Avtale for Google Workspace for utdanning (på nettet)

 • Denne Google Workspace for utdanning-avtalen («avtalen») inngås av og mellom Google Inc. («Google») og kunden som er oppgitt i bestillingsdokumentet («kunden»). Denne avtalen trer i kraft den datoen kunden klikker på «Jeg godtar»-knappen nedenfor, eller eventuelt den datoen avtalen blir kontrasignert («ikrafttredelsesdatoen»). Hvis du godtar på vegne av kunden, bekrefter og garanterer du at: (i) du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din, eller den aktuelle enheten, til disse vilkårene, at (ii) du har lest og forstått denne avtalen, og at (iii) du, på vegne av parten du representerer, samtykker i denne avtalen. Hvis du ikke har juridisk myndighet til å binde kunden, må du ikke klikke på «Jeg godtar»-knappen nedenfor (eller eventuelt heller ikke signere denne avtalen). Denne avtalen styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene og gjelder fra ikrafttredelsesdatoen.

  • 1. Tjenester.

   • 1.1 Fasiliteter og dataoverføring. Alle fasiliteter som brukes til å lagre og behandle kundedata vil overholde rimelige sikkerhetsstandarder, og som ikke er mindre beskyttende enn sikkerhetsstandardene i de fasilitetene der Google lagrer og behandler egen informasjon av lignende type. Google har implementert industristandardsystemer og -prosedyrer for å sikre kundedataenes sikkerhet og konfidensialitet, beskytte mot forventede trusler eller farer for kundedataenes sikkerhet eller integritet og beskytte mot uautorisert tilgang til eller bruk av kundedata. Som et ledd i tjenestene, kan Google overføre, lagre og behandle kundedata i USA eller andre land hvor Google eller Googles representanter er representert. Ved å bruke tjenestene samtykker kunden i at kundedataene kan overføres, lagres og behandles som beskrevet ovenfor.

   • 1.2 Modifikasjoner.

    • a. Til tjenestene. Google kan foreta kommersielt rimelige endringer i tjenestene fra tid til annen. Hvis Google foretar en vesentlig endring av innhold i tjenestene, varsler Google kunden, dersom kunden abonnerer på denne typen varslinger hos Google.

    • b. Til vilkårene for nettadresser. Google kan foreta kommersielt fornuftige endringer i vilkårene for nettadresser fra tid til annen. Hvis Google gjør en vesentlig endring i vilkårene for nettadresser, informerer Google kunden, enten ved å sende en e-post til e-postadressen for varsling eller ved å varsle kunden via administrasjonskonsollen. Hvis endringen har en vesentlig uheldig innvirkning på kunden og kunden ikke samtykker i endringen, må kunden varsle Google om dette via brukerstøtte innen tretti (30) dager etter at varselet om endringen er mottatt. Hvis kunden varsler Google som påkrevd, forblir kunden bundet av vilkårene som gjaldt før endringen, frem til den gjeldende tjenesteperioden utløper. Hvis tjenestene fornyes, blir de fornyet under Googles gjeldende nettadressevilkår.

   • 1.3 Aliaser. Kunden er selv ansvarlig for å overvåke, svare på og ellers behandle e-poster sendt til aliasene «abuse» og «postmaster» for kundens domenenavn, men Google kan overvåke e-post som sendes til disse aliasene for kundens domenenavn for å gjøre det mulig for Google å identifisere misbruk av tjenester.

   • 1.4 Annonser. Google formidler ikke annonser i tjenestene eller bruker kundedata til reklameformål.

   • 1.5 Sluttbrukerkontoer. Kunden kan be om sluttbrukerkontoer ved å: (i) bestille disse på nettet via administrasjonskonsollen eller (ii) ved å kontakte Googles brukerstøtte etter startdatoen for tjenestene. Kunden kan suspendere eller slette sluttbrukerkontoer når som helst fra administrasjonskonsollen.

   • 1.6 Google Arkiv. Hvis kunden kjøper Google Arkiv, gjelder følgende tilleggsvilkår:

    • a. Oppbevaring. Google er ikke forpliktet til å oppbevare arkiverte kundedata utover oppbevaringsperioden som er spesifisert av kunden (gjelder ikke pålagt dataoppbevaring («legal hold»)). Hvis kunden ikke fornyer Google Arkiv, er ikke Google forpliktet til å oppbevare eventuelle kundedata som er arkivert.

    • b. Innledende kjøp av Google Arkiv. Ved det innledende kjøpet av Google Arkiv samtykker kunden i å kjøpe Google Arkiv-brukerkontoer for alle ansatte som har brukerkontoer for Google Workspace for utdanning. Kunden kan bruke Google Arkiv for gjeldende og tidligere elever uten kostnad.

    • c. Flere brukerkontoer for ansatte. Hvis kunden, etter det innledende kjøpet av Google Arkiv, i en hvilken som helst avtaleperiode tilføyer minst 20 % flere brukerkontoer for ansatte enn det kunden kjøpte tidligere i den avtaleperioden, skal kunden kjøpe Google Arkiv for de tilføyde brukerkontoene for resten av den gjeldende avtaleperioden for Google Arkiv. I tillegg skal kunden hvert år på samme dato som startdatoen for avregning kjøpe Google Arkiv for eventuelt ytterligere sluttbrukerkontoer for ansatte utover de som er kjøpt tidligere, for resten av den gjeldende tjenesteperioden for Google Arkiv.

   • 1.7 Merknad om personvern. Merknaden om personvern for Google Workspace for utdanning regulerer hvordan Google skal kunne samle inn og bruke informasjon fra kunden eller brukerne.

  • 2. Kundens forpliktelser.

   • 2.1 Tillatt bruk. Tjenestene er tillatt for bruk kun av (a) ikke-kommersielle utdanningsinstitusjoner og (b) andre ikke-kommersielle foretak (som definert i relevante statlige lover).

   • 2.2 Overholdelse av retningslinjer. Kunden skal bruke tjenestene i overensstemmelse med retningslinjene for akseptabel bruk. Google kan til enhver tid gjøre nye programfunksjoner eller ny funksjonalitet tilgjengelig for tjenestene. Bruk av disse kan være betinget av at kunden godtar tilleggsvilkår. I tillegg skal Google gjøre andre tilleggstjenester (i tillegg til kjernetjenestene) tilgjengelige for kunden og dennes brukere i samsvar med vilkårene for bruk av tilleggstjenester og de relevante produktspesifikke Google-vilkårene for bruk. Kunden kan når som helst aktivere eller deaktivere tilleggstjenestene via Administrasjonskonsollen.

   • 2.3 Kundens administrasjon av tjenestene. Kunden kan via administrasjonskonsollen spesifisere en eller flere administratorer som får tilgang til administrasjonskontoen(e) og kan administrere sluttbrukerkontoene. Kunden er ansvarlig for å: (a) holde passordet og administratorkontoen konfidensielle, (b) utpeke de enkeltpersonene som skal autoriseres for tilgang til administratorkontoen, og (c) sikre at alle aktiviteter som skjer i forbindelse med administratorkontoen(e), er i overensstemmelse med avtalen. Kunden godtar at Googles ansvar ikke dekker den interne administrasjonen av tjenestene for kunden, og at Google bare er en databehandler.

   • 2.4 Samtykke fra sluttbruker. Kundens administratorer kan få tilgang til, overvåke, bruke eller avsløre data tilgjengelig for sluttbrukere innenfor sluttbrukerkontoene. Kunden må innhente og opprettholde alle nødvendige samtykker fra sluttbrukerne for å tillate følgende: (i) at kunden kan få tilgang til, overvåke, bruke og gi innsyn i disse dataene, og at Google kan gi kunden mulighet til å gjøre dette, og (ii) at Google kan levere tjenestene.

   • 2.5 COPPA og samtykke fra foresatte. Hvis kunden tillater at brukere under 13 år benytter tjenestene, samtykker kunden, som påkrevd i henhold til Children’s Online Privacy Protection Act, i innsamling og bruk av personopplysninger i tjenestene, slik det er beskrevet i merknaden om personvern for Google Workspace for utdanning, fra disse brukerne. Kunden må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før kunden gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke disse tjenestene.

   • 2.6 Uautorisert bruk. Kunden skal, så langt det er kommersielt ansvarlig, gjennomføre tiltak for å forhindre uautorisert bruk av tjenestene, og for å stanse uautorisert bruk. Kunden skal varsle Google om eventuell uautorisert bruk av tjenestene så snart vedkommende blir oppmerksom på det.

   • 2.7 Bruksbegrensninger. Med mindre Google gir skriftlig samtykke til det, skal kunden ikke (a) selge, videreselge, leie ut eller tilsvarende, tjenestene til en tredjepart (med mindre det står uttrykkelig at det er tillatt, i denne avtalen), (b) forsøke å dekompilere tjenestene eller noen av komponentene, (c) forsøke å skape en alternativ eller tilsvarende tjeneste ved bruk av eller gjennom tilgang til tjenestene, (d) bruke tjenestene til høyrisikoaktiviteter, eller (e) bruke tjenestene til å lagre eller overføre kundedata som er eksportregulert i henhold til lover om eksportregulering. Kunden skal også, så langt det er kommersielt ansvarlig, gjennomføre tiltak for å forhindre at tredjeparter gjør noe av dette. Kunden har eneansvaret for å overholde gjeldende HIPAA-forskrifter.

   • 2.8 Forespørsler fra tredjepart. Kunden er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjepart. I den grad det er tillatt i henhold til lov og rett samt vilkårene for forespørselen fra tredjeparten, kommer Google til å (a) umiddelbart varsle kunden om mottak av en forespørsel fra en tredjepart, (b) etterfølge kundens rimelige forespørsler i forsøk på å motsette seg forespørselen fra tredjeparten, og (c) gi kunden den informasjonen eller de verktøyene som kreves for at kunden skal kunne svare på forespørselen fra tredjeparten. Kunden skal først forsøke å innhente den nødvendige informasjonen for å svare på forespørselen fra tredjeparten på egen hånd, og kunden skal kun ta kontakt med Google hvis det ikke er rimelig at kunden skal kunne innhente denne informasjonen.

  • 3. Betaling. Hvis noen av tjenestene er kjøpt mot et gebyr, gjelder vilkårene i del 3 for de tjenestene.

   • 3.1 Betaling. Alle gebyrer skal betales tretti dager fra fakturadatoen. Alle betalinger skal skje i amerikanske dollar med mindre noe annet er angitt på bestillingsskjemaet. Innbetalinger via bankoverføring må inneholde følgende informasjon:

   • Banknavn:

    ABA-nummer:

    Kontonummer:

    Wells Fargo Bank

    Palo Alto, California USA

    121000248

    Google Inc.

    4375669785

   • 3.2 Forfalte betalinger. Hvis innbetalingene ikke blir gjort i tide, kan det påløpe en rente på én og en halv prosent per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente hvis den er lavere) fra den opprinnelige forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. Kunden er ansvarlig for alle rimelige utgifter (inkludert advokatsalærer) som påløper ved at Google krever inn forfalte beløp, unntatt hvis slike forfalte beløp skyldes feilavregning fra Googles side.

   • 3.3 Innkjøpsordrer.

    • a. Nødvendig. Hvis kunden ønsker et ordrenummer på fakturaen, skal kunden informere Google om dette og utstede en innkjøpsordre til Google. Dersom kunden trenger en innkjøpsordre og unnlater å levere innkjøpsordren til Google, vil Google ikke vil være forpliktet til å levere tjenestene før innkjøpsordren har blitt mottatt av Google. Eventuelle vilkår som er angitt i en innkjøpsordre gjelder ikke for denne avtalen og er uten kraft og virkning.

    • b. Ikke nødvendig. Hvis kunden ikke krever et ordrenummer på fakturaen, skal kunden utstede en fraskrivelse på krav for innkjøpsordre til Google. Denne fraskrivelsen kan sendes som en e-post. Hvis kunden fraskriver kravet om et innkjøpsordre, gir kunden avkall på alle krav på en innkjøpsordrenummer, og a) Google fakturerer kunden uten en innkjøpsordre, og (b) kunden godtar å betale fakturaer uten en innkjøpsordre.

   • 3.4 Skatter og avgifter. Kunden er ansvarlig for eventuelle skatter og avgifter, og kunden skal betale Google for tjenestene uten at disse trekkes fra. Hvis Google plikter å kreve inn eller betale skatter eller avgifter, faktureres dette kunden, med mindre kunden forelegger for Google et gyldig skattefritaksbevis fra relevante skattemyndigheter. Hvis kunden er lovpålagt å trekke eventuelle skatter eller avgifter fra betalingene sine til Google, må kunden forelegge for Google et offisielt avgiftsbilag fra skattemyndighetene eller annen relevant dokumentasjon på slike betalinger.

   • 3.5 Fakturatvister. Eventuelle fakturatvister må sendes inn før fakturaens forfallsdato. Hvis partene finner at Google er ansvarlig for visse unøyaktigheter i faktureringen, utsteder ikke Google en rettet faktura, men utsteder i stedet en kreditnota som angir det uriktige beløpet på den berørte fakturaen. Hvis den omstridte fakturaen ikke har blitt betalt ennå, legger Google til kredittnotaen på den omstridte fakturaen, og kunden er ansvarlig for å betale den nye nettobalansen for denne fakturaen.

  • 4. Fakturering og priser. Hvis noen av tjenestene er kjøpt mot et gebyr, gjelder vilkårene i del 4 for de tjenestene. På eller etter startdatoen for fakturering skal Google fakturere kunden følgende gebyrer for hver angjeldende tjeneste: på forhånd for månedlig belastning, årsgebyr, eller belastning for innledende avtaleperiode (i henhold til hva som er aktuelt), som alle skal spesifiseres i bestillingsskjemaet.

  • 5. Tekniske brukerstøttetjenester.

   • 5.1 Av kunden. Kunden vil for egen regning, svare på spørsmål og klager fra sluttbrukere eller tredjeparter i forbindelse med kundens eller sluttbrukernes bruk av tjenestene. Kunden må iverksette kommersielt rimelige tiltak for å løse kundestøtteproblemer før de videresendes til Google.

   • 5.2 Av Google. Dersom kunden ikke kan løse et teknisk problem i samsvar med ovennevnte, skal kunden eskalere problemet til Google i samsvar med TSS-retningslinjene. Google leverer TSS-tjenester til kunden i overensstemmelse med TSS-retningslinjene.

  • 6. Suspensjon.

   • 6.1 Om sluttbrukerkontoer fra Google. Dersom Google blir oppmerksom på at en sluttbruker har brutt avtalen, kan Google spesifikt be om at kunden suspenderer den gjeldende sluttbrukerkontoen. Hvis Kunden ikke etterfølger Googles anmodning, kan Google selv suspendere sluttbrukerens konto. Google suspenderer kontoen frem til sluttbrukeren har rettet opp forholdet som forårsaket suspensjonen.

   • 6.2 Alvorlige sikkerhetsproblemer. Uavhengig av det foregående, hvis det oppstår et alvorlig sikkerhetsproblem, kan Google automatisk suspendere den overtredende bruken. Suspensjonens omfang og varighet skal begrenses til det som er nødvendig for å forhindre eller avslutte det alvorlige sikkerhetsproblemet. Hvis Google av en eller annen grunn suspenderer en sluttbrukerkonto uten å varsle Kunden først, skal Google, hvis Kunden ber om det, snarest mulig opplyse kunden om årsaken til suspensjonen.

  • 7. Konfidensiell informasjon.

   • 7.1 Forpliktelser. Alle partene skal: (a) beskytte den andre partens konfidensielle informasjon med samme aktsomhet som brukes til å beskytte egen konfidensiell informasjon; og (b) ikke avsløre konfidensiell informasjon til andre enn samarbeidspartnere, ansatte og representanter som har behov for å kjenne til denne informasjonen og som har avgitt skriftlig samtykke til å holde informasjonen konfidensiell. Hver part (og eventuelle tilknyttede selskaper, ansatte og agenter som har fått innsyn i konfidensiell informasjon) kan bare bruke den konfidensielle informasjonen til å utøve og oppfylle forpliktelser under denne avtalen, og beskytte den slik det er nødvendig. Hver part er ansvarlig for handlingene til sine respektive tilknyttede selskaper, ansatte og agenter ved brudd på denne delen.

   • 7.2 Unntak. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som: (a) mottakeren allerede var kjent med; (b) gjøres offentlig uten medvirkning av mottakeren; (c) mottakeren har kommet frem til på egen hånd; eller (d) mottakeren på lovlig vis har fått fra en annen part.

   • 7.3 Påkrevd innsyn.

   • 7.4 FERPA. Partene erkjenner at (a) kundedata kan inneholde personlig identifiserbar informasjon fra utdanningdokumentasjon som er gjenstand for FERPA ("FERPA-dokumentasjon"), og (b) i den grad kundedata inkluderer FERPA-dokumentasjon, vil Google anses som en "skole-tjenestemann" (slik begrepet brukes i FERPA og i dens implemeteringsr forskrifter), og vil være i samsvar med FERPA.

  • 8. Åndsrettigheter og merkevarekjennetegn.

   • 8.1 Åndsrettigheter. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, gir denne avtalen ikke noen av partene noen rettigheter, indirekte eller direkte, til den andre parts innhold eller noe av den andre partens åndsverk. Mellom partene eier kunden alle åndsrettigheter til kundedataene, og Google eier alle åndsrettigheter til tjenestene.

   • 8.2 Visning av merkevareinnhold Google kan vise de delene av kundens merkevareinnhold som er autorisert av kunden (slik tillatelse gis ved at kunden laster opp merkevareinnhold til tjenestene) innenfor angitte områder på tjenestenesidene. Kunden kan bruke administrasjonskonsollen for å angi hva denne bruken skal omfatte. Google kan også vise Google-merkevareinnhold på tjenester for å indikere at Google tilbyr tjenesten. Ingen av partene kan vise eller bruke den andre partens merkevareinnhold utover det som er tillatt i denne avtalen, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra den andre parten.

   • 8.3 Begrensninger for merkevareinnhold. Enhver bruk av en parts merkevareinnhold skal være til fordel for parten som er innehaver av åndsrettigheten for disse merkevareegenskapene. En part kan tilbakekalle den andre partens rett til å bruke dens merkevareinnhold i henhold til denne avtalen med skriftlig melding til den andre parten og en rimelig periode til å stoppe bruken.

  • 9. Publisitet. Kunden samtykker i at Google kan føre opp kundens navn eller merkevarekjennetegn i en liste over Googles kunder på nettet eller i markedsføringsmateriell. Kunden godtar også at Google verbalt kan referere til kunden som kunde av Googles produkter eller tjenester som er underlagt denne avtalen. Denne delen er underlagt del 8.3.

  • 10. Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser.

   • 10.1 Erklæringer og garantier. Hver av partene erklærer og bekrefter at de har fullmakt og myndighet til å inngå avtalen. Hver av partene garanterer at de kommer til å overholde alle lover og regler som gjelder leveringen eller bruken av tjenestene (inkludert gjeldende lover om varsler om sikkerhetsbrudd). Google garanterer at de kommer til å levere tjenestene i samsvar med den gjeldende tjenesteavtalen. Kunden erkjenner og samtykker i å bruke tjenestene og tilleggstjenestene i samsvar med Children's Online Privacy Protection Act av 1998, inkludert, men ikke begrenset til, det å skaffe samtykke eller innhente samtykke fra foresatte angående innsamling og bruk av elevers personopplysninger som beskrevet i del 2.5 ovenfor.

   • 10.2 Ansvarsfraskrivelser. I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, OG MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALEN, GIR INGEN AV PARTENE NOEN FORM FOR GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER ANDRE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. GOOGLE INNESTÅR IKKE FOR EVENTUELT INNHOLD ELLER EVENTUELL INFORMASJON SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. KUNDEN ERKJENNER AT TJENESTENE IKKE UTGJØR EN TELEFONITJENESTE, OG AT DET GJENNOM TJENESTENE IKKE ER MULIG Å UTFØRE ELLER MOTTA ANROP, INKLUDERT NØDANROP, OVER OFFENTLIGE, SVITSJEDE TELEFONINETT.

  • 11. Avtaleperiode og gebyrer.

   • 11.1 Avtaleperiode Denne avtalen vil forsette å gjelde for perioden.

   • 11.2 Tjenesteperiode og kjøp i løpet av tjenesteperioden. Google vil levere tjenestene til kunden under tjenesteperioden. Med mindre partene avtaler noe annet skriftlig, har sluttbrukerkontoer som blir lagt til i løpet av en tjenesteperiode, en proporsjonal avtaleperiode som avsluttes på den siste dagen av tjenesteperioden.

   • 11.3 Automatisk fornyelse. Ved utløpet av hver tjenesteperiode, vil tjenester (og alle sluttbrukerkontoer som tidligere har blitt kjøpt mot et gebyr) automatisk bli fornyet for en ytterligere tjenesteperiode på tolv måneder . Hvis en av partene ikke ønsker å fornye tjenesten, må parten varsle den andre part skriftlig minst 15 dager før utløpet av den gjeldende tjenesteperioden. Dette varselet om ikke-fornyelse gjelder fra og med utløpet av den gjeldende tjenesteperioden.

   • 11.4 Gebyrer. I den innledende tjenesteperioden skal Google ikke belaste kunden gebyrer for tjenestene (unntatt for Google Arkiv eller betalt lagring, hvis dette er aktuelt). Når partene har inngått en gjensidig skriftlig avtale, (a) kan Google belaste kunden gebyrer for tjenester etter den innledende tjenesteperioden, og (b) kan Google belaste kunden gebyrer for en premiumversjon av tjenestene eller for ekstra funksjonalitet eller forbedringer som Google kan legge til for tjenestene (for eksempel Google Arkiv eller betalt lagring, hvis dette er aktuelt).

   • 11.5 Tjenestebruk. Kunden har ingen forpliktelse til å bruke tjenestene, og kan slutte å bruke disse på ethvert tidspunkt, uansett årsak (eller uten grunn).

   • 11.6 Revidering av priser. For tjenester som kunden har kjøpt mot et gebyr, kan Google revidere prisene sine for påfølgende tjenesteperiode ved å gi kunden skriftlig varsel (som kan være en e-post) minst tretti dager før oppstarten av den påfølgende tjenesteperioden.

  • 12. Oppsigelse.

   • 12.1 Oppsigelse ved brudd. Hver av partene kan suspendere eller si opp denne avtalen hvis: (i) motparten har fortetatt seg noe som utgjør et vesentlig brudd på avtalen og unnlater å bøte på bruddet innen tretti dager etter at vedkommende har mottatt skriftlig anmodning om dette, (ii) motparten avslutter sin forretningsvirksomhet eller inngår konkursforhandlinger og disse ikke heves innen nitti dager, eller (iii) motparten vesentlig bryter vilkårene i kontrakten mer enn to ganger uavhenging av om bruddet bøtes på eller ikke.

   • 12.2 Annen oppsigelse. Kunden kan si opp denne avtalen uansett årsak (eller uten grunn) med tretti dagers skriftlig varsel til Google, men kunden forblir forpliktet til å betale eventuelle gebyrer for tjenester som kunden har kjøpt som gjelder for resten av den gjeldende tjenesteperioden for disse tjenestene.

   • 12.3 Virkninger ved oppsigelse. Hvis denne avtalen sies opp: (i) vil rettighetene partene har gitt hverandre opphøre med umiddelbar virkning (med unntak av det som er angitt i denne delen), (ii) gir Google kunden eller forhandleren tilgang til og muligheten til å eksportere kundedataene i en kommersielt rimelig periode til den prisen Google på det aktuelle tidspunktet krever for de aktuelle tjenestene, (iii) skal Google, etter en kommersielt rimelig periode, slette kundedataene ved å fjerne pekere til dataene fra Googles aktive servere og replikeringsservere og etter hvert overskrive dem, og (iv) skal alle parter på forespørsel straks sette i verk kommersielt rimelige tiltak for å returnere eller destruere alle andre konfidensielle opplysninger om den andre parten.

  • 13. Skadesløsholdelse og godtgjørelse.

   • 13.1 Av Google. Google skal erstatte, forsvare og holde kunden skadesløs fra og mot alt erstatningsansvar, skader og kostnader (herunder oppgjørskostnader og rimelige advokatsalærer) som oppstår som følge av et kravfra tredjepart om at Googles teknologi som brukes til å levere tjenestene eller Google-merkevareinnhold, krenker eller misbruker en slik tredjeparts patent, opphavsrett, forretningshemmelighet eller varemerke Trass i det ovenstående skal ikke Google i noe tilfelle ha forpliktelser eller erstatningsansvar under denne delen som oppstår fra: (i) bruk av eventuelle tjenester eller Google-merkevareinnhold i en modifisert form eller i kombinasjon med materialer som ikke leveres av Google, og (ii) innhold, informasjon eller data levert av kunden, sluttbrukere eller andre tredjeparter.

   • 13.2 Mulig krenkelse.

    • a. Reparere, erstatte eller endre. Hvis Google har rimelig grunn til å tro at tjenestene krenker åndsrettighetene til en tredjepart, vil Google: (a) på kundens vegne og på Googles bekostning innhente de nødvendige rettighetene for at kunden skal kunne fortsette å bruke tjenestene, (b) tilby en ikke-krenkende, tilsvarende tjeneste, eller (c) endre tjenestene slik at de ikke lenger krenker tredjepartens rettigheter.

    • b. Suspensjon eller oppsigelse. Hvis Google ikke tror at de ovenfornevnte alternativene er forretningsmessig forsvarlige, kan Google suspendere eller si opp kundens bruk av de aktuelle tjenestene. Hvis Google sier opp de aktuelle tjenestene, gir Google en proporsjonal refusjon for de arbeidsfrie gebyrer som kunden faktisk har betalt for perioden som etterfølger oppsigelsen av disse tjenestene.

   • 13.3 Generelt. Kunden skal raskt varsle Google om kravet og samarbeide med Google i forsvar mot kravet. Google har full kontroll og autoritet over forsvaret, med unntak av følgende: (a) et oppgjør som krever at kunden erkjenner erstatningsansvar eller betaler penger vil kreve kundens skriftlige samtykke på forhånd, og et slikt samtykke kan ikke holdes tilbake eller forsinkes på en urimelig måte, og (b) kunden kan delta i forsvaret med egne advokater for egen omkostning. SKADELØSHOLDELSEN OVENFOR ER DET ENESTE RETTSMIDDELET FOR EN PART IFØLGE DENNE AVTALEN VED EM KRENKELSE AV GOOGLE AV ÅNDSRETTIGHETENE TIL EN TREDJEPART.

  • 14. Ansvarsbegrensning.

   • 14.1 Indirekte ansvarsbegrensning. INGEN AV PARTENE KAN I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKT ELLER INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADESERSTATNINGER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, SELV OM PARTENE VISSTE OM ELLER BURDE HA VISST OM AT KRAV OM SLIKE SKADESERSTATNINGER KUNNE OPPSTÅ OG SELV OM DIREKTE SKADESERSTATNINGER IKKE ER TILFREDSSTILLENDE SOM RETTSMIDDEL.

   • 14.2 Begrensning av erstatningsansvar. INGEN AV PARTENE KAN HOLDES ANSVARLIG UNDER DENNE AVTALEN FOR MER ENN DET HØYESTE AV: (I) ETT TUSEN DOLLAR ELLER (ii) BELØPET BETALT AV KUNDEN TIL GOOGLE I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE FØR AKTIVITETEN SOM GA OPPHAV TIL ERSTATNINGSANSVARET.

   • 14.3 Begrensningsunntak. Disse ansvarsbegrensningene gjelder i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, men ikke brudd på taushetsplikt, krenkelse av andre parters åndsrettigheter eller skadeerstatningsforpliktelser.

  • 15. Diverse.

   • 15.1 Varsler. Dersom ikke annet er oppgitt i denne avtalen, skal (a) alle varsler skje skriftlig og stiles til den andre partens juridiske avdeling og hovedkontaktperson og (b) varselet anses levert: (i) ved skriftlig bekreftelse hvis varselet sendes med personlig kurér, kurér til neste dag eller ved mottak, hvis varselet sendes via e-post uten mottaksbekreftelse; eller (ii) når det bekreftes automatisk eller ved hjelp av elektroniske logger hvis varselet sendes via faks eller e-post.

   • 15.2 Overdragelse. Ingen av partene har rett til å overdra eller overføre noen deler av denne avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten. Dette gjelder ikke overdragelse eller overføring til en samarbeidspartner, men da kun hvis: (a) den som avtalen overdras/overføres til, samtykker skriftlig i å være bundet av vilkårene i denne avtalen, og (b ) den som overdrar/overfører avtalen, er ansvarlig for forpliktelser vedkommende pådro seg i henhold til avtalen før den ble overdratt. Alle andre forsøk på overføring eller overdragelse er ugyldige.

   • 15.3 Endring av kontroll. I forbindelse med endring av kontroll (for eksempel i form av aksjesalg, sammenslåing eller en annen type transaksjon): (a) skal parten som er gjenstand for endring av kontroll, gi den andre parten skriftlig varsel om dette innen tretti (30) dager etter at endring av kontroll har skjedd; og (b) kan den andre parten si opp denne avtalen med umiddelbar virkning når som helst mellom endring av kontroll og tretti (30) dager etter at vedkommende har mottatt det skriftlige varselet i punkt (a).

   • 15.4 Force Majeure. Ingen part skal være ansvarlig for utilstrekkelig ytelse i et omfang som forårsakes av en tilstand (for eksempel naturkatastrofe, krigs- eller terrorhandling, opptøyer, arbeidskonflikter, statlige tiltak og Internett-forstyrrelse) som var utenfor partens rimelige kontroll.

   • 15.5 Ingen kravsfraskrivelse. Manglende håndhevelse av innholdet i denne avtalen utgjør ikke en fraskrivelse.

   • 15.6 Ugyldiggjøring. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen ikke kan håndheves, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.

   • 15.7 Ingen agentforhold. Partene er uavhengige kontraktører, og denne avtalen oppretter ikke et agentforhold, partnerskap eller fellesforetak.

   • 15.8 Ingen tredjepartsbegunstigede. Det er ingen tredjepartsbegunstigede i denne avtalen.

   • 15.9 Rimelig oppreisning. Det finnes ingen vilkår i denne avtalen som begrenser noen av partenes muligheter til å kreve rimelig oppreisning.

   • 15.10 Gjeldende lovverk.

    • a. For offentlige instanser. Dersom kunden er en offentlig instans (by, fylke eller land/delstat), er partene enige om å ikke på forhånd erklære hvilken gjeldende lov og rett samt jurisdiksjon de faller inn under.

    • b. For alle andre enheter. Hvis kunden tilhører en type enhet som ikke er angitt i del 15.10(a), gjelder følgende: Denne avtalen skal reguleres av lovverket i California, uten hensyn til Californias valg av lovprinsipper. VED ALLE TVISTER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN, SAMTYKKER PARTENE PERSONLIG Å VÆRE UNDERLAGT DE ENERÅDENDE DOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA.

   • 15.11 Endringer. Det skal gis skriftlig varsel om eventuelle endringer, og det skal gå tydelig frem at endringene gjelder denne avtalen.

   • 15.12 Lengst gyldighet. Følgende deler vil være gyldige også etter utløp eller opphør av denne avtalen: 7 (Konfidensiell informasjon), 8,1 (Åndsrettigheter), 12.3 (Virkninger ved avslutning), 13 (Skadeerstatning), 14 (Ansvarsbegrensning), 15 (Diverse), og 16 (Definisjoner).

   • 15.13 Fullstendig avtale. Denne avtalen og alle dokumenter som omtales her, er den fullstendige avtalen om avtalens gjenstand og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler om emnet. Dersom kunden presenteres en lignende avtale med samme innhold ved pålogging for å bruke tjenesten, avløses denne avtalen og erstattes med den nye avtalen. Vilkårene som ligger på en nettadresse, og som det refereres til i denne avtalen, er herved inkorporert med denne referansen.

   • 15.14 Fortolkning av motstridende vilkår. Hvis det er en konflikt mellom dokumentene som utgjør denne avtalen, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: bestillingsskjemaet (hvis aktuelt), avtalen, og vilkårene på en nettadresse.

   • 15.15 Gjenparter. Partene kan inngå denne avtalen ved å fylle ut det aktuelle bestillingsskjemaet (hvis aktuelt) eller denne avtalen i gjenparter, inklusive faks, PDF eller andre elektroniske kopier, som til sammen vil utgjøre én avtale.

  • 16. Definisjoner.

   • Med «retningslinjer for akseptabel bruk» menes retningslinjene for akseptabel bruk av tjenestene. Disse retningslinjene er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med «tilleggstjenester» menes Google-produkter som ikke inngår i tjenestene, men som brukerne kan få tilgang til ved å logge på brukerkontoene sine. Disse produktene er beskrevet på https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=181865, eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med «vilkår for bruk av tilleggstjenester» menes vilkårene som er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi fra tid til annen.

   • Med «administratorkonto(er)» menes administrative konto(er) som tilrettelegges for kunden av Google med det formål å administrere tjenestene. Bruk av administratorkonto(er) krever et passord, som Kunden får fra Google.

   • Med «administrasjonskonsoll» menes det nettbaserte verktøyet som leveres av Google til kunden for rapportering og visse andre administrasjonsfunksjoner.

   • Med «administratorer» menes det tekniske personalet som kunden har utnevnt til å administrere tjenestene til sluttbrukerne på kundens vegne.

   • Med «annonser» menes nettbaserte annonser, med unntak av annonser som leveres av eventuelle annonseringsprodukter som ikke inngår i tjenestene (for eksempel Google AdSense) som kunden velger å bruke i forbindelse med tjenestene, og som vises av Google overfor brukerne.

   • Med «samarbeidspartner» menes alle juridiske personer som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av eller som kontrolleres i fellesskap med en av partene.

   • Med «avtale» menes enten denne Google Workspace for utdanning-avtalen eller kombinasjonen av et bestillingsskjema og denne Google Workspace for utdanning-avtalen, avhengig av hva som er relevant.

   • Med "tidligere studenter" menes uteksaminerte eller tidligere studenter hos kunden.

   • Med «årlig belastning» menes den årlige belastningen for tjenester som er angitt i bestillingsskjemaet (hvis dette er aktuelt).

   • Med «Startdato for fakturering» menes datoen da kunden vil begynne å betale Google for tjenestene (hvis aktuelt).

   • Med «merkevarekjennetegn» menes de merkevarenavnene, varemerkene, tjenestemerkene, logoene, domenenavnene og andre særegne egenskaper, kjennetegn eller karakteristikker som tilhører de respektive partene, og som partene tilegner seg fra tid til annen.

   • «konfidensiell informasjon» betyr informasjon som er gitt av den ene parten til den andre under denne avtalen, og som enten er merket som konfidensiell eller som normalt ville blitt ansett for å være konfidensiell under omstendighetene. Kundedata anses som kundens konfidensielle informasjon.

   • Med «kundedata» menes opplysninger, herunder e-post, som kunden eller sluttbrukere har stilt til rådighet, utarbeidet, sendt eller vist via tjenestene.

   • Med «kundens domenenavn» menes de domenenavnene som eies eller styres av kunden, og som kommer til å bli brukt i tilknytning til tjenestene, slik det er angitt i bestillingsskjemaet. Kunden står fritt til å tilby tjenestene til eventuelle underdomener (hvis for eksempel kundens domenenavn er «edu.no», kan et underdomene omfatte «alumni.edu.noo») uten skriftlig samtykke fra Google.

   • Med «ikrafttredelsesdato» menes datoen når denne avtalen kontrasigneres.

   • Med "alvorlig sikkerhetsproblem" menes enten: (a) kundens bruk av tjenestene som bryter med retningslinjene for akseptabel bruk, og som kan forstyrre: (i) tjenestene, (ii) andre kunders bruk av tjenestene eller (iii) Google-nettverket eller -tjenerne som brukes til å levere tjenestene, eller (b) uautorisert tredjeparts tilgang til tjenestene.

   • Med «brukere» menes de enkeltpersonene kunden gir tillatelse til å bruke tjenestene.

   • Med «brukerkonto» menes en konto som Google er vert for, og som er opprettet av kunden via tjenestene for en bruker.

   • Med "eksportlovgivning" menes alle gjeldende lover og forskrifter om regulering av eksport og reeksport, deriblant i) det amerikanske handelsdepartementets EAR-forskrifter (EAR, Export Administration Regulations), ii) handelssanksjonene og de økonomiske sanksjonene forvaltet av det amerikanske finansdepartementets kontor for regulering av utenlandske verdier og iii) det amerikanske utenriksdepartementets ITAR-forskrifter (ITAR, International Traffic in Arms Regulations)

   • Med «gebyrer» menes beløpene som Google fakturerer kunden for tjenestene (hvis det er aktuelt), og som beskrives i denne avtalen.

   • Med «FERPA» menes de amerikanske lovene Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) og Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), inkludert tillegg eller andre endringer som fra tid til annen blir innført.

   • Med «merknad om personvern for Google Workspace for utdanning» menes merknaden som finnes på https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med «brukerstøtte» menes Google-brukerstøtten som er tilgjengelig på https://www.google.com/support/ eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med «høyrisikoaktiviteter» menes for eksempel drift av kjernefysiske anlegg, flyledelse og livsnødvendige systemer o.l., som, dersom tjenestene skulle svikte, kan føre til personskader, død eller miljøskader.

   • Med «HIPAA» menes Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske helseforsikringsloven av 1996), med endringer og tilføyelser.

   • Med «åndsrettigheter» menes gjeldende og fremtidige globale rettigheter som dekkes av lover om patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker, moralske rettigheter og lignende.

   • Med «innledende tjenesteperiode» menes perioden for de aktuelle tjenestene som begynner på startdatoen for tjenestene og fortsetter i «gjeldende tjenesteperiode» som er angitt i bestillingsskjemaet fra oppstartsdato for fakturering (hvis et bestillingsskjema gjelder for tjenestene) eller – hvis ingen bestillingsskjemaer gjelder for tjenestene fra perioden som begynner på ikrafttredelsesdatoen og fortsetter i ett år.

   • Med «innledende periodegebyr» menes gebyret for den første tjenesteperioden for tjenestene (unntatt eventuelle gjeldende engangsgebyrer), som angitt i bestillingsskjemaet (hvis aktuelt).

   • Med "månedlig belastning" menes den månedlige belastningen for tjenester er som angitt i bestillingsskjemaet (hvis aktuelt).

   • Med «e-postadresse for varsling» menes e-postadressen kunden har valgt for å motta varsler fra Google. Kunden kan endre denne e-postadressen via administrasjonskonsollen.

   • Med «bestillingsskjema» menes et bestillingsskjema som er det skriftlige dokumentet som leveres av Google og som spesifiserer tjenestene kunden vil kjøpe fra Google mot et gebyr (hvis aktuelt) i henhold til avtalen. Bestillingsskjemaet skal inneholde: (i) et signaturfelt for kunden, eller for både kunden og Google, (ii) gjeldende tjeneste-SKU, (iii) gebyrer (hvis aktuelt), og (iv) antall, og gjeldene tjenesteperiode(r) for, eventuelle brukerkontoer.

   • Med «kjøpsordre» menes menes en kjøpsordre utstedt av kunden.

   • Med «tjenester» menes kjernetjenestene i Google Workspace for utdanning som leveres av Google og brukes av kunden i henhold til denne avtalen. Tjenestene er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/user_features.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med "startdato for tjenestene" menes datoen Google gjør tjenestene tilgjengelige for kunden.

   • Med «tjenestesider» menes nettsidene som viser tjenestene til sluttbrukere.

   • Med "tjenesteperiode" menes den innledende tjenesteperioden og alle fornyelsesperioder for de aktuelle tjenestene.

   • Med «tjenesteavtale» menes tjenesteavtalen som finnes på https://workspace.google.com/terms/sla.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med "ansatt" menes en person (inkludert eventuelle fakultetsansatte) som er eller har vært ansatt hos kunden. Enhver student tidligere studen som også er del av personalet, anses som ansatt under denne avtalen (og ekskludert fra definisjonen student eller tidligere student) hvis de har vært ansatt av kunden i løpet av de siste tolv månedene.

   • Med "student" menes en person som har vært registrert som student ved studier som tilbys av kunden i løpet av de siste tolv månedene.

   • Med «suspendere» menes at brukerens tilgang til tjenesten eller tjenestekomponentene opphører med umiddelbar virkning.

   • Med «skatter og avgifter» menes alle avgifter, tollavgifter eller skatter (utenom Googles inntektsskatt) som er tilknyttet salg av tjenestene, inkludert eventuelle tilknyttede straffegebyr eller renter.

   • Med «periode» menes avtaleperioden som begynner på ikrafttredelsesdatoen og fortsetter til det som først inntreffer av (i) slutten på forrige tjenesteperiode og (ii) oppsigelse av avtalen i henhold til denne avtalen.

   • Med «tredjepartsforespørsel» menes en forespørsel fra en tredjepart om dokumenter som gjelder en sluttbrukers bruk av tjenestene. En tredjeparts forespørsel kan være en juridisk ransakingsordre, en rettskjennelse, en stevning, andre gyldige juridiske ordrer, eller skriftlig fullmakt fra Sluttbrukeren som tillater videreformidlingen.

   • Med «teknisk brukerstøtte» menes den tekniske støtten som leveres av Google til administratorene i gyldighetsperioden, i henhold til retningslinjene for teknisk brukerstøtte.

   • Med «retningslinjer for teknisk brukerstøtte» menes Googles retningslinjer for teknisk brukerstøtte som gjelder for tjenestene. Retningslinjene for teknisk brukerstøtte er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

   • Med «vilkår for nettadresser» menes retningslinjene for akseptabel bruk, tjenestenivåavtalen og TSS-retningslinjene.