Voorwaarden voor Domeinregistratie

 • Deze Voorwaarden voor Domeinregistratie worden aangegaan tussen u en Google indien u akkoord gaat met het onderstaande (de 'Overeenkomst') en zijn bepalend bij uw aankoop van de domeinregistratieservice ('Domeinservice') via de interface van Google. Voor Klanten met een factuuradres in Nieuw-Zeeland wordt deze Overeenkomst afgesloten en aangegaan door en tussen de Klant en Google New Zealand Limited, kantoorhoudend te PwC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland 1010, Nieuw-Zeeland, als geautoriseerde reseller in Nieuw-Zeeland van de Domeinservice. 'Google' betekent Google LLC en/of zijn partners (waaronder Google New Zealand Limited) zoals de context vereist. Door deze Domeinservice te gebruiken, registreert u domeinnamen via externe domeinnaamregistreerders die een contractuele relatie met Google hebben ('Registratiepartners'). Google raadt bij een dergelijke registratie u in principe alleen een Registratiepartner aan om u zodoende te helpen bij het registreren van uw domeinnamen bij de betreffende Registratiepartner en u ondersteuning te bieden bij het instellen van de toepasselijke Google-services via de Registratiepartner. Google kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken andere Registratiepartners kiezen. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van de Registratiepartner om een domeinnaam via die Registratiepartner te kunnen registreren. U begrijpt dat u een afzonderlijk contract met de Registratiepartner heeft en dat u verantwoordelijk bent voor alle aansprakelijkheden, verplichtingen en kosten die in de desbetreffende overeenkomst zijn vastgelegd. Bij kwesties met betrekking tot beschikbaarheid, aankoop, verlenging, onderhoud of andere ondersteuning op het gebied van uw domeinnaamregistratie dient u zich te richten tot de desbetreffende Registratiepartner en niet tot Google. De Domeinservice valt onder het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Registratie. U begrijpt dat u de Geregistreerde partij bent voor uw domeinnaam (of domeinnamen), zoals gedefinieerd door de Internet Corporation for Assigned Names (ICANN). U verklaart zich te houden aan de relevante ICANN-richtlijnen en -beleidsregels met betrekking tot uw domeinnaam (of domeinnamen), inclusief het Uniform Dispute Resolution Process (uniforme proces voor geschilafhandeling) van de ICANN. U stemt ermee in uw registratiegegevens te verstrekken en te onderhouden, inclusief de contactgegevens voor de registratie en andere contacten, zodat deze te allen tijde volledig en accuraat zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat hoewel u er mogelijk voor heeft gekozen geen gegevens in de WHOIS-database weer te geven, bij een wijziging in de regelgeving met betrekking tot deze keuze, uw Registratiepartner of Google dergelijke gegevens openbaar kan maken in zoverre dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht. In het geval u anderen machtigt namens u in elke willekeurige hoedanigheid op te treden, stemt u ermee in dat u aansprakelijk bent voor alle verbintenissen of wettelijke verplichtingen die uw vertegenwoordigers aangaan in verband met uw domeinnamen. Uw vertegenwoordigers moeten akkoord gaan met deze Overeenkomst en de Algemene voorwaarden van de Registratiepartner. Google behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren of te annuleren van domeinnamen die in strijd zijn met het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace, zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/use_policy.html of via enige andere URL die Google kenbaar maakt.

  • 2. Wijzigingen. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen in deze Overeenkomst aanbrengen die binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbaar zijn. Indien Google deze Overeenkomst op belangrijke punten wijzigt, zal Google u hiervan op de hoogte stellen (mogelijk via e-mail).

  • 3. Facturering en betaling. Wanneer u aangeeft dat u akkoord gaat, legt u zich vast voor aankoop van de Domeinservice van Google voor een termijn van een jaar. U kunt voor de Domeinservice betalen met een creditcard, debetkaart of via de andere betaalmethoden die op de bestelpagina worden vermeld. Google registreert uw domeinnaam (-namen) nadat de geldigheid van uw betaalmethode is bevestigd, maar het verschuldigde bedrag wordt pas gefactureerd aan het einde van maand waarin u de domeinnaam (-namen) heeft gekocht. Alle verschuldigde betalingen zijn in Amerikaanse dollar tenzij anders aangegeven op de bestelpagina. Bij het aanmelden of via de Domeinservice wordt u de mogelijkheid geboden uw domeinnaam (-namen) automatisch te vernieuwen. Als u hiervoor kiest, wordt steeds als de termijn van een jaar is verstreken, de Domeinservice automatisch verlengd met een verdere termijn van een jaar en brengt Google de geldende kosten voor verlenging in rekening wanneer dergelijke betaling invorderbaar is. Alle betalingen zijn definitief en Google verleent geen restitutie van bedragen.

  • 4. Domeingegevens. U geeft Google toestemming namens u te corresponderen met uw Registratiepartner(s) om wijzigingen aan te brengen in uw gegevens waarover de Registratiepartner beschikt, met het oog op het functioneren van de Domeinservice. U geeft Google toestemming, als Google daarvoor opteert, op te treden als aanspreekpunt in verband met technische kwesties, factureringskwesties of andere kwesties aangaande de domeinen die via de Domeinservice zijn geregistreerd.

  • 5. Overdracht. U begrijpt dat Google op elk gewenst moment en naar eigen inzicht andere Registratiepartners kan kiezen of zelf een dergelijke service voor het registreren van domeinnamen kan beginnen. In verband met een dergelijke wijziging kan Google uw Registratiepartner wijzigen. U geeft Google toestemming op te treden als de vertegenwoordiger van de Geregistreerde partij met als enig doel een dergelijke wijziging aan te vragen en de benodigde formulieren of overeenkomsten in te vullen. U geeft Google eveneens toestemming tijdelijk op te treden als administratief contact (en dit opnieuw in te stellen), met als enig doel uw domeinnaam (-namen) over te dragen en de benodigde formulieren of overeenkomsten in te vullen.

  • 6. Beëindiging. Google kan de Domeinservice om welke reden dan ook beëindigen aan het einde van de op dat moment actuele termijn door u ten minste dertig dagen van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, onder de voorwaarde dat Google de Domeinservice onmiddellijk mag beëindigen als Google redelijkerwijs bepaalt dat (i) uw domeinnamen of activiteiten het Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Google Workspace schenden, of (ii) het commercieel gezien onverstandig is de Domeinservice te blijven leveren wat betreft de toepasselijke wetgeving.

  • 7. Beperkte aansprakelijkheid.

   • a. Beperkte indirecte aansprakelijkheid. Geen der partijen is aansprakelijk onder deze overeenkomst voor verloren opbrengsten of indirecte, speciale, incidentele, morele of punitieve schade of gevolgschade, zelfs als de partij op de hoogte was of zou moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade, en zelfs als directe schade niet door een verhaalsmogelijkheid wordt afgehandeld.

   • b. Beperkte mate van aansprakelijkheid. Geen der partijen is aansprakelijk onder deze Overeenkomst voor meer dan het bedrag dat door de klant is betaald gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de reden was voor de aansprakelijkheid.

  • 8. Van toepassing zijnde wetten. Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Californië met uitzondering van de wetten van Californië ten aanzien van keuze van jurisdictie. VOOR ALLE CONFLICTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, GAAN DE PARTIJEN ERMEE AKKOORD ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE RECHTSPRAAK VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK IN SANTA CLARA COUNTY IN CALIFORNIË.

  • 9. Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk voor ontoereikende prestaties voor zover deze wordt veroorzaakt door een situatie (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogshandelingen of terroristische daden, ongeregeldheden, arbeidsvoorwaarden, overheidsmaatregelen en internetstoring) die buiten de redelijke controle van de partij ligt.

  • 10. Geen verklaring van afstand. Het onvermogen om een bepaling van deze Overeenkomst uit te voeren, vormt geen verklaring van afstand.

  • 11. Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de intentie van de Overeenkomst volledig van kracht en effectief.

  • 12. Geen agentschap. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of samenwerkingsverband.

  • 13. Geen derde/externe rechthebbenden. Er kunnen aan deze Overeenkomst geen rechten door derden worden ontleend.

  • 14. Billijk herstel. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van beide partijen om om billijk herstel te vragen.

  • 15. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst en alle documenten die hierin worden genoemd, is de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot zijn onderwerp en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten over dat onderwerp.

  • 16. Conflicterende voorwaarden. Als u de voorwaarden en bepalingen heeft geaccepteerd van zowel deze Overeenkomst als de Servicevoorwaarden van Google Domeinen op https://domains.google.com/tos ('Servicevoorwaarden van Google Domeinen') en er een conflict optreedt tussen een voorwaarde uit deze Overeenkomt en een voorwaarde uit de Servicevoorwaarden van Google Domeinen, heeft de voorwaarde uit deze Overeenkomst voorrang.