Overeenkomst voor Resellers van Google-domeinen

Laatst gewijzigd: 25 juli 2023

 • Deze Overeenkomst voor Resellers van Domeinen (de 'Overeenkomst') wordt aangegaan door u, de entiteit of persoon die akkoord gaat met deze Overeenkomst ('Klant' of 'u') en Google. 'Google' heeft de betekenis die wordt gegeven op https://cloud.google.com/terms/google-entity. Referenties aan 'we/wij', 'ons' of onze' in deze overeenkomst betekenen Google. Deze Overeenkomst is van toepassing op de doorverkoop van Google van services voor domeinnaamregistratie ('Domeinservices') geleverd door de toepasselijke registreerder van derden die wordt opgegeven ten tijde van uw aankoop of verlenging ('Registreerder').

  • 1. Domeinservices.

   • 1.1 Reseller van Domeinservices. In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet waaronder Google toegang doorverkoopt tot de Domeinservices als geautoriseerde reseller van de Registreerder. Als reseller fungeert Google niet als registreerder voor domeinnamen, maar mag Google bepaalde functies of services uitvoeren namens de Registreerder.

   • 1.2 Voorwaarden voor Registreerder. De Domeinservices worden geleverd door de Registreerder. Alle toegang tot en gebruik van de Domeinservices is onderworpen aan en valt onder de toepasselijke Algemene Voorwaarden van de Registreerder. De Klant moet deze Algemene Voorwaarden naleven en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Google is geen partij in uw overeenkomst met een Registreerder en heeft geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de Registreerder.

   • 1.3 Privacybeleid van Registreerder. De Klant erkent dat Google de naam en contactgegevens van de Klant doorgeeft aan de Registreerder als onderdeel van de registratie van de domeinnaam. De verwerking van die informatie door de Registreerder valt onder het toepasselijke privacybeleid van de Registreerder.

  • 2. Betalingen.

   • 2.1 Facturering, Betalingen. Als u uw aankoop afrondt, legt u zich vast de Domeinservices, inclusief alle toepasselijke belastingen, voor een jaarlijkse factureringsperiode te kopen. U kunt voor de Domeinservices betalen met een creditcard, pinpas of via de andere betaalmethoden die op de bestelpagina worden vermeld. Alle verschuldigde betalingen zijn in Amerikaanse dollar, tenzij anders aangegeven op de bestelpagina. Tenzij u uw verlenging annuleert, zoals beschreven in Artikel 2.3 (Verlenging annuleren), aan het einde van elke jaarlijkse factureringsperiode, wordt uw aankoop van Domeinservices automatisch verlengd voor aanvullende jaarlijkse factureringsperioden en factureert Google u voor de dan geldende kosten voor verlenging wanneer de betaling moet worden uitgevoerd. Alle betalingen zijn definitief en Google geeft geen terugbetalingen.

   • 2.2 Prijswijzigingen. Google behoudt zich het recht voor de kosten voor Domeinservices van tijd tot tijd te wijzigen (dat wil zeggen verhogen of verlagen). Wijzigingen aan de kosten worden toegepast op de volgende betaling na redelijke kennisgeving aan u.

   • 2.3 Verlenging annuleren. U moet minstens 5 werkdagen vóór het einde van de factureringsperiode annuleren om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende verlengingsperiode. U kunt annuleren via de Beheerdersconsole. Als u annuleert, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling van de kosten die u al heeft betaald, maar (volgens deze Overeenkomst en de toepasselijke overeenkomsten van de Registreerder) houdt u wel toegang tot de Domeinservices tot het einde van de huidige factureringsperiode.

  • 3. Vertrouwelijke Informatie.

   • 3.1 Definities.

    • 3.1.1. Vertrouwelijke informatie: Informatie die in het kader van deze Overeenkomst door de ene partij (of een aangesloten entiteit) aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gewoonlijk onder deze omstandigheden als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Deze omvat geen informatie die onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger, die rechtmatig wordt verstrekt aan de ontvanger door een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen of die openbaar wordt zonder schuld van de partij.

    • 3.1.2. Juridische procedure: Een verzoek om verstrekking van informatie op grond van wetgeving, overheidsvoorschriften, rechterlijk bevel, dagvaarding, bevelschrift of een andere geldige juridische autoriteit, juridische procedure of een vergelijkbaar proces.

   • 3.2 Verplichtingen. De ontvanger gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende partij uitsluitend voor de uitoefening van de rechten van de ontvanger en voor de uitvoering van diens verplichtingen op grond van de Overeenkomst en betracht redelijke zorg om te beschermen tegen de verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende partij. De ontvanger van Vertrouwelijke Informatie mag deze uitsluitend verstrekken aan diens aangesloten entiteiten, werknemers, vertegenwoordigers of professionele adviseurs ('Gemachtigden') die deze informatie nodig hebben en die schriftelijk hun instemming hebben gegeven (of in het geval van professionele adviseurs anderszins zijn gebonden) de informatie vertrouwelijk te behandelen. De ontvanger zorgt ervoor dat de Gemachtigden de ontvangen Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken om hun rechten uit te oefenen en te voldoen aan hun verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

   • 3.3 Verplichte kennisgeving. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, mag de ontvanger Vertrouwelijke Informatie ook verstrekken voor zover dat vereist is in het kader van een toepasselijke Juridische Procedure, mits de ontvanger binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen doet om (a) de andere partij onverwijld in kennis te stellen van een dergelijke verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie, en (b) te voldoen aan redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot diens activiteiten om bezwaar te maken tegen de verstrekking. Niettegenstaande het voorgaande zijn subartikelen (a) en (b) hierboven niet van toepassing als de ontvanger vaststelt dat naleving van (a) en (b) (i) kan leiden tot strijdigheid met een Juridische Procedure, (ii) een overheidsonderzoek kan belemmeren, of (iii) kan leiden tot de dood of ernstig fysiek letsel van een individu.

  • 4. Disclaimer. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT GOOGLE DE PRESTATIES ONDER DEZE OVEREENKOMST ALS ZODANIG ('AS IS') AAN, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GOOGLE BIEDT BIJVOORBEELD GEEN GARANTIES VOOR DE CONTENT OF KENMERKEN VAN DE PRESTATIES VAN GOOGLE OF DE DOMEINSERVICES VAN DE REGISTREERDER, MET INBEGRIP VAN DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID ERVAN OF DE MOGELIJKHEID OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN.

  • 5. Schadeloosstelling. U zult Google en diens onderaannemers, hun respectievelijke directeuren, vertegenwoordigers, agenten en aangesloten entiteiten verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van claims, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortkomen uit of zijn gerelateerd aan:

   • • uw registratie van een domeinnaam en gebruik van de Domeinservices,

   • • uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten.

  • 6. Beperking van Wettelijke Aansprakelijkheid.

   • 6.1 Beperkte Indirecte Aansprakelijkheid. GOOGLE EN DIENS AANGESLOTEN ENTITEITEN EN LEVERANCIERS ZIJN ONDER DEZE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN OPBRENGSTEN OF GEGEVENS, FINANCIEEL VERLIES OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF MORELE SCHADE, HOGE SCHADEVERGOEDING ALS SANCTIE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE WAREN OF ZOUDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DIRECTE SCHADE NIET DOOR EEN VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT AFGEHANDELD.

   • 6.2 Beperkte mate van Aansprakelijkheid. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE EN DIENS AANGESLOTEN ENTITEITEN EN LEVERANCIERS, VOOR ALLE CLAIMS ONDER DEZE OVEREENKOMST, IS BEPERKT TOT HET LAGERE BEDRAG VAN (I) HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE LEIDDE TOT DE AANSPRAKELIJKHEID OF (II) 5000 USD.

   • 6.3 Uitzonderingen op beperkingen. Deze beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid gelden niet als u de intellectuele-eigendomsrechten van Google of diens aangesloten entiteiten schendt, voor uw verplichtingen ten opzichte van schadeloosstelling en voor uw betalingsverplichtingen.

  • 7. Algemeen.

   • 7.1 Kennisgevingen. Om processen mogelijk te maken worden beide partijen gevraagd, maar niet vereist, om kennisgevingen schriftelijk in het Engels te geven en deze te adresseren aan de juridische afdeling en de primaire contactpersoon van de andere partij. Het te gebruiken e-mailadres voor kennisgevingen aan de Juridische afdeling van Google is legal-notices@google.com.

   • 7.2 Toekenning. U mag niets van deze Overeenkomst toekennen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google. Elke andere poging tot toekenning is ongeldig.

   • 7.3 Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij liggen.

   • 7.4 Geen Verklaring van Afstand. Geen van de partijen kan verklaring van afstand doen van de rechten door geen van de rechten uit te voeren (of de uitvoering van de rechten te vertragen) zoals deze zijn genoemd in deze Overeenkomst.

   • 7.5 Geen agentschap. Deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

   • 7.6 E-mails. De partijen kunnen e-mails gebruiken om te voldoen aan vereisten voor schriftelijke goedkeuring en toestemming op grond van deze Overeenkomst.

   • 7.7 Subcontract. Google mag verplichtingen op grond van deze Overeenkomst uitbesteden, maar blijft aansprakelijk jegens de Klant voor alle uitbestede verplichtingen.

   • 7.8 Begunstigde derden. Onder deze Overeenkomst hebben derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat zij deze wel hebben.

   • 7.9 Scheidbaarheid. Als blijkt dat een voorwaarde (of deel van een voorwaarde) in deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

   • 7.10 Heersend recht in de Verenigde Staten. Onderhevig aan Artikel 7.15 (Regiospecifieke Voorwaarden) geldt het volgende met betrekking tot geschillen tussen de partijen:

    • (a) Voor overheidsentiteiten op het niveau van een stad, county of staat in de Verenigde Staten. Als de Klant een overheidsentiteit voor een stad, county of staat in de Verenigde Staten is, zegt deze Overeenkomst niets over het heersend recht en arrondissement.

    • (b) Voor federale overheidsentiteiten van de Verenigde Staten. Als de Klant een federale overheidsentiteit van de Verenigde Staten is, geldt het volgende: ALLE CLAIMS DIE VOLGEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE PRESTATIES VAN GOOGLE ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, MET UITZONDERING VAN DE REGELS ONDER INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. UITSLUITEND VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR FEDERALE WETGEVING: (I) ZIJN DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË (MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN CALIFORNIË) VAN TOEPASSING IN AFWEZIGHEID VAN TOEPASSELIJKE FEDERALE WETGEVING, EN (II) GEVEN DE PARTIJEN VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE PRESTATIES VAN GOOGLE TOESTEMMING VOOR PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN, EN HET EXCLUSIEVE ARRONDISSEMENT VAN, DE RECHTBANKEN IN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË.

    • (c) Voor Alle Andere Entiteiten. Als de Klant een entiteit is die niet is geïdentificeerd in Artikel 7.10(a) (Heersend recht in de Verenigde Staten voor overheidsentiteiten op het niveau van een stad, county of staat in de Verenigde Staten) of (b) (Heersend recht in de Verenigde Staten voor federale overheidsentiteiten van de Verenigde Staten), geldt het volgende: ALLE EISEN VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE PRESTATIES VAN GOOGLE ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN CALIFORNIË, MET UITZONDERING VAN DE REGELS VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT VAN DIE STAAT, EN ZULLEN UITSLUITEND WORDEN BEHANDELD DOOR DE FEDERALE OF STAATSRECHTBANKEN VAN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË, VS. DE PARTIJEN STEMMEN IN MET PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN DIE RECHTBANKEN.

   • 7.11 Conflicterende Talen. Als deze Overeenkomst in een andere taal dan het Engels is vertaald en er sprake is van verschillen tussen de Engelse tekst en de vertaalde tekst, geldt de Engelse tekst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de vertaling.

   • 7.12 Juridische Ondersteuning. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van beide partijen om juridische ondersteuning te vragen.

   • 7.13 Wijzigingen. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst en post dergelijke wijzigingen op https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Deze wijzigingen gaan pas in aan het begin van de volgende factureringsperiode van de Klant. Als de Klant op dat moment verlengt, houdt dit in dat deze akkoord gaat met de wijzigingen. Uitgezonderd zoals bepaald in dit Artikel moeten wijzigingen aan deze Overeenkomst schriftelijk zijn, door beide partijen zijn ondertekend en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd.

   • 7.14 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen der partijen aanspraak gemaakt op en heeft geen der partijen recht of verhaal op een bewering, verklaring of garantie (of deze nu nalatig was of in onschuld is gemaakt) die niet uitdrukkelijk wordt beschreven in deze Overeenkomst.

   • 7.15 Regiospecifieke Voorwaarden. De Klant gaat akkoord met de volgende aanpassingen in deze Overeenkomst als het factureringsadres van de Klant zich bevindt in de betreffende regio, zoals hieronder beschreven:

    • Azië en Stille Oceaan (alle regio's, uitgezonderd Australië, Japan, India, Nieuw-Zeeland, Singapore) en Latijns-Amerika

     • Artikel 7.10 (Heersend Recht in de Verenigde Staten) wordt vervangen door het volgende:

     • 7.10 Heersend Recht, Arbitrage.

     • (a) OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERDE PRODUCTEN OF SERVICES VAN GOOGLE (WAARONDER ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE OF PRESTATIES VAN DEZE OVEREENKOMST) ('Geschil') IS DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN DE REGELS VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT VAN DEZE STAAT.

     • (b) De partijen proberen te goeder trouw een eventueel Geschil op te lossen binnen 30 dagen nadat dit Geschil ontstaat. Als het Geschil niet binnen 30 dagen is opgelost, moet het worden opgelost door middel van arbitrage door het International Centre for Dispute Resolution van de American Arbitration Association in overeenstemming met de Expedited Commercial Rules die gelden op de datum van deze Overeenkomst ('Regels').

     • (c) De partijen kiezen elk één arbiter. De arbitrage vindt in het Engels plaats in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten.

     • (d) In afwachting van de uitspraak in de arbitrage mag elk van beide partijen een beroep doen op een bevoegde rechter voor redres middels een dwangbevel dat nodig is ter bescherming van diens rechten. De arbiter kan opdracht geven tot een genoegdoening naar billijkheid die aansluit op de verhaalmogelijkheden en beperkingen in deze Overeenkomst.

     • (e) Onder voorbehoud van de vertrouwelijkheidsvereisten onder Subartikel (g) hierna, kan elk van beide partijen een bevoegde rechter verzoeken om een bevel uit te vaardigen voor de bescherming van de rechten of het eigendom van die partij. Dit verzoek wordt niet beschouwd als een schending of verklaring van afstand van dit artikel over heersend recht en arbitrage, en is niet van invloed op de bevoegdheden van de arbiter, waaronder de bevoegdheid om de rechterlijke beslissing te beoordelen. De partijen bepalen dat de rechtbanken in de county Santa Clara in de Amerikaanse staat Californië bevoegd zijn voor het uitvaardigen van enig bevel op grond van dit Subartikel 7.10(e).

     • (f) De toekenning door de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en de uitvoering ervan kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, waaronder een rechter met jurisdictie over een van beide partijen of enig onderdeel van diens vermogen.

     • (g) Een arbitrageprocedure die wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Artikel 7.10 (Heersend Recht, Arbitrage) wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie op grond van Artikel 3 (Vertrouwelijke Informatie), waaronder (i) het bestaan van, (ii) eventuele informatie die wordt verstrekt tijdens, en (iii) eventuele mondelinge communicatie of documenten die verband houden met, de arbitrageprocedure. In aanvulling op de kennisgevingsrechten op grond van Artikel 3 (Vertrouwelijke Informatie), kunnen de partijen de informatie in dit Subartikel 7.10(g) verstrekken aan een bevoegde rechter voor zover nodig kan zijn om een verzoek op grond van Subartikel 7.10(e) in te dienen of een arbitraal besluit uit te voeren, maar de partijen moeten verzoeken om deze juridische procedures achter gesloten deuren te voeren.

     • (h) De partijen betalen de kosten van de arbiter, de kosten van en uitgaven voor benoemde deskundigen en de administratieve kosten van de arbitrage-instelling in overeenstemming met de Regels. In het definitieve besluit bepaalt de arbiter de verplichting van de in het ongelijk gestelde partij voor de vergoeding van het vooraf betaalde bedrag door de in het gelijk gestelde partij voor deze kosten.

     • (i) Elke partij draagt de kosten van en uitgaven voor diens eigen advocaten en deskundigen, ongeacht het definitieve besluit van de arbiter met betrekking tot het Geschil.

    • Azië en Stille Oceaan - India

     • Artikel 7.10 (Heersend Recht in de Verenigde Staten) wordt vervangen door het volgende:

     • 7.10 Heersend Recht. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van India. In geval zich een Geschil voordoet, is de rechtbank in New Delhi bevoegd uitspraak te doen. Niettegenstaande het bovenstaande kan en zal de klant alle claims met betrekking tot Google onder deze Overeenkomst voeren tegen Google India Private Limited.

    • Europa, Midden-Oosten, Afrika - Algerije, Bahrein, Jordanië, Koeweit, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Tunesië, Jemen, Egypte, Israël, Verenigde Arabische Emiraten en Libanon

     • Artikel 7.10 (Heersend Recht in de Verenigde Staten) wordt vervangen door het volgende:

     • 7.10 Heersend Recht, Arbitrage.

     • (a) OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERDE PRODUCTEN OF SERVICES VAN GOOGLE (WAARONDER ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE OF PRESTATIES VAN DEZE OVEREENKOMST) ('Geschil') IS DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN DE REGELS VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT VAN DEZE STAAT.

     • (b) De partijen proberen te goeder trouw een eventueel Geschil op te lossen binnen 30 dagen nadat dit Geschil ontstaat. Als het Geschil niet binnen 30 dagen is opgelost, moet het worden beslecht middels arbitrage volgens de Regels van de London Court of International Arbitration (LCIA) ('Regels'). Deze Regels worden geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in dit Artikel.

     • (c) De partijen kiezen elk één arbiter. De arbitrage vindt in het Engels plaats. De plaats en zetel van de arbitrage is Dubai International Financial Center (DIFC), Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

     • (d) In afwachting van de uitspraak in de arbitrage mag elk van beide partijen een beroep doen op een bevoegde rechter voor redres middels een dwangbevel dat nodig is ter bescherming van diens rechten. De arbiter kan opdracht geven tot een genoegdoening naar billijkheid die aansluit op de verhaalmogelijkheden en beperkingen in deze Overeenkomst.

     • (e) De toekenning door de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en de uitvoering ervan kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, waaronder een rechter met jurisdictie over een van beide partijen of enig onderdeel van diens vermogen.

     • (f) Een arbitrageprocedure die wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Artikel 7.10 (Heersend recht, Arbitrage) wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie op grond van Artikel 3 (Vertrouwelijke Informatie), waaronder (i) het bestaan van, (ii) eventuele informatie die wordt verstrekt tijdens, en (iii) eventuele mondelinge communicatie of documenten die verband houden met, de arbitrageprocedure. In aanvulling op de kennisgevingsrechten op grond van Artikel 3 (Vertrouwelijke Informatie), kunnen de partijen de informatie in dit Subartikel 7.10(f) verstrekken aan een bevoegde rechter voor zover nodig kan zijn om een arbitraal besluit uit te voeren, maar de partijen moeten verzoeken om deze juridische procedures achter gesloten deuren te voeren.

     • (g) De partijen betalen de kosten van de arbiter, de kosten van en uitgaven voor benoemde deskundigen en de administratieve kosten van de arbitrage-instelling in overeenstemming met de Regels. In het definitieve besluit bepaalt de arbiter de verplichting van de in het ongelijk gestelde partij voor de vergoeding van het vooraf betaalde bedrag door de in het gelijk gestelde partij voor deze kosten.

     • (h) Elke partij draagt de kosten van en uitgaven voor diens eigen advocaten en deskundigen, ongeacht het definitieve besluit van de arbiter met betrekking tot het Geschil.