Overeenkomst voor het Google Workspace Referral Program

Deze Overeenkomst voor het Google Workspace Referral Program ('Overeenkomst') wordt aangegaan door Google Ireland Limited ('GIL') en Google Commerce Limited ('GCL'), beide kantoor houdende te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (samen 'Google' genoemd), en het individu of de entiteit die met deze Overeenkomst instemt ('Deelnemer'). Deze Overeenkomst is van toepassing op de deelname van de Deelnemer aan het Google Cloud Referral Program zoals hierin beschreven (het 'Programma'). Als u akkoord gaat namens de Deelnemer, verklaart en garandeert u dat u: (a) wettelijk bevoegd bent de Deelnemer aan deze Overeenkomst te binden, (b) de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en (c) met deze voorwaarden akkoord gaat namens de Deelnemer. Als u niet wettelijk bevoegd bent de Deelnemer aan deze Overeenkomst te binden, klik dan hieronder niet op de knop 'Verzenden'. Deze Overeenkomst tussen de Deelnemer en Google is van kracht vanaf de datum waarop de Deelnemer deze Overeenkomst elektronisch accepteert (de 'Ingangsdatum').

1. Definities

'Contractjaar' betekent een periode van één jaar die begint op de Ingangsdatum of de relevante verjaring van de Ingangsdatum (welke daarvan van toepassing is).

'Aangepaste URL' betekent de unieke URL of Domains Widget die wordt gebruikt door de Deelnemer om Geschikte verwijzingen te verbinden die worden geleverd door de Deelnemer vanuit het Programma-account van de Deelnemer.

De 'Domains Widget' is een insluitbare JavaScript-widget waarmee gebruikers domeinnamen kunnen registreren en de Services op de website van een Deelnemer kunnen aanschaffen. Het gebruik hiervan valt onder de Algemene voorwaarden van Google Domains Widget.

'Geschikte verwijzing' betekent een nieuwe klantenlead voor de Services die (a) kan leiden tot online aanschaf van de Services rechtstreeks bij GIL of GCL, en (b) geen Ongeschikte verwijzing is.

'Bonusbeoordelingsdatum' betekent de datum tijdens de Bonusbeoordelingsperiode waarop het aantal Verwezen eindgebruikers het laagst is, zoals bepaald nadat de Bonusbeoordelingsperiode is verlopen en in overeenstemming met Bepaling 13.5.

'Bonusbeoordelingsperiode' betekent de periode die begint op de vijftiende dag na de start van de Minimale aanschafperiode en eindigt als de Minimale Aanschafperiode afloopt, in overeenstemming met Bepaling 13.5.

'Incentives' betekent inwisselbare kortingsbonnen of andere incentives die door de Deelnemer worden gebruikt voor de promotie en marketing van de Services volgens deze Overeenkomst.

'Ongeschikte deelnemers' betekent door de overheid beheerde entiteiten en hun werknemers, politieke partijen en kandidaten, en vertegenwoordigers, contractanten en werknemers van Google of daarbij aangesloten bedrijven.

'Ongeschikte verwijzingen' betekent door de overheid beheerde entiteiten en hun werknemers, onderwijsinstellingen, politieke partijen en kandidaten en huidige of voormalige klanten van de Services (dit betekent klanten die nu of in het verleden de Services hebben aangeschaft rechtstreeks bij Google of bij een reseller, inclusief klanten die eerder wel konden worden gekwalificeerd als Geschikte verwijzing en die bestellingen vernieuwen die eerder wel konden worden gekwalificeerd als Geldige transactie).

'Minimale aanschafperiode' betekent de periode van negentig (90) dagen die begint op de datum waarop een Geldige transactie wordt voltooid.

'Offline overeenkomst' betekent de aanschaf van de Services die offline wordt gedaan door een Geschikte verwijzing die door de Deelnemer wordt geleverd aan Google, gevolgd door een verzoek voor een verwijzing voor een wijziging aan de huidige standaard online contractvoorwaarden voor de Services van Google of als, om welke reden dan ook, de aanschaf niet online kan worden voltooid.

'Privacybeleid' betekent het privacybeleid dat te vinden is op https://www.google.com/policies/privacy/.

'Programmarichtlijnen' betekent een reeks toepasselijke Programmavoorwaarden die beschikbaar worden gemaakt door Google via de Bronnenportal en die worden opgenomen in deze Overeenkomst.

'Verwijzingsbonussen' heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in Bepaling 12.1.

'Verwezen eindgebruiker' heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in Bepaling 12.1.

'Bronnenportal' betekent de website die door Google aan de Deelnemer wordt geboden met daarop hulpmiddelen en informatie over het Programma.

'Services' betekent de kernservices van Google Workspace Core Services die doorgaans door Google worden verkocht als Google Workspace en die verder worden beschreven op https://workspace.google.com/terms/user_features.html. De URL en/of de beschrijving van Services kunnen van tijd tot tijd door Google worden geüpdatet.

'Voorwaarde' heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in Bepaling 13.1.

'Regio' betekent de geografische regio's die op de volgende URL staan weergegeven onder 'EMEA' (of een andere URL die door Google wordt opgegeven):

https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html.

'Geldige transactie' betekent de eerste aanschaf van de Services door een Geschikte verwijzing die wordt geleverd door de Deelnemer aan Google via de Aangepaste URL van de Deelnemer die: (a) is verbonden aan een enkel domein, (b) geldig is voor minstens de Minimale aanschafperiode, (c) kan worden verbonden aan het account van de Deelnemer via de Aangepaste URL van de Deelnemer, (d) online rechtstreeks wordt gemaakt via GIL of GCL, en (e) waarvoor een factuur is verzonden die volledig is voldaan.

2. Vereisten voor Deelnemers. Als een Deelnemer in aanmerking wil komen voor deelname aan het Programma, moet deze: (a) een hoofdvestiging of woonadres hebben in de Regio, (b) een bankrekening hebben binnen de Regio, en (c) geen Ongeschikte deelnemer zijn. Voor alle duidelijkheid: Google-resellers en werknemers van Google-resellers mogen deelnemen aan het Programma, en vallen daarbij altijd onder Bepaling 14.2.

3. Promotie en Marketing voor Geschikte verwijzingen. De Deelnemer mag, in overeenstemming met deze Overeenkomst, alleen promotie en marketing uitvoeren voor de Services voor potentiële Geschikte verwijzingen met een hoofdvestiging in de Regio. De Deelnemer mag geen promotie of marketing uitvoeren voor de Services voor Ongeschikte verwijzingen.

4. Distributie van Aangepaste URL en Incentives. Google zal: (a) de Deelnemer de Aangepaste URL leveren en (b) de Deelnemer mogelijk voorzien van Incentives. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Aangepaste URL en Incentives mogen alleen worden gedistribueerd (zoals via publicatie op de website van de Deelnemer en in het marketingmateriaal voor de Services van de Deelnemer) aan potentiële Geschikte verwijzingen met een hoofdvestiging in de Regio. De Deelnemer zal de distributie van Aangepaste URL's en/of Incentives ongedaan maken voor elke persoon waarvan Google dit naar eigen goeddunken aangeeft. Het gebruik van Incentives is onderhevig aan aanvullende voorwaarden, zoals gespecificeerd door Google bij het leveren van de Incentives (de 'Voorwaarden voor Incentives'). De Deelnemer zal van toepassing zijnde Voorwaarden voor Incentives duidelijk en zichtbaar publiceren bij de distributie van Incentives.

5. Programmarichtlijnen. De Programmarichtlijnen zijn beschikbaar op https://referworkspace.app.goo.gl/program-guide-nl en via de Bronnenportal. Deze richtlijnen zijn uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst. Google kan, door de Deelnemer hiervan op de hoogte te stellen (kennisgeving per e-mail is toegestaan) de Programmarichtlijnen aanpassen en de voorwaarden over Verwijzingsbonussen, Incentives en overige relevante Programma-informatie daarin updaten. De voorwaarden van dergelijke Programmarichtlijnen worden van kracht op de datum waarop Google de Deelnemer op de hoogte stelt van de beschikbaarheid van de Programmarichtlijnen en de voorwaarden worden in deze Overeenkomst opgenomen. De Deelnemer maakt promotie voor de Services volgens de voorwaarden in de Programmarichtlijnen. Bij conflicterende voorwaarden tussen de Programmarichtlijnen en de rest van deze Overeenkomst gelden de Programmarichtlijnen.

6. Marketing.

6.1 Marketingmateriaal. Alle marketingmaterialen (inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst van e-maildistributies, indien van toepassing) moeten (a) strikt in overeenstemming zijn met de Programma-instructies die door Google via de Bronnenportal zijn verstrekt en die zijn gespecificeerd in de Programmarichtlijnen, en (b) in naleving zijn van de voorwaarden in deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot marketing, privacy en gegevensbescherming. De Deelnemer moet er zorg voor dragen dat e-maildistributie: (x) alleen wordt verzonden naar ontvangers die uitdrukkelijk hebben aangegeven e-mailmarketing te willen ontvangen van de Deelnemer over Google-producten en -services en die zich niet eerder hebben afgemeld voor communicatie van de Deelnemer, (y) ontvangers de mogelijkheid biedt zich af te melden voor toekomstige communicatie van de Deelnemer, en (z) duidelijk en zichtbaar de communicatie identificeert als promotiemateriaal en eventuele Voorwaarden voor Incentives weergeeft die van toepassing zijn op Incentives waarnaar in deze distributie wordt gerefereerd.

6.2 Geen misleidende praktijken of misleidende verklaringen. De Deelnemer zal niet: (a) deelnemen aan misleidende handelspraktijken of ongeautoriseerde, valse, misleidende of illegale verklaringen uitgeven in verband met deze Overeenkomst of met betrekking tot de Services, of (b) voordoen een verklaring of garantie te geven namens Google met betrekking tot de Services of andere goederen of services die worden geleverd door Google. De Deelnemer is niet geautoriseerd en zal zich niet voordoen, of toestaan dat iemand zich voordoet, als geautoriseerd om Google op wat voor manier te binden, en zal geen acties uitvoeren waarmee de indruk kan worden verkregen dat de Deelnemer hiertoe is geautoriseerd.

7. Wetgeving en meldingsplicht inzake anti-omkoping. De Deelnemer zal handelen conform alle toepasselijke commerciële en openbare anti-omkopingswetten ('Anti-omkopingswetten'), inclusief de Foreign Corrupt Practices Act van 1977 van de Verenigde Staten en de Bribery Act van 2010 van het Verenigd Koninkrijk, die een verbod leggen op corrupte aanbiedingen van artikelen van waarde, zowel direct als indirect, aan personen, inclusief overheidsambtenaren, om werk te verkrijgen of te behouden, of om een ander ongepast commercieel voordeel te verzekeren. 'Overheidsambtenaren' omvat overheidsmedewerkers, kandidaten voor overheidsfuncties en medewerkers van bedrijven die eigendom zijn van of worden beheerd door de overheid, openbare internationale organisaties en politieke partijen. Daarnaast zal de Deelnemer geen faciliterende betalingen doen. Dit zijn betalingen die worden ingezet om overheidsambtenaren routinefuncties uit te laten voeren die ze anders verplicht moeten uitvoeren. Als de Deelnemer op de hoogte is van verdachte, illegale of frauduleuze activiteiten in verband met deze Overeenkomst, moet de Deelnemer de verdachte of frauduleuze activiteiten binnen twee (2) werkdagen melden via https://workspace.google.com/landing/partners/referral/contact.html.

8. Beperkingen. De Deelnemer mag de naam van Google en door Google verstrekte content en services, inclusief de Aangepaste URL en de Services, niet verzenden, posten, overdragen of anderszins gebruiken met betrekking tot alles (zoals materialen en sites) dat: (a) ongevraagde commerciële bulkmails genereert of het mogelijk maakt deze te genereren, (b) de wettelijke rechten van anderen schendt of dit aanmoedigt, (c) is bedoeld voor onwettige, indringende, schendende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden, (d) obscene of pornografische content bevat. Daarnaast zal de Deelnemer het volgende niet doen en derden niet toestaan het volgende te doen: (x) de volledige en complete weergave van een Google-webpagina 'framen', minimaliseren, verwijderen of anderszins hinderen, (y) zorgen dat hyperlinks naar webpagina's op de Google-website een nieuw browservenster openen of (z) Google-webpagina's of -merkkenmerken anderszins vervormd of afgezwakt weergeven.

9. Gegevensbescherming.

9.1 Google gebruikt persoonsgegevens die door de Deelnemer worden geleverd in het kader van het Programma ('Persoonsgegevens van de Deelnemer'): (a) om het programma te beheren en (b) voor zover de Persoonsgegevens van de Deelnemer worden gebruikt in het kader van betaling van eventuele Verwijzingsbonussen volgens deze Overeenkomst, voor de boekhouding, registratie en geschillenbeslechtiging voor een periode van tien (10) jaar na de datum van betaling. Onder voorbehoud van het voorgaande is het Privacybeleid van Google van toepassing op de Persoonsgegevens van de Deelnemer.

9.2 De Deelnemer zal voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op alle persoonsgegevens die door de Deelnemer worden verkregen over Geschikte verwijzingen en zal ervoor zorgen dat de Deelnemer toestemming heeft gekregen om het volgende toe te staan: (a) de openbaarmaking van deze gegevens aan Google volgens deze Overeenkomst en (b) het gebruik van deze gegevens door Google om contact op te nemen met Geschikte verwijzingen over het voltooien van een Geldige transactie.

10. Aanpassing van de voorwaarden. Google kan, op elk moment en naar eigen goeddunken, het volgende wijzigen door schriftelijke kennisgeving (kennisgeving per e-mail is toegestaan) aan de Deelnemer: (a) de voorwaarden van het Programma, deze Overeenkomst of de Programmarichtlijnen, (b) het bedrag van of de methode voor het berekenen van Verwijzingsbonussen, (c) de vereisten voor Geschikte verwijzingen of Geldige transacties, of (d) de Aangepaste URL, Incentives en/of de Voorwaarden van Incentives. Als Google de Deelnemer op de hoogte stelt van een geüpdatete Aangepaste URL, geüpdatete Incentives en/of geüpdatete Voorwaarden van Incentives, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat hij of zij deze geüpdatete URL, Incentives of voorwaarden binnen dertig (30) dagen na melding zal gebruiken en hieronder zal vallen. Als Google de Deelnemer op de hoogte stelt van een wijziging in het bedrag van of de methode voor de berekening van de Verwijzingsbonussen of gewijzigde vereisten voor Geschikte verwijzingen of Geldige transacties (zoals door de introductie van, of wijzigingen aan, Programmarichtlijnen), zijn deze wijzigingen alleen van toepassing op Geschikte verwijzingen die zijn geleverd en Geldige transacties die zijn voltooid na de meldingsdatum (en eventuele Verwijzingsbonussen verbonden aan deze verwijzingen en transacties).

11. Merkkenmerken. Elke partij bezit alle rechten op, aanspraken op en belangen in handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's en domeinnamen ('Merkkenmerken') van deze partij. In overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst biedt Google de Deelnemer een niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie gedurende de Termijn voor de weergave van de Merkkenmerken van Google: (a) uitsluitend beperkt tot de door Google verstrekte Merkkenmerken voor gebruik met het Programma, zoals aangegeven in de Bronnenportal, en (b) uitsluitend met als doeleinde de Services te promoten. Het gebruik van de Merkkenmerken van Google moet gebeuren in overeenstemming met de geldende richtlijnen voor branding die te vinden zijn op https://www.google.com/permissions/guidelines.html. Deze URL kan van tijd tot tijd door Google worden geüpdatet. Google kan de licentie die is uitgegeven onder deze bepaling op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken via schriftelijke kennisgeving (kennisgeving per e-mail is toegestaan) aan de Deelnemer. In overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, biedt de Deelnemer Google een niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie gedurende de Termijn voor de weergave van de Merkkenmerken van de Deelnemer, uitsluitend voor marketingdoeleinden inzake het Programma of enigszins anders gezamenlijk overeengekomen (zoals via e-mail).

12. Bonussen, Betalingen.

12.1 Verwijzingsbonussen. Behoudens de naleving van de Deelnemer van deze Overeenkomst en de rest van deze Bepaling 12, betaalt Google de Deelnemer eenmalig een verwijzingsbonus ('Verwijzingsbonus') per individuele eindgebruiker (maar met een maximum van tweehonderd (200) eindgebruikers per kalenderjaar) die een licentie krijgt om de Services te gaan gebruiken voor de volledige of een gedeelte van de Bonusbeoordelingsperiode als resultaat van een Geldige transactie die wordt voltooid tijdens de Termijn (elk een 'Verwezen eindgebruiker'). Het bedrag en de valuta van de Verwijzingsbonus worden bepaald door het land waarin de Geschikte verwijzing is gevestigd. Meer informatie over Verwijzingsbonussen en het bedrag van de Verwijzingsbonus voor elke Verwezen eindgebruiker is te vinden op https://workspace.google.com/landing/partners/referral/countries.html (of een andere URL die Google van tijd tot tijd opgeeft).

12.2 Aantal verwezen eindgebruikers. Google gebruikt om het totale aantal Verwezen eindgebruikers te bepalen voor het doel beschreven in Bepaling 12.1, het aantal Verwezen eindgebruikers op de Bonusbeoordelingsdatum. Google voert uitbetalingen uit voor maximaal tweehonderd (200) van het totale aantal Verwezen eindgebruikers per kalenderjaar.

12.3 Maximaal aantal Verwijzingsbonussen per Geschikte verwijzing. Google betaalt de Deelnemer een Verwijzingsbonus voor de eerste honderd (100) Verwezen eindgebruikers per Geschikte verwijzing die wordt geleverd door de Deelnemer. In geen geval zal Google de Deelnemer meer dan dit betalen voor één enkele Geschikte verwijzing.

12.4 Vereisten en Uitsluiting. Er worden geen Verwijzingsbonussen betaald voor verwijzingen die niet in aanmerking komen als 'Geschikte verwijzing' of voor transacties die niet gelden als 'Geldige transactie' voltooid binnen de Termijn. Voor alle duidelijkheid: er worden geen Verwijzingsbonussen uitgekeerd bij het verlengen van een Geldige transactie. Niets in deze Overeenkomst kan voorkomen dat Google een Offline Overeenkomst aangaat, en niets verplicht Google Verwijzingsbonussen te betalen in verband met een Offline Overeenkomst.

12.5 Betalingsproces. De Deelnemer moet eerst het door Google vereiste betaalformulier voor leveranciers invullen en over een geldige bankrekening binnen de Regio beschikken om Verwijzingsbonussen te kunnen ontvangen. Google betaalt de Verwijzingsbonussen aan de Deelnemer via rechtstreekse storting op de bankrekening zoals door de Deelnemer opgegeven tijdens het registratieproces voor het Programma en bij invullen van het betaalformulier voor leveranciers. Betalingen worden via GIL of GCL uitgevoerd, afhankelijk van of de relevante Verwijzingsbonussen van toepassing zijn op een Geldige transactie via GIL of GCL. Mogelijk moeten aanvullende betalingsvoorwaarden worden geaccepteerd door de Deelnemer om dit proces en/of deze vorm te voltooien. Verwijzingsbonussen worden betaald aan de Deelnemer binnen zestig (60) dagen nadat de Bonusbeoordelingsperiode is verlopen en de bonussen zijn bepaald. De Deelnemer mag van tijd tot tijd een rente van 2% per jaar in rekening brengen bovenop het basistarief van Barclays Bank PLC, gerekend vanaf de betalingsdatum tot de datum van werkelijke betaling, hetzij vóór of na een beoordeling, voor elke achterstallige betaling onder deze Overeenkomst. Informatie over Geldige transacties en de berekening van de Verwijzingsbonussen kan worden aangevraagd via https://workspace.google.com/landing/partners/referral/contact.html

12.6 Bankrekeninggegevens. De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele bankrekeninggegevens. Google is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen betalingen vanwege onnauwkeurige en onvolledige bankrekeninggegevens voor betalingen die de Deelnemer heeft verstrekt.

12.7 Belasting. Alle bedragen in deze Overeenkomst zijn exclusief btw. Eventuele verschuldigde btw wordt slechts betaald na ontvangst van een geldige btw-factuur.

13. Termijn, Beëindiging.

13.1 Termijn. Deze Overeenkomst start op de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat deze op de manier die hierin beschreven staat, wordt beëindigd door Google of de Deelnemer (de 'Termijn').

13.2 Beëindiging om eigen redenen. Google en de Deelnemer kunnen deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen per schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (kennisgeving per e-mail is toegestaan).

13.3 Beëindiging wegens schending. Google en de Deelnemer kunnen deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen per schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (kennisgeving per e-mail is toegestaan) als de andere partij deze Overeenkomst heeft geschonden en (a) de schending niet binnen zeven (7) dagen na de kennisgeving daarvan oplost, of (b) als de schending niet kan worden opgelost.

13.4 Gevolgen van beëindiging. In overeenstemming met Bepaling 13.5 worden Google en de Deelnemer volgens Bepaling 13.2 en de Deelnemer volgens Bepaling 13.3 niet ontslagen van hun verplichting om het volgende te betalen:

Voor alle duidelijkheid, en zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen van Google: als Google deze Overeenkomst beëindigt wegens materiële schending van de Overeenkomst door de Deelnemer, verliest de Deelnemer elk recht op tot dan toe onbetaalde Verwijzingsbonussen verbonden aan Geldige transacties die zijn voltooid vóór de beëindigingsdatum. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, worden alle verleende licenties en rechten beëindigd en heeft zowel Google als de Deelnemer niet meer het recht om de Merkkenmerken van de andere partij te gebruiken.

13.5 Bonusbeoordelingsperiode en -datum na Beëindiging. Voor de berekening van het bedrag van nog te betalen Verwijzingsbonussen onder Bepaling 13.4(b) zal de Bonusbeoordelingsperiode eindigen op, en wordt de Bonusbeoordelingsdatum de zevende dag na de Beëindigingsdatum, niettegenstaande enige voorwaarde in deze Overeenkomst die anders aangeeft.

13.6 Artikelen die na beëindiging van kracht blijven. In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven Bepaling 13.4, 13.5, 15, 16 en 17 van kracht.

14. Garanties.

14.1 Elke partij garandeert dat redelijke zorg en vaardigheden worden gebruikt bij het voldoen aan zijn verplichtingen hieronder.

14.2 De Deelnemer garandeert dat: (a) wordt voldaan aan de vereisten voor Deelnemers uiteengezet in Bepaling 2 van deze Overeenkomst, (b) zijn of haar werknemerscontract (indien van toepassing) de Deelnemer niet uitsluit van deelname aan het Programma en hij of zij niet op andere manieren wordt beperkt (zoals door een ander contract waaraan de Deelnemer is gebonden) van deelname aan het Programma of van de levering van een Geschikte verwijzing hieronder, (c) hij of zij niet willens en wetens of te kwader trouw Ongeschikte verwijzingen zal leveren aan Google in overeenstemming met deze Overeenkomst, (d) hij of zij in zijn of haar gedrag omtrent deze Overeenkomst alle toepasselijke wetten en regelgevingen naleeft, en (e) al zijn of haar websites, Merkkenmerken en marketingmateriaal dat wordt gebruikt onder het Programma, volgens Bepaling 11, alle toepasselijke wetten en regelgevingen naleven en dat geen intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of rechten voor gegevensbescherming van derden worden geschonden.

14.3 Google garandeert dat zijn Merkkenmerken, volgens Bepaling 11, geen inbreuk doen op intellectuele-eigendomsrechten van derden.

15. Disclaimer. Er gelden geen restricties, garanties of andere voorwaarden voor het Programma, de Services of andere producten, services en betalingen die door Google worden geleverd of uitgevoerd onder deze Overeenkomst, behalve de restricties, garanties en andere voorwaarden die in deze Overeenkomst expliciet worden uiteengezet. Voor alle duidelijkheid: er gelden geen geïmpliceerde restricties, garanties of andere voorwaarden (waaronder geïmpliceerde voorwaarden met betrekking tot toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan de beschrijving).

16. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid.

16.1 Niets in deze Overeenkomst kan worden gebruikt ter uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Google of de Deelnemer voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van een van de partijen of diens leidinggevenden, vertegenwoordigers of werknemers; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (c) schending van enige impliciete voorwaarde betreffende titel of ongestoord gebruik; of (d) kwesties die niet kunnen worden beperkt of uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

16.2 In overeenstemming met Bepaling 16.1 is noch Google, noch de Deelnemer onder deze Overeenkomst aansprakelijk (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor de volgende verliezen die worden ondervonden of opgelopen door de andere partij (ongeacht of dergelijke verliezen al dan niet in de verwachting lagen van partijen op de Ingangsdatum):

(b) verlies van verwachte besparingen;

(c) verlies van zakelijke mogelijkheden;

(d) reputatieschade of goodwillschade; en

(e) speciale, indirecte of gevolgschade.

16.3 In overeenstemming met Bepaling 16.1 en 16.2 zal de aansprakelijkheid van Google en de Deelnemer onder deze Overeenkomst (ongeacht of deze voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor alle acties in een Contractjaar worden beperkt tot het hoogste van het volgende: (a) de hoeveelheid die Google aan de Deelnemer heeft betaald in het Contractjaar, of (b) € 25.000. Voor alle duidelijkheid: de hiervoor genoemde beperking is, in het geval van Google, van toepassing op de gecombineerde aansprakelijkheid van GIL en GCL.

17. Diversen.

17.1 Kennisgevingen. Alle kennisgevingen van opzegging of schending moeten in het Engels zijn, schriftelijk worden ingediend en worden geadresseerd aan de Juridische afdeling van Google of de Deelnemer. Kennisgevingen van beëindiging wegens schending die zijn geadresseerd aan de Juridische afdeling van Google moeten worden gemaild naar de volgende twee e-mailadressen: legal-notices@google.com en googleworkspacereferralprogram@google.com. Alle overige kennisgevingen moeten schriftelijk en in het Engels worden gedaan en worden geadresseerd aan de primaire contactpersoon van de andere partij. Kennisgevingen worden behandeld als gegeven op het moment van ontvangst, te verifiëren aan de hand van een geschreven of automatisch gegenereerd ontvangstbewijs of elektronisch logboek (al naar gelang van toepassing is).

17.2 Toekenning; uitbesteding. De Deelnemer zal zijn of haar rechten niet geheel of gedeeltelijk toekennen of zijn of haar verplichtingen uitbesteden op basis van de Overeenkomst. Pogingen hiertoe zijn van nul en generlei waarde. Google mag geen enkel deel van deze Overeenkomst toekennen zonder schriftelijke toestemming van de Deelnemer, behalve aan een Aangesloten entiteit als: (a) de gevolmachtigde schriftelijk akkoord gaat gebonden te zijn door de voorwaarden van deze overeenkomst en (b) Google de Deelnemer op de hoogte heeft gebracht van de toekenning. Google mag zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst delegeren, maar blijft aansprakelijk voor alle gedelegeerde verplichtingen en de acties of weglatingen van de personen waarnaar is gedelegeerd.

17.3 Bestuurswijziging. Bij wijzigingen in bestuur van de Deelnemer (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, fusie, of andere vorm van zakelijke transactie): (a) zal de Deelnemer Google binnen dertig (30) dagen na de wijziging in bestuur schriftelijk op de hoogte stellen, en (b) heeft Google het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen op elk moment tussen de wijziging in bestuur en dertig (30) dagen nadat Google de schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen.

17.4 Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij liggen.

17.5 Geen afstand. Geen van de partijen kan verklaring van afstand doen van zijn rechten door geen van de rechten uit te voeren (of de uitvoering van de rechten te vertragen) zoals deze zijn genoemd in deze Overeenkomst.

17.6 Geen agentschap. Deze overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

17.7 Geen begunstigde derden. Op grond van deze Overeenkomst hebben derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat zij deze wel hebben.

17.8 Wijzigingen. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, moeten alle wijzigingen schriftelijk zijn, zijn ondertekend door GIL, GCL en de Deelnemer, en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd.

17.9 Volledige Overeenkomst. In overeenstemming met Bepaling 16.1(b) worden in deze Overeenkomst alle voorwaarden beschreven die door Google en de Deelnemer zijn overeengekomen en vervangt deze alle voorgaande overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen der partijen aanspraak gemaakt op, en heeft geen der partijen recht op, een bewering, verklaring of garantie (of deze nu onachtzaam of in onschuld is gemaakt) die niet uitdrukkelijk wordt beschreven in deze Overeenkomst.

17.10 Scheidbaarheid. Als enige voorwaarde (of deel van een voorwaarde) van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst volledig van kracht en effectief.

17.11 Conflicterende talen. Als deze Overeenkomst in een andere taal wordt vertaald en er een tegenstrijdigheid is tussen de Engelse tekst en de vertaalde tekst, geldt de Engelse tekst.

17.12 Toepasselijk recht: Deelnemers in EMEA-landen anders dan de Verenigde Arabische Emiraten. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Engelse recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van het Engelse gerechtshof bij enig geschil (contractueel of niet-contractueel) over deze Overeenkomst, maar elke partij mag elk gerechtshof aanschrijven voor een dwangbevel of ander recht ter bescherming van zijn intellectuele-eigendomsrechten.

17.13 Toepasselijk recht: Alleen voor Deelnemers gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. Elk geschil (contractueel of niet-contractueel) dat voorkomt uit of in verband staat met de Overeenkomst zal worden verwezen naar en opgelost volgens de Arbitrageregels van het DIFC-LCIA Arbitration Center (DIFC-LCIA-regels) door drie bemiddelaars die worden aangesteld in overeenstemming met de DIFC-LCIA-regels. Het geschil zal worden opgelost volgens de Engelse wetgeving. De plaats van arbitrage zal het DFIC-LCIA Arbitration Center in Dubai (VAE) zijn, de taal die zal worden gebruikt in het arbitrageproces is het Engels en de uitspraak zal worden gepubliceerd in het Engels.