיץ על שירותים שנקנו דרך מפיץ במהלך תקופת 12 החודשים שקדמה לאירוע שבבסיס החבות'.
    • (ה) כל חידוש או חידושים של השירותים ו/או כל הזמנה דרך מפיץ יהיו לפי המוסכם בין הלקוח והמפיץ.
    • (ו) 'תקופת ההסכם', כפי שנעשה בה שימוש בהסכם, היא תקופת הזמן שמתחילה בתאריך ההתחלה או בתאריך החידוש של השירותים (מי מהשניים שרלוונטי) עבור השירותים שנקנו דרך מפיץ. תקופת ההסכם נמשכת לפרק הזמן שצוין בהזמנה דרך המפיץ שבתוקף לאותו זמן, אלא אם היא הסתיימה בהתאם להסכם; וגם
    • (ז) 'תאריך ההתחלה של השירותים', כפי שנעשה בו שימוש בהסכם, הוא תאריך ההתחלה שצוין בהזמנה דרך המפיץ, או התאריך שממנו ואילך Google תאפשר ללקוח להשתמש בשירותים שנקנו דרך המפיץ אם לא צוין תאריך בהזמנה דרך המפיץ.
   • 14.2 שיתוף מידע סודי. Google רשאית לשתף מידע סודי של הלקוח עם המפיץ כמיופה כוח, בכפוף לסעיף 7.1 (התחייבויות).
   • 14.3 המפיץ בתור אדמין. לפי שיקול דעתו של הלקוח, המפיץ יכול לקבל גישה לחשבון של הלקוח או לחשבונות של משתמשי הקצה שלו. בין Google ללקוח, הלקוח בלבד נושא באחריות: (א) לכל גישה של המפיץ לחשבון של הלקוח או לחשבונות משתמשי הקצה של הלקוח ו-(ב) להגדרה, במסגרת ההסכם עם המפיץ, של כל הזכויות והחובות שבין הלקוח למפיץ בקשר לשירותים המופצים.
   • 14.4 תמיכה טכנית מהמפיץ. ידוע ללקוח ומקובל עליו כי המפיץ יוכל לחשוף בפני Google את המידע האישי של משתמש הקצה כנדרש בגבולות הסביר, כדי שהמפיץ יוכל לטפל בבעיות תמיכה שהלקוח יעביר אליו או דרכו להמשך טיפול.
  • 15. שונות.
   • 15.1 הודעות. בכפוף להסכם, הודעות ללקוח חייבות להישלח לכתובת האימייל להודעות, והודעות ל-Google חייבות להישלח לכתובת legal-notices@google.com. מרגע שהודעה נשלחה היא נחשבת להודעה שהתקבלה. באחריות הלקוח לדאוג שכתובת האימייל שלו להודעות תישאר עדכנית לאורך כל התקופה.
   • 15.2 הודעות אימייל. הצדדים רשאים להשתמש בהתכתבות באימייל כדי למלא את חובתם למתן אישורים בכתב ולקבלת הסכמה מהצד השני מתוקף ההסכם הזה.
   • 15.3 המחאה. אף אחד מהצדדים לא רשאי להמחות את ההסכם בלי לקבל הסכמה בכתב מהצד השני, אלא רק לשותף עצמאי בכפוף לתנאים האלה: (א) הצד הנִמְחֶה הסכים בכתב להיות כפוף לתנאי ההסכם; (ב) הצד הממחה הודיע לצד השני בהסכם על ההמחאה. כל ניסיון אחר להעביר זכויות והתחייבויות בטל ומבוטל. אם לקוח ממחה את ההסכם לשותף עצמאי בסמכות שיפוט אחרת באופן שבו יש שינוי בישות Google שאיתה נחתם החוזה לפי ההגדרה בכתובת https://cloud.google.com/terms/google-entity: ‏(i) ההסכם הזה נמחה אוטומטית לישות Google החדשה; וגם (ii) אם החשבון לחיוב של השותף העצמאי נמצא בברזיל או ביפן, מרגע ההמחאה, התנאים וההגבלות החלים הם אלה שיש אליהם קישור למעלה, ולא ההסכם הזה.
   • 15.4 חילופי שליטה. אם באחד מהצדדים יתרחשו חילופי שליטה שאינם חלק משינויים מבניים פנימיים או מארגון מחדש (לדוגמה, עקב רכישה או מכירה של מניות, מיזוג או פעולות ארגוניות אחרות), הצד הזה ייתן הודעה בכתב לצד השני תוך 30 יום ממועד חילופי השליטה. אם הלקוח יפסיק להיות מוסד חינוכי ללא מטרות רווח או ישות אחרת ללא מטרות רווח כפי שמתואר בסעיף 3.1 (שימושים מותרים), הלקוח יודיע על כך ל-Google באופן מיידי.
   • 15.5 כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות למחדל או לעיכוב אם הדבר נובע מנסיבות שנמצאות מעבר לשליטתו, כולל פעולות שמיוחסות לכוח עליון, אסונות טבע, פיגועי טרור, מהומות או מלחמה.
   • 15.6 חוזה משנה. Google רשאית להעביר בחוזה משנה את התחייבויותיה במסגרת ההסכם, אבל היא תמשיך לשאת באחריות כלפי הלקוח לכל התחייבות שהועברה כך.
   • 15.7 ללא יחסי סוכנות. ההסכם הזה לא יוצר יחסים של סוכנות, שותפות או מיזם משותף בין הצדדים.
   • 15.8 אי-ויתור. אי-מימוש (או עיכוב במימוש) של זכות כלשהי במסגרת ההסכם הזה על ידי אחד מהצדדים, לא ייחשב לו כאילו ויתר על הזכויות האלה.
   • 15.9 הפרדת סעיפי ההסכם. אם יימצא שחלק כלשהו בהסכם הזה לא תקף, לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, שאר ההסכם יישאר בתוקף.
   • 15.10 ללא מוטבים מצד שלישי. אלא אם כן מצוין בו אחרת באופן מפורש, ההסכם לא מעניק זכויות כלשהן לכל צד שלישי שהוא.
   • 15.11 סעד מן היושר. דבר ממה שנאמר בהסכם זה לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.
   • 15.12 החוק החל. כל תביעה שנובעת מההסכם או מהשירותים או שנוגעת להם תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, להוציא את כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה, ותידון אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או בתי המשפט של המדינה במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלו.כל תביעה שנובעת מההסכם או מהשירותים או שנוגעת להם תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, להוציא את כללי ברירת הדין של מדינת קליפורניה, ותידון אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או בתי המשפט של המדינה במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב. הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלו.
   • 15.13 תיקונים. למעט המקרים שצוינו בסעיפים 1.4(ב) (שינויים: בהסכם), (ג) (שינויים: בתנאים שמפורסמים באינטרנט) או (ד) (שינויים: בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud), כל תיקון בהסכם לאחר מועד הכניסה לתוקף צריך להיעשות בכתב ולהיחתם על ידי שני הצדדים, וצריך לציין במפורש שמדובר בתיקון להסכם הזה. הבהרה: אם Google תמסור כתובת URL מעודכנת במקום כתובת URL כלשהי שצוינה בהסכם הזה, הדבר לא ייחשב תיקון או שינוי של תנאי ההסכם.
   • 15.14 המשך תוקף. הסעיפים הבאים ימשיכו להתקיים גם לאחר פקיעת תוקף או סיום של ההסכם: סעיף 2 (תנאי תשלום), סעיף 5 (זכויות קניין רוחני; הגנה על נתוני לקוח; משוב; שימוש בתכונות המותג במסגרת השירותים), סעיף 7 (מידע סודי), סעיף 8.6 (כניסה לתוקף של סיום או אי-חידוש), סעיף 11 (כתב ויתור), סעיף 12 (הגבלת חבות), סעיף 13 (שיפוי), סעיף 14.1 (התנאים החלים), סעיף 14.2 (שיתוף מידע סודי) וסעיף 15 (שונות).
   • 15.15 שלמות ההסכם. ההסכם קובע את כל התנאים שעליהם הסכימו הצדדים ומסיים ומחליף כל הסכם קודם בין הצדדים שנוגע לנושא שנדון בהסכם הזה, כולל כל גרסה קודמת של ההסכם הזה. בחתימה על ההסכם הזה אף אחד מן הצדדים לא הסתמך על הצהרה, מצג או התחייבות ולאף אחד מהצדדים לא שמורים כל זכות או סעד שמבוססים על הצהרה, מצג או התחייבות כלשהם (בין שנעשו מתוך רשלנות או בתום לב) – מלבד אלה שקבועים במפורש בהסכם הזה. התנאים שמפורסמים באינטרנט מוטמעים באמצעות אזכורים בגוף ההסכם. אחרי מועד הכניסה לתוקף, Google רשאית לספק כתובת URL חלופית במקום כל כתובת URL בהסכם הזה.
   • 15.16 סתירה בין תנאים. במקרים של סתירה בין המסמכים שמרכיבים את ההסכם תינתן למסמכים עדיפות בסדר הבא (מהקדימות הגבוהה לנמוכה): טופס ההזמנה, הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, שאר תנאי ההסכם (למעט התנאים שמפורסמים באינטרנט) והתנאים שמפורסמים באינטרנט (חוץ מהנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud).
   • 15.17 כותרות. כותרות וכיתובים שמופיעים בהסכם משמשים לצורכי הפניה בלבד ולא תהיה להם כל השפעה על פירוש ההסכם.
   • 15.18 סתירה בין שפות. אם ההסכם הזה יתורגם לשפה אחרת שאינה אנגלית, ויהיה הבדל בין הנוסח באנגלית לבין התרגום בשפה האחרת, הנוסח באנגלית הוא הקובע, אלא אם צוין אחרת במפורש בתרגום.
   • 15.19 הגדרות.
    • "חשבון" הוא פרטי הכניסה לחשבון Google של הלקוח והגישה שהוא מקבל לשירותים במסגרת הסכם זה.
    • "מוצרים נוספים" הם מוצרים, שירותים או אפליקציות ש-Google או השותפים העצמאיים שלה מציעים והם לא חלק מהשירותים, אבל עשויים להיות זמינים לשימוש בשילוב עם השירותים.
    • "תנאים למוצרים נוספים" הם התנאים המעודכנים לאותו זמן שמפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.
    • "חשבון אדמין" הוא סוג של חשבון משתמש קצה שהלקוח (או המפיץ, במקרים הרלוונטיים) רשאי להשתמש בו כדי לנהל את השירותים.
    • "מסוף Admin" הוא המסופים או מרכז הבקרה באינטרנט ש-Google מעמידה לרשות הלקוח לצורך ניהול השירותים.
    • "מנהלי מערכת" (אדמינים) הם צוות העובדים שמְמַנה הלקוח, שתפקידם לנהל את השירותים למשתמשי הקצה בשם הלקוח, ושבידיהם הגישה לנתוני הלקוח ולחשבונות של משתמשי הקצה של הלקוח. גישה כזאת כוללת את היכולת לגשת לנתונים שזמינים למשתמשי קצה ומשויכים לחשבונות של משתמשי הקצה, לעקוב אחריהם, להשתמש בהם, לשנות אותם, למנוע גישה אליהם או לחשוף אותם.
    • "פרסום" הוא פרסומות אונליין ש-Google מציגה למשתמשי הקצה, למעט פרסומות שהלקוח בוחר במפורש שיוצגו על ידי Google או כל שותף עצמאי אחר בשילוב עם השירותים במסגרת הסכם נפרד (לדוגמה, פרסומות של Google AdSense שהלקוח מטמיע באתר שהוא יצר בכלי 'Google Sites' שזמין כחלק מהשירותים).
    • "שותף עצמאי" הוא כל ישות ששולטת או נשלטת באופן ישיר או עקיף, או שנמצאת בשליטה משותפת של צד כלשהו.
    • "חיוב שנתי" הוא החיוב השנתי עבור השירותים כפי שהוגדר בטופס ההזמנה.
    • "חוקים למניעת שוחד" הם כל החוקים המסחריים והציבוריים החלים למניעת שוחד, שכוללים את החוק האמריקאי משנת 1977 בנושא שחיתות במדינות זרות (US Foreign Corrupt Practices Act of 1977) והחוק הבריטי נגד שוחד משנת 2010 (UK Bribery Act of 2010), שאוסרים על הצעה בלתי מוסרית של כל דבר בעל ערך, במישרין או בעקיפין, לכל אדם לרבות נציג רשמי של גוף ציבורי, במטרה להשיג או לשמר עסקים או להבטיח יתרון מסחרי לא ראוי אחר. נציגים רשמיים של גופים ציבוריים כוללים עובדים ממשלתיים, מועמדים לתפקיד ציבורי, בני ובנות משפחת מלוכה ועובדים של חברה בבעלות או בשליטה ממשלתית, ארגונים בינלאומיים ציבוריים ומפלגות.
    • "AUP" היא מדיניות השימוש המקובל בשירותים שהוגדרה בכתובת https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.
    • "BAA" או "הסכם שותפות עסקית" הוא תיקון להסכם זה שמסדיר את הטיפול במידע רפואי מוגן (PHI) (לפי ההגדרה של HIPPA).
    • "תאריך התחלת החיוב" הוא התאריך שבו Google תתחיל לגבות עמלות עבור השירותים (אם רלוונטי).
    • "תכונות המותג" הן השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, סמלי הלוגו, שמות הדומיינים ומאפיינים מובהקים אחרים של המותגים של כל צד, בהתאמה, כפי שכל צד מבטיח לעצמו מעת לעת.
    • "הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud" הוא התנאים המעודכנים לאותו זמן שמתארים את החובות לגבי עיבוד הנתונים ואבטחה שלהם ביחס לנתוני הלקוח, כפי שמפורט בכתובת https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.
    • "מידע סודי" הוא מידע שאחד הצדדים (או שותף עצמאי שלו) חושף בפני הצד השני במסגרת ההסכם, ושמסומן כסודי או שבדרך כלל ייחשב למידע סודי בנסיבות כאלה. מידע סודי לא כולל מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל, מידע שנמסר לצד המקבל כחוק על ידי צד שלישי ללא התחייבויות לשמירה על סודיות או מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באשמת הצד המקבל. בכפוף למשפט הקודם, נתוני הלקוח נחשבים למידע סודי של הלקוח.
    • "שליטה" היא שליטה שגדולה מ-50 אחוזים מזכויות ההצבעה או מההון השייכים לצד מסוים.
    • "שירותי ליבה" הם "שירותי הליבה" המעודכנים לאותו זמן כפי שמתואר בסיכום השירותים, למעט כל הצעה של צד שלישי.
    • "נתוני לקוח" הם נתונים שנשלחים, מאוחסנים או מתקבלים על ידי הלקוח או משתמשי הקצה שלו דרך השירותים.
    • "כתובת אימייל בדומיין" היא כתובת האימייל שהלקוח ציין בשדה 'שם הדומיין' ושתשמש לכל עניין שקשור בשירותים.
    • "שם הדומיין" הוא השם של הדומיין שרשום בטופס ההזמנה או בהזמנה דרך מפיץ ואמור לשמש עבור השירותים.
    • "משתמשי קצה" הם האנשים הפרטיים שהלקוח מאשר להם להשתמש בשירותים ומנוהלים על ידי מנהל מערכת. הבהרה – משתמשי קצה יכולים לכלול את העובדים של השותפים העצמאים של הלקוח וצדדים שלישיים אחרים.
    • "חשבון משתמש קצה" הוא חשבון באירוח של Google שהלקוח יצר באמצעות השירותים כדי שמשתמש הקצה יוכל להשתמש בשירותים.
    • "חוקי הפיקוח על הייצוא" הם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא ייצוא רגיל וייצוא מחדש, כולל: (א) תקנות ניהול הייצוא ("EAR") שמנוהלות על ידי משרד המסחר של ארצות הברית; (ב) סנקציות מסחריות וכלכליות שמנוהלות על ידי המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC) במשרד האוצר של ארצות הברית; ו-(ג) תקנות הסחר הבינלאומי בנשק ("ITAR") שמנוהלות על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית.
    • "עמלות" הן: (א) סכום המכפלות של כל אחד מהשירותים שהלקוח השתמש בהם או הזמין אותם, במחיר של אותו שירות (אם רלוונטי), או (ב) העמלות החלות עבור TSS בתוספת המיסים הרלוונטיים.
    • "מרכז העזרה" הוא מרכז העזרה של Google שאפשר לגשת אליו בכתובת https://www.google.com/support/‎.
    • "פעילויות בסיכון גבוה" הן פעילויות שבהן שימוש בשירותים או תקלה בשירותים עלולים להוביל למוות, לפציעה או לנזק לסביבה או לרכוש (למשל יצירה או הפעלה של מתקנים גרעיניים, בקרת תנועה אווירית, מערכות תומכות חיים או נשק).
    • "HIPAA" הוא חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות משנת 1996, כולל השינויים שחלים בו מעת לעת, וכל התקנות שנובעות ממנו.
    • "כולל" משמעו "כולל, בין היתר".
    • "חבויות משופות" הן כל (i) סכום פשרה שאושר על ידי הצד המשפה; (ii) פיצויים ועלויות שנפסקו על ידי סמכות שיפוט מוסמכת לצד המשופה.
    • "זכויות קניין רוחני" הן כל הזכויות לפטנטים, זכויות היוצרים, הזכויות לסימנים מסחריים, הזכויות על סודות מסחריים (אם יש), על עיצוב, על מסדי נתונים, על שם דומיין, הזכויות המוסריות וכל סוג אחר של זכויות קניין רוחני (רשום או לא רשום) בכל מקום בעולם.
    • "הליך משפטי" הוא בקשה לחשיפת נתונים על פי חוק, תקנה ממשלתית, צו בית משפט, הזמנה לדין או צו אחר של כל רשות משפטית חוקית אחרת, הליך משפטי או כל הליך דומה.
    • "חבות" היא כל חבות, במסגרת חוזה, נזק (לרבות רשלנות), או כל חבות אחרת, שניתן לחזות אותה מראש או שראוי להביא אותה בחשבון.
    • "חיוב חודשי" הוא החיוב החודשי עבור השירותים כפי שהוגדר בטופס ההזמנה.
    • "כתובת אימייל להודעות" היא כתובת או כתובות האימייל שהלקוח ציין במסוף Admin.
    • "טופס הזמנה" הוא טופס ההזמנה שהלקוח הוציא לפועל או ההזמנה שהלקוח ביצע דרך אתר של Google, ובכל מקרה, מצוינים בו השירותים ש-Google תספק ללקוח במסגרת ההסכם.
    • "תקופת ההסכם" היא תקופת הזמן שמתחילה בתאריך ההתחלה או בתאריך החידוש של השירותים (מי מהשניים שרלוונטי) ונמשכת לפרק הזמן הרשום בטופס ההזמנה, אלא אם מסיימים אותה בכפוף לתנאי ההסכם. אם אין טופס הזמנה שרלוונטי לשירותים, תקופת ההסכם הראשונית היא התקופה שמתחילה במועד הכניסה לתוקף ונמשכת 12 חודשים.
    • "שירותים אחרים" הם "השירותים האחרים" המעודכנים לאותו זמן כפי שמתואר בסיכום השירותים, למעט כל הצעה של צד שלישי.
    • "מחירים" הם המחירים המעודכנים לאותה תקופה עבור השירותים שמתוארים בכתובת https://workspace.google.com/pricing.html (מוטמעים בהסכם באזכור זה), אלא אם הוסכם אחרת בנספח או בטופס ההזמנה. המחירים לא כוללים מיסים.
    • "מפיץ", אם רלוונטי, הוא מפיץ צד שלישי שאינו שותף, שמורשה למכור או לספק את השירותים ללקוח.
    • "הסכם עם המפיץ", אם רלוונטי, הוא ההסכם הנפרד בין הלקוח לבין המפיץ לגבי השירותים. ההסכם עם המפיץ הוא הסכם עצמאי שלא כלול בהסכם הזה.
    • "עמלות מפיץ" הן העמלות (אם יש) על שירותים שהלקוח משתמש בהם או הזמין אותם, כפי שהוסכם בהסכם עם המפיץ בתוספת כל המיסים החלים.
    • "הזמנה דרך מפיץ" היא טופס הזמנה, אם ישנו, (כולל טופס הזמנה לחידוש) שהמפיץ מנפיק, והלקוח והמפיץ מוציאים לפועל, ושמגדיר את השירותים שהלקוח מזמין מהמפיץ.
    • "תנאים ספציפיים לשירות" הם התנאים הספציפיים המעודכנים לאותו זמן לשירות אחד או יותר שמפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/‎.
    • "שירותים" הם שירותי הליבה ושירותים אחרים שכלולים בגרסת Google Workspace for Education של השירותים שרלוונטית לאותו זמן.
    • "תאריך התחלת השירותים" הוא התאריך שרשום בטופס ההזמנה, או אם לא צוין בטופס ההזמנה, תאריך מאוחר יותר שהחל ממנו Google מספקת ללקוח את השירותים.
    • "סיכום שירותים" הוא התיאור העדכני לאותו זמן ומפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/user_features.html.
    • "הסכם רמת שירות" הוא הסכם או הסכמי רמת שירות (SLA) המעודכנים לאותו זמן בכתובת https://workspace.google.com/terms/sla.html.
    • "להשעות" או "השעיה" פירושם השבתת הגישה לשירותים או לרכיבים של השירותים או השבתת יכולת השימוש בהם.
    • "מיסים" הם כל המיסים שהממשלה מטילה, מלבד אלה שמבוססים על ההכנסות נטו, השווי נטו, ערך הנכסים, ערך הרכוש או ההעסקה של Google.
    • "תקופת ההסכם", משמעותה הוגדרה בסעיף 8.1 (תקופת ההסכם) בהסכם זה.
    • "הליך משפטי של צד שלישי" הוא כל הליך משפטי רשמי שמוגש לבית משפט או לבית-דין ממשלתי (לרבות הליך ערעור) על ידי צד שלישי נטול שיוך.
    • "הצעות של צד שלישי" הן שירותים, תוכנות, מוצרים והצעות אחרות של צד שלישי שאינם משולבים בשירותים שבהסכם.
    • "הנחיות לגבי סימנים מסחריים" הן ההנחיות המעודכנות לאותו זמן לשימוש של צד שלישי בתכונות המותג של Google כפי שמתואר בכתובת https://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • "TSS" הם שירותי התמיכה הטכנית של Google שבתוקף באותו זמן.
    • "הנחיות ל-TSS" הן ההנחיות לשירותי התמיכה הטכנית של Google שבתוקף באותו זמן עבור השירותים ומפורטות בכתובת https://workspace.google.com/terms/tssg.html.
    • "התנאים שפורסמו באינטרנט" הם כינוי כולל למדיניות השימוש המקובל, לנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, לתנאים הספציפיים לשירות, להסכם רמת השירות ולהנחיות ל-TSS.
  • 16. תנאים ספציפיים לאזור. הלקוח מסכים לתיקונים להסכם שמצוינים בהמשך אם הכתובת לחיוב של הלקוח נמצאת באזור הרלוונטי כפי שמתואר בהמשך:
   • אסיה-פסיפיק – כל האזורים
    • סעיף 2.3 (מיסים) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.3 מיסים. Google תפרט את כל המיסים המחויבים בחשבוניות. אם יש לנכות מיסים מתשלום כלשהו ל-Google, הלקוח יגדיל את סכום התשלום ל-Google כך שסכום הנטו ש-Google תקבל יהיה שווה לסכום בחשבונית ללא ניכוי המיסים.
    • ההגדרה של "מיסים" בסעיף 15.19 (הגדרות) תוחלף בהגדרה הזאת:
    • 15.19 הגדרות.
    • "מיסים" הם כל המיסים שהממשלה מטילה לפי הדין החל שקשור לעיבוד ולביצועים של השירותים, לרבות, אך לא רק, כל המכסים, תשלומי המכס וכל מס ישיר או עקיף, לרבות כל קנס או ריבית, מלבד מיסים על בסיס הרווח של Google.
   • אסיה-פסיפיק (כל האזורים חוץ מאוסטרליה, הודו, יפן, ניו-זילנד וסינגפור) ואמריקה הלטינית (כל האזורים חוץ מברזיל)
    • סעיף 15.12 (החוק החל) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל; בוררות.
     • (א) כל התביעות שנובעות מההסכם הזה או מתייחסות אליו או למוצרים או לשירותים של Google שקשורים אליו (כולל מחלוקות באשר לפרשנות או לאופן היישום של ההסכם הזה) ("מחלוקת" או "ערעור") יוכרעו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי המשפט הבינלאומי הפרטי (conflict of laws rules) של מדינת קליפורניה.
     • (ב) הצדדים ישתדלו בתום לב ליישב כל מחלוקת ביניהם תוך 30 יום מהיום שעלה הערעור. אם הערעור לא יוכרע תוך 30 יום, יש להכריע אותו בבוררות של המרכז הבינלאומי להכרעת ערעורים (International Centre for Dispute Resolution) של איגוד הבוררות האמריקאי (American Arbitration Association), בהתאם לחוקי ההליך המסחרי המזורז (Expedited Commercial Rules) התקפים בתאריך של ההסכם הזה ("החוקים").
     • (ג) הצדדים יבחרו במשותף בורר אחד. הליך הבוררות יערך באנגלית במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב.
     • (ד) כל צד רשאי לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת כדי לקבל סעד על פי צו לצורך הגנה על זכויותיו בהמתנה להכרעה של הליך הבוררות. הבורר רשאי להורות על מתן סעד מן היושר או סעד על פי צו התואם לסעדים ולהגבלות בהסכם הזה.
     • (ה) בכפוף לדרישות הסודיות בתת-סעיף (ז), כל אחד מהצדדים רשאי לעתור לכל סמכות חוקית להנפקת כל צו שנחוץ להגנה על הזכויות או הנכסים של אותו צד; העתירה לא תיחשב הפרה או ויתור על הסעיף הזה בדבר החוק החל ובוררות, ולא תשפיע על סמכויות הבורר, לרבות הסמכות לבקר את החלטת השיפוט. הצדדים מציינים שבתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה, ארה"ב מוסמכים להעניק כל צו מתוקף תת-סעיף 15.12 (ה) שכאן.
     • (ו) פסיקת הבורר תהיה סופית ומחייבת לשני הצדדים, וניתן להציג אותה לכל בית משפט בעל סמכות כדי שיוציא אותה לפועל, לרבות כל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט על כל אחד מהצדדים או כל אחד מהנכסים שלהם.
     • (ז) כל הליך בוררות שנערך בהתאם לסעיף 15.12 (החוק החל; בוררות) ייחשב מידע סודי מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), לרבות: (i) עצם קיומו, (ii) כל מידע שנחשף במהלכו, וגם (iii) כל תקשורת בעל-פה או מסמך שקשורים להליך הבוררות. נוסף על זכויות החשיפה מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), הצדדים רשאים לחשוף את המידע שמתואר בתת-סעיף 15.12 (ז) לבית משפט בעל סמכות כפי שיידרש כדי להגיש כל צו מתוקף תת-סעיף 15.12 (ה), או להוציא לפועל כל החלטה של הבורר, אבל הצדדים חייבים לבקש שההליכים המשפטיים האלה ייערכו בדלתיים סגורות (באופן פרטי).
     • (ח) הצדדים ישלמו את עמלות הבורר, את העמלות וההוצאות של המומחים הממונים של הבורר ואת ההוצאות המנהליות של מרכז הבוררות בהתאם לחוקים. בהחלטה הסופית של הבורר, הוא יקבע מהן המחויבויות של הצד המפסיד לפצות את הצד המנצח על הסכום שהצד המנצח שילם מראש על העמלות.
     • (ט) כל צד יישא בעמלות ובהוצאות של עורכי הדין והמומחים שלו, בלי קשר להחלטה הסופית של הבורר בנוגע למחלוקת.
   • אסיה-פסיפיק – הודו
    • ‏Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎ ‏(‘GAP’) מינתה את ‏Google India Private Limited למפיצה שאינה בלעדית של השירותים (שמוגדרים בהמשך) בהודו. למען הסר ספק, אף על פי שבהסכם מתייחסים לשני הצדדים בתור 'Google', מובהר בזאת שבכל מקום שבו תנאי ההסכם מתייחסים ל-Google בנושא מכירות, או זכויות וחובות שנוגעות למכירות (כולל כל תנאי לגבי מתן חשבוניות עבור מכירה של שירותים, מסגרת אשראי, סיום הסכם זה וכו'), המשמעות של 'Google' תהיה Google India Private Limited. בכל מקום שבו תנאי ההסכם מתייחסים ל-'Google' בתור ספקית של השירותים או הזכויות והחובות שנוגעות לשירותים, המשמעות תהיה 'GAP'.
    • Google India Private Limited רשאית להוציא לפועל טופסי הזמנה שכוללים הפניות להסכם, אבל טופס ההזמנה ישמש חוזה נפרד בין Google India Private Limited ללקוח, וישלב באמצעות הפניות את כל התנאים של ההסכם הזה. אף על פי ש-Google India Private Limited רוכשת את השירותים מ-GAP להפצה ללקוח, GAP תעמוד בהתחייבותה הכוללת לספק את השירותים האלה בכפוף להסכם, ולכן לא תהיה ל-Google India Private Limited כל מחויבות שקשורה לביצוע השירותים.
    • סעיף 2 (תנאי תשלום) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2. תנאי תשלום.
    • 2.1 מדידת השימוש ואפשרויות חיוב. כלי המדידה של Google ישמשו כדי לקבוע את היקף השימוש של הלקוח בשירותים, וכל קביעה כזאת של Google למטרת חישוב העמלות היא סופית. הלקוח יוכל לבחור אחת מתוך אפשרויות החיוב שמופיעות למטה או מתוך אפשרויות אחרות ש-Google מציעה כשהלקוח מזמין את השירותים.
     • (א) תוכנית גמישה. אם הלקוח יבחר באפשרות הזאת, הוא לא יהיה מחויב לרכוש את השירותים לתקופה מוגדרת מראש, אלא ישלם עמלות על בסיס שימוש יומי בשירותים, והחיוב יתבצע מדי חודש עבור החודש הקודם. לצורך חישוב העמלות, כל חלק מיום שנעשה בו שימוש בשירותים יעוגל כלפי מעלה ויחושב בתור יום מלא של שימוש בשירותים.
     • (ב) תוכנית שנתית/לתקופה מוגדרת מראש. אם הלקוח יבחר באפשרות הזו, הוא יחויב לרכוש את השירותים למשך תקופה של שנה או יותר (לפי בחירת הלקוח). Google תחייב את הלקוח לפי התנאים שצמודים לבחירות שסימן בטופס ההזמנה.
    • Google רשאית לשנות את אפשרויות החיוב שהיא מציעה (כולל להגביל אחת מאפשרויות החיוב או להפסיק להציע אותה) לאחר מתן הודעה ללקוח 30 יום מראש. כל שינוי כזה ייכנס לתוקף בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח. ייתכן שאפשרויות חיוב מסוימות לא יהיו זמינות לכל הלקוחות. הלקוח יכול לשלם על השירותים באמצעות אפשרויות התשלום שמפורטות בסעיף 2.2 (תשלום) למטה.
    • 2.2 תשלום. את כל התשלומים יש להעביר במטבע שמצוין בטופס ההזמנה או בחשבונית.
     • (א) כרטיס אשראי או כרטיס חיוב. כשהלקוח משלם בכרטיס אשראי, בכרטיס חיוב או באמצעי תשלום אחר שלא דורש חשבונית, מועד הפירעון של התשלומים יחול בסוף החודש שבמהלכו הלקוח קיבל את השירותים. כשמדובר בשימוש בכרטיסי אשראי או בכרטיסי חיוב, במקרים הרלוונטיים: (i) במועד הפירעון, ‏Google תנפיק חיוב אלקטרוני של העמלות הרלוונטיות; ו-(ii) העמלות האלה ייחשבו כתשלומים בפיגור 60 יום לאחר סוף החודש שבמהלכו הלקוח קיבל את השירותים.
     • (ב) חשבוניות. תשלומים שהופקה עליהם חשבונית יש לשלם 60 יום מתאריך הנפקת החשבונית (אלא אם מצוין אחרת בטופס ההזמנה). אחרי התקופה הזו הם ייחשבו לתשלומים בפיגור.
     • (ג) אמצעי תשלום אחרים. הלקוח רשאי לשנות את אמצעי התשלום שלו לכל אמצעי תשלום אחר ש-Google מאפשרת במסוף Admin, בכפוף לכך שהלקוח מביע הסכמה לכל תנאי נוסף שרלוונטי לאמצעי התשלום.
     • (ד) פרטי תשלום. בתשלומים שמבוצעים בהעברה בנקאית יש לציין את פרטי חשבון הבנק ש-Google סיפקה.
    • 2.3 מיסים.
     • (א) ביחס לשירותים, הלקוח מסכים לשלם ל-Google את העמלות שמצוינות למעלה, וגם את המיסים החלים. אם Google תחויב לגבות או לשלם מיסים, הלקוח יחויב במיסים אלא אם הוא יספק ל-Google אישור חוקי ותקף לפטור ממס שניתן לו מרשות המיסוי הרלוונטית.
     • (ב) אם נדרש בדין החל, הלקוח יספק ל-Google מידע מזהה רלוונטי לצורכי מס (מספר מס סחורות ושירותים מזהה (GSTIN), מיקום שבו הלקוח יקבל את השירותים, סטטוס מס וכו') ש-Google רשאית לדרוש כדי לוודא שהיא עומדת בדרישות של תקנות המס החלות בהודו. הלקוח מאשר שכל הפרטים שסופקו, כגון GSTIN, המיקום שבו הלקוח יקבל את השירותים, סטטוס המס וכו', הם נכונים. הכתובת וה-GSTIN שסופקו הם של המיקום שבו הלקוח יקבל את השירותים. הלקוח אחראי לשלם (או לפצות את Google עבור) כל מס, ריבית, חוב או קנס שנובעים מהצהרה שגויה של הלקוח.
     • (ג) אם הלקוח נדרש על פי חוק לנכות כל סכום שהוא לטובת מס הכנסה מהתשלומים ל-Google, הוא חייב לספק ל-Google בהקדם האפשרי אישור ניכוי מס במקור (WHT) או מסמכים מתאימים אחרים שיתמכו בניכוי הזה, בהתאם לחוקי המס החלים.
    • 2.4 ערעור על תשלום. כל ערעור על תשלומים יוגש לפני המועד שנקבע לתשלום. אם יוסכם בין הצדדים ש-Google אחראית לאי-דיוקים מסוימים בחיוב, Google לא תנפיק חשבונית מתוקנת, אלא תנפיק במקום זאת תעודת זיכוי שבה יצוין הסכום השגוי שהופיע בחשבונית הרלוונטית. אם טרם התקבל תשלום עבור חשבונית שהוגש ערעור לגביה, Google תממש בחשבונית את סכום תעודת הזיכוי, והלקוח יהיה אחראי לשלם את הסכום נטו לתשלום שמופיע בחשבונית. שום דבר מהאמור בהסכם לא יחייב את Google לתת זיכוי לצד כלשהו.
    • 2.5 תשלומים בפיגור; השעיה. תשלומים באיחור יכולים לצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו (או בשיעור הגבוה ביותר שמותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר). הלקוח יישא באחריות לכל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טרחה של עורך דין) שייגרמו ל-Google במסגרת הגבייה של סכומים בפיגור. יתרה על כך, אם מועד פירעון התשלום של הלקוח בעד השירותים עבר, Google רשאית להשעות את השירותים באמצעות Google.
    • 2.6 לא נדרש מספר הזמנת רכש. הלקוח מחויב לשלם את כל העמלות הרלוונטיות בלי לדרוש מ-Google לספק מספר הזמנת רכש בחשבונית של Google (או בדרך אחרת).
    • 2.7 עדכון המחירים. Google רשאית לשנות את המחירים שלה בכל שלב, אלא אם הוסכם במפורש אחרת בנספח או בטופס ההזמנה. Google תיידע את הלקוח לפחות 30 יום מראש על כל שינוי. המחיר ללקוח ישתנה בתחילת תקופת ההסכם הבאה של הלקוח, לאחר תום התקופה של 30 הימים.
    • סעיף 15.12 (החוק החל בארה"ב) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל. כל תביעה שנובעת מההסכם הזה תהיה כפופה לחוקים של הודו. במקרים של מחלוקות, בתי המשפט בניו דלהי יהיו בעלי סמכות השיפוט. על אף האמור לעיל, הלקוח יכול ויגיש כל תביעה ביחס ל-Google במסגרת ההסכם כנגד ‏Google India Private Limited.
    • ההגדרה של "מיסים" בסעיף 15.19 (הגדרות) תוחלף בהגדרה הזאת:
    • 15.19 הגדרות.
    • "מיסים" הם כל המיסים הרלוונטיים בהתאם לדין החל, כולל, בין היתר, מכסים, או מיסים (שאינם מס הכנסה), לרבות מיסים עקיפים כגון מס סחורות ושירותים (GST) או מיסים שקשורים לרכישה של השירותים.
   • אסיה-פסיפיק – אינדונזיה
    • נוסף סעיף חדש – 8.8:
    • 8.8 ויתור על סיום. הצדדים מסכימים לוותר על כל התנאים מתוקף כל דין חל במידה שנדרשים החלטה או צו בית משפט כדי לבטל את ההסכם הזה.
    • אפשר לגשת לגרסה באינדונזית של ההסכם כאן וסעיף 15.18 (סתירה בין שפות) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.18 סתירה בין שפות. ההסכם נערך בשפות אינדונזית ואנגלית. שתי הגרסאות אותנטיות במידה שווה. במקרה של חוסר אחידות או הבדל בפרשנות בין הגרסה באינדונזית והגרסה באנגלית, הצדדים מסכימים לתקן את הגרסה באינדונזית כך שהחלק הרלוונטי בגרסה באינדונזית יהיה תואם לחלק הרלוונטי בגרסה באנגלית.
   • אירופה, המזרח התיכון ואפריקה – כל האזורים
    • סעיף 2.2 (תשלומים) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.2 תשלום. הלקוח ישלם את כל העמלות במטבע שצוין בחשבונית. יש לשלם את כל העמלות תוך 30 יום מתאריך החשבונית. Google לא מחויבת לספק כמה חשבוניות. בתשלומים בהעברה בנקאית יש לציין את פרטי חשבון הבנק ש-Google סיפקה. אם לקוח חתם על ההסכם עם Google Commerce Limited‏, Google רשאית לגבות תשלומים דרך Google Payment Limited – חברה שרשומה באנגליה ובוויילס ומשרדיה נמצאים בכתובת Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom.
   • אירופה, המזרח התיכון ואפריקה – האזור הכלכלי האירופי, בריטניה ושוויץ
    • סעיף 15.19 (הגדרות) משתנה לסעיף 15.20 (הגדרות).
    • נוסף סעיף חדש – 15.19:
    • 15.19 כתב ויתור במסגרת EECC.
     • (א) למטרות הסעיף 15.19 (כתב ויתור במסגרת EECC), המשמעות של המונחים 'ישות עסקית קטנה', 'עסק קטן' ו'מוסד ללא כוונת רווח' היא המשמעות שמצוינת ב-EECC. "EECC" הוא תקנון התקשורת האלקטרונית האירופאי (European Electronic Communications Code) (שהוקם על פי דירקטיבה 2018/1972 (האיחוד האירופי) של המועצה והפרלמנט האירופי ביום 11 בדצמבר 2018).
     • (ב) הצדדים מאשרים שמתוקף ה-EECC:‏ (i) זכויות מסוימות חלות על ישויות עסקיות קטנות, על עסקים קטנים ועל מוסדות ללא כוונת רווח, ו-(ii) לקוחות שכלולים בקטגוריות שמצוינות ב-(i) יכולים להסכים במפורש לוותר על זכויות מסוימות.
     • (ג) אם הלקוח הוא ישות עסקית קטנה, עסק קטן או מוסד ללא כוונת רווח, הלקוח מסכים לוותר על כל הזכויות שייתכן שמגיעות לו מתוקף:
      • (i) סעיף (1)102 ב-EECC, שמאפשר ללקוח לקבל מידע ספציפי טרום-חוזי;
      • (ii) סעיף (3)102 ב-EECC שמאפשר ללקוח לקבל סיכום של החוזה;
      • (iii) סעיף (1)105 ב-EECC, שמגביל את משך החוזה המקסימלי ל-24 חודשים לשירותים מסוימים; וגם
      • (iv) סעיף (1)107 ב-EECC, שמרחיב זכויות אחרות ב-EECC (לרבות הסעיפים (3)102 ו-(1)105 כמתואר לעיל) לכל השירותים שמסופקים במסגרת הסכם Google Workspace אחד.
   • אירופה, המזרח התיכון ואפריקה – איחוד האמירויות הערביות, אלג'יריה, בחריין, הרשות הפלסטינית, ירדן, ישראל, כוויית, לבנון, לוב, מאוריטניה, מצרים, מרוקו, עומאן, קטאר, תוניסיה ותימן
    • נוסף סעיף חדש – 8.8:
    • 8.8 ללא דרישה לצו בית משפט. שני הצדדים מאשרים ומסכימים שלא נדרש צו בית משפט כדי שסיום ההסכם או כל שינוי בו ייכנס לתוקף, או כדי לתת תוקף לכל סעיף אחר בהסכם.
    • סעיף 15.12 (החוק החל) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל; בוררות.
     • (א) כל התביעות שנובעות מההסכם הזה או מתייחסות אליו או למוצרים או לשירותים של Google שקשורים אליו (כולל מחלוקות באשר לפרשנות או לאופן היישום של ההסכם הזה) ("מחלוקת" או "ערעור") יוכרעו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי המשפט הבינלאומי הפרטי (conflict of laws rules) של מדינת קליפורניה.
     • (ב) הצדדים ישתדלו בתום לב ליישב כל מחלוקת ביניהם תוך 30 יום מהיום שעלה הערעור. אם הערעור לא יוכרע תוך 30 יום, יש להכריע אותו בהליך בוררות, בכפוף לחוקי הבוררות של בית המשפט של לונדון לבוררות בינלאומית (London Court of International Arbitration‏, LCIA) ("חוקים"), שהחוקים בו נחשבים לחלק מההסכם הזה באמצעות ההפניה אליהם בסעיף הזה.
     • (ג) הצדדים יבחרו במשותף בורר אחד. הבוררות תבוצע באנגלית, והמקום והמושב החוקי של הבוררות יהיו המרכז הפיננסי הבינלאומי בדובאי (Dubai International Financial Center, DIFC), איחוד האמירויות הערביות.
     • (ד) כל צד רשאי לעתור לכל סמכות חוקית מוסמכת כדי לקבל סעד על פי צו לצורך הגנה על זכויותיו בהמתנה להכרעה של הליך הבוררות. הבורר רשאי להורות על מתן סעד מן היושר או סעד על פי צו התואם לסעדים ולהגבלות בהסכם הזה.
     • (ה) פסיקת הבורר תהיה סופית ומחייבת לשני הצדדים, וניתן להציג אותה לכל בית משפט בעל סמכות כדי שיוציא אותה לפועל, לרבות כל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט על כל אחד מהצדדים או כל אחד מהנכסים שלהם.
     • (ו) כל הליך בוררות שנערך בהתאם לסעיף 15.12 (החוק החל; בוררות) ייחשב מידע סודי מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), כולל: (i) עצם קיומו, (ii) כל מידע שנחשף במהלכו, וגם (iii) כל תקשורת בעל-פה או מסמך שקשורים להליך הבוררות. נוסף על זכויות החשיפה מתוקף סעיף 7 (מידע סודי), הצדדים רשאים לחשוף את המידע שמתואר בתת-סעיף זה, 15.12(ו), לבית משפט בעל סמכות כפי שיידרש כדי להוציא לפועל כל החלטה של הבורר, אבל הצדדים חייבים לבקש שההליכים המשפטיים האלה ייערכו בדלתיים סגורות (באופן פרטי).
     • (ז) הצדדים ישלמו את עמלות הבורר, את העמלות וההוצאות של המומחים הממונים של הבורר ואת ההוצאות המנהליות של מרכז הבוררות בהתאם לחוקים. בהחלטה הסופית של הבורר, הוא יקבע מהן המחויבויות של הצד המפסיד לפצות את הצד המנצח על הסכום שהצד המנצח שילם מראש על העמלות.
     • (ח) כל צד יישא בעמלות ובהוצאות של עורכי הדין והמומחים שלו, בלי קשר להחלטה הסופית של הבורר בנוגע לערעור.
   • צפון אמריקה – ארצות הברית ואמריקה הלטינית (כל האזורים חוץ מברזיל)
    • נוסף סעיף חדש – 3.10:
    • 3.10 COPPA והסכמת הורה. אם הלקוח מאפשר למשתמשי קצה מתחת לגיל 13 להשתמש בשירותים, הלקוח מסכים שהאיסוף של מידע אישי ממשתמשי הקצה בגילים האלה והשימוש בו במסגרת השירותים יעמדו בכל הדרישות של Children's Online Privacy Protection Act (חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט ‎(COPPA)‎), שמפורטות בהודעת הפרטיות של Google Workspace for Education (אם COPPA חל בסמכות השיפוט של הלקוח).
    • נוסף סעיף חדש – 7.3:
    • 7.3 FERPA (החוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה). הצדדים מסכימים (א) שנתוני הלקוח עשויים להכיל פרטים אישיים מזהים מתוך רשומות של מוסד חינוכי שכפופות לחוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (FERPA) ("רשומות FERPA"); ו-(ב) שבמידה שנתוני הלקוח מכילים רשומות FERPA, ‏Google תיחשב ל"גורם רשמי של מוסד חינוכי" (כפי שמונח זה משמש ב-FERPA ובתקנותיו בדבר יישום) ותציית ל-FERPA. "FERPA" הוא החוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (20 U.S.C. 1232g) וכן תקנות החוק לזכויות חינוך ופרטיות במשפחה (34 CFR חלק 99), כולל התיקונים והשינויים שחלים בהם מעת לעת.
    • סעיף 15.19 (הגדרות) משתנה לסעיף 15.20 (הגדרות).
    • נוסף סעיף חדש – 15.19:
    • 15.19 פיתוח שירותים. השירותים פותחו אך ורק בהוצאה פרטית והם תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד רלוונטי במסגרת המשמעות של הדין החל בתקינת הרכש הפדרלית והשלמות הרשות.
   • רלוונטי למוסדות חינוך ציבוריים בלבד: צפון אמריקה – ארצות הברית ואמריקה הלטינית (כל האזורים חוץ מברזיל)
    • סעיף 2.5 (תשלומים בפיגור; השעיה) יוחלף בניסוח הזה:
    • 2.5 תשלומים בפיגור; השעיה. תשלומים באיחור יכולים לצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש (או בשיעור הגבוה ביותר שמותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר) החל מ-30 יום ממועד הפירעון של התשלום עד לתשלום הסכום במלואו. יתרה על כך, אם הלקוח מאחר בתשלום בעבור השירותים ומועד פירעון התשלום עבר, Google רשאית להשעות את השירותים או לסיים את ההסכם עקב הפרת ההסכם לפי סעיף 8.3 (סיום ההתקשרות עקב הפרת ההסכם).
    • סעיף 13.2 (התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח) יוחלף בניסוח הזה:
    • 13.2 התחייבויות לשיפוי מצד הלקוח. אם עקב פגיעה של הלקוח בקניין רוחני של צד שלישי נגרם ל-Google נזק או שצד שלישי פתח נגדה בהליך משפטי, Google תפנה לסעדים שזמינים מתוקף החוק החל הפדרלי, המדינתי, המקומי או אחר.
    • סעיף 15.12 (החוק החל) יוחלף בניסוח הזה:
    • 15.12 החוק החל. אם הלקוח הוא ישות ממשלתית של עיר, מחוז או מדינה בארה"ב, לא יהיה בהסכם דיון בנוגע לחוק החל ומקום השיפוט.

גרסאות קודמות

19 באפריל 2023

14 במרץ 2023

6 בפברואר 2023

7 בנובמבר 2022

20 בספטמבר 2022

20 בספטמבר 2021

1 באפריל 2021

17 בפברואר 2021

הודו (17 בפברואר 2021)

אמריקה (6 באוקטובר 2020)

אסיה-פסיפיק (APAC)‏ (6 באוקטובר 2020)

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)‏ (6 באוקטובר 2020)