Vilkår for domeneregistrering

 • Denne avtalen om vilkårene for domeneregistrering («avtalen») inngås mellom deg og Google. «Google» har den betydningen som er oppgitt på https://cloud.google.com/terms/google-entity. Avtalen regulerer kjøpet ditt av tjenesten for domeneregistrering («domenetjenesten») via Googles grensesnitt. Ved å bruke denne domenetjenesten registrerer du domenenavn via tredjeparts domeneregistratorer som står i kontraktsforhold til Google («registratorpartnere»). Googles rolle i denne registreringen består hovedsakelig i å foreslå en registratorpartner for deg, hjelpe deg å registrere ett eller flere domenenavn hos registratorpartneren og hjelpe deg med konfigurasjonen av aktuelle Google-tjenester via registratorpartneren. Hvem som er Googles registratorpartnere, kan endres fra tid til annen helt etter Googles skjønn. Du må godta en registratorpartners vilkår for å kunne registrere et domenenavn hos denne registratorpartneren. Du forstår at du har en egen avtale med registratorpartneren, og at du påtar deg alt erstatningsansvar samt ansvar for forpliktelser og gebyrer slik det er angitt i den avtalen. Alle spørsmål som gjelder tilgjengelighet, kjøp, fornyelse, vedlikehold eller annen brukerstøtte angående registreringen av domenenavn, må tas opp med den aktuelle registratorpartneren og ikke med Google.

  • 1. Registrering. Du forstår at du er registranten for domenenavnene dine slik dette er definert av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names). Du godtar å følge de aktuelle ICANN-forskriftene og -retningslinjene for domenenavnene dine, herunder ICANNs prosess for løsning av navnekonflikter (Uniform Dispute Resolution Process). Du godtar å sende inn og holde registreringsinformasjonen din, inkludert kontaktinformasjon for registreringen og andre kontakter, oppdatert så fullstendig og nøyaktig som mulig til enhver tid. Du godtar og forstår også at selv om du kan velge å holde informasjonen din utenfor WHOIS-databasen, kan registratorpartneren og Google, hvis forskriftene for slike valg endres, videreformidle domeneinformasjonen din i den grad de anser det som nødvendig og rimelig. Hvis du navngir andre personer som kan opptre på dine vegne i en hvilken som helst rolle, samtykker du i at du påtar deg alt erstatningsansvar og alle forpliktelser som agentene dine blir gjenstand for i forbindelse med domenenavnene dine, og du må sørge for at agentene dine godtar vilkårene i denne avtalen og registratorpartnerens vilkår. Google forbeholder seg retten til å nekte å registrere, eller til å oppheve registreringen for, ethvert domenenavn som bryter retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace.

  • 2. Endringer. Google kan fra tid til annen foreta kommersielt ansvarlige endringer i retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace. Hvis Google gjør betydelige endringer i retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace, informerer Google kunden om dette (varselet kan bli sendt via e-post).

  • 3. Fakturering og betaling. Når du godtar denne avtalen, er du forpliktet til å kjøpe domenetjenesten fra Google for en periode på ett år. Du kan betale for domenetjenesten med kredittkort, bankkort eller på andre måter som er tilgjengelige på bestillingssiden. Google registrerer domenenavnene dine når Google har fått bekreftet at betalingsmåten din er gyldig, men du blir ikke fakturert før utgangen av den måneden kjøpet av domenenavn finner sted. Alle betalinger skjer i amerikanske dollar, med mindre noe annet er angitt på bestillingssiden eller fakturaen. Under registreringen eller via domenetjenesten kan du velge å fornye domenenavnene dine automatisk. Hvis du velger dette alternativet, fornyes domenetjenesten automatisk ved utgangen av den årlige abonnementsperioden for en ny periode på ett år, og Google fakturerer deg for det gjeldende gebyret for fornyelse når slik betaling forfaller. Alle betalinger er endelige, og Google refunderer ikke gebyrer.

  • 4. Domeneposter. Du gir Google rett til å korrespondere med registratorpartnerne dine på vegne av deg og gjøre endringer i postene dine hos disse partnerne for å tilrettelegge for domenetjenestens funksjon. Du gir Google autorisasjon til, etter eget valg, å bli teknisk kontakt, faktureringskontakt eller annen type kontakt for domener som registreres via domenetjenesten.

  • 5. Overføring. Du forstår at Google kan bytte registratorpartnere eller selv begynne å levere slike tjenester for domeneregistrering – når som helst og helt etter eget skjønn. I forbindelse med slike endringer kan det hende at Google bytter registratorpartner for deg. Du gir Google rett til å opptre som representant for registranten for det begrensede formål å be om et slikt bytte og fylle ut eventuelle nødvendige skjemaer og avtaler i den forbindelse. Du gir også Google rett til å bli og tilbakestille den administrative kontakten for det begrensede formål å overføre domenenavnene dine og fylle ut eventuelle nødvendige skjemaer eller avtaler i den forbindelse.

  • 6. Oppsigelse. Google kan si opp domenetjenesten – uansett årsak – på slutten av den gjeldende avtaleperioden ved å gi deg minst 30 dagers varsel, forutsatt at Google kan si opp domenetjenesten umiddelbart hvis Google med rimelighet kan fastslå at (i) domenenavnene eller aktivitetene dine på domenet bryter retningslinjene for akseptabel bruk av Google Workspace, eller (ii) det er kommersielt lite hensiktsmessig å fortsette å tilby domenetjenesten basert på den gjeldende lovgivningen.

  • 7. Ansvarsbegrensning.

   • 7.1 Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense noen av partenes erstatningsansvar ved: (a) død eller personskade som følge av forsømmelighet hos noen av partene eller deres underleverandører, agenter eller ansatte, eller (b) svindel eller falsk, feilaktig fremstilling.

   • 7.2 Ingen av partene skal gjennom denne avtalen være ansvarlige for (enten det gjelder kontraktsmessige forhold, skadevoldende handlinger eller annet) spesielle eller indirekte tap (uansett om slike tap burde vært forutsett av partene på datoen for denne avtalen) som den andre parten pådrar seg eller forvolder.

   • 7.3 Den enkelte parts ansvar gjennom denne avtalen (enten det gjelder kontraktsmessige forhold, skadevoldende handlinger eller annet) når det gjelder erstatningsansvar som oppstår fra en hvilken som helst hendelse eller serie med sammenhengende hendelser, skal være begrenset til: (a) 125 % av totalbeløpet som er betalt, og skal betales av kunden i henhold til denne avtalen i de 12 månedene rett forut for måneden da hendelsen (eller den første i en serie sammenhengende hendelser) fant sted, eller (b) GBP 25 000, avhengig av hvilket beløp som er størst.

  • 8. Gjeldende lov.

   • 8.1 Denne avtalen og eventuelle tvister (kontraktsrettslige eller ikke) som er tilknyttet denne avtalen eller innholdet eller opprettelsen av den («tvister»), styres av engelsk lov og rett.

   • 8.2 Eventuelle tvister skal henvises til og løses endelig ved voldgift i henhold til reglene til LCIA (London Court of International Arbitration), og disse reglene skal anses som en del av denne klausulen. Det skal være tre voldgiftsmenn. Voldgiften skal utføres i London i England. Språket i voldgiftsbehandlingen skal være engelsk.

   • 8.3 Del 8 skal ikke berøre noen av partenes rett til å inngi begjæring til enhver vedkommende virkekrets om at det gis umiddelbart, midlertidig eller alllment rettslig påbud (samlet kalt «midlertidig forføyning»). Bortsett fra tilfeller der kunden har sitt registrerte kontor eller primære forretningssted i Russland eller Ukraina, skal slike midlertidige tiltak være underlagt overprøving og etterfølgende bedømmelse i voldgiftsdomstolen, slik at eventuelle tvister om de midlertidige tiltakene avgjøres av voldgiftsdomstolen.

  • 9. Force Majeure. Ingen av partene er ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av en forpliktelse etter denne avtale hvis mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor partens rimelige kontroll.

  • 10. Intet avkall på rettigheter. Manglende håndheving av ett eller flere av punktene i denne avtalen utgjør ikke noe avkall på denne (eller noen annen) rettigheten eller denne kompensasjonen.

  • 11. Atskilt ugyldighet. Hvis et vilkår (eller deler av et vilkår) i denne avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan gjennomføres, skal dette ikke ha noen innvirkning på eventuelle andre deler av vilkåret eller på denne avtalen.

  • 12. Ingen agentforhold. Partene er uavhengige kontraktører, og denne avtalen oppretter ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetak.

  • 13. Ingen tredjepartsbegunstigede. Ingenting i denne avtalen skal opprette eller overføre rettigheter eller andre fordeler til noen andre personer enn partene i denne avtalen.

  • 14. Rimelig oppreisning. Ingenting i denne avtalen skal begrense noen av partenes mulighet til å søke rimelig oppreisning.

  • 15. Hele avtalen. Denne avtalen, og alle dokumenter den henviser til, utgjør partenes fullstendige avtale angående avtalens tema, og den etterfølger alle tidligere avtaler mellom partene angående samme tema.

  • 16. Motstridende vilkår. Hvis du har godtatt vilkårene for både denne avtalen og vilkårene for bruk av Google Domains på https://domains.google.com/tos («vilkår for bruk av Google Domains»), og det oppstår konflikter mellom vilkår i denne avtalen og vilkår i vilkårene for bruk av Google Domains, er det vilkårene i denne avtalen som gjelder.