Servicevoorwaarden voor de Google Workspace Marketplace

 1. Introductie

  1.1 De Google Workspace Marketplace ('Market') is in bezit en beheer van Google Inc. Uw gebruik van de Market is onderworpen aan een juridische overeenkomst tussen u en Google, bestaande uit de Servicevoorwaarden van Google (u vindt deze op https://www.google.com/policies/terms/) en deze Servicevoorwaarden voor de Google Workspace Marketplace (samen de 'Voorwaarden' genoemd). Daarnaast is uw gebruik van de Market onderhevig aan het Programmabeleid (u vindt dit op http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). De Servicevoorwaarden van de Google Workspace Marketplace, het Programmabeleid van de Google Workspace Marketplace en de Servicevoorwaarden van Google hebben in deze volgorde voorrang indien zich een conflict voordoet tussen de inhoud ervan, in zoverre dit zich voordoet.

  1.2 U kunt de Google Workspace Marketplace gebruiken om te bladeren of te zoeken naar 'Producten' (gedefinieerd als software, content en digitale materialen gemaakt om te worden gebruikt met Google Workspace en gedistribueerd via de Market) en deze te downloaden voor gebruik met Google Workspace. Elk Product wordt geleverd door de ontwikkelaar van het Product. Dit is meestal een derde partij die niet is verbonden aan Google. Google is niet verantwoordelijk voor een Product in de Market van een andere bron dan Google en u bent ervoor verantwoordelijk aanvullende voorwaarden die gelden voor deze Producten, te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u de Producten opent of gebruikt. Daarnaast worden sommige Producten kosteloos aangeboden en worden voor andere Producten kosten in rekening gebracht die rechtstreeks moeten worden betaald aan de ontwikkelaar van het Product. Deze betalingen worden niet verwerkt door Google of in de Market. U bent als enige verantwoordelijk voor de kosten die zijn gekoppeld aan de aankopen die u doet buiten de Market. Google is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van Producten die in de Market beschikbaar zijn, en is niet in staat terugbetalingen te doen of krediet te geven voor Producten die bij derden zijn aangeschaft.

  1.3 U gaat akkoord met de Voorwaarden door (a) te klikken op 'Akkoord' of 'Accepteren' op het moment dat u die mogelijkheid krijgt of (b) de Google Workspace Marketplace te gebruiken. Gebruik de Market alleen indien u akkoord gaat met de Voorwaarden.

  1.4 Indien u akkoord gaat met de Voorwaarden namens uw werkgever of een andere entiteit, verklaart en garandeert u dat: (a) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de toepasselijke entiteit aan deze Voorwaarden te binden, (b) u deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en (c) u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens de partij die u vertegenwoordigt. Indien u niet over de benodigde rechten beschikt om uw werkgever of de toepasselijke entiteit te binden, klikt u niet op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' en gebruikt u de Google Workspace Marketplace niet.

  1.5 Indien u een Google Workspace-reseller bent: (a) zorgt u ervoor dat uw Google Workspace-klant ('Klant') op de hoogte wordt gesteld van de Voorwaarden en ermee akkoord gaat, zonder aanpassingen (tenzij schriftelijk overeengekomen met Google), en (b) accepteert u de Voorwaarden niet namens de Klant (en staat u een derde partij niet toe dit te doen), behalve als u hiervoor expliciet bent geautoriseerd door de Klant.

  1.6 U moet dertien jaar of ouder zijn om de Market te kunnen gebruiken. Indien u tussen de dertien en achttien jaar oud bent, moet u toestemming hebben van uw ouder(s)/verzorger(s) om de Market te gebruiken.

 2. De levering van de Google Workspace Marketplace door Google

  2.1 Google kan naar eigen goeddunken (permanent of tijdelijk) stoppen met de levering van de Market (of functies binnen de Market) aan u of gebruikers in het algemeen, zonder u daarvoor van tevoren op de hoogte te stellen. Uw toegang tot Producten die eerder zijn gedownload in de Market wordt niet noodzakelijk beïnvloed als de Market niet beschikbaar is, aangezien deze toegang wordt geregeld door de ontwikkelaar van elk Product.

  2.2 Google kan de toegang tot uw account uitschakelen, bijvoorbeeld wegens beveiligingsredenen of wegens schending van de Voorwaarden. Indien uw account is opgeschort, heeft u wellicht geen toegang tot de Market, uw accountgegevens of Producten en andere bestanden die zijn opgeslagen in uw account.

  2.3 Ondersteuning voor het gebruik en de werking van de Market (inclusief het vinden, downloaden en verwijderen van Producten) wordt geleverd door Google in de gebruikersinterface van de Market-app. Google biedt geen klantenondersteuning voor de Producten van ontwikkelaars van derden in de Market. Elke ontwikkelaar is er zelf voor verantwoordelijk het niveau te bepalen van de klantenondersteuning die hij levert. Neem rechtstreeks contact op met de ontwikkelaar.

  2.4 Van tijd tot tijd kan Google een Product tegenkomen in de Market dat de Distributieovereenkomst voor Ontwikkelaars van de Google Workspace Marketplace of andere overeenkomsten, wetten, regelgevingen of beleid schendt. In dit geval behoudt Google zich het recht voor een Product naar eigen goeddunken te verwijderen uit de Market of uit Google Workspace.

 3. Uw gebruik van de Google Workspace Marketplace

  3.1 U kunt worden gevraagd bepaalde gegevens over uzelf op te geven, zoals uw naam, adres en factureringsgegevens, om toegang te krijgen tot bepaalde services in de Market. U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u opgeeft aan Google, correct en bijgewerkt zijn.

  3.2 U mag de Market alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan volgens (a) de Voorwaarden en (b) toepasselijke wetten, regelgevingen of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de jurisdictie waarin u de Market gebruikt of zoals vermeld in Sectie 11.6 hieronder.

  3.3 U mag de Market niet openen (of proberen te openen) op een andere manier dan middels de door Google geleverde interface, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen in een aparte overeenkomst met Google. U mag de Market bijvoorbeeld niet openen (of proberen te openen) via geautomatiseerde middelen (zoals het gebruik van scripts, crawlers of soortgelijke technieken) en u moet zich schikken naar de instructies die zijn beschreven in robots.txt-bestanden op de Market-website.

  3.4 U mag geen activiteiten uitvoeren die de werking van de Market (of de servers en netwerken die zijn gekoppeld aan de Market) belemmeren of onderbreken. U mag de Producten in de Market niet gebruiken op manieren die de werking van servers, netwerken of websites van Google of een derde partij, belemmeren of onderbreken.

  3.5 Tenzij u specifieke toestemming heeft in een aparte overeenkomst met Google, mag u de Market niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen, voor welk doel dan ook. U mag geen enkel Product uit de Market reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen, voor welk doel dan ook, tenzij u specifieke toestemming heeft in een aparte overeenkomst met de ontwikkelaar van het Product.

  3.6 U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Market en de Producten, eventuele schending van uw verplichtingen volgens de Voorwaarden en de gevolgen van een schending van de Voorwaarden (zoals enig verlies of schade die Google ervaart).

  3.7 Indien u de Market of Producten die via de Market zijn verkregen, gebruikt voor zakelijke doeleinden, gaat u ermee akkoord alle toepasselijke belastingregelgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot de aangifte en betaling van alle belastingen die zijn verschuldigd naar aanleiding van uw gebruik van de Market of de aanschaf van Producten van derden die niet zijn verbonden aan Google. U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van toepasselijke belastingen.

  3.8 Google of de derde partijen zijn eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in de Market en de Producten die via de Market kunnen worden verkregen, inclusief, zonder enige beperking, alle toepasselijke Intellectuele-eigendomsrechten van de Producten. 'Intellectuele-eigendomsrechten' betekent alle rechten bestaande onder het patentrecht, auteursrecht, wet inzake bedrijfsgeheimen, handelsmerkrecht, wet inzake oneerlijke concurrentie en alle andere eigendomsrechten ter wereld. U mag niet (en u mag niet toestaan dat een derde partij dit doet): (a) de Producten kopiëren, verkopen, verspreiden onder licentie, distribueren, overdragen, wijzigen, aanpassen, vertalen, gebruiken als basis voor afgeleide werken, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of op enig andere manier de broncode eruit afleiden, tenzij toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, (b) acties ondernemen om de beveiliging of de regels voor het gebruik van content te omzeilen of doorbreken die zijn geleverd, geïmplementeerd of afgedwongen door enige functionaliteit (inclusief zonder enige beperking de functionaliteit voor het beheer van digitale rechten of forward-lock) in de Producten, (c) de Producten gebruiken om content te openen, kopiëren, verzenden, transcoderen of opnieuw te verzenden in overtreding van enige wetgeving of rechten van derden, of (d) de auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere vermeldingen van eigendomsrechten van Google of van derden te verwijderen, verbergen of veranderen die zijn bevestigd aan of opgenomen in de Producten.

  3.9 Google behoudt zich het recht voor (maar heeft niet de verplichting) een of alle Producten uit de Market te beoordelen, markeren, filteren, aan te passen, weigeren of verwijderen. Door de Market te gebruiken, kunt u echter worden blootgesteld aan Producten die u aanstootgevend of onfatsoenlijk vindt. U gebruikt de Market op eigen risico.

  3.10 Terugvorderingen en Factureringsgeschillen: Google is niet verantwoordelijk voor factureringsgeschillen die voortvloeien uit de aanschaf van Producten die beschikbaar zijn in de Market. Indien u kosten moet betalen voor een Product dat beschikbaar is in de Market, betaalt u deze kosten rechtstreeks aan de ontwikkelaar van het Product. De ontwikkelaar is een derde partij die niet is verbonden aan Google. Alle factureringsproblemen moeten worden gericht aan de betreffende ontwikkelaar, de betalingsverwerker of uw creditcardmaatschappij.

 4. Google-services en Producten en Services van Derden

  4.1 Bepaalde Producten bevatten functies die worden gebruikt in combinatie met de zoekservice en andere services van Google. Uw gebruik van deze functies in de Producten is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google, die u vindt via https://www.google.com/policies/terms/, het Privacybeleid van Google, dat u vindt via https://www.google.com/policies/privacy/ en eventuele toepasselijke servicespecifieke Servicevoorwaarden en Privacybeleid van Google.

  4.2 Bepaalde onderdelen van de Producten kunnen ook zijn onderworpen aan toepasselijke open source-softwarelicenties. In de zeldzame gevallen dat de open source-softwarelicenties expliciet deze Voorwaarden vervangen, bepalen deze open source-licenties uw overeenkomst met Google voor het gebruik van de Productonderdelen die zijn onderworpen aan de open source-softwarelicenties.

 5. Automatische updates

  Producten, inclusief Producten die zijn ontwikkeld en beschikbaar gemaakt door ontwikkelaars van derden, kunnen van tijd tot tijd communiceren met servers van Google of van derden om te controleren op updates voor de Producten, zoals bugfixes, patches, verbeterde functies, ontbrekende plug-ins en nieuwe versies. Door de Producten te installeren, kunnen deze updates automatisch worden opgevraagd en geïnstalleerd zonder dat u daarvan melding krijgt.

 6. Exportbeperkingen

  Producten die beschikbaar zijn in de Market kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen die zijn ingesteld door de Verenigde Staten of andere landen en gebieden, inclusief beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Door de Market te gebruiken, moet u zich schikken naar alle toepasselijke exportwetgeving (van de Verenigde Staten en internationaal), inclusief, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (EAR) van het Amerikaanse Ministerie van Handel en embargoprogramma's van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. U moet zich ook schikken naar alle lokale wetgevingen voor het downloaden, installeren of gebruiken van de Producten. Door de Market te gebruiken, verklaart en garandeert u dat het u niet is verboden exports of services te ontvangen volgens toepasselijke exportwetgeving in de VS of elders.

 7. Schadeloosstelling

  Indien u de Market of de Producten die beschikbaar zijn in de Market, gebruikt namens een bedrijf, stemt dit bedrijf ermee in Google en diens partners, leidinggevenden, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke vorm van claim, aanklacht of actie ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de Market of Producten, of schending van deze Voorwaarden, inclusief enige verplichting of kosten voortkomend uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, juridische uitspraken, proceskosten en gages van advocaten.

 8. Beëindiging

  8.1 Deze Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze worden beëindigd door u of door Google, zoals hieronder uiteengezet.

  8.2 Indien u deze Voorwaarden wilt beëindigen, kunt u dit doen door uw gebruik van de Market en alle Producten die u via de Market heeft verkregen, stop te zetten.

  8.3 Google kan deze Voorwaarden altijd voor u beëindigen indien: (a) u enige bepaling in deze Voorwaarden heeft geschonden, of (b) Google hiertoe wettelijk verplicht is, of (c) Google de Market niet langer besluit te leveren.

  8.4 Wanneer deze Voorwaarden worden beëindigd, heeft dit geen invloed op alle juridische rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en Google hebben gekregen, waar u en Google aan onderhevig zijn geweest (of die in de loop der tijd zijn opgebouwd toen deze Voorwaarden van kracht waren) of waarvan is aangegeven dat deze voor onbepaalde tijd zullen doorgaan. De voorwaarden in Sectie 11.6 blijven van toepassing op deze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

 9. AFWIJZING VAN GARANTIE

  9.1 UW GEBRUIK VAN DE MARKET EN PRODUCTEN DIE VIA DE MARKET ZIJN VERKREGEN, IS OP UW EIGEN RISICO. TENZIJ EXPLICIET AANGEGEVEN, BIEDT GOOGLE DE MARKET EN DE PRODUCTEN 'ALS ZODANIG' EN 'NAAR BESCHIKBAARHEID' AAN. GOOGLE GEEFT EN IMPLICEERT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN BELOFTEN OVER DE MARKET EN DE PRODUCTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT DIE BESCHIKBAAR IS IN DE MARKET OF DE PRODUCTEN, HUN BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN.

  SOMMIGE JURISDICTIES LEVEREN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT GOOGLE ALLE GARANTIES UIT.

  9.2 U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE APPARAAT OF ANDERE APPARAAT, OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS RESULTAAT VAN UW GEBRUIK VAN DE MARKET OF PRODUCTEN DIE VIA DE MARKET ZIJN VERKREGEN.

  9.3 GEEN VAN DE PRODUCTEN MAG WORDEN GEBRUIKT BIJ DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, LEVENSINSTANDHOUDINGSSYSTEMEN, NOODCOMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN OF ANDERE ACTIVITEITEN WAARBIJ GEBREKEN IN DE PRODUCTEN KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF MILIEUSCHADE.

 10. BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

  10.1 INDIEN TOEGESTAAN DOOR DE WET ZIJN GOOGLE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR: VERLIES VAN WINST OF OPBRENGSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADES, OF HOGE SCHADEVERGOEDINGEN ALS SANCTIE.

  10.2 VOOR ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS, VOOR ENIGE CLAIMS VOLGENS DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN (OF, INDIEN WE DAARVOOR KIEZEN, OM U DE SERVICES WEER TE LEVEREN).

  10.3 IN ALLE GEVALLEN ZIJN GOOGLE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KON WORDEN VOORZIEN.

  10.4 WE ERKENNEN DAT U IN BEPAALDE LANDEN RECHTEN HEEFT ALS CONSUMENT. INDIEN U DE MARKET OF PRODUCTEN VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN GEBRUIKT, WORDEN CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN KWIJTGESCHOLDEN DOOR EEN CONTRACT, NIET BEPERKT DOOR DEZE VOORWAARDEN.

 11. Algemene Juridische Voorwaarden

  11.1 Google zal alleen vertrouwen op deze Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Market of Producten.

  11.2 Indien u zich niet schikt naar deze Voorwaarden, en Google niet onmiddellijk actie onderneemt, betekent dit niet dat Google enige rechten opgeeft (zoals het recht in de toekomst actie te ondernemen).

  11.3 Indien deze Voorwaarden (of een onderdeel van een Voorwaarde) ongeldig blijken, blijven de rest van de Voorwaarden van kracht.

  11.4 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van de groep bedrijven die onder Google vallen, derde-begunstigde is van deze Voorwaarden en dat deze bedrijven enige bepaling in deze Voorwaarden waarmee voordeel (of rechten in hun voordeel) aan hen worden toegekend, rechtstreeks mogen afdwingen en zich erop mogen beroepen. Geen enkele andere persoon of geen enkel ander bedrijf is een derde-begunstigde van deze Voorwaarden.

  11.5 Google mag op elk moment zijn hele rol of een deel van zijn rol onder deze Voorwaarden toewijzen of subcontracteren aan een of meer Google-entiteiten. Wanneer Google zijn hele rol of een deel van zijn rol heeft toegewezen of subgecontracteerd, is Google verantwoordelijk voor eventuele schendingen van deze Voorwaarden door de betreffende rechtverkrijgende of subcontractor.

  11.6 a. Indien u de Market en de Producten die via de Market beschikbaar zijn voor zakelijke doeleinden gebruikt: Deze Voorwaarden en uw relatie met Google onder deze Voorwaarden is onderworpen aan de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten, zonder inachtneming van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. U en Google gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de gerechthoven in het district Santa Clara, Californië, VS om eventuele juridische kwesties op te lossen die voortkomen uit deze Voorwaarden. Desondanks gaat u ermee akkoord dat Google in elke jurisdictie aanvragen kan doen voor gerechtelijke bevelen (of equivalente soorten dringende juridische redres).

  b. Indien u de Market en de Producten die via de Market beschikbaar zijn voor persoonlijke doeleinden gebruikt: De rechtbanken in sommige landen passen de wetten van Californië niet toe op bepaalde soorten geschillen. Indien u in een van die landen woont, zijn in gevallen waar de wetten van Californië niet worden toegepast, de wetten van uw land van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze Voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat het recht van Californië, VS, met uitsluiting van de in Californië geldende rechtskeuzebepalingen, van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Services. Indien de rechtbanken in uw land u niet toestaan in te stemmen met de jurisdictie en arrondissement van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië, VS, zijn uw lokale jurisdictie en arrondissement van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze Voorwaarden. Anders zullen alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Services, exclusief worden gevoerd in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County, Californië, VS, en stemmen u en Google in met de bevoegdheid van die rechtbanken.