Avtale for Google Workspace (på nettet)

 • Gå til Tilleggsvilkårene for tjenester som blir tilgjengelige med den nye kontoinfrastrukturen.

 • Denne avtalen for Google Workspace (på nettet) («avtalen») inngås mellom Google og enheten som samtykker i disse vilkårene («kunden»). «Google» betyr (i) Google Voice Canada Corporation, med kontorer ved 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9, Canada, bare når det gjelder Google Voice-tjenester der kundens faktureringsadresse er i Canada, og (ii) Google LLC, med kontorer ved 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, når det gjelder alle andre Google Workspace-tjenester. Denne avtalen trer i kraft den datoen du klikker på «Godta»-knappen nedenfor, eller eventuelt den datoen avtalen blir kontrasignert («iverksettelsesdatoen»). Hvis du godtar avtalen på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet, bekrefter og garanterer du (i) at du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din, eller den aktuelle enheten, til disse vilkårene, (ii) at du har lest og forstått denne avtalen, og (iii) at du, på vegne av parten du representerer, samtykker i denne avtalen. Hvis du ikke har juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din eller den aktuelle parten, må du ikke klikke på «Godta»-knappen nedenfor (eller eventuelt ikke signere denne avtalen). Denne avtalen styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene slik det er oppgitt i det relevante bestillingsskjemaet.

  • 1. Tjenestene. Google skal levere tjenestene som er bestilt via det relevante bestillingsskjemaet, i overensstemmelse med gjeldende tjenesteavtale (TA). Kunden kan bruke tjenestene som er bestilt via det relevante bestillingsskjemaet, i henhold til denne avtalen.

   • 1.1 Fasiliteter og dataoverføring. Alle fasiliteter som brukes til å lagre og behandle kundedata, skal følge rimelige sikkerhetsstandarder. Disse skal være like sikre som sikkerhetsstandardene i fasiliteter der Google lagrer og behandler sin egen informasjon av lignende type. I forbindelse med leveringen av tjenestene kan Google komme til å overføre, lagre og behandle kundedata i USA eller alle andre land der Google eller Googles representanter har fasiliteter. Ved å bruke tjenestene samtykker kunden i at kundedataene kan overføres, lagres og behandles som beskrevet ovenfor.

   • 1.2 Ingen annonser. Uavhengig av andre vilkår i avtalen skal Google uansett ikke behandle kundedata for reklameformål eller vise annonser i tjenestene.

   • 1.3 Nye funksjoner eller tjenester. Google kan fra tid til annen gjøre nye programmer eller funksjoner eller ny funksjonalitet for tjenestene tilgjengelig, og det kan hende at kunden må godta tilleggsvilkår for å kunne bruke disse.

   • 1.4 Bekreftelse kreves for å bruke tjenestene. Kunden må bekrefte en domene-e-postadresse eller et domenenavn for å kunne bruke tjenestene. Hvis kunden ikke har gyldig tillatelse til å bruke domene-e-postadressen eller ikke eier eller kontrollerer domenenavnet, er Google ikke forpliktet til å levere tjenestene til kunden, og Google kan da slette kontoen uten varsel.

   • 1.5 Tjenestespesifikke vilkår. De tjenestespesifikke vilkårene er innlemmet i avtalen via denne henvisningen.

  • 2. Endringer.

   • 2.1 Endringer av tjenestene.

    • (a) Retningslinjer for avvikling. Google skal varsle kunden minst 12 måneder før gjennomføring av betydelige avviklinger, med mindre Google med rimelighet kan fastslå at (i) Google ikke har tillatelse til å gjennomføre avviklingen i henhold til gjeldende lov og rett eller kontrakt (herunder eventuelle endringer i gjeldende lov og rett eller kontrakt), eller (ii) det å fortsette å levere tjenesten som er gjenstand for den betydelige avviklingen, kan medføre (A) sikkerhetsrisiko eller (B) betydelige økonomiske eller tekniske ulemper.

    • (b) Andre endringer. I henhold til del 2.1(a) («Retningslinjer for avvikling») kan Google gjøre endringer i tjenestene, noe som kan omfatte tillegg, oppdatering eller avvikling av tjenester eller deler av funksjoner i tjenestene. Google skal varsle kunden om eventuelle vesentlige endringer i kjernetjenestene.

   • 2.2 Endringer av nettadressevilkårene.

    • (a) Endringer i nettadressevilkårene. Google kan endre nettadressevilkårene i henhold til del 2.2(d) («Innvendinger mot endringer»).

    • (b) Varsel om vesentlige endringer. Google skal varsle kunden om eventuelle vesentlige endringer i nettadressevilkårene.

    • (c) Når trer endringer i kraft?. Vesentlige endringer i nettadressevilkårene trer i kraft 30 dager etter at varselet er gitt, bortsett fra at (i) TA-endringer som har en vesentlig uheldig innvirkning, trer i kraft 90 dager etter at varselet er gitt, og (ii) endringer som gjelder nye tjenester eller ny funksjonalitet, trer i kraft umiddelbart.

    • (d) Innvendinger mot endringer. Med mindre Googles endring av nettadressevilkårene er påkrevd på grunnlag av en rettskjennelse, rettsordre eller administrativ forordning som er utstedt av relevante myndigheter eller i henhold til gjeldende lov og rett, eller endringene gjelder for nye tjenester eller ny funksjonalitet, gjelder følgende:

     • (i) Hvis en endring i nettadressevilkårene har en vesentlig uheldig innvirkning på kunden, kan kunden motsette seg endringen ved å varsle Google om dette innen 30 dager etter at Google har varslet kunden om endringen.

     • (ii) Hvis kunden varsler Google om dette, forblir kunden bundet av nettadressevilkårene som gjaldt like før endringen, frem til (A) slutten av den gjeldende bestillingsperioden eller (B) 12 måneder etter at varselet ble gitt, avhengig av hva som kommer først.

  • 3. Kundens forpliktelser.

   • 3.1 Overholdelse av regler. Kunden skal (a) sørge for at kundens og brukernes bruk av tjenestene, herunder all kundens og brukernes tilgang til og bruk av kundedata, er i samsvar med denne avtalen og alle dens gjeldende kontraktvilkår eller retningslinjer, herunder eventuelle ansettelseskontrakter eller arbeidsgiveres retningslinjer for teknologibruk, sikkerhet eller konfidensialitet, (b) treffe kommersielt ansvarlige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til eller bruk av tjenestene, og (c) straks varsle Google om eventuell uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene som kunden blir oppmerksom på.

   • 3.2 Tilleggsprodukter. Google gjør valgfrie tilleggsprodukter tilgjengelige for kunden og kundens brukere. Bruk av tilleggsprodukter er underlagt vilkårene for tilleggsprodukter.

   • 3.3 Administrering av tjenester.

    • (a) Administrasjonskonsollen. Google gir kunden tilgang til administrasjonskonsollen for at administratoren skal kunne administrere kundens bruk av tjenestene (og eventuelt brukernes bruk av tjenestene). Kunden kan bruke administrasjonskonsollen til å angi én eller flere administratorer som skal ha tilgang til administratorkontoer. Kunden er ansvarlig for (a) å ivareta konfidensialiteten av og sikkerheten til brukerkontoene og tilknyttede passord, og (b) all bruk av brukerkontoene. Kunden samtykker i at Googles ansvar ikke omfatter intern administrering eller håndtering av tjenestene for kunden eller eventuelle brukere.

    • (b) Administratortilgang til brukerkontoer. Administratorer har mulighet til å se på, overvåke, bruke, endre, holde tilbake eller videreformidle kundedata som er tilknyttet kundens brukerkontoer, samt styre brukernes tilgang til tjenestene. Administratorer kan også ha muligheten til å (i) styre kontoinnstillingene for brukerkontoene (noe som også omfatter endring av passord for brukerkontoer) og (ii) fjerne eller deaktivere én eller flere av tjenestene eller tilleggsproduktene eller andre tjenester/produkter som er aktivert eller installert via brukerkontoen. Bruk av tilleggsprodukter eller andre tjenester/produkter med brukerkontoene skjer på kundens egen risiko.

    • (c) Forhandler som administrator. Hvis kunden bestiller tjenester via en forhandler, kan forhandleren etter kundens skjønn få tilgang til kundens konto og kundens brukerkontoer. Mellom Google og kunden har kunden eneansvaret for (i) enhver tilgang forhandleren har til kundens konto eller kundens brukerkontoer, og (ii) å sørge for at forhandleravtalen definerer rettigheter eller forpliktelser mellom forhandleren og kunden med hensyn til tjenestene.

    • (d) Samtykker. Kunden skal innhente og holde oppdatert alle nødvendige samtykker for å tillate (i) kundens og eventuelle brukeres bruk av tjenestene og (ii) tilgang til, oppbevaring av og behandling av kundedata i henhold til denne avtalen.

   • 3.4 Bruksbegrensninger. Kunden skal ikke, og skal ikke la brukere eller tredjeparter kunden kontrollerer, (a) kopiere, endre, lage derivatverk av, foreta omvendt konstruksjon av, dekompilere, oversette, deassemblere eller på annen måte forsøke å avlede kildekoden for tjenestene (unntatt i den grad slike begrensninger er uttrykkelig forbudt ved lov), (b) viderelisensiere, overføre eller distribuere noen av tjenestene, (c) selge, videreselge eller på annen måte gjøre tjenestene tilgjengelige for en tredjepart som del av et kommersielt tilbud som ikke har vesentlig verdi uavhengig av tjenestene, eller (d) bruke tjenestene (i) til høyrisikovirksomhet, (ii) på en måte der hensikten er å unngå å betale gebyrer, (iii) i forbindelse med materiell eller aktiviteter som er underlagt det amerikanske utenriksdepartementets ITAR-forskrifter («ITAR» – International Traffic in Arms Regulations), (iv) på en måte som bryter eller legger til rette for brudd på eksportlovgivning, eller (v) til å overføre, lagre eller behandle helseopplysninger som er underlagt det amerikanske HIPAA-regelverket, bortsett fra det som måtte være tillatt i henhold til en utstedt HIPAA-næringsavtale. Med mindre annet er oppgitt i de tjenestespesifikke vilkårene, skal kunden ikke bruke, og skal ikke la brukerne bruke, tjenestene til å ringe til eller motta anrop fra nødtjenester.

   • 3.5 Overvåking av aliaser. Kunden har selv ansvar for å overvåke, svare på og ellers behandle e-post som er sendt til aliasene «abuse» og «postmaster» for domenenavn som er bekreftet for bruk med tjenestene, men Google kan overvåke e-post som sendes til disse aliasene for domenenavn, for å avdekke eventuell uriktig bruk av tjenestene.

   • 3.6 Forespørsler om flere brukerkontoer i løpet av bestillingsperioden. Kunden kan kjøpe ytterligere brukerkontoer i løpet av en bestillingsperiode (a) ved å sende inn et ekstra bestillingsskjema hos Google eller forhandleren, eller (b) via administrasjonskonsollen. For slike ekstra brukerkontoer gjelder en proporsjonalt fordelt avtaleperiode som slutter den siste dagen i den gjeldende bestillingsperioden.

  • 4. Betaling.

   • 4.1 Bestillinger via forhandler. Hvis kunden bestiller tjenestene fra en forhandler, skal (a) gebyrene for tjenestene avtales mellom kunden og forhandleren, og kunden betaler direkte til forhandleren i henhold til forhandleravtalen, (b) de resterende bestemmelsene i del 4 («Betaling» – denne delen) ikke være gjeldende, (c) kunden motta eventuelle tjenestekreditter fra forhandleren, (d) kunden kunne be om ytterligere brukerkontoer i løpet av bestillingsperioden ved å kontakte forhandleren, og (e) Google kunne dele kundens konfidensielle informasjon med forhandleren som delegat i henhold til del 7.1 («Taushetsplikt – Forpliktelser») i denne avtalen.

   • 4.2 Bruk og fakturering. Kunden skal betale alle gebyrer for tjenestene. Google skal fakturere kunden for alle gebyrer for tjenestene. Googles måleverktøy blir brukt til å måle kundens bruk av tjenestene. Kunden kan velge ett av følgende faktureringsalternativer, eller andre alternativer som tilbys av Google, når kunden bestiller tjenestene. Google kan endre utvalget av alternativer for fakturering, blant annet ved å begrense eller slutte å tilby et faktureringsalternativ, forutsatt at kunden blir varslet skriftlig minst 30 dager på forhånd (eventuelt via e-post). Det er ikke sikkert at alternativene for fakturering er tilgjengelige for alle kunder. Kunden kan betale for tjenestene ved hjelp av betalingsalternativene som er beskrevet i del 4.3 («Betaling») nedenfor.

    • (a) Månedsabonnement. Hvis kunden velger dette alternativet, er ikke kunden forpliktet til å kjøpe tjenestene for en forhåndsdefinert periode, men betaler for tjenestene på månedlig basis. Google fakturerer kunden (i) for gebyrer basert på kundens daglige bruk av tjenestene i den foregående måneden, og (ii) månedlig på etterskudd for bruk av tjenestene. Google informerer kunden om den månedlige prisen for tjenestene når kunden bestiller tjenestene, og denne prisen brukes til å beregne gebyrene proporsjonalt for kundens daglige bruk i løpet av den relevante måneden. Eventuelle dager der tjenestene er brukt deler av dagen, blir rundet opp til hele dager med bruk av tjenestene når gebyrene regnes ut.

    • (b) Årsavtale. Hvis kunden velger dette alternativet, binder kunden seg til å kjøpe tjenestene fra Google i en periode på ett år. Google fakturerer kunden i henhold til vilkårene som er tilknyttet de valgene kunden har gjort i bestillingsskjemaet.

   • 4.3 Betaling. Alle betalinger er i amerikanske dollar (USD), med mindre annet er oppgitt på bestillingsskjemaet eller fakturaen.

    • (a) Kredittkort eller debetkort. Gebyrer for bestillinger der kunden betaler med kredittkort, debetkort eller andre betalingsformer som ikke gjør bruk av faktura, må betales innen slutten av måneden da kunden mottok tjenestene. For kredittkort eller debetkort gjelder det at (i) Google belaster kunden for alle aktuelle gebyrer når disse forfaller, og (ii) disse gebyrene anses som forfalt 30 dager etter slutten av måneden da kunden mottok tjenestene.

    • (b) Fakturaer. Fristen for betaling av fakturaer er 30 dager etter fakturadatoen, med mindre noe annet er angitt på bestillingsskjemaet, og fakturaene anses som forfalt etter denne datoen.

    • (c) Andre betalingsmåter. Kunden kan endre betalingsmåte til en av betalingsmåtene som er tilgjengelige i administrasjonskonsollen. Google kan aktivere andre betalingsmåter ved å gjøre dem tilgjengelige i administrasjonskonsollen. Disse betalingsmåtene kan være underlagt ytterligere vilkår som kunden kanskje må godta før betalingsmåtene kan benyttes.

   • 4.4 Forfalte betalinger.

    • (a) Kundens betaling av gebyrer er forfalt hvis Google ikke har mottatt betaling innen fristen. Hvis kundens betaling er forfalt, kan Google (i) belaste kunden med renter på 1,5 % per måned på det forfalte beløpet (eller den høyeste satsen som er tillatt ved lov, hvis denne er lavere) fra forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet, og (ii) suspendere eller si opp tjenestene.

    • (b) Så langt det er rimelig, skal kunden godtgjøre Google for alle utgifter (herunder advokathonorarer) som Google pådrar seg i forbindelse med inndriving av forfalte betalinger, bortsett fra når det gjelder forfalte betalinger som skyldes feilaktig fakturering fra Googles side.

   • 4.5 Kjøpsordrer. Hvis kunden trenger et kjøpsordrenummer på fakturaen sin, skal kunden oppgi et kjøpsordrenummer i bestillingsskjemaet. Hvis kunden ikke oppgir et kjøpsordrenummer, (a) kommer Google til å fakturere kunden uten kjøpsordrenummer, og (b) kunden skal betale fakturaer uten kjøpsordrenummer. Eventuelle vilkår i en kjøpsordre er uten virkning.

   • 4.6 Skatter og avgifter. Skatter og avgifter er ikke inkludert i gebyrene. Kunden skal betale gjeldende skatter og avgifter for tjenestene. Hvis det er påkrevd ved lov, skal kunden trekke fra kildeskatt fra betalinger til Google og fremlegge en attest om trekk av kildeskatt. Med mindre kunden innen fristen fremlegger en gyldig attest om skatte- eller avgiftsfritak, skal kunden betale alle fakturerte skatter og avgifter for tjenestene. Uten at det begrenser kundens plikt til å betale gebyrer, skal kunden trekke fra kildeskatt hvis det er påkrevd ved lov.

   • 4.7 Prisendringer. Google kan endre priser når som helst, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Google skal varsle kunden minst 30 dager før eventuelle prisøkninger.

  • 5. Teknisk brukerstøtte. Google skal levere teknisk brukerstøtte til kunden i løpet av bestillingsperioden i henhold til TB-retningslinjene, eventuelt mot betaling av brukerstøttegebyrer. Hvis kunden bestiller tjenestene fra en forhandler, erkjenner og godtar kunden at forhandleren kan videreformidle kundedata til Google der det er rimelig og nødvendig for at forhandleren skal kunne håndtere eventuelle brukerstøtteproblemer som kunden velger å eskalere til eller via forhandleren.

  • 6. Suspensjon.

   • 6.1 Begrensninger på suspensjon av tjenester. Google kan suspendere tjenester som beskrevet i del 6.2 («Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk») og 6.3 («Suspensjon i nødstilfeller»). Omfanget og varigheten til eventuelle suspensjoner i henhold til disse delene skal begrenses til det som kreves for å (a) forhindre eller avslutte bruken som bryter retningslinjene, (b) forhindre eller løse det alvorlige sikkerhetsproblemet, eller (c) overholde gjeldende lov og rett.

   • 6.2 Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk. Hvis Google blir oppmerksom på at kundens eller en brukers bruk av tjenestene bryter retningslinjene for akseptabel bruk, ber Google kunden om å korrigere forholdet. Hvis kunden unnlater å korrigere forholdet innen 24 timer etter en slik forespørsel, eller hvis Google ellers er lovpålagt å treffe tiltak, kan Google suspendere tjenestene.

   • 6.3 Suspensjon i nødstilfeller. Google kan umiddelbart suspendere kundens eller brukernes bruk av tjenestene eller brukerkontoer hvis (a) et alvorlig sikkerhetsproblem oppstår, eller (b) Google må suspendere bruken for å overholde gjeldende lov og rett. På forespørsel fra kunden skal Google, med mindre det er forbudt ved lov, underrette kunden om grunnlaget for suspensjonen så snart som mulig. Ved suspensjon av brukerkontoer skal Google gi kundens administrator mulighet til å gjenopprette brukerkontoer under bestemte forutsetninger.

  • 7. Taushetsplikt.

   • 7.1 Forpliktelser. I henhold til vilkårene i del 7.2 («Videreformidling av konfidensiell informasjon») skal mottakeren bruke den andre partens konfidensielle informasjon kun til å utøve rettigheter og oppfylle forpliktelser knyttet til denne avtalen. Mottakeren skal ta rimelige forholdsregler for å forhindre videreformidling av den andre partens konfidensielle informasjon til andre parter enn mottakerens ansatte, samarbeidspartnere, medarbeidere eller profesjonelle rådgivere («delegater») som har behov for å kjenne til denne informasjonen, og som har juridisk plikt til å holde den konfidensiell. Mottakeren skal sørge for at mottakerens delegater også underlegges de samme forpliktelsene når det gjelder konfidensialitet og bruk.

   • 7.2 Videreformidling av konfidensiell informasjon.

    • (a) Generelt. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i avtalen kan mottakeren eller dennes samarbeidspartnere videreformidle den andre partens konfidensielle informasjon (i) i tilknytning til en juridisk prosess, i henhold til del 7.2(b) («Varsling om juridisk prosess»), eller (ii) med skriftlig samtykke fra den andre parten.

    • (b) Varsling om juridisk prosess. Mottakeren skal, så langt det er kommersielt ansvarlig, varsle den andre parten før mottakeren videreformidler den andre partens konfidensielle informasjon i tilknytning til en juridisk prosess. Varsling er ikke påkrevd før slik videreformidling hvis mottakeren blir informert om (i) at vedkommende er underlagt juridisk forbud mot å varsle den andre parten, eller (ii) at den juridiske prosessen gjelder ekstraordinære omstendigheter som innebærer fare for død eller alvorlig personskade.

    • (c) Innvendinger. Mottakeren og dennes samarbeidspartnere skal, så langt det er rimelig, etterkomme den andre partens anmodninger om ikke å videreformidle vedkommendes konfidensielle informasjon.

  • 8. Åndsverk.

   • 8.1 Åndsrettigheter. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i avtalen, gir ikke avtalen noen av partene noen rettigheter, indirekte eller direkte, til den andre partens innhold eller åndsverk. Mellom partene eier kunden alle åndsrettigheter til kundedataene, og Google eier alle åndsrettigheter til tjenestene.

   • 8.2 Merkevareelementer. Google skal kun vise de av kundens merkevareelementer som kunden gir Google autorisasjon til å vise ved å laste dem opp til tjenestene. Google skal vise disse merkevareelementene innenfor angitte områder på nettsidene der tjenestene vises for kunden eller kundens brukere. Google kan også vise Google-merkevareelementer på nettsidene for å indikere at tjenestene leveres av Google.

   • 8.3 Tilbakemeldinger. Kunden kan velge å gi Google tilbakemeldinger om tjenestene. Hvis kunden gir tilbakemeldinger, overdrar kunden alle rettigheter til disse tilbakemeldingene til Google.

  • 9. Markedsføring og publisitet. I forbindelse med denne avtalen kan hver part bruke den andre partens merkevareelementer kun slik det tillates i avtalen. Kunden kan erklære offentlig at vedkommende er Google-kunde, og kan vise Googles merkevareelementer i overensstemmelse med retningslinjene for varemerker. Google kan (a) muntlig opplyse om at kunden er Google-kunde, og (b) ta med kundens navn eller merkevareelementer i en liste over Google-kunder i Googles kampanjemateriell. Enhver bruk av en parts merkevareelementer skal være til fordel for parten som er innehaver av åndsrettighetene til disse merkevareelementene. En part kan oppheve den andre partens rett til å bruke den første partens merkevareelementer ved å gi skriftlig melding til den andre parten og en rimelig frist for å stoppe bruken.

  • 10. Bekreftelser, garantier og ansvarsfraskrivelser.

   • 10.1 Bekreftelser og garantier. Hver part bekrefter (a) at de har fullmakt og full myndighet til å inngå avtalen, og (b) at de skal overholde alle lover og bestemmelser som gjelder for levering og bruk av tjenestene.

   • 10.2 Ansvarsfraskrivelser. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i avtalen, og i den grad gjeldende lov og rett tillater det, (a) gir Google ingen andre garantier, verken uttrykkelige, underforståtte, lovfestede eller andre, herunder garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål, at det ikke foreligger brudd på andres rettigheter, eller feilfri eller uavbrutt bruk av tjenestene, og (b) Google gir ingen garantier om innhold eller informasjon som gjøres tilgjengelig via tjenestene. Med mindre annet er oppgitt i avtalen, erkjenner kunden at tjenestene ikke kan brukes til å ringe til eller motta anrop fra nødtjenester.

  • 11. Gyldighetsperiode og oppsigelse.

   • 11.1 Avtaleperiode. Denne avtalen gjelder i hele avtaleperioden, med mindre den utløper eller sies opp i overensstemmelse med avtalen.

   • 11.2 Fornyelse.

    • (a) Med månedsavtale. Kunder med månedsavtale er ikke forpliktet til å kjøpe tjenestene i en forhåndsdefinert avtaleperiode. Det vil derfor ikke være noen varsler om fornyelse av månedsavtalen. I stedet fortsetter Google å fakturere kundegebyrer i henhold til del 4.1(a) ovenfor.

    • (b) Med årsavtale. På slutten av hver bestillingsperiode blir tjenestene fornyet i henhold til kundens valg i bestillingsskjemaet eller administrasjonskonsollen.

    • (c) Generelt. Kunden kan endre antallet brukerkontoer som skal fornyes, via administrasjonskonsollen. Kunden fortsetter deretter å betale Google de aktuelle gebyrene for hver av de fornyede brukerkontoene, med mindre kunden og Google blir enige om noe annet. Hvis én part ikke ønsker at tjenestene skal fornyes, skal vedkommende gi den andre parten skriftlig beskjed om dette minst 15 dager før den gjeldende avtaleperioden utløper. Dette varselet om manglende fornyelse gjelder fra og med utløpet av den inneværende bestillingsperioden.

   • 11.3 Oppsigelse ved mislighold. Hver av partene kan si opp avtalen hvis den andre parten (a) har gjort noe som utgjør et vesentlig brudd på avtalen og unnlater å bøte på forholdet innen 30 dager etter at vedkommende har mottatt en skriftlig anmodning om dette, eller (b) avslutter forretningsvirksomheten sin eller trer inn i konkursforhandlinger, og disse ikke heves innen 90 dager.

   • 11.4 Oppsigelse ved inaktivitet. Google forbeholder seg retten til å si opp avtalen og leveringen av tjenestene med 30 dagers forhåndsvarsel hvis kunden, herunder eventuelle brukere, i en periode på 60 dager sammenhengende (a) ikke har brukt administrasjonskonsollen eller (b) ikke har brukt tjenestene.

   • 11.5 Virkninger av oppsigelse. Hvis avtalen blir sagt opp eller utløper, blir også alle bestillingsskjemaer sagt opp eller ansett som utløpt. Hvis avtalen blir sagt opp eller utløper, (a) utløper alle rettigheter og all tilgang til tjenestene som er underlagt avtalen (herunder tilgang til kundedata), og (b) Google sender kunden en sluttfaktura.

   • 11.6 Deler som fortsetter å være gyldige. Følgende deler fortsetter å være gyldige selv om avtalen utløper eller sies opp: del 4 («Betaling»), 7 («Konfidensialitet»), 8 («Åndsverk»), 10.2 («Ansvarsfraskrivelser»), 11.5 («Virkninger av oppsigelse»), 12 («Skadesløsholdelse»), 13 («Erstatningsansvar»), 14 («Diverse») og 15 («Definisjoner»).

  • 12. Skadesløsholdelse.

   • 12.1 Googles forpliktelser angående skadesløsholdelse. Google skal forsvare kunden og dennes samarbeidspartnere som er involvert i denne avtalen («kundens skadesløsholdte parter»), og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar i enhver rettsforfølgelse fra tredjepart i den grad den skjer som følge av en påstand om at kundens skadesløsholdte parters bruk av Googles skadesløsholdte materiale i overensstemmelse med denne avtalen, fører til krenkelse av tredjepartens åndsrettigheter.

   • 12.2 Kundens forpliktelser angående skadesløsholdelse. Med mindre det er forbudt etter gjeldende lov og rett, skal kunden forsvare Google og dennes samarbeidspartnere, og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar, i enhver rettsforfølgelse fra tredjepart i den grad den gjelder (a) kundens skadesløsholdte materiale eller (b) kundens eller en brukers bruk av tjenestene på en måte som er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk eller bruksbegrensningene.

   • 12.3 Ekskluderinger fra skadesløsholdelse. Del 12.1 («Googles forpliktelser angående skadesløsholdelse») og 12.2 («Kundens forpliktelser angående skadesløsholdelse») skal ikke gjelde i den grad den bakenforliggende påstanden gjelder (a) den skadesløsholdte partens brudd på avtalen eller (b) en kombinasjon av Googles skadesløsholdte materiell eller kundens skadesløsholdte materiale (det som er aktuelt) med materiale som ikke leveres av den godtgjørende parten i henhold til avtalen, med mindre kombinasjonen kreves i henhold til avtalen.

   • 12.4 Vilkår for skadesløsholdelse. Del 12.1 («Googles forpliktelser angående skadesløsholdelse») og 12.2 («Kundens forpliktelser angående skadesløsholdelse») er underlagt følgende vilkår:

    • (a) Den skadesløsholdte parten må umiddelbart gi skriftlig varsel til den godtgjørende parten om eventuelle påstander som kom før rettsforfølgelsen fra tredjepart startet, og må innenfor rimelighetens grenser samarbeide med den godtgjørende parten i forsvaret mot påstandene og rettsforfølgelsen fra tredjepart. Hvis et brudd på del 12.4(a) (denne delen) får negativ innvirkning på forsvaret mot rettsforfølgelsen fra tredjepart, skal den godtgjørende partens forpliktelser i henhold til del 12.1 («Googles forpliktelser angående skadesløsholdelse») eller 12.2 («Kundens forpliktelser angående skadesløsholdelse») (det som er aktuelt) bli redusert proporsjonalt med den negative innvirkningen.

    • (b) Den skadesløsholdte parten må gi den godtgjørende parten enekontrollen over den skadesløsholdte delen av rettsforfølgelsen fra tredjepart, i henhold til følgende: (i) den skadesløsholdte parten kan søke advokatbistand for egen regning, og (ii) et oppgjør som krever at den skadesløsholdte parten påtar seg ansvar, betaler penger eller utfører (eller avstår fra å utføre) handlinger, krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra den skadesløsholdte parten, uten urimelig tilbakeholdelse, vilkår eller forsinkelser.

   • 12.5 Kompensasjon.

    • (a) Hvis Google har rimelig grunn til å tro at tjenestene krenker åndsrettighetene til en tredjepart, kan Google gjøre følgende etter eget valg og for egen regning: (i) sørge for at kunden får rett til å fortsette å bruke tjenestene, (ii) endre tjenestene slik at de ikke lenger krenker rettigheter – uten å redusere funksjonaliteten vesentlig, eller (iii) erstatte tjenestene med et funksjonsmessig tilsvarende alternativ som ikke krenker åndsrettigheter.

    • (b) Hvis Google mener at kompensasjonen beskrevet i del 12.5(a) ikke er kommersielt ansvarlig, kan Google suspendere eller si opp de berørte tjenestene.

   • 12.6 Eneste rettigheter og forpliktelser. Uten at det påvirker noen av partenes oppsigelsesrettigheter, definerer del 12 («Skadesløsholdelse» – denne delen) partenes eneste kompensasjon i henhold til denne avtalen for enhver påstand fra tredjepart om brudd på åndsrettigheter som beskrives i del 12 (denne delen).

  • 13. Erstatningsansvar.

   • 13.1 Begrenset ansvar.

    • (a) I den grad gjeldende lov og rett tillater det, og i henhold til del 13.2 («Ubegrenset erstatningsansvar»), skal ingen av partene ha noe erstatningsansvar som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, for eventuelle (i) tap av inntekt, profitt, besparelse eller tillit, eller (ii) indirekte, spesielle eller tilfeldige tap, følgeskader eller straffeskader.

    • (b) Hver parts totale erstatningsansvar for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, er begrenset til gebyrene som kunden har betalt i henhold til avtalen i løpet av de siste tolv månedene før hendelsen som ga opphav til erstatningsansvaret.

   • 13.2 Ubegrenset erstatningsansvar. Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser noen av partenes ansvar for (a) dødsfall, personskade eller konkret skade på eiendom som skyldes en parts forsømmelighet eller ansattes eller medarbeideres uaktsomhet, (b) svindel eller falsk, feilaktig fremstilling, (c) forpliktelser i henhold til del 12 (Skadesløsholdelse), (d) brudd på den andre partens åndsrettigheter, (e) betalingsforpliktelser i henhold til avtalen eller (f) saker der erstatningsansvaret ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning.

  • 14. Diverse.

   • 14.1 Beskjeder. Google kan formidle beskjeder til kunden ved å (a) sende en e-post til e-postadressen for varsling eller (b) legge ut et varsel i administrasjonskonsollen. Kunden kan sende beskjeder til Google ved å sende en e-post til legal-notices@google.com. Beskjeden anses som mottatt når (x) e-posten er sendt, enten den andre parten har mottatt e-posten eller ikke, eller (y) beskjeden er lagt ut i administrasjonskonsollen. Kunden er ansvarlig for å holde e-postadressen for varsling oppdatert gjennom hele avtaleperioden.

   • 14.2 E-post. I henhold til denne avtalen kan partene bruke e-post til å oppfylle kravene om skriftlig godkjenning og samtykke.

   • 14.3 Overdragelse. Ingen av partene har rett til å overdra avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten, unntatt når det gjelder overdragelse til en samarbeidspartner der (a) parten som overtar avtalen, samtykker skriftlig i å være bundet av vilkårene i avtalen, (b) parten som overdrar avtalen, fortsatt er ansvarlig for forpliktelser i henhold til denne avtalen hvis parten som overtar avtalen, skulle misligholde forpliktelsene, og (c) parten som overdrar avtalen, har varslet den andre parten om overdragelsen. Alle andre forsøk på overdragelse er uten virkning.

   • 14.4 Endring av kontroll. Hvis en part gjennomgår en endring i kontroll som ikke dreier seg om intern omstrukturering eller omorganisering, (a) skal den aktuelle parten gi den andre parten skriftlig varsel om dette innen 30 dager etter at endringen av kontroll har inntruffet, og (b) kan den andre parten umiddelbart si opp avtalen når som helst innen 30 dager etter at parten har mottatt det skriftlige varselet.

   • 14.5 Force Majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av sine forpliktelser i den grad det skyldes forhold som er utenfor partens kontroll, herunder naturkatastrofer, terrorisme, opprør eller krig.

   • 14.6 Underleverandører. Google kan sette bort forpliktelser i avtalen til underleverandører, men skal forbli ansvarlig overfor kunden for alle forpliktelser som settes bort til underleverandører.

   • 14.7 Intet avkall på rettigheter. Ingen av partene skal bli behandlet som om de har gitt avkall på rettigheter ved ikke å utøve (eller utsette utøvelsen av) rettigheter i avtalen.

   • 14.8 Atskilt ugyldighet. Hvis noen en del av avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan gjennomføres, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.

   • 14.9 Ingen agentforhold. Avtalen etablerer ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetak mellom partene.

   • 14.10 Ingen tredjepartsbegunstigede. Denne avtalen gir ingen fordeler til noen tredjepart med mindre det uttrykkelig er angitt i avtalen at den gjør det.

   • 14.11 Rimelig oppreisning. Ingenting i denne avtalen begrenser partenes mulighet til å etterstrebe rimelig oppreisning.

   • 14.12 Gjeldende lov. Alle krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen eller tjenestene, skal reguleres av lovverket i California, uten hensyn til delstatens lovkonfliktbestemmelser, og skal utelukkende behandles i føderale domstoler eller delstatsdomstolene i Santa Clara County i California. Partene samtykker i personlig å være underlagt disse domstolenes domsmyndighet.

   • 14.13 Endringer. Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt i avtalen, skal enhver endring i avtalen være skriftlig, det skal uttrykkelig oppgis at avtalen blir endret, og endringen skal signeres av begge parter.

   • 14.14 Uavhengig utvikling. Ingenting i denne avtalen skal tolkes slik at det begrenser noen av partenes mulighet til å uavhengig utvikle, levere eller anskaffe materiale, tjenester, produkter, programmer eller teknologi som ligner på gjenstanden for avtalen, forutsatt at parten ikke bryter forpliktelsene sine i henhold til avtalen ved å gjøre dette.

   • 14.15 Hele avtalen. Avtalen inneholder alle vilkår som er avtalt mellom partene, og den erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler mellom partene knyttet til innholdet i denne avtalen. Ved å inngå avtalen har ingen av partene tatt hensyn til, og ingen av partene skal ha rett til eller kompensasjon basert på, noen kunngjøring, erklæring eller garanti (fremsatt enten ved forsett eller forseelse), bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i avtalen. Avtalen inneholder nettadresselinker til andre vilkår (herunder nettadressevilkårene), som er innlemmet i avtalen ved henvisning.

   • 14.16 Motstridende vilkår. Hvis det finnes motstridende vilkår i dokumentene som utgjør denne avtalen, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølgen: bestillingsskjemaet, avtalen og nettadressevilkårene.

   • 14.17 Gjenparter. Partene kan inngå denne avtalen i gjenparter, inkludert faks, PDF eller andre elektroniske kopier, som til sammen utgjør ett instrument.

   • 14.18 Elektroniske signaturer. Partene godtar elektroniske signaturer.

   • 14.19 Overskrifter. Overskrifter og underoverskrifter som brukes i avtalen, er kun ment som referanse og skal ikke ha betydning for fortolkningen av avtalen.

  • 15. Definisjoner.

   • Med «retningslinjene for akseptabel bruk» menes retningslinjene for akseptabel bruk av tjenestene, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • Med «konto» menes kundens Google-kontolegitimasjon og tilhørende tilgang til tjenestene i henhold til denne avtalen.

   • Med «tilleggsprodukter» menes produkter, tjenester og apper som ikke inngår i tjenestene, men som kan være tilgjengelige for bruk med tjenestene.

   • Med «vilkår for tilleggsprodukter» menes vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, og som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • Med «administratorkonto» menes en type brukerkonto som kunden (eller forhandleren, hvis det er relevant) kan bruke til å administrere tjenestene.

   • Med «administrasjonskonsollen» menes alle nettbaserte konsoller og verktøy som Google leverer til kunden for administrering av tjenestene.

   • Med «administratorer» menes det tekniske personalet kunden har utpekt til å administrere tjenestene på kundens vegne, og som kan ha tilgang til kundedata og brukerkontoer.

   • Med «annonsering» menes nettbaserte annonser som Google viser til brukerne, med unntak av annonser som kunden uttrykkelig velger å få Google eller en av Googles samarbeidspartnere til å vise i forbindelse med tjenestene i henhold til en separat avtale (for eksempel Google AdSense-annonser som implementeres av kunden på et nettsted som er opprettet av kunden ved hjelp av Google Nettsteder-funksjonaliteten i tjenestene).

   • Med «samarbeidspartner» menes alle enheter som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en av partene.

   • Med «næringsavtale» menes et tillegg til denne avtalen som dekker håndteringen av beskyttet helseinformasjon (slik det er definert i HIPAA).

   • Med «merkevareelementer» menes hver parts merkevarenavn, varemerker, logoer, domenenavn og andre distinkte merkevareelementer.

   • Med «konfidensiell informasjon» menes informasjon som én part (eller samarbeidspartner) videreformidler til den andre parten i henhold til denne avtalen, og som enten er merket som konfidensiell, eller som normalt ville blitt ansett for å være konfidensiell under omstendighetene. Kundedata er kundens konfidensielle informasjon. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som er uavhengig utviklet av mottakeren, som er delt med mottakeren av en tredjepart uten krav om taushetsplikt, eller som blir offentlig uten at mottakeren har skyld i det.

   • Med «kontroll» menes kontroll over mer enn 50 % av stemmerettighetene eller egenkapitalinteressene hos en part.

   • Med «kjernetjenester» menes kjernetjenestene for Google Workspace slik de er beskrevet i tjenestesammendraget.

   • Med «kundedata» menes data som leveres, lagres, sendes eller mottas via tjenestene av kunden eller av kundens samarbeidspartnere eller brukere.

   • Med «kundens skadesløsholdte materiale» menes kundedataene og kundens merkevareelementer.

   • Med «domene-e-postadresse» menes e-postadressen på domenenavnet som skal brukes i forbindelse med tjenestene.

   • Med «domenenavn» menes domenenavnet som i henhold til bestillingsskjemaet skal brukes i forbindelse med tjenestene.

   • Med «alvorlig sikkerhetsproblem» menes enten (a) at kundens eller brukernes bruk av tjenestene er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk – på en måte som kan føre til avbrudd i (i) tjenestene, (ii) andre kunders bruk av tjenestene eller (iii) Googles nettverk eller tjenere som brukes til å tilby tjenestene – eller (b) at en uautorisert tredjepart får tilgang til tjenestene.

   • Med «brukere» menes de enkeltpersonene kunden gir tillatelse til å bruke tjenestene, og som administreres av en administrator.

   • Med «brukerkonto» menes en konto som Google er vert for, og som er opprettet av kunden via kundens administrator for at en bruker skal kunne bruke tjenestene.

   • Med «eksportlovgivning» menes alle gjeldende lover og forskrifter om regulering av eksport og reeksport, herunder (a) det amerikanske handelsdepartementets EAR-forskrifter (Export Administration Regulations), (b) handelssanksjonene og de økonomiske sanksjonene som forvaltes av det amerikanske finansdepartementets kontor for regulering av utenlandske verdier, og (c) det amerikanske utenriksdepartementets ITAR-forskrifter (International Traffic in Arms Regulations).

   • Med «tilbakemeldinger» menes tilbakemeldinger eller forslag kunden gir til Google om tjenestene.

   • Med «gebyrer» menes produktet av mengden tjenester som brukes eller bestilles av kunden, ganget med prisene, pluss eventuelle gjeldende avgifter.

   • Med «Googles skadesløsholdte materiale» menes Googles teknologi som brukes til å tilby tjenestene, og Googles merkevareelementer.

   • Med «høyrisikovirksomhet» menes virksomhet der bruk av eller svikt i tjenestene kan medføre død, personskade eller miljøskade, herunder drift av atomanlegg, flygeledelse, livsnødvendige hjelpesystemer eller våpen.

   • Med «HIPAA» menes Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske helseforsikringsloven fra 1996), slik den kan bli endret fra tid til annen, og alle forskrifter som oppstår fra denne.

   • Med «inkludert» menes inkludert, men ikke begrenset til.

   • Med «godtgjørelsesansvar» menes (i) et oppgjør etter forlik som er godkjent av den godtgjørende parten, og (ii) skadeserstatninger og kostnader den skadesløsholdte parten og dennes samarbeidspartnere blir pålagt å betale av en kompetent domstol.

   • Med «åndsverk» menes alt som kan være beskyttet av åndsrettigheter.

   • Med «åndsrettighet» menes alle rettigheter knyttet til patenter, opphavsrett, handelshemmeligheter (hvis aktuelt), varemerker, design, databaser, domenenavn, moralske rettigheter og alle andre (registrerte eller uregistrerte) åndsrettigheter i hele verden.

   • Med «juridisk prosess» menes en forespørsel om videreformidling av informasjon som fremsettes i henhold til lovgivning, myndighetsregulering, rettskjennelse, stevning, ransakingsordre, forespørsel fra offentlig instans eller annen gyldig juridisk myndighet, rettergangsmåte eller lignende prosess.

   • Med «erstatningsansvar» menes ethvert erstatningsansvar, enten det gjelder kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighet) eller annet, enten det kunne forutses eller forventes av partene eller ikke.

   • Med «e-postadresse for varsling» menes e-postadressen(e) kunden har oppgitt i administrasjonskonsollen.

   • Med «bestillingsskjema» menes nettsiden eller nettsidene for bestilling, eller andre bestillingsdokumenter som godkjennes av Google i henhold til denne avtalen, som er utstedt av Google, og som spesifiserer tjenestene Google skal tilby kunden i henhold til avtalen.

   • Med «bestillingsperiode» menes tidsperioden som begynner på startdatoen for tjenestene og varer i den perioden som er angitt i bestillingsskjemaet, med forbehold om tidlig oppsigelse i samsvar med denne avtalen.

   • Med «andre tjenester» menes «Andre tjenester for Google Workspace», som beskrevet i tjenestesammendraget.

   • Med «priser» menes de gjeldende prisene som er oppgitt på https://workspace.google.com/pricing.html, med mindre annet er avtalt i et bestillingsskjema eller en endring.

   • Med «forhandler» menes den autoriserte, ikke-tilknyttede tredjepartsforhandleren som selger tjenestene til kunden, dersom dette er relevant.

   • Med «forhandleravtale» menes den separate avtalen mellom kunden og forhandleren angående tjenestene. Forhandleravtalen er uavhengig av denne avtalen og dekkes ikke av den.

   • Med «tjenestespesifikke vilkår» menes vilkårene som er spesifikke for én eller flere tjenester, på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • Med «tjenester» menes de gjeldende kjernetjenestene og andre tjenester som bestilles i det relevante bestillingsskjemaet.

   • Med «startdato for tjenestene» menes datoen som er oppgitt i bestillingsskjemaet, eller eventuelt datoen Google gjør tjenestene tilgjengelige for kunden, hvis denne datoen faller senere.

   • Med «tjenestesammendrag» menes beskrivelsen som gjelder på det aktuelle tidspunktet, som er tilgjengelig på https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • Med «betydelig avvikling» menes en vesentlig avvikling av eller ikke bakoverkompatibel endring i kjernetjenestene som fører til at tjenestene ikke lenger kan brukes av kunden eller brukerne til å (1) sende og motta e-postmeldinger, (2) planlegge og administrere aktiviteter, (3) opprette, dele, lagre og synkronisere filer, (4) kommunisere med andre brukere i sanntid eller (5) søke i, arkivere og eksportere e-postmeldinger.

   • Med «TA» menes tjenesteavtalene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • Med «suspendere» eller «suspensjon» menes deaktivering av tilgangen til eller bruken av tjenestene eller deler av tjenestene.

   • Med «skatter og avgifter» menes alle statlig pålagte skatter og avgifter, med unntak av skatter og avgifter som er basert på Googles eller kundens nettoinntekter, nettoformue, aktivaverdier, eiendomsverdier eller ansettelsesforhold.

   • Med «avtaleperiode» menes perioden som begynner på iverksettelsesdatoen og forblir gjeldende så lenge det finnes et aktivt bestillingsskjema.

   • Med «rettsforfølgelse fra tredjepart» menes ethvert formelt juridisk søksmål som anlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart ved en domstol eller annen rettsinstans (herunder eventuelle ankesaker).

   • Med «retningslinjer for varemerker» menes Googles merkevarevilkår, som er beskrevet på https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • Med «teknisk brukerstøtte» menes den tekniske brukerstøtten som leveres av Google til kunden i henhold til TB-retningslinjene.

   • Med «TB-retningslinjene» menes retningslinjene for teknisk brukerstøtte som gjelder på det aktuelle tidspunktet, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • Med «nettadressevilkår» menes retningslinjene for akseptabel bruk, de tjenestespesifikke vilkårene, tjenesteavtalen (TA) samt TB-retningslinjene.

   • Med «bruksbegrensninger» menes begrensningene i del 3.5 («Bruksbegrensninger») av avtalen og eventuelle tilleggsbegrensninger på bruken av tjenestene i de tjenestespesifikke vilkårene.

  Versjon: 8. april 2020