Vilkår for domeneregistrering

 • Disse vilkårene for domeneregistrering inngås mellom deg og Google når du godtar det nedenstående («avtalen»), og de styrer kjøpet ditt av tjenesten for domeneregistrering («domenetjenesten») gjennom Googles grensesnitt. For kunder med faktureringsadresse i New Zealand blir denne avtalen utarbeidet og inngått av og mellom kunden og Google New Zealand Limited, som holder til i PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010, som autorisert forhandler i New Zealand av domenetjenesten. Med «Google» menes Google LLC og/eller dennes samarbeidspartnere (inkludert Google New Zealand Limited) – avhengig av sammenheng. Ved å bruke denne domenetjenesten registrerer du domenenavn via tredjeparts domeneregistratorer som står i kontraktsforhold til Google («registratorpartnere»). Googles rolle i denne registreringen består hovedsakelig i å foreslå en registratorpartner for deg, hjelpe deg å registrere ett eller flere domenenavn hos registratorpartneren og hjelpe deg med konfigurasjonen av aktuelle Google-tjenester via registratorpartneren. Hvem som er Googles registratorpartnere, kan endres fra tid til annen helt etter Googles skjønn. Du må godta registratorpartnerens vilkår for å kunne registrere et domenenavn hos denne registratorpartneren. Du forstår at du har en egen, kontraktsfestet avtale med registratorpartneren, og at du påtar deg alt erstatningsansvar samt ansvar for alle forpliktelser og gebyrer som de er angitt i avtalen. Alle spørsmål som gjelder tilgjengelighet, kjøp, fornyelse, vedlikehold eller annen brukerstøtte tilknyttet registreringen av domenenavn, må tas opp med den aktuelle registratorpartneren – ikke med Google. Domenetjenesten er underlagt Googles personvernregler på https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Registrering. Du forstår at du er registranten for domenenavnet/-navnene ditt/dine som de er definert av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names). Du samtykker i å følge de aktuelle ICANN-forskriftene og -reglene for domenenavnet/-navnene ditt/dine, inkludert ICANNs Uniform Dispute Resolution Process (prosess for løsning av navnekonflikter). Du godtar å sende inn og holde registreringsinformasjonen din, inkludert kontaktinformasjon for registreringen og andre kontakter, oppdatert så fullstendig og nøyaktig som mulig til enhver tid. Du godtar og forstår også at selv om du kan velge å holde informasjonen din utenfor WHOIS-databasen, kan registratorpartneren og Google, hvis forskriftene for slike valg endres, videreformidle domeneinformasjonen din i den grad de anser det som nødvendig og rimelig. Hvis du navngir andre personer som kan opptre på dine vegne i en hvilken som helst rolle, samtykker du i at du påtar deg alt erstatningsansvar og alle forpliktelser som representantene dine blir gjenstand for i forbindelse med domenenavnene dine, og du må sørge for at representantene dine godtar vilkårene i denne avtalen og registratorpartnerens vilkår. Google forbeholder seg retten til å nekte å registrere, eller til å oppheve registreringen for, ethvert domenenavn som bryter retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace, som er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html eller andre nettadresser Google måtte oppgi.

  • 2. Modifikasjoner.  Google kan gjøre kommersielt ansvarlige endringer i denne avtalen fra tid til annen. Hvis Google foretar større endringer i denne avtalen, informerer Google kunden om dette (varselet kan bli sendt med e-post).

  • 3. Fakturering og betaling.  Når du godtar denne avtalen, er du forpliktet til å kjøpe domenetjenesten fra Google for en periode på ett år. Du kan betale for domenetjenesten med kredittkort, debetkort eller på andre måter som er tilgjengelige på bestillingssiden. Google registrerer domenenavnet/-navnene ditt/dine etter at de har bekreftet at betalingsmåten din er gyldig, men fakturerer deg ikke før i slutten av måneden kjøpet av domenenavn finner sted. Alle skyldige beløp angis i amerikanske dollar med mindre noe annet er angitt på bestillingssiden. Under registreringen eller via domenetjenesten kan du velge å fornye domenenavnet/-navnene ditt/dine automatisk. Hvis du velger dette alternativet, fornyes domenetjenesten automatisk ved utgangen av den årlige abonnementsperioden for en ny periode på ett år, og Google fakturerer deg for det gjeldende gebyret for fornyelse når slik betaling forfaller. Alle betalinger er endelige, og Google refunderer ikke gebyrer.

  • 4. Domeneposter.  Du gir Google rett til å korrespondere med registratorpartnerne dine på vegne av deg og gjøre endringer i postene dine hos disse partnerne for å tilrettelegge for domenetjenestens funksjon. Du gir Google rett til, etter eget valg, å bli teknisk kontakt, faktureringskontakt eller annen type kontakt for domener som registreres via domenetjenesten.


  • 5.Overføring.  Du forstår at Google kan bytte registratorpartnere eller begynne å levere slike tjenester for registrering av domenenavn selv når som helst og helt etter eget skjønn. I forbindelse med slike endringer kan det hende at Google bytter registratorpartner for deg. Du gir Google rett til å opptre som representant for registranten for det begrensede formål å be om et slikt bytte og fylle ut eventuelle nødvendige skjemaer og avtaler i den forbindelse. Du gir også Google rett til å bli og tilbakestille den administrative kontakten for det begrensede formål å overføre domenenavnet ditt / domenenavnene dine og fylle ut eventuelle nødvendige skjemaer eller avtaler i den forbindelse.

  • 6. Oppsigelse.  Google kan – uansett årsak – si opp domenetjenesten på slutten av den gjeldende avtaleperioden med minst 30 dagers varsel. Google kan imidlertid si opp domenetjenesten umiddelbart hvis Google med rimelighet kan fastslå at (i) domenenavnene eller aktivitetene dine på domenet bryter retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace, eller (ii) det er kommersielt lite hensiktsmessig å fortsette å tilby domenetjenesten basert på gjeldende lov og rett.

  • 7. Ansvarsbegrensning.

  • a. Begrensning av indirekte ansvar.  Ingen av partene er under denne avtalen ansvarlig for tapte inntekter eller indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgesmessige skader eller straffeerstatninger, selv om parten visste eller burde ha visst at slike skader var mulige, og selv om direkte skader ikke tilfredsstiller et rettsmiddel.

  • b. Begrensning av ansvarsstørrelse.  Ingen av partene kan holdes ansvarlig under denne avtalen for mer enn gebyrene betalt til Google i løpet av de tolv månedene før aktiviteten som førte til erstatningsansvaret.

  • 8. Regulerende lovverk.  Denne avtalen skal reguleres av lovverket i California, uten hensyn til Californias valg av lovprinsipper. VED ALLE TVISTER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN, SAMTYKKER PARTENE I PERSONLIG Å UNDERKASTE SEG DE ENERÅDENDE DOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA.

  • 9. Force Majeure.  Ingen part skal være ansvarlig for utilstrekkelig ytelse i et omfang som forårsakes av en tilstand (for eksempel naturkatastrofe, krigs- eller terrorhandling, opptøyer, arbeidskonflikter, statlige tiltak og Internett-forstyrrelse) som var utenfor partens rimelige kontroll.

  • 10. Ingen fraskrivelse.  Mangel på gjennomføring av en bestemmelse i denne avtalen skal ikke føre til fraskrivelse.

  • 11. Ugyldiggjøring.  Hvis noen del av denne avtalen ikke kan håndheves, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.

  • 12. Ingen agentforhold.  Partene er uavhengige kontrahenter, og denne avtalen oppretter ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetagender.

  • 13. Ingen tredjepartsbegunstigede.  Det er ingen tredjepartsbegunstigede i denne avtalen.

  • 14. Rimelig avlasting.  Ingenting i denne avtalen skal begrense noen av partenes evne til å søke rimelig avlasting.

  • 15. Hele avtalen.  Denne avtalen, og alle dokumenter som det refereres til heri, er partenes hele avtale når det gjelder emnet for den, og den erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler på dette emnet.

  • 16. Motstridende vilkår.  Hvis du har godtatt vilkårene for både denne avtalen og vilkårene for bruk av Google domener på https://domains.google.com/tos («vilkår for bruk av Google domener»), og det oppstår konflikter mellom vilkår i denne avtalen og vilkår i vilkårene for bruk av Google domener, er det vilkårene i denne avtalen som gjelder.