Richtlijnen voor technische supportservices voor Google Workspace

Laatst aangepast: 8 november 2023

 • De volgende richtlijnen voor technische supportservices ('Richtlijnen') zijn van toepassing op supportservices voor Google Workspace-services ('Services'), het Pre-AB-aanbod (en vergelijkbare aanbiedingen) en Chrome, volgens Artikel 5 (Uitgesloten services en versies) hieronder, waarin de services, versies en aanbiedingen vermeld staan die niet in aanmerking komen voor supportservices. Termen met een hoofdletter die niet in dit document worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de overeenkomst die van toepassing is op het gebruik door de Klant van Google Workspace-services ('Overeenkomst').

  • 1. Indienen van een Supportverzoek

   • 1.1 Klant probeert eerst het probleem op te lossen. Voordat de Klant een Verzoek indient bij Google, moet deze eerst redelijke inspanningen doen om problemen zelf op te lossen en om fouten, bugs, storingen of defecten met de netwerkverbinding te herstellen, zonder escalatie naar Google. Daarna kan het Klantcontact een Verzoek voor technische support indienen zoals uitgelegd op https://support.google.com/a/answer/1047213 of op een andere door Google geüpdatete URL.

   • 1.2 Classificatie van Verzoeken. Als de Klant een Verzoek indient, wijst deze een prioriteit toe aan het Verzoek. Bij de ontvangst van een Verzoek van een Klantcontact bepaalt Google of het gaat om 'Service Onbruikbaar', een 'Standaardverzoek' of een 'Functieverzoek' (zoals gedefinieerd in Artikel 7 (Definities)). Wat Google bepaalt, is definitief en bindend voor de Klant. Google behoudt zich het recht voor de prioriteitsclassificatie van de Klant te wijzigen als (i) Google van mening is dat de prioriteitsclassificatie van de Klant onjuist is of (ii) als de producten niet voortdurend beschikbaar zijn voor de Klant, zoals beschreven in Artikel 1.3 (Procedures voor goedkeuring en inwilliging van Verzoeken). Google stelt de Klant op de hoogte van een dergelijke wijziging in een reactie op het Supportverzoek. De Klant kan bezwaar maken tegen een gewijzigde classificatie en via elk beschikbaar supportkanaal een nieuwe beoordeling door het Google Support-management aanvragen. Gewijzigde classificaties door Google van de Prioriteit op grond van subartikel (i) worden teruggedraaid als de producten weer voortdurend beschikbaar zijn voor de klant volgens Artikel 1.3 (Procedures voor goedkeuring en inwilliging van Verzoeken).

   • 1.3 Procedures voor goedkeuring en inwilliging van Verzoeken. Bij het indienen van een Verzoek verstrekt de Klant de gevraagde diagnostische gegevens, inclusief maar niet beperkt tot: (i) beschrijving van het probleem, de configuratie en het netwerk van de Klant, (ii) verstrekken van relevante gegevens, en (iii) vragen beantwoorden en Google Support-personeel zo nodig van dienst zijn. De Klant moet up-to-date contactgegevens leveren (met andere woorden telefoonnummer of e-mailadres) om gegevens te verzamelen en oplossingen te testen en toe te passen. In het geval van Verzoeken met P1 moeten de producten voortdurend beschikbaar zijn voor de Klant totdat deze Verzoeken zijn ingewilligd.

   • 1.4 Ontvangstbevestiging van Verzoeken. Google kan op een Verzoek reageren door ontvangst van het Verzoek te bevestigen. De Klant erkent en begrijpt dat Google misschien niet alle Verzoeken kan beantwoorden of oplossen.

   • 1.5 Functieverzoeken. Als Google een Verzoek aanmerkt als Functieverzoek, slaat Google dergelijke Verzoeken op ter overweging om toe te voegen aan een toekomstige update of versie van de Services en beschouwt dan de kwestie als gesloten. Google heeft geen verplichting te antwoorden op Functieverzoeken of deze in te willigen, of dergelijke Functieverzoeken in toekomstige updates of versies op te nemen.

  • 2. Toegang tot Support

   • 2.1 Google Helpcentrum. Eindgebruikers van de Klant die de Services gebruiken, kunnen toegang krijgen tot het Google Helpcentrum op https://support.google.com/a/ of een andere door Google verstrekte URL. De Klant is verantwoordelijk voor het reageren op eventuele vragen en klachten van Eindgebruikers of andere derden met betrekking tot het gebruik van de Services door de Klant of diens Eindgebruikers, waarbij de vereiste supportservices op kosten van de Klant moeten worden geleverd.

   • 2.2 Klantpincode. Bij het indienen van een Verzoek moet de Klant een actuele Klantpincode invoeren. De Klant krijgt deze Klantpincode via de Beheerdersconsole en daarmee (toegang tot) support voor de Services van Google. Als de Klant desgevraagd de huidige Klantpincode niet kan geven, heeft de Klant alleen toegang tot het Google Helpcentrum, waar de Klant een vraag kan plaatsen in het online Helpforum, tot het moment dat de Klantpincode is hersteld. De Klantpincode wordt regelmatig geüpdatet en is alleen beschikbaar in de Beheerdersconsole.

   • 2.3 Naleving van toepasselijke wetgeving. Google levert TSS niet als dit door de toepasselijke wetgeving verboden wordt.

   • 2.4 Aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid.

    • i. Pre-AB-aanbod. Google heeft geen verplichtingen om TSS te leveren voor het Pre-AB-aanbod (zoals gedefinieerd in de Servicespecifieke Voorwaarden) of andere aanbiedingen die worden geïdentificeerd als 'Voorbeeld', 'Alfa', 'Bèta', 'Experimenteel' of een vergelijkbare term.

    • ii. Voorwaarden voor het Pre-AB-aanbod. Google kan aan de Klant technische supportservices of functies beschikbaar stellen voorafgaand aan algemene beschikbaarheid, in elk geval dat wordt geïdentificeerd als 'Voorbeeld', 'Alfa', 'Bèta', 'Experimenteel' of een vergelijkbare term in gerelateerde documentatie of materiaal, of dat nog niet vermeld staat in deze Richtlijnen (samen het 'Pre-AB-supportaanbod' genoemd). Hoewel het Pre-AB-supportaanbod geen TSS is, valt het gebruik van het Pre-AB-supportaanbod van de Klant onder de voorwaarden in deze Richtlijnen, zoals gewijzigd in dit Artikel (Voorwaarden voor het Pre-AB-supportaanbod) en eventuele aanvullende voorwaarden die in de Google Supporttool worden geleverd aan de klant of op andere wijze worden geleverd door Google (de 'Aanvullende voorwaarden voor Pre-GA-support'). In het geval van een conflict tussen de termen van deze Richtlijnen en de Aanvullende voorwaarden voor Pre-GA-support gelden de Aanvullende voorwaarden voor Pre-GA-support.

     • a. Het Pre-AB-aanbod kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

     • b. De Klant kan feedback en suggesties over het Pre-AB-supportaanbod naar Google sturen ('Feedback over Pre-AB-support'). Als de Klant Feedback over Pre-AB-support stuurt, kunnen Google en diens aangesloten identiteiten deze Feedback over Pre-AB-support gebruiken zonder beperkingen en zonder verplichtingen aan de Klant, met uitzondering van Feedback over Pre-AB-support die gemarkeerd is als Vertrouwelijke Informatie van de Klant.

     • c. De streeftijden voor eerste reactie en de taalondersteuning zoals beschreven in deze Richtlijnen kunnen anders of niet beschikbaar zijn voor het Pre-AB-supportaanbod.

  • 3. Support voor Chrome

   • 3.1 Beschikbaarheid van Support. Naast Verzoeken gerelateerd aan de Services, reageert Google ook in overeenstemming met deze richtlijnen op Verzoeken gerelateerd aan Chrome:

    • i. Voor alle Workspace-eindgebruikersaccounts,

    • ii. Als de Klant betaalt voor 100 of meer gelijktijdige Workspace-eindgebruikersaccounts, voor alle eindgebruikers die zijn gekoppeld aan het domein van de Klant.

   • 3.2 Ondersteunde probleemtypen. Het Google Support-personeel reageert op Verzoeken in verband met Chrome-installatie, Chrome-kernfunctionaliteit, de beveiliging van Chrome, beheerbeleid en de interoperabiliteit van Chrome met Services op Ondersteunde platforms, zoals uiteengezet in deze Richtlijnen. Google kan ervoor kiezen niet te reageren op Verzoeken voor andere Chrome-gerelateerde technische problemen, inclusief maar niet beperkt tot, weergaveproblemen met specifieke webpagina's, technische problemen in verband met het onderliggende besturingssysteem, of apparaatstuurprogramma- of printerproblemen. Als Google een code wijzigt om een technisch probleem op te lossen, wordt de codewijziging in een komende release vrijgegeven en vindt er geen backporting naar een eerdere versie van Chrome plaats.

  • 4. Supportniveaus

   • 4.1 Algemeen. Als onderdeel van de bestelling van de Services door de Klant verstrekt Google Standard Support aan de Klant. De Klant kan aanvullende TSS bestellen tegen een meerprijs.

   • 4.2 Standard Support. De Klant krijgt het volgende:

    • i. Automatische productupgrades van de Services

    • ii. Onderhoudsupdates van de Services

    • iii. Online zelfhulp en training voor Eindgebruikers en Beheerders, bedoeld om de Klant te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van de Services

    • iv. Mogelijkheid om een Supportverzoek in te dienen

    • v. Het Statusdashboard en de supportportal die openbaar beschikbare realtime statusgegevens over de Services bieden

   • 4.3 Abonnement. Voor sommige TSS is een eenjarig abonnement vereist. Wanneer de Klant zich aanmeldt voor dergelijke TSS, worden de Kosten voor die maand naar rato in rekening gebracht en worden deze vervolgens voor elke maand in de eenjarige abonnementsperiode toegepast.

   • 4.4 Supporttijden en Streeftijden voor eerste reactie.

    • i. Google biedt de Klant 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot support in het Google Helpcentrum.

    • ii. Streeftijden voor eerste reactie.

    • Streeftijden voor eerste reactie tijdens openingstijden

     Prioriteit

     Standard Support

     Enhanced Support

     Premium Support

     P1

     4 uur 24x7

     1 uur 24x7

     15 minuten 24x7

     P2

     8 uur

     4 uur 24x7

     2 uur 24x7

     P3

     24 uur

     8 uur

     4 uur 24x7

     P4

     24 uur

     8 uur

     8 uur

   • 4.5 Enhanced Support. Enhanced Support is beschikbaar in het Engels (24x7) en in het Japans tijdens Kantoortijden in Japan. Voor Verzoeken in het Japans die worden ingediend buiten de Kantoortijden in Japan, reageert Google binnen de Streeftijden voor eerste reactie zoals vermeld voor Workspace Standard Support.

    • i. Services met toegevoegde waarde. De Klant kan tegen een meerprijs de volgende Services met toegevoegde waarde aanschaffen voor Enhanced Support.

     • a. Technical Account Advisor Service (TAAS). De klant krijgt toegang tot een Technical Account Advisor. TAAS omvat: (a) begeleide supportintroductie, (b) begeleiding voor best practices voor het afhandelen van cases, (c) beheer van technische support-escalaties, (d) reviews van operationele en casestatistieken, en (e) aanbevelingen voor training en optimalisatie van de Services.

   • 4.6 Premium Support.

    • i. Premium Support is beschikbaar in het Engels (24x7) en in het Japans tijdens Kantoortijden in Japan. Voor Verzoeken in het Japans die worden ingediend buiten de Kantoortijden in Japan, reageert Google binnen de Streeftijden voor eerste reactie zoals vermeld voor Workspace Standard Support.

    • ii. Als onderdeel van Premium Support krijgt de Klant toegang tot een specifieke Technisch accountmanager om (a) de Klant bij te staan bij de ontwikkeling van een strategie met betrekking tot de Services, (b) begeleiding voor best practices te geven met betrekking tot de implementatie en het gebruik van de Services, en (c) escalaties van technische support te beheren en te coördineren met vakexperts van Google voor de aanpak van technische vragen met betrekking tot de Services. Het is mogelijk extra toegang tot de Technisch accountmanager aan te schaffen, onder voorbehoud van aanvullende kosten en voorwaarden.

    • iii. Services met toegevoegde waarde. De Klant kan tegen een meerprijs de volgende Services met toegevoegde waarde aanschaffen voor Premium Support.

     • a. Assured Support. Google verstrekt TSS voor Assured Controls ('Assured Support') in overeenstemming met de door de Klant geselecteerde opties van de supportportal. Alle verzoeken om Assured Support door de Klant moeten worden ingediend via de optie Nieuwe aanvraag in de supportportal. Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 6.2 (Taal), verstrekt Google Assured Support uitsluitend in de Engelse taal.

   • 4.7 Eerdere versies van Standard Support. Niettegenstaande enige voorwaarde in Artikel 4 (Supportniveaus), zijn de volgende voorwaarden van toepassing als de Klant zich vóór 6 oktober 2020 heeft ingeschreven voor Standard Support: Op Supportverzoeken met Prioriteit P1 wordt gereageerd met een Streeftijd voor eerste reactie van één uur en hierop wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gereageerd. Op Supportverzoeken met Prioriteit P2, P3 en P4 wordt gereageerd met een Streeftijd voor eerste reactie van één werkdag of minder.

  • 5. Uitgesloten services en versies

   • Niettegenstaande eventuele voorwaarden uit de Overeenkomst die anders aangeven, en in aanvulling op de uitsluiting die is vastgesteld in Artikel 2.4(i) (Pre-AB-aanbod) (i) biedt Google geen TSS voor het volgende: Chrome-synchronisatie (wanneer dit deel uitmaakt van een versie van Google Workspace for Education), de versie Google Workspace Essentials Starter of Aanvullende producten, en (ii) wordt TSS geleverd voor AppSheet onder de richtlijnen voor supportservices voor AppSheet op https://www.appsheet.com/Home/TSSG en niet deze Richtlijnen.

  • 6. Algemene Bepalingen

   • 6.1 Onderhoud. Google voert regelmatig Onderhoud uit om de Services optimaal te laten werken. In de meeste gevallen heeft Onderhoud weinig of geen negatieve invloed op de beschikbaarheid en functionaliteit van de Services. Als Google verwacht dat gepland Onderhoud een negatief effect heeft op de beschikbaarheid of functionaliteit van de Services, zal Google alle binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare moeite doen om dergelijk Onderhoud ten minste zeven dagen van te voren aan te geven. Daarnaast kan Google op elk moment ongepland Onderhoud uitvoeren in noodgevallen. Als Google verwacht dat dergelijk ongepland Onderhoud in noodgevallen een negatief effect heeft op de beschikbaarheid of functionaliteit van de Services, zal Google alle binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare moeite doen dergelijk Onderhoud van tevoren aan te geven. Kennisgevingen van Onderhoud worden geleverd via het Google Workspace-dashboard, de Beheerdersconsole en/of de supportportal. Als de Klant zich daarnaast abonneert op Kennisgevingen van Onderhoud, kan deze ook e-mail- en/of RSS-feedmeldingen krijgen van Onderhoud.

   • 6.2 Taal. Behalve wanneer in deze Richtlijnen anders is vermeld, wordt alle door Google Support-personeel verstrekte support geleverd in het Engels of tijdens de vermelde uren in een van de aanvullende talen, zoals beschreven in deze Richtlijnen of op https://support.google.com/a/table/3247295 of een andere door Google verstrekte URL. Buiten deze tijden kan support worden gekregen via Engelstalige supportkanalen.

   • 6.3 Supporttermijn. Google biedt de supportservices zoals beschreven in deze Richtlijnen alleen aan tijdens de termijn van de Overeenkomst en heeft geen verplichting supportservices te bieden aan de Klant na de beëindiging van deze Overeenkomst.

   • 6.4 Support op locatie. Google kan, naar eigen goeddunken en na goedkeuring door de Klant, Google Support-personeel naar de locatie van de Klant sturen in reactie op een probleem dat niet op afstand kan worden opgelost. Het Google Support-personeel dat support verricht in de faciliteiten van de Klant voldoet aan de redelijke beleidsmaatregelen en procedures van de Klant ter plaatse die vooraf schriftelijk aan Google bekend zijn gemaakt.

  • 7. Definities

   • Ten behoeve van deze Richtlijnen hebben onderstaande termen met een hoofdletter de volgende betekenis:

   • 7.1 Kantoortijden: De kantoortijden in Japan, namelijk van 09:00 uur tot 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag (Japan-standaardtijd).

   • 7.2 Chrome: De Chrome-webbrowser zoals uitgegeven door Google voor Ondersteunde platforms en beschikbaar voor download via de URL https://www.google.com/chrome/ of de MSI-installer die beschikbaar is via de URL https://www.google.com/chrome/business/ of op een andere door Google verstrekte URL.

   • 7.3 Chrome-kernfunctionaliteit: De functies in de nieuwste release van de Chrome-browser, met uitzondering van Google Chrome-extensies, Google Play en Google Cloudprinter.

   • 7.4 Klantcontacten: De Beheerders zoals ingevoerd in de Beheerdersconsole.

   • 7.5 Functieverzoek: Een Verzoek van een Klantcontact tot het opnemen van een nieuwe functie of het verbeteren van een bestaande functie van de Services, die momenteel geen deel is van de bestaande Services.

   • 7.6 Google Support-personeel: De vertegenwoordigers van Google die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van technische support-verzoeken.

   • 7.7 Openingstijden: De op https://support.google.com/a/table/3247295 vermelde tijden voor elk land, met uitzondering van feestdagen in de lokale tijd van elke regio, zoals vastgelegd in de Beheerdersconsole.

   • 7.8 Onderhoud: Onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd op hardware of software waarop de Services worden geleverd.

   • 7.9 Prioriteit: De mate van invloed die een Verzoek heeft op de activiteiten van de Klant. Wordt gebruikt om de streeftijd voor reacties vast te stellen. U vindt definities van beschikbare prioriteitsniveaus in het Helpcentrum: https://support.google.com/a/answer/1047213

   • 7.10 Verzoek: Een Verzoek van de Klant aan Google Support-personeel voor technische support bij het oplossen van een vraag of probleem met betrekking tot de Services en Chrome.

   • 7.11 Service onbruikbaar: Een productieprobleem waardoor meer dan één Eindgebruiker van de Klant geen toegang tot de Services heeft of de Services niet kan gebruiken, of waarbij het netwerk van de Klant geen binnenkomende e-mails krijgt van (en/of uitgaande e-mails kan versturen via) de Services. De Klant moet een Verzoek aanmerken als 'Service onbruikbaar' door het als een Supportverzoek met Prioriteit P1 aan te duiden.

   • 7.12 Standaardverzoek: Een Verzoek van de Klant aan Google dat geen Verzoek met betrekking tot Service Onbruikbaar of Functieverzoek betreft.

   • 7.13 Ondersteund platform zoals vermeld op https://support.google.com/a/bin/answer.py?answer=2763059: Een besturingssysteem en versie waarvoor (i) Chrome is vrijgegeven door Google en (ii) support wordt geleverd volgens deze Richtlijnen. Google kan besluiten niet te reageren op problemen met previewversies van Chrome (ook aangeduid als bèta, dev en canary) of previewfuncties. ChromeOS is geen Ondersteund platform onder deze Richtlijnen; technische ondersteuning en hardwareservice van Google die specifiek is bedoeld voor ChromeOS zijn beschikbaar onder een afzonderlijke overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: Chrome Frame is een afzonderlijk product, dat niet onder deze Richtlijnen valt.

   • 7.14 Services met toegevoegde waarde: Aanvullende TSS die aan de Klant tegen een meerprijs ter beschikking staan.

Eerdere versies

 • 31 mei 2023

 • 30 maart 2023

 • 14 november 2022

 • 28 april 2022