Voorwaarden voor Domeinregistratie

 • Deze Voorwaarden voor Domeinregistratie (de 'Overeenkomst') worden aangegaan door en tussen u en Google. 'Google' heeft de betekenis die wordt gegeven op https://cloud.google.com/terms/google-entity. Deze Overeenkomst is van toepassing op uw aankoop van de domeinregistratieservice ('Domeinservice') via de interface van Google. Door deze Domeinservice te gebruiken, registreert u domeinnamen via externe domeinnaamregistreerders die een contractuele relatie met Google hebben ('Registratiepartners'). Google raadt u bij een dergelijke registratie met name een Registratiepartner aan zodat deze de domeinnaam (-namen) voor u kan registreren en de toepasselijke Google-services voor u kan instellen. Google kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken andere Registratiepartners kiezen. U moet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van de Registratiepartner om een domeinnaam bij die Registratiepartner te kunnen registreren. U begrijpt dat u een afzonderlijke overeenkomst met de Registratiepartner heeft en dat u verantwoordelijk bent voor alle aansprakelijkheden, verplichtingen en kosten die in de betreffende overeenkomst zijn vastgelegd. Bij kwesties met betrekking tot beschikbaarheid, aankoop, verlenging, onderhoud of andere support op het gebied van uw domeinnaamregistratie moet u zich richten tot de betreffende Registratiepartner en niet tot Google.

  • 1. Registratie. U begrijpt dat u de Houder bent van uw domeinnamen, zoals gedefinieerd door de Internet Corporation for Assigned Names (ICANN). U verklaart zich te houden aan de relevante ICANN-richtlijnen en -beleidsregels met betrekking tot uw domeinnaam (-namen), inclusief het Uniform Dispute Resolution Process van de ICANN. U stemt ermee in uw registratiegegevens te verstrekken en te onderhouden, inclusief de contactgegevens voor de registratie en andere contacten, zodat deze te allen tijde volledig en accuraat zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat hoewel u er mogelijk voor heeft gekozen geen gegevens in de WHOIS-database weer te geven, bij een wijziging in de regelgeving met betrekking tot deze keuze, uw Registratiepartner of Google dergelijke gegevens openbaar kan maken in zoverre dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht. In het geval u anderen machtigt namens u in elke willekeurige hoedanigheid op te treden, stemt u ermee in dat u aansprakelijk bent voor alle verbintenissen of wettelijke verplichtingen die uw vertegenwoordigers aangaan in verband met uw domeinnaam (-namen). Uw vertegenwoordigers moeten akkoord gaan met deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de Registratiepartner. Google behoudt zich het recht voor de registratie te weigeren of te annuleren van domeinnamen die in strijd zijn met het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace.

  • 2. Wijzigingen. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen in het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace aanbrengen die binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbaar zijn. Als Google het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace op belangrijke punten wijzigt, stelt Google u hiervan op de hoogte (mogelijk via e-mail).

  • 3. Facturering en betaling. Wanneer u aangeeft dat u akkoord gaat, legt u zich vast voor de aankoop van de Domeinservice van Google voor een termijn van een jaar. U kunt voor de Domeinservice betalen met een creditcard, betaalkaart of via de andere betaalmethoden die op de bestelpagina worden vermeld. Google registreert de domeinnaam (-namen) nadat de geldigheid van uw betaalmethode is bevestigd, maar het verschuldigde bedrag wordt pas gefactureerd aan het einde van de maand waarin u de domeinnaam (-namen) heeft gekocht. Alle verschuldigde betalingen zijn in Amerikaanse dollar tenzij anders aangegeven op de bestelpagina. Bij het aanmelden of via de Domeinservice wordt u de mogelijkheid geboden uw domeinnaam (-namen) automatisch te verlengen. Als u hiervoor kiest, wordt steeds als de termijn van een jaar is verstreken, de Domeinservice automatisch verlengd met een verdere termijn van een jaar en brengt Google de geldende kosten voor verlenging in rekening wanneer dergelijke betaling invorderbaar is. Alle betalingen zijn definitief en Google verleent geen restitutie van bedragen.

  • 4. Domeingegevens. U geeft Google toestemming namens u te corresponderen met uw Registratiepartner(s) om wijzigingen aan te brengen in uw gegevens waarover de Registratiepartner beschikt, met het oog op het functioneren van de Domeinservice. U geeft Google toestemming om, als Google daarvoor opteert, op te treden als aanspreekpunt in verband met technische kwesties, factureringskwesties of andere kwesties aangaande de domeinen die via de Domeinservice zijn geregistreerd.

  • 5. Overdracht. U begrijpt dat Google op elk moment en naar eigen inzicht andere Registratiepartners kan kiezen of zelf een dergelijke service voor het registreren van domeinnamen kan beginnen. In verband met een dergelijke wijziging kan Google uw Registratiepartner wijzigen. U geeft Google toestemming op te treden als de vertegenwoordiger van de Houder met als enig doel een dergelijke wijziging aan te vragen en de benodigde formulieren of overeenkomsten in te vullen. U geeft Google eveneens toestemming tijdelijk op te treden als administratief contact (en dit opnieuw in te stellen), met als enig doel uw domeinnaam (-namen) over te dragen en de benodigde formulieren of overeenkomsten in te vullen.

  • 6. Beëindiging. Google kan de Domeinservice om welke reden dan ook beëindigen aan het einde van de lopende termijn door u dit ten minste 30 dagen van tevoren mee te delen, met dien verstande dat Google de Domeinservice onmiddellijk kan beëindigen als Google redelijkerwijs constateert dat (i) uw domeinnaam (-namen) of activiteiten op het domein het Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace schenden of (ii) het commercieel gezien onpraktisch is om gelet op de toepasselijke wetgeving door te gaan met het aanbieden van de Domeinservice.

  • 7. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid.

   • 7.1 Niets in deze Overeenkomst dient ter uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van elk van de partijen voor: (a) dood of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van een van de partijen of diens bestuurders, vertegenwoordigers of werknemers, of (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

   • 7.2 Geen van de partijen is aansprakelijk onder deze Overeenkomst (ongeacht of deze voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins) voor enige speciale schade, indirecte schade of gevolgschade (ongeacht of dergelijke schade al dan niet verwacht kon worden door de partijen op de Ingangsdatum) die wordt ondervonden of opgelopen door de andere partij.

   • 7.3 De aansprakelijkheid van elk van de partijen onder deze Overeenkomst (ongeacht of deze voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins) is in relatie tot de aansprakelijkheid die voortkomt uit enige gebeurtenis of serie verbonden gebeurtenissen, beperkt tot: (a) 125% van het totale bedrag dat is betaald en moet worden betaald door de Klant onder deze Overeenkomst in de 12 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de maand waarin de gebeurtenis (of de eerste van een serie verbonden gebeurtenissen) heeft plaatsgevonden, of (b) £ 25.000, naar gelang welk bedrag het hoogste is.

  • 8. Heersend recht.

   • 8.1 Deze Overeenkomst en enig geschil (al dan niet contractueel) aangaande deze Overeenkomst of de onderwerpen daarin of de totstandkoming ervan (een 'Geschil') is/zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving.

   • 8.2 Elk Geschil wordt verwezen naar en uiteindelijk opgelost door arbitrage onder de regels van de LCIA (London Court of International Arbitration). Deze regels worden geacht door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. Het aantal bemiddelaars zal 3 zijn. De zetel, of juridische plaats, van arbitrage zal Londen zijn. De taal van de arbitrage zal Engels zijn.

   • 8.3 Dit artikel 8 ontneemt geen der partijen het recht een beroep te doen op een bevoegde rechterlijke instantie voor nood-, dwang- of voorlopige maatregelen (gezamenlijk 'Voorlopige maatregelen'). Tenzij het geregistreerde zakelijke adres of de belangrijkste vestigingsplaats van de Klant zich bevindt in Rusland of Oekraïne, zijn dergelijke Voorlopige maatregelen onderworpen aan beoordeling en verdere arbitrage door de arbitragerechtbank in zoverre dat ieder geschil met betrekking tot een Voorlopige maatregel wordt beslecht door de arbitragerechtbank.

  • 9. Overmacht. Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting onder deze Overeenkomst indien de tekortkoming of vertraging het gevolg is van een situatie die buiten de redelijke controle van de partij ligt.

  • 10. Geen verklaring van afstand. Het nalaten of uitstellen van de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, vormt geen verklaring van afstand van deze (of andere) rechten of rechtsmiddelen.

  • 11. Scheidbaarheid. Indien een voorwaarde (of gedeelte van een voorwaarde) van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de voorwaarde (indien van toepassing) en van de overige voorwaarden van deze Overeenkomst onverlet.

  • 12. Geen agentschap. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of samenwerkingsverband.

  • 13. Geen begunstigde derden. Niets in deze Overeenkomst schept of verleent enige rechten of andere voordelen ten gunste van personen anders dan de partijen bij deze Overeenkomst.

  • 14. Juridische ondersteuning. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van elk der partijen juridische ondersteuning te raadplegen.

  • 15. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst, en alle documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp daarvan en deze vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen de partijen over dat onderwerp.

  • 16. Conflicterende voorwaarden. Als u de voorwaarden en bepalingen heeft geaccepteerd van zowel deze Overeenkomst als de Servicevoorwaarden van Google Domeinen op https://domains.google.com/tos ('Servicevoorwaarden van Google Domeinen') en er een conflict optreedt tussen een voorwaarde uit deze Overeenkomst en een voorwaarde uit de Servicevoorwaarden van Google Domeinen, heeft de voorwaarde uit deze Overeenkomst voorrang.