Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace

Laatst gewijzigd: 21 december 2020

 • Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace (voorheen G Suite), hebben de betekenis die wordt vermeld in het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst, de Google Workspace for Education-overeenkomst of een andere toepasselijke overeenkomst die geldt voor het gebruik van Google Workspace-services (in al deze gevallen aangeduid als de 'Overeenkomst').

  • 1. Gegevensregio's. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Google Workspace-services en op de Klantgegevens die worden beschreven in de definitie van 'Gevonden gegevens' in Artikel 1.3 (Definities) van deze Servicespecifieke Voorwaarden:

   • 1.1 Opslag van primaire gegevens. Als de Klant een Versie van de Services gebruikt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant de Beheerdersconsole gebruiken om een Gegevensregio te selecteren om Gevonden 'data at rest' op een server op te slaan. Google slaat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dergelijke Gevonden gegevens dienovereenkomstig op ('Google Workspace-beleid voor Gegevensregio's').

   • 1.2 Beperking. Voor Klantgegevens die niet onder het Google Workspace-beleid voor Gegevensregio's vallen, geldt dat Google dergelijke Klantgegevens overal mag opslaan waar Google of zijn Subverwerkers faciliteiten hebben, op grond van Artikel 10.2 (Overdracht van gegevens) van het Amendement gegevensverwerking (indien van toepassing).

   • 1.3 Definities.

    • 'Gevonden gegevens': Uitsluitend de volgende primaire gegevens binnen de Klantgegevens voor de betreffende Service:

     • (a) Gmail: onderwerpregel en hoofdtekst van de e-mail, bijlagen, en afzenders en ontvangers van berichten,

     • (b) Google Agenda: titel en beschrijving van afspraak, datum, tijd, genodigden, frequentie en locaties,

     • (c) Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties: hoofdtekst van bestand, ingesloten afbeeldingen en bijbehorende, door de Eindgebruiker gegenereerde opmerkingen,

     • (d) Google Drive: oorspronkelijke bestandscontent die is geüpload naar Drive,

     • (e) Hangouts Chat: berichten en bijlagen,

     • (f) Google Vault: Vault-exports.

    • 'Gegevensregio': (a) de Verenigde Staten, of (b) Europa.

    • 'Versie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn' betekent de volgende versies:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Vault. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Google Vault:

   • 2.1 Bewaring. Google is niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren na de vervaldatum van de bewaarperiode die is opgegeven door de Klant of de Besteltermijn die van toepassing is op de betreffende Google Vault-licenties, tenzij: (a) een dergelijke bewaarperiode of Besteltermijn wordt verlengd, (b) Google de gegevens niet mag verwijderen op basis van de toepasselijke wetgeving of juridische procedure, of (c) de gegevens vallen onder een juridische bewaarplicht die is opgelegd door de Klant. Als de Klant de aankoop en het gebruik van Google Vault niet verlengt, is Google niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren.

  • 3. Google Workspace Essentials. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de versie Google Workspace Essentials:

   • 3.1 Facturering.

    • (a) Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials rechtstreeks bij Google bestelt, is het volgende van toepassing als onderdeel van de betalings- en factureringsverplichtingen tussen Google en de Klant: (i) Google stuurt de Klant een maandelijkse factuur voor de Kosten die zijn gegenereerd gedurende de afgelopen maand, tenzij anderszins vermeld op de URL waar de Kosten voor een toepasselijke SKU worden aangegeven en (ii) de Klant genereert en betaalt alle Kosten op basis van: (A) het aantal Actieve gebruikers van de Klant per maand (of, als de Klant een maand geen Actieve gebruikers heeft, minimaal één (1) Actieve gebruiker voor die maand), en (B) eventuele toegezegde aankopen of minimumtoezeggingen, indien van toepassing. De meetinstrumenten van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen, indien van toepassing op de Kosten.

    • (b) Kosten voor Klanten aan wie is doorverkocht. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials bestelt bij een Reseller, worden de Kosten voor de Services vastgesteld tussen de Klant en de Reseller, behalve dat de meetinstrumenten van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen, indien van toepassing op de Kosten.

   • 3.2 Google kan gedrag blokkeren waarmee wordt geprobeerd het bijhouden van en de facturering voor Actieve gebruikers of opslagruimte te omzeilen.

   • 3.3 SLA-tegoed. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials rechtstreeks bij Google bestelt, wordt eventueel Servicetegoed dat aan de Klant is verschuldigd, uitgegeven in de vorm van geldelijk tegoed (en niet als extra Servicedagen) dat wordt toegepast op de volgende factuur van de Klant. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials bij een Reseller bestelt, verstrekt Google eventueel Servicetegoed dat aan de Klant is verschuldigd aan de Reseller in de vorm van geldelijk tegoed (en niet als extra Servicedagen).

   • 3.4 Definities. Een 'Actieve gebruiker' is een Eindgebruiker die (a) minstens één keer in een kalendermaand een videovergadering host of hieraan meedoet in Google Meet of (b) minstens één keer in een kalendermaand een bestand opent op Google Drive.

  • 4. Cloud Search. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Search:

   • 4.1 Gegevensbronnen van derden. Het gebruik van gegevensbronnen van derden door de Klant in verband met Cloud Search Platform valt onder en is onderworpen aan de servicevoorwaarden en andere overeenkomsten tussen de Klant en de toepasselijke leverancier van de gegevensbron van derden ('Voorwaarden voor gegevensbronnen van derden'). De Klant is als enige verantwoordelijk voor naleving van dergelijke Voorwaarden voor gegevensbronnen van derden, en dient er als zodanig onder andere voor te zorgen dat Google de benodigde rechten krijgt om dergelijke gegevensbronnen van derden te openen of te gebruiken om Cloud Search Platform te leveren aan de Klant.

   • 4.2 Aanvullende definities.

    • 'Item' of 'Document': Alle digitale content die Cloud Search kan indexeren, waaronder (indien van toepassing) doc-, xls-, ppt- en pdf-bestanden, een rij in een database, unieke URL's of een van de ondersteunde bestandstypen.

    • 'Zoekopdracht': Een verzoek dat de Klant naar Google stuurt via Cloud Search om informatie of een set resultaten op te halen.

    • 'Cloud Search-app': Een configuratie van Cloud Search die is gemaakt en wordt beheerd door de Klant of een door de Klant aangewezen persoon om een specifieke zakelijke toepassing mogelijk te maken, zoals zoeken in documenten op een intranetportal of in de supporttool van de Klant.

  • 5. Cloud Identity-beheer. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Identity-beheer en, zoals gebruikt met Cloud Identity-beheer, Google Contacten en Google Groepen voor bedrijven (gezamenlijk 'Cloud Identity-services'):

   • 5.1 Volgende overeenkomst die van toepassing is. Als de Klant vervolgens een afzonderlijke overeenkomst aangaat op basis waarvan Google of een Google-partner ermee instemt Cloud Identity-services te leveren, vervangt die volgende overeenkomst deze Overeenkomst met betrekking tot Cloud Identity-services. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, blijft Google (indien van toepassing) Cloud Identity-services leveren, in overeenstemming met de Cloud Identity-overeenkomst, tenzij of totdat een dergelijke overeenkomst wordt beëindigd of afloopt in overeenstemming met de bijbehorende voorwaarden. 'Cloud Identity-overeenkomst' is een overeenkomst voor de levering van Cloud Identity-services die wordt aangegaan door de partijen voorafgaand aan beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

  • 6. Voorwaarden voor Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid. Google kan aan de Klant Google Workspace-functies, -services of -software ter beschikking stellen voorafgaand aan de algemene beschikbaarheid ervan, die worden aangeduid met 'Vroege toegang', 'Alfa', 'Bèta', 'Voorbeeld', 'Experimenteel' of een soortgelijke aanduiding in het Services-overzicht, bijbehorende documentatie of materialen, of een testaanvraag (zoals hierna gedefinieerd) toekennen (gezamenlijk 'Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid'). Hoewel Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid geen Services zijn, gelden voor het gebruik van het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid door de Klant wel de voorwaarden van de Overeenkomst die van toepassing is op de Services, zoals gewijzigd in dit Artikel 6.

   • 6.1 Toegang tot en gebruik van Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid.

    • (a) Testaanvragen. Klant kan een aanvraag indienen om een testgebruiker te worden van een of meer onderdelen van Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid door de via de Beheerdersconsole of anderszins via Google beschikbare aanvraag/aanvragen ('Testaanvraag' of 'Testaanvragen') in te dienen. Als Google de Klant accepteert als een testgebruiker van Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid (op basis van de dan geldende vereisten op domeinniveau van Google voor testgebruikers), maakt Google dat Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid beschikbaar voor gebruik door de Klant, onder voorbehoud van de voorwaarden in dit Artikel 6. Er kunnen aanvullende voorwaarden ('Specifieke Testvoorwaarden') van toepassing zijn op dat Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid en deze worden, indien van toepassing, verstrekt door Google via de Testaanvraag of anderszins schriftelijk voorafgaand aan het gebruik door de Klant van het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid. De Testaanvraag en eventuele Specifieke Testvoorwaarden maken deel uit van dit Artikel 6.

    • (b) Gebruik van testgegevens van de Klant. Onder voorbehoud van Artikel 6(d) (Gebruiksbeperking voor overheidsklanten) kan Google, en zal de Klant (onder meer door verzameling of verstrekking van eventueel vereiste toestemmingen of kennisgevingen) waarborgen dat het mogelijk is voor Google, om Klantgegevens (met inbegrip van Persoonsgegevens van de Klant) die worden ingediend, opgeslagen, verzonden of ontvangen via Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid door de Klant of zijn Eindgebruikers ('Testgegevens van de Klant') te gebruiken voor het verstrekken, testen, analyseren, ontwikkelen en verbeteren van het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid en eventuele Google-producten en -services die in samenhang daarmee worden gebruikt zonder enige beperking of verplichting jegens de Klant, een Eindgebruiker of een derde, tenzij in de vertrouwelijkheidsbepalingen van de Overeenkomst of hierna anders is vermeld.

    • Als de Klant akkoord is gegaan met of de partijen anderszins hebben ingestemd met de dan geldende voorwaarden waarin de verplichtingen aangaande gegevensbescherming en -verwerking met betrekking tot Klantgegevens zijn beschreven zoals vermeld op https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html (het 'Amendement gegevensverwerking' of 'DPA'), blijft het DPA van toepassing op het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid als 'Services' ten behoeve van de DPA en maakt, ter verduidelijking, dit Artikel 6 deel uit van de 'Overeenkomst' zoals bedoeld in Artikel 5.2.1 (Instructies van de Klant) van de DPA, onder voorbehoud van de volgende wijzigingen:

     • (i) Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid zijn geen 'Gecontroleerde Services' op grond van de DPA,

     • (ii) de Klant erkent dat, ten behoeve van Artikel 6.1 (Verwijdering tijdens de Looptijd) van de DPA en voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, de functies van het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid de verwijdering van de Testgegevens van de Klant mogelijk niet toestaan tijdens de periode waarin de Klant toestemming heeft om het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid te gebruiken ('Periode voorafgaand aan algemene beschikbaarheid'), maar dat de Testgegevens van de Klant worden verwijderd na het verstrijken van de Looptijd in overeenstemming met Artikel 6.2 (Verwijdering na het verstrijken van de Looptijd) van de DPA,

     • (iii) tenzij anders is vermeld in de betreffende Testaanvraag: (A) wordt informatie over Subverwerkers (zoals gedefinieerd in de DPA) die betrokken zijn bij Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid, met inbegrip van hun functie en locatie, schriftelijk door Google ter beschikking gesteld op verzoek van de Klant, en (B) informeert Google de Klant van de betrokkenheid tijdens de Periode voorafgaand aan algemene beschikbaarheid over eventuele Nieuwe externe Subverwerkers in verband met het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid (waaronder de naam en de locatie van de Subverwerker en zijn activiteiten) door een e-mail te sturen naar het E-mailadres voor kennisgeving voordat de Subverwerker begint met de verwerking van eventuele Testgegevens van de Klant. Als de Klant bezwaar maakt tegen de Subverwerker kan de Klant, als enig en exclusief verhaal, zijn gebruik van het betreffende Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid stopzetten.

    • (c) Geen gegevenslocatie of toegangstransparantie. Op de Testgegevens van de Klant die worden verwerkt op grond van dit Artikel 6 zijn geen vereisten betreffende gegevenslocatie of toegangstransparantie (die te vinden zijn op https://cloud.google.com/access-transparency/ en https://workspace.google.com/terms/service-terms) van toepassing.

    • (d) Gebruiksbeperking voor overheidsklanten. Tenzij schriftelijk is toegestaan door Google, mogen de volgende Klanten uitsluitend testgegevens of experimentele gegevens gebruiken bij Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid en is het hen verboden eventuele 'live' gegevens of productiegegevens te gebruiken in verband met Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid: overheidsklanten (in de Verenigde Staten of elders), met inbegrip van federale, nationale, statelijke, provinciale of lokale overheden of regelgevende entiteiten of instanties, uitgezonderd Klanten die onderwijsinstellingen zijn.

    • (e) Feedback. De Klant kan feedback en suggesties verstrekken over het Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid aan Google en Google en zijn Aangesloten entiteiten kunnen eventuele geleverde feedback of suggesties zonder beperking en zonder verplichting jegens de Klant gebruiken.

   • 6.2 Overige voorwaarden. AANBOD VOORAFGAAND AAN ALGEMENE BESCHIKBAARHEID WORDT ALS ZODANIG ('AS IS') GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF ENIGE VORM VAN VERKLARING. Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid (a) kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of stopgezet zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant en (b) valt niet onder een SLA of schadeloosstelling door Google. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een Testaanvraag of andere documentatie of materialen voor een bepaald Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid (i) valt Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid mogelijk niet onder de TSS en (ii) mag de Klant Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid niet gebruiken voor de verwerking van beveiligde medische gegevens, zoals gedefinieerd in de HIPAA. Met betrekking tot Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid is Google, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk voor eventuele bedragen die hoger zijn dan het laagste van de volgende twee bedragen: (A) de beperking van het aansprakelijkheidsbedrag zoals vermeld in de Overeenkomst of (B) 25.000 USD. Niets in de voorgaande zin is van invloed op de resterende voorwaarden van de Overeenkomst in verband met aansprakelijkheid (waaronder eventuele specifieke uitsluitingen van enige beperking van de aansprakelijkheid). Google kan het gebruik door de Klant van Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid op elk moment beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

  • 7. Verificatie met behulp van een E-mailadres van een domein. De volgende aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing als een E-mailadres van een domein (in plaats van een Domeinnaam) wordt geverifieerd om de Services te gebruiken:

   • 7.1 Eindgebruikers uitnodigen. De Klant mag andere gebruikers met een E-mailadres van een domein uitnodigen om de Services te gebruiken. Als deze gebruikers de uitnodiging van de Klant accepteren om de Services te gebruiken, dan worden ze beschouwd als Eindgebruikers van de Klant op grond van de Overeenkomst.

   • 7.2 Verificatie van Domeinnaam.

    • (a) Elke persoon of entiteit kan op elk moment de Domeinnaam die hoort bij het E-mailadres van een domein verifiëren ('Verifiërende partij').

    • (b) Als de Verifiërende partij de Klant of een van zijn Beheerders is, heeft deze Verifiërende partij onmiddellijk na de verificatie van de Domeinnaam de eigendom van en controle over Eindgebruikersaccounts die behoren bij de Domeinnaam en alle bijbehorende gegevens in dergelijke Eindgebruikersaccounts.

    • (c) In alle andere gevallen heeft de Verifiërende partij 72 uur na de verificatie van de Domeinnaam de eigendom van en controle over de Eindgebruikersaccounts behorend bij de Domeinnaam en alle bijbehorende gegevens in dergelijke Eindgebruikersaccounts.

    • (d) De Klant en alle Eindgebruikers worden geïnformeerd als de Domeinnaam is geverifieerd.

    • (e) Beheer na verificatie van de Domeinnaam. De Verifiërende partij kan het volgende doen met betrekking tot het Account van de Klant en dergelijke Eindgebruikersaccounts: (i) bekijken, monitoren, gebruiken, aanpassen, onthouden of openbaar maken van Klantgegevens, (ii) accountinstellingen controleren (waaronder de wijziging van accountwachtwoorden), (iii) de toegang tot en het gebruik van de Services controleren, (iv) de mogelijkheid van toegang tot informatie of instellingen beperken, (v) de mogelijkheid beperken om het Account van de Klant en alle Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van Klantgegevens en gegevens in het Account van de Klant en alle Eindgebruikersaccounts) los te koppelen van de Verifiërende partij, (vi) Services, Aanvullende producten of andere ingeschakelde services/producten verwijderen of uitschakelen die worden gebruikt, gedownload of geïnstalleerd via het Account van de Klant of een Eindgebruikersaccount dat behoort bij de Domeinnaam, en (vii) het gebruik van de Services opschorten of beëindigen.

   • 7.3 Gegevensverwijdering. De Klant of een van zijn Eindgebruikers kan op enig moment voordat de Verifiërende partij de eigendom heeft van en de controle heeft over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant) Klantgegevens verwijderen of exporteren en/of diens Eindgebruikersaccount(s) verwijderen, mits dit gebeurt op een manier die overeenkomt met de functionaliteit en het beheer van de Services en tenzij het gebruik van de Services is opgeschort in overeenstemming met de Overeenkomst. Nadat de Verifiërende partij de eigendom van en controle over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van het Account van de Klant) heeft overgenomen, kan het zijn dat de Klant of zijn Eindgebruikers geen Eindgebruikersaccounts kunnen verwijderen en mogelijk geen Klantgegevens kunnen verwijderen of exporteren, afhankelijk van het beheer van de Services.

   • 7.4 Instructie voor de verwerking van gegevens. Indien er geen actie wordt ondernomen om Klantgegevens te verwijderen of te exporteren voordat de Verifiërende partij de eigendom en controle overneemt over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant), dan erkent de Klant, niettegenstaande eventuele strijdige voorwaarden in het Amendement gegevensverwerking (indien van toepassing), dat deze Servicespecifieke Voorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst en, als zodanig, de volgende specifieke instructies van de Klant aan Google bevatten om: (a) na beëindiging van de Overeenkomst zoals beschreven onder 7.6 (Beëindiging na domeinverificatie) alle Klantgegevens te bewaren die niet voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn verwijderd door de Klant, en (b) al deze bewaarde Klantgegevens beschikbaar te maken voor de Verifiërende partij.

   • 7.5 Toestemming voor beheer. Indien van toepassing, stemt de Klant ermee in het volgende toe te staan: (a) dat de Verifiërende partij de toegang en mogelijkheden heeft die worden beschreven in de Overeenkomst, en (b) dat Google de Verifiërende partij de toegang en mogelijkheden biedt die worden beschreven in de Overeenkomst.

   • 7.6 Beëindiging na domeinverificatie. Als de Verifiërende partij een derde is, eindigt de Overeenkomst automatisch als de Verifiërende partij de eigendom krijgt van en de controle krijgt over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant). Ter verduidelijking: dit artikel is niet van invloed op eindgebruikersrechten die mogelijk zijn verleend door de Verifiërende partij in het kader van zijn eigen (afzonderlijke) Google Workspace-overeenkomst.

   • 7.7 Beperkingen van de Services. Sommige Services,functies en functionaliteiten zijn alleen beschikbaar als de Domeinnaam is geverifieerd.

  • 8. Google-telefonieservices. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op (i) Google Voice en (ii) het gebruik van Google Meet om uitgaande gesprekken te starten en inkomende gesprekken te accepteren ('Google Meet-telefonie'), zoals van toepassing (en ten behoeve van dit Artikel 8, wordt naar Google Voice en Google Meet-telefonie gezamenlijk verwezen als 'Google-telefonieservices'). DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BEPERKINGEN VOOR HULPDIENSTEN. LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR:

   • 8.1 Partijen en contractstructuur van Google-telefonieservices.

    • (a) Google-telefonieprovider. Onder voorbehoud van Artikel 8.1(d), verstrekt de toepasselijke bij Google Aangesloten entiteit die is vermeld in de toepasselijke Lijst met service- en telefonieproviders (deze Aangesloten entiteit is in elk van deze gevallen de 'Provider van Google-telefonieservices' of 'GTSP') de betreffende Google-telefonieservices aan de Klant, zoals beschreven in Artikel 8.1(b) (Overeenkomststructuur van Google-telefonie).

    • (b) Overeenkomststructuur van Google-telefonie. Onder voorbehoud van Artikel 8.1(d) en uitsluitend in verband met de toepasselijke Google-telefonieservices is de Google Workspace-entiteit een naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van de GTSP en wordt ingeschakeld namens de GTSP. Dienovereenkomstig geldt het volgende:

     • (i) Als de Klant ervoor kiest Google-telefonieservices te bestellen in aanvulling op de andere Services die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft besteld, vormt dit Artikel 8.1 samen met de andere voorwaarden van de Overeenkomst (met inbegrip van het Amendement gegevensverwerking en alle beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid) een afzonderlijke overeenkomst (de 'Overeenkomst voor Google-telefonie') die wordt overeengekomen tussen de betreffende GTSP (via de Google Workspace-entiteit als zijn naar behoren bevoegde vertegenwoordiger) en de Klant uitsluitend met betrekking tot dergelijke Google-telefonieservices, onder voorbehoud van de overige voorwaarden in dit Artikel 8.1.

     • (ii) De Overeenkomst voor Google-telefonie treedt in werking op de ingangsdatum van de eerste bestelling van Google-telefonieservices door de Klant en, onder voorbehoud van eerdere beëindiging in overeenstemming met de voorwaarden, blijft doorlopen tot (A) beëindiging van de Overeenkomst voor Google-telefonie in overeenstemming met de voorwaarden ervan of (B) beëindiging of verstrijken van de Overeenkomst, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt. De Overeenkomst voor Google-telefonie vervangt de Overeenkomst uitsluitend met betrekking tot de Google-telefonieservices.

     • (iii) Ten behoeve van de Overeenkomst voor Google-telefonie worden alle verwijzingen (uitgezonderd die in het Serviceoverzicht en dit Artikel 8 van deze Servicespecifieke Voorwaarden) naar 'Overeenkomst' vervangen door 'Overeenkomst voor Google-telefonie', naar de entiteit 'Google' vervangen door 'GTSP' en naar 'Services' of 'Kernservices' vervangen door 'Google-telefonieservices'.

     • (iv) De Klant kan de rechten en voordelen op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie alleen afdwingen tegen de GTSP, niet de Google Workspace-entiteit, en is verplichtingen in het kader van de Overeenkomst voor Google-telefonie (met inbegrip van verplichtingen om alle toepasselijke Kosten te betalen) alleen verschuldigd aan de GTSP, niet aan de Google Workspace-entiteit.

     • (v) Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst gelden, in geval van strijdigheid tussen dit Artikel 8.1 en een andere voorwaarde in de Overeenkomst voor Google-telefonie (waaronder het artikel 'Conflicterende voorwaarden' in de Overeenkomst en het artikel 'Gevolgen van wijzigingen' in het Amendement gegevensverwerking), de voorwaarden in dit Artikel 8.1.

     • (vi) Elk van beide partijen kan de Overeenkomst voor Google-telefonie afzonderlijk van de Overeenkomst beëindigen, zoals beschreven in het artikel 'Looptijd en beëindiging' van de Overeenkomst. Als de Klant zijn gebruik van Google Voice beëindigt, zoals beschreven in Artikel 8.10 (Beëindiging van Google Voice door de Klant), beëindigt een dergelijke beëindiging automatisch de Overeenkomst voor Google-telefonie.

    • (c) Regionale Voorwaarden. De Regionale Voorwaarden zijn opgenomen in de Overeenkomst voor Google-telefonie en zijn van toepassing voor zover een Eindgebruiker Google Voice gebruikt in een land dat is beschreven in de Regionale Voorwaarden.

    • (d) Toepasselijkheid. Voor Klanten met een factuuradres in Canada geldt het volgende: (i) Artikel 8.1(a) (Google-telefonieprovider) en Artikel 8.1(b) (Overeenkomststructuur van Google-telefonie) zijn niet van toepassing, (ii) Google verstrekt Google Voice aan de Klant, en (iii) onder alle verwijzingen naar de 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP' in deze Servicespecifieke Voorwaarden wordt Google verstaan.

   • 8.2 Verstrekken van Google-telefonieservices.

    • (a) Gegevensgebruik.

     • (i) Verzameling en gebruik van gegevens. De GTSP verzamelt en gebruikt Klantgegevens in overeenstemming met de Privacykennisgeving voor Google-telefonieservices, die beschikbaar is op: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Vermelding in telefoongidsen. De GTSP verstrekt de Google Voice-nummers van de Klant of zijn Eindgebruikers niet aan telefoongidsservices, tenzij de Klant daarom heeft verzocht of dat anderszins wettelijk verplicht is.

    • (b) Telefonieproviders.

     • (i) Aangesloten providers. De GTSP kan zijn Aangesloten entiteiten gebruiken om de Google-telefonieservices te verstrekken, zoals beschreven in de Lijst met Service- en Telefonieproviders.

     • (ii) Niet-aangesloten Telefonieproviders. De GTSP en zijn Aangesloten entiteiten maken gebruik van niet aan Google gelieerde externe subcontractanten ('Telefonieproviders') om inkomende en uitgaande telefoongesprekken, zoals van toepassing, te routeren via het openbare telefoonnetwerk (PSTN). Telefonieproviders en hun locaties worden vermeld in de Lijst met Service- en Telefonieproviders. Door de Google-telefonieservices te gebruiken, instrueert de Klant de GTSP om Telefonieproviders in te schakelen, en om zijn Aangesloten entiteiten Telefonieproviders in te laten schakelen, voor het volgende:

      • (1) de routering van uitgaande en inkomende gesprekken, zoals van toepassing, en

      • (2) de verwerking van Klantgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in het land waar zij zich bevinden:

       • (a) uitsluitend voor zover dat vereist is voor een dergelijke routering, en

       • (b) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder Europese gegevensbeschermingswetgeving en telecommunicatieverordeningen).

    • Ter verduidelijking: Telefonieproviders zijn geen Subverwerkers (zoals gedefinieerd in het Addendum Gegevensverwerking).

   • 8.3 Aanvullende betalingsvoorwaarden.

    • (a) Facturen voor Google-telefonieservices. De toepasselijke Kosten en andere vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de Google-telefonieservices door de Klant of de Eindgebruiker worden afzonderlijk van andere Google Workspace-services gefactureerd en hierop zijn de betalingsvoorwaarden van de Overeenkomst voor Google-telefonie van toepassing.

    • (b) Gesprekstarieven. In aanvulling op de kosten betaalt de Klant de GTSP voor gesprekken op basis van gebruik, indien van toepassing. Deze gebruikskosten worden berekend met behulp van de dan geldende toepasselijke Gesprekstarieven.

    • (c) Belastingen. Niettegenstaande eventuele tegengestelde bepalingen in de Overeenkomst voor Google-telefonie betaalt de Klant de toepasselijke Belastingen ongeacht eventuele belastingvrijstellingen. Gefactureerde Belastingen kunnen Belastingen omvatten die verband houden met het gebruik van Google-telefonieservices door de Eindgebruiker buiten het land waar de Eindgebruiker Google-telefonieservices gebruikt.

   • 8.4 Vereisten voor Google Voice; Disclaimer van de GTSP.

    • (a) Vereisten voor Google Voice. Dit Artikel 8.4(a) is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Voor het gebruik van Google Voice is mogelijk een aparte breedband of mobiele internetverbinding vereist, evenals een apparaat van de Eindgebruiker dat voldoet aan bepaalde minimale technische vereisten. De GTSP stelt aan de Klant een beschrijving ter beschikking met eventuele minimumvereisten voor apparaten. Het gebruik van Google Voice in het buitenland of met behulp van roaming kan ertoe leiden dat mobiele-netwerkproviders hogere kosten in rekening brengen bij Eindgebruikers.

    • (b) Disclaimer van de GTSP. De GTSP is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of defecten in verband met Google-telefonieservices als gevolg van vertragingen, storingen of onderbrekingen in: (i) de dataverbinding van de Klant, (ii) de netwerken van Telefonieproviders, of (iii) de werking van apparaten van de Klant of van Eindgebruikers. Het gebruik van Google-telefonieservices op mobiele apparaten kan gebruikmaken van gespreks- of datategoeden van de Eindgebruikers die zijn aangeschaft bij hun mobiele-netwerkprovider.

   • 8.5 Mogelijkheden van Google Voice. Dit Artikel 8.5 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    • (a) Nummertoewijzing en beschikbaarheid. Als Google Voice de toewijzing van telefoonnummers toestaat, is het volgende van toepassing:

     • (i) voor de activering van nummers is het mogelijk dat de GTSP informatie moet verzamelen die vereist wordt door de toepasselijke telecommunicatieverordeningen, waaronder het adres voor noodhulpdiensten en het btw-nummer van de Klant,

     • (ii) in sommige landen moet het adres voor noodhulpdiensten overeenkomen met het gebied dat valt onder het toe te wijzen nummer,

     • (iii) nummeractivering is mogelijk niet onmiddellijk op verzoek beschikbaar, en

     • (iv) inactieve nummers kunnen worden verwijderd uit het account van de Klant.

    • (b) Nummerbehoud. De Klant kan bestaande nummers van andere serviceproviders behouden bij de overstap naar Google Voice, voor zover Google Voice nummertoewijzing mogelijk maakt, en kan vragen om toegewezen telefoonnummers vrij te geven aan een andere serviceprovider, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.5(b)(i) tot en met (iv) hieronder.

     • (i) Behoud bij overstap naar Google Voice. Als de Klant een nummer van een andere serviceprovider wil behouden, moet de Klant het proces volgen dat is beschreven op support.google.com/a/go/voice-porting, met inachtneming van eventuele updates van die site. De Klant kan nummers alleen overdragen aan een actief account. Het behoud van nummers bij de overstap naar Google Voice is mogelijk niet beschikbaar op alle locaties waar Google Voice wordt aangeboden.

     • (ii) Behoud bij overstap naar andere serviceprovider. Als de klant een toegewezen nummer wil behouden bij de overstap naar een andere serviceprovider, moet de Klant het proces voor nummerbehoud van die serviceprovider volgen. De GTSP verwerkt het verzoek om nummerbehoud na een melding van de nieuwe serviceprovider van de Klant dat de Klant een verzoek tot nummerbehoud heeft ingediend. De GTSP is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of onderbreking in de service die wordt veroorzaakt door het proces voor nummerbehoud, onnauwkeurige of onjuiste verzoeken om nummerbehoud door de Klant of de nieuwe serviceprovider van de Klant of frauduleuze verzoeken tot nummerbehoud die zijn ingediend door derden.

     • (iii) Verplichtingen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor (A) de nauwkeurigheid van de aan de GTSP verstrekte informatie in verband met een verzoek tot nummerbehoud, (B) kosten die verband houden met het nummerbehoud, waaronder kosten in verband met achterblijvende nummers en abonnementen, en (C) eventuele Kosten die zijn verschuldigd aan de GTSP in verband met een nummer tot en met het moment waarop het nummer succesvol is overgedragen, voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

     • (iv) Beëindiging van de Service. De GTSP kan elk Google Voice-nummer vrijgeven na beëindiging of verloop van de toepasselijke Eindgebruikerslicentie als de Klant het nummer niet overdraagt aan een andere serviceprovider voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of een dergelijk verloop.

    • (c) Beller-ID. Google Voice staat de weergave van het Google Voice-nummer van de Klant toe op ontvangende apparaten als dat technisch mogelijk is. Eindgebruikers kunnen de weergave van het nummer permanent of per gesprek uitschakelen. Vanwege technische redenen kan het mogelijk zijn dat de GTSP de weergave van Google Voice-nummers niet in alle gevallen kan uitschakelen, waaronder bij gesprekken naar Alarmnummers.

    • (d) Nummerblokkering. Op verzoek van de Klant blokkeert of deblokkeert de GTSP het gebruik van Google Voice om specifieke nummers, nummerbereiken of soorten nummers te bellen (waaronder betaalde services) voor zover dat technisch haalbaar is.

    • (e) Opname van gesprekken. Google Voice kan Eindgebruikers in staat stellen afzonderlijke telefoongesprekken op te nemen. De Klant stemt ermee in dat hij geen telefoongesprekken opneemt zonder toestemming indien een dergelijke toestemming vereist is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij dit ook niet toestaat aan zijn Eindgebruikers.

   • 8.6 Beperkingen van Google-telefonieservices. Het kan zijn dat het volgende niet mogelijk is met Google-telefonieservices:

    • (a) door de centralist ondersteund bellen en gesprekken naar shortcodes (mogelijk zijn er op deze gesprekken extra kosten van toepassing),

    • (b) de ondersteuning van 'collect'- of 'chargeback'-gesprekken, of

    • (c) gesprekken of verbindingen met bepaalde nummers, waaronder bijvoorbeeld telefoonnummers met extra kosten.

   • 8.7 Gebruiksbeperking van Google Voice. Dit Artikel 8.7 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Het is de Klant niet toegestaan subtoewijzingen van nummers toe te kennen aan, toegang te verlenen tot of anderszins het gebruik van Google Voice mogelijk te maken voor personen die niet meerderjarig zijn, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie. De GTSP kan accounts die zijn gebruikt door of verstrekt aan dergelijke personen opschorten of permanent uitschakelen.

   • 8.8 Hulpdiensten. Artikel 8.8(a) is uitsluitend van toepassing op Google Meet-telefonie en NIET op Google Voice. Artikel 8.8(b) tot en met Artikel 8.8(f) zijn alleen van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    • (a) Eenrichtingsgesprekken. Bij de functies voor eenrichtingsverkeer van Google Meet-telefonie kan geen contact worden opgenomen met hulpdiensten. Eindgebruikers kunnen geen uitgaande gesprekken voeren met of inkomende gesprekken ontvangen van hulpdiensten. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om contact op te nemen met hulpdiensten.

    • (b) Tweerichtingsgesprekken. Google Voice ondersteunt het voeren van gesprekken met hulpdiensten. Bij op IP gebaseerde alarmnummerservices is sprake van enkele beperkingen in vergelijking met de traditionele gesprekken met alarmnummers en deze werken op een andere manier dan traditionele gesprekken met alarmnummerservices. In de volgende bepalingen worden deze verschillen en beperkingen beschreven. Aanvullende landspecifieke beperkingen worden beschreven in de Regionale Voorwaarden. De Klant erkent en aanvaardt hierbij de verschillen tussen traditionele telefoonservices en op IP gebaseerde telefoniegesprekken in verband met gesprekken naar alarmnummers, zoals hierin beschreven:

     • (i) Beschrijving van alarmnummerservices. Eindgebruikers van de gespreksfuncties in twee richtingen van Google Voice kunnen kosteloos bellen naar alarmnummers en gesprekken van alarmnummers ontvangen. De hulpdiensten verschillen afhankelijk van de locatie van de Eindgebruiker. Als een Eindgebruiker de hulpdiensten belt, verstrekt de GTSP aan de centralist van het alarmnummer het telefoonnummer van de Eindgebruiker en het adres dat de Klant aan Google heeft verstrekt (zie Artikel 8.8(d) (Verplichtingen van de Klant) hierna). De Eindgebruiker moet mogelijk zijn fysieke locatie en een nummer waarop hij kan worden teruggebeld bevestigen, omdat de centralist van het alarmnummer deze informatie mogelijk niet heeft.

     • (ii) Beperkingen van alarmnummerservices. De volgende beperkingen zijn van toepassing op de beschikbaarheid van de alarmnummerservice van Google Voice: (A) de service is mogelijk niet beschikbaar in geval van een internet- of stroomstoring of bij het uitvallen van internet of de elektriciteit, (B) het kan mogelijk langer duren om noodoproepen door te verbinden met de Alarmcentrale dan bij traditionele alarmnummerservices, er kan een ingesprektoon te horen zijn of er wordt geen verbinding gemaakt, (C) noodoproepen kunnen correct verbinding maken met de Alarmcentrale, maar het telefoonnummer of de locatie van de Eindgebruiker worden mogelijk niet automatisch doorgegeven en de centralist van het alarmnummer kan dan mogelijk niet terugbellen, (D) noodoproepen die worden gedaan tijdens roaming kunnen worden gerouteerd naar de lokale Alarmcentrale die is gekoppeld aan het geregistreerde adres van de Eindgebruiker (de Klant raadt Eindgebruikers aan de telefoon-app van hun apparaat te gebruiken als ze gebruikmaken van roaming), (E) Eindgebruikers die doof of slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben, moeten het lokale alarmnummer rechtstreeks via TTY of een relayservice voor telecommunicatie bellen, in plaats van 711 of een lokaal equivalent nummer, (F) als Eindgebruikers meerdere apparaten hebben gekoppeld aan hun accountnummer (i) kan de Alarmcentrale mogelijk terugbellen naar een ander gekoppeld apparaat, en (ii) ziet de centralist van de Alarmcentrale mogelijk een ander telefoonnummer dan het persoonlijke telefoonnummer van de Eindgebruiker, (G) als de Eindgebruiker inkomende gesprekken heeft geblokkeerd, kan de alarmcentrale mogelijk niet terugbellen, (H) als een gesprek niet lukt via Google Voice, kan Eindgebruikers worden opgedragen om een noodoproep te voltooien via de telefoon-app van hun apparaat, en (I) noodoproepen zijn niet beschikbaar via deze service als (i) de Google Voice-service voor uitsluitend inkomende gesprekken wordt gebruikt, of (ii) gesprekken worden gevoerd via het spraaknetwerk van de mobiele provider van de gebruiker als de telefoon-app van het apparaat van de Eindgebruiker wordt gebruikt. In Canada en bepaalde andere locaties moeten het nummer en de locatie die worden verstrekt door de persoon die de noodoproep plaatst, mondeling door de alarmnummercentralist van Google worden doorgegeven aan de betreffende Alarmcentrale. Als de beller zijn of haar locatie niet kan verstrekken aan de centralist, wordt de beller doorverbonden met de Alarmcentrale die is gekoppeld aan het geregistreerde adres van de beller.

    • (c) Versturen van sms-berichten aan hulpdiensten. Google Voice ondersteunt mogelijk niet het versturen van een sms naar hulpdiensten. Eventuele functies voor het versturen van een sms naar hulpdiensten die beschikbaar worden gesteld via Google Voice, worden mogelijk niet ondersteund op een wifi-netwerk.

    • (d) Verplichtingen van de Klant. Met betrekking tot Artikel 8.8(b) (Tweerichtingsgesprekken) is de Klant verantwoordelijk voor het volgende: (i) waarborgen dat het binnen Google Voice geregistreerde adres voor elke Eindgebruiker het actuele fysieke adres is waar de Eindgebruiker Google Voice gebruikt (als het actuele adres niet wordt verstrekt, kan het mogelijk zijn dat er contact wordt opgenomen met de verkeerde alarmcentrale en dat kan leiden tot een vertraagde reactie van de hulpdiensten), (ii) informeren van Eindgebruikers dat hun fysieke adres wordt gedeeld met Telefonieproviders, (iii) informeren van Eindgebruikers dat ze mogelijk hun fysieke locatie en een nummer waarop ze kunnen worden teruggebeld moeten verstrekken aan de Alarmcentrale als ze verbinding hebben gemaakt, (iv) waarborgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om het alarmnummer te bellen, en (v) informeren van Eindgebruikers over de beperkingen van alarmnummerservices (de Klant kan een waarschuwingslabel downloaden en afdrukken dat kan worden bevestigd op alle apparaten die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot Google Voice via support.google.com/voice/go/emergency-services).

    • (e) Noodmeldingen. Noodmeldingen worden mogelijk niet ontvangen door Google Voice als apparaten alleen zijn ingesteld op de wifi-modus of als er geen mobiele service beschikbaar is.

    • (f) Disclaimer met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van hulpdiensten. Voor zover wettelijk is toegestaan is de GTSP noch een van zijn Aangesloten entiteiten aansprakelijk op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie (ongeacht of dit zou zijn op grond van een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) voor enigerlei schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik of de poging tot gebruik van Google Voice voor de toegang tot hulpdiensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot dergelijke services, vertraging in de reactie van de hulpdiensten, het gedrag van (centralisten van) de Alarmcentrale of onnauwkeurige informatie die aan de hulpdiensten wordt verstrekt door Telefonieproviders of andere derden die door de GTSP of zijn Aangesloten entiteiten worden ingeschakeld voor de facilitering van de levering van toegang tot hulpdiensten.

   • 8.9 Opschorting. In aanvulling op de opschortingsrechten die worden beschreven in de Overeenkomst voor Google-telefonie, kan de GTSP inkomende of uitgaande gesprekken of berichten van Google-telefonieservices blokkeren als de GTSP redelijkerwijs constateert dat de Klant of een Eindgebruiker de Google-telefonieservices heeft gebruikt voor een van de volgende verboden activiteiten:

    • (a) het genereren of faciliteren van ongewenste commerciële berichten, of

    • (b) het opvoeren van gespreksverkeer (bijvoorbeeld 'traffic pumping' of fraude door het delen van internationale opbrengsten).

   • 8.10 Beëindiging van Google Voice door de Klant. Dit Artikel 8.10 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. In aanvulling op eventuele andere beëindigingsrechten, kan de Klant zijn gebruik van Google Voice op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de GTSP. De Klant moet het gebruik van Google Voice onmiddellijk na de beëindiging stopzetten.

   • 8.11 Aanvullende definities.

   • 'Gesprekstarieven': De op dat moment geldende gesprekstarieven die worden beschreven op voice.google.com/rates.

   • 'Eindgebruiker': Deze term omvat (i) ten behoeve van Google Voice mogelijke gebruikers die aanwezig kunnen zijn op de fysieke locatie waar zich een met Google Voice verbonden apparaat bevindt en voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, en (ii) ten behoeve van Google Meet mogelijke gebruikers die gebruik kunnen maken van de Google Meet-telefonieservices om verbinding te maken met Google Meet-vergaderingen.

   • 'Kosten': Deze term omvat ten behoeve van Google Voice de tarieven die worden beschreven op https://workspace.google.com/products/voice.

   • 'Google Workspace-entiteit': De Google-entiteit waarmee de Klant een overeenkomst sluit voor andere Google Workspace-services, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst.

   • 'Alarmcentrale': De betreffende alarmcentrale gebaseerd op de geregistreerde locatie van de Eindgebruiker.

   • 'Regionale Voorwaarden': De voorwaarden die worden beschreven op https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • 'Telefonieprovider': Deze term heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 8.2(b) (Telefonieproviders) in deze Servicespecifieke Voorwaarden.

   • 'Lijst met Service- en telefonieproviders': De dan geldende lijst met service- en telefonieproviders op (i) voor Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html en (ii) voor Google Meet-telefonie, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   * Als in een offline document wordt verwezen naar 'Google Voice-serviceprovider' of 'GVSP' worden deze verwijzingen geacht te verwijzen naar 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP', zoals gebruikt in deze Servicespecifieke Voorwaarden en de Overeenkomst voor Google-telefonie.

   9. Google Drive. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Drive:

   • 9.1 Gebruik van Google Drive voor de distributie van Content. Google Drive is niet bedoeld voor gebruik als een distributienetwerk voor content en Google kan het gebruik van en de toegang tot Google Drive beperken als Google, naar zijn redelijke goeddunken, vaststelt dat Google Drive wordt gebruikt op een manier die het beleid voor acceptabel gebruik schendt of voor inbreukmakende, onrechtmatige of bulkdistributie van content, met inbegrip van video's. Op Google Drive gehoste video's die openbaar worden gedeeld buiten het domein van de Klant, moeten voldoen aan de communityrichtlijnen van YouTube (beschikbaar zijn op https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ of een opvolgende URL).

   Vorige Versies

   6 oktober 2020