Vilkår for bruk av Google Workspace for Education

Sist endret 16. november 2023

Er Google Cloud nytt for deg? For å få oversikt over nettbaserte kontrakter for Google Cloud kan du se her.

Klikk her for å se denne avtalen på andre språk.

Hvis du har skrevet under på en ikke-nettversjon av denne avtalen, for bruk av Google Workspace for Education-tjenestene under samme Google Workspace for Education-konto, gjelder ikke vilkårene nedenfor for deg, og vilkårene i avtalen du har skrevet under på, styrer bruken din av Google Workspace for Education-tjenestene.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Disse vilkårene for bruk av Google Workspace for Education (samlet omtalt som «avtalen») (tidligere kjent som «Vilkår for bruk av G Suite for utdanning» eller «Nettavtale for G Suite for utdanning») inngås av Google og enheten eller personen som godtar dem («kunden»), og regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenestene. «Google» har den betydningen som er oppgitt på https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Denne avtalen trer i kraft når kunden klikker for å godta den («iverksettelsesdatoen»). Hvis du godtar avtalen på vegne av kunden, bekrefter og garanterer du (i) at du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde kunden til denne avtalen, (ii) at du har lest og forstått denne avtalen, og (iii) at du godtar denne avtalen på vegne av kunden.

  • 1. Levering av tjenestene.

   • 1.1 Bruk av tjenester. I avtaleperioden skal Google levere tjenestene i henhold til avtalen – inkludert tjenesteavtalen. Kunden kan bruke tjenestene som er bestilt via gjeldende bestillingsskjema eller forhandlerbestilling, i henhold til denne avtalen.

   • 1.2 Administrasjonskonsoll. Kunden får tilgang til administrasjonskonsollen, der kunden kan administrere sin bruk av tjenestene.

   • 1.3 Kontoer; bekreftelse for å bruke tjenestene.

    • (a) Kontoer. Kunden må ha en konto for å bruke tjenestene og er ansvarlig for opplysningene kunden oppgir for å opprette kontoen, sikkerheten til passordene for kontoen og all bruk av kundens konto. Google er ikke forpliktet til å levere flere kontoer til kunden.

    • (b) Bekreftelse for å bruke tjenestene. Kunden må bekrefte en domene-e-postadresse eller et domenenavn for å kunne bruke tjenestene. Hvis kunden ikke har gyldig tillatelse til å bruke domene-e-postadressen eller ikke eier eller kontrollerer domenenavnet, er ikke Google forpliktet til å levere tjenestene til kunden, og Google kan da slette kontoen uten varsel.

   • 1.4 Endringer.

    • (a) I tjenestene. Google kan fra tid til annen gjøre kommersielt ansvarlige endringer i tjenestene. Google varsler kunden hvis Google gjør en vesentlig endring i tjenestene som får vesentlig innvirkning på kundens bruk av tjenestene, og hvis kunden har abonnert på varsler fra Google om slike endringer.

    • (b) I avtalen. Google kan endre vilkårene i denne avtalen fra tid til annen og legger ut slike endringer på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Disse endringene trer ikke i kraft før kundens neste bestillingsperiode begynner. På det tidspunktet teller kundens fortsatte bruk av tjenestene som godkjenning av endringene. Del 1.4(b) (Endringer i avtalen – denne delen) gjelder ikke for endringer i nettadressevilkår.

    • (c) I nettadressevilkårene. Google kan fra tid til annen endre nettadressevilkårene og varsler kunden hvis en slik endring er av vesentlig betydning. Google kan varsle kunden om vesentlige endringer i tjenesteavtalen via den gjeldende nettsiden for tjenesteavtalen. Vesentlige endringer i nettadressevilkårene trer i kraft 30 dager etter at varselet er gitt, bortsett fra at (i) endringer i tjenesteavtalen som har negativ innvirkning av vesentlig betydning, trer i kraft 90 dager etter at varselet er gitt, og (ii) endringer som gjelder nye tjenester eller ny funksjonalitet eller tillegget om databehandling for Cloud, eller som er påkrevd i henhold til gjeldende lov og rett, trer i kraft umiddelbart.

    • (d) I tillegget om databehandling for Cloud. Google kan bare endre tillegget om databehandling for Cloud når slike endringer kreves for å overholde gjeldende lov og rett, der slike endringer er uttrykkelig tillatt i henhold til tillegget om databehandling for Cloud, eller der slike endringer

     • (i) er kommersielt ansvarlige

     • (ii) ikke fører til vesentlig svekking av sikkerheten tilknyttet tjenestene

     • (iii) ikke øker omfanget av eller fjerner begrensninger for Googles behandling av «kunders personopplysninger» som beskrevet i delen «Scope of Processing» (Behandlingsomfang) i tillegget om databehandling for Cloud, og

     • (iv) ikke har noen annen negativ innvirkning av vesentlig betydning på kundens rettigheter i henhold til tillegget om databehandling for Cloud

    • Hvis Google gjør en vesentlig endring i tillegget om databehandling for Cloud i henhold til del 1.4(d) («Endringer i tillegget om databehandling for Cloud» – denne delen), skal Google legge ut endringen på nettsiden som inneholder tillegget om databehandling for Cloud.

    • (e) Avvikling av kjernetjenester. Google skal varsle kunden minst 12 måneder før en kjernetjeneste (eller tilknyttet funksjonalitet av vesentlig betydning) avvikles, med mindre Google erstatter slike avviklede kjernetjenester eller funksjonaliteter med en vesentlig lik kjernetjeneste eller funksjonalitet. Ingenting i del 1.4(e) (Avvikling av kjernetjenester – denne delen) begrenser Googles adgang til å gjøre endringer som kreves for å overholde gjeldende lov og rett, takle sikkerhetsrisikoer av vesentlig betydning eller unngå betydelige økonomiske eller vesentlige tekniske belastninger. Del 1.4(e) (Avvikling av kjernetjenester – denne delen) gjelder ikke for «andre tjenester» (som definert nedenfor) eller tjenester, tilbud eller funksjonaliteter som ikke er offentlig tilgjengelige ennå.

  • 2. Betalingsvilkår. Hvis kunden må betale gebyr for å bruke bestemte tjenester, gjelder vilkårene i del 2 (Betalingsvilkår – denne delen) for de tjenestene.

   • 2.1 Måling av bruk og faktureringsalternativer. På eller etter startdatoen for fakturering skal Google fakturere kunden på forskudd for måneds- eller årsprisen, i henhold til hva som er aktuelt ifølge bestillingsskjemaet. Googles måleverktøy blir brukt til å måle kundens bruk av tjenestene, og Googles avgjørelse om beregning av gebyrer er endelig.

   • 2.2 Betaling. Kunden skal betale alle gebyrer i valutaen som er oppgitt på fakturaen. Alle gebyrer skal betales innen 30 dager fra fakturadatoen. Google er ikke forpliktet til å sende flere fakturaer. Ved betaling via bankoverføring må bankinformasjonen Google har oppgitt, tas med.

   • 2.3 Skatter og avgifter.

    • (a) Kunden er ansvarlig for å betale eventuelle skatter og avgifter og skal betale Google for tjenestene uten at disse trekkes fra. Hvis Google plikter å kreve inn eller betale skatter eller avgifter, faktureres skattene og avgiftene kunden, og kunden skal betale disse til Google, med mindre kunden sender Google et gyldig skattefritaksbevis i tide som gjelder disse skattene eller avgiftene.

    • (b) Kunden skal sende Google all relevant informasjon for identifisering av skatter og avgifter som Google kan trenge i henhold til gjeldende lov og rett for å sikre overholdelse av gjeldende forskrifter og myndighetskrav om skatter og avgifter i de gjeldende virkekretsene. Kunden er ansvarlig for å betale (eller godtgjøre Google for) eventuelle skatter og avgifter, renter, straffegebyrer eller bøter som påløper som følge av feildeklarasjoner fra kunden.

   • 2.4 Betalingsbestridelser. Eventuelle betalingsbestridelser må meldes inn i god tro før forfallsdatoen for betalingen. Hvis Google etter å ha gjennomgått tvisten i god tro avgjør at Google er ansvarlig for visse unøyaktigheter i faktureringen, utsteder ikke Google en korrigert faktura, men utsteder i stedet en kreditnota som angir det uriktige beløpet på den berørte fakturaen. Hvis en bestridt faktura ikke er betalt ennå, legger Google kreditnotaen til den bestridte fakturaen, og kunden er ansvarlig for å betale det nye, utestående nettobeløpet på denne fakturaen. Ingenting i denne avtalen forplikter Google til å gi noen part kreditt.

   • 2.5 Misligholdte betalinger; suspensjon. For forsinkede betalinger (ikke inkludert beløp som er underlagt en betalingsbestridelse i god tro som er innsendt før betalingsfristen) kan det påløpe en rente på 1,5 % per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente, hvis den er lavere) fra den opprinnelige betalingsfristen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. Så langt det er rimelig, er kunden ansvarlig for alle utgifter (inkludert advokathonorarer) Google måtte pådra seg i forbindelse med innkreving av forfalte beløp. I tillegg kan Google ved sen betaling for tjenestene suspendere tjenestene.

   • 2.6 Kjøpsordrenummer kreves ikke. Kunden har plikt til å betale alle aktuelle gebyrer uten at det kreves at Google oppgir et kjøpsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).

   • 2.7 Prisendringer. Google kan endre priser når som helst, hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Google skal varsle kunden minst 30 dager før eventuelle endringer. Kundens priser endres ved starten av kundens neste bestillingsperiode etter perioden på 30 dager.

  • 3. Kundens forpliktelser.

   • 3.1 Tillatt bruk. Bruk av tjenestene i henhold til denne avtalen er kun tillatt for (a) utdanningsinstitusjoner som oppfyller kriteriene på https://support.google.com/a/answer/134628 eller en nettadresse som erstatter denne, og (b) ideelle organisasjoner (slik det er definert av gjeldende lov og rett).

   • 3.2 Overholdelse av regler. Kunden skal (a) sørge for at kundens og brukernes bruk av tjenestene er i samsvar med avtalen, (b) iverksette kommersielt ansvarlige tiltak for å forhindre og avslutte uautorisert tilgang til eller bruk av tjenestene, og (c) straks varsle Google hvis kunden blir oppmerksom på uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene, kontoen eller kundens passord. Google forbeholder seg retten til å etterforske alle mulige brudd på retningslinjene for akseptabel bruk fra kundens side. Dette kan omfatte gjennomgang av kundedata.

   • 3.3 Personvern. Kunden har ansvar for alle eventuelle samtykker og varsler som kreves for å tillate (a) kundens bruk og mottak av tjenestene, og (b) Googles tilgang, lagring og behandling av data kunden har oppgitt (inkludert kundedata) i henhold til avtalen.

   • 3.4 Begrensninger. Kunden skal ikke, og skal ikke la brukere, (a) kopiere, endre eller lage derivatverk av tjenestene, (b) foreta omvendt utvikling av, dekompilere, oversette, deassemblere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden for tjenestene (unntatt i den grad slike begrensninger er uttrykkelig forbudt ved lov), (c) selge, videreselge, viderelisensiere, overføre eller distribuere noen av eller alle tjenestene, eller (d) bruke tjenestene (i) til høyrisikovirksomhet, (ii) på en måte som bryter retningslinjene for akseptabel bruk, (iii) på en måte der hensikten er å unngå å betale eventuelle gjeldende gebyrer (inkludert oppretting av flere kundekontoer for å simulere eller opptre som én kundekonto eller for å omgå tjenestespesifikke bruksgrenser eller kvoter), (iv) til å drive med mining av kryptovaluta uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Google, (v) til å foreta eller motta nødtjenesteanrop, med mindre noe annet er oppgitt i de tjenestespesifikke vilkårene, (vi) i forbindelse med materiell eller aktiviteter som er underlagt det amerikanske utenriksdepartementets ITAR-forskrifter («ITAR» – International Traffic in Arms Regulations), (vii) på en måte som bryter eller legger til rette for brudd på eksportlovgivning, eller (viii) til å overføre, lagre eller behandle helseinformasjon som er underlagt det amerikanske HIPAA-regelverket, bortsett fra det som måtte være tillatt i henhold til en signert HIPAA-næringsavtale.

   • 3.5 Tilleggsprodukter samt tjenester fra tredjeparter. Valgfrie tilleggsprodukter samt tjenester fra tredjeparter kan være tilgjengelige for bruk sammen med tjenestene og kan aktiveres eller deaktiveres via administrasjonskonsollen. Enhver bruk av tilleggsprodukter er underlagt vilkårene for tilleggsprodukter, som er innlemmet i avtalen ved henvisning, og som Google kan oppdatere fra tid til annen. Enhver bruk av tredjepartstjenester er underlagt egne vilkår og retningslinjer hos den relevante tjenesteleverandøren. Hvis kunden har til hensikt å la brukere under 18 år få tilgang til eller bruke tilleggsprodukter eller tjenester fra tredjeparter, skal kunden, før slike brukere får tilgang til eller bruker slike produkter eller tjenester, innhente samtykke til innsamling og bruk av personopplysninger via (a) tilleggsproduktene, og (b) i den grad gjeldende lov og rett krever det, via tjenestene fra tredjeparter.

   • 3.6 Administrering av tjenester. Kunden kan bruke administrasjonskonsollen til å angi én eller flere administratorer som skal ha tilgang til administratorkontoer. Kunden er ansvarlig for (a) å ivareta konfidensialiteten av og sikkerheten til brukerkontoene og tilknyttede passord, og (b) all bruk av brukerkontoene. Kunden samtykker i at Googles ansvar ikke omfatter intern administrering eller håndtering av tjenestene for kunden eller eventuelle brukere.

   • 3.7 Overvåking for uriktig bruk. Kunden har alt ansvar for å overvåke, besvare og på andre måter behandle e-poster som er sendt til misbruk- og postmaster-aliasene for eget domenenavn, men Google kan i noen tilfeller overvåke e-poster som er sendt til slike aliaser, for å oppdage eventuelt misbruk av tjenestene.

   • 3.8 Forespørsler om flere brukerkontoer i bestillingsperioden. Kunden kan be om flere brukerkontoer i en bestillingsperiode ved å sende inn enda et bestillingsskjema eller en forhandlerbestilling, eller ved å bestille via administrasjonskonsollen. For slike ekstra brukerkontoer gjelder en proporsjonalt fordelt avtaleperiode som slutter den siste dagen i den gjeldende bestillingsperioden.

   • 3.9 Opphavsrett. Google svarer på varsler om angivelige brudd på opphavsrett og avslutter kontoene til brukere som står bak gjentatte brudd, når omstendighetene tilsier det, og når det er nødvendig for å opprettholde en trygg havn («safe harbor») for leverandører av nettjenester i henhold til den amerikanske DMCA-loven (Digital Millennium Copyright Act).

  • 4. Suspensjon.

   • 4.1 Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk. Hvis Google blir oppmerksom på at kundens eller en brukers bruk av tjenestene bryter retningslinjene for akseptabel bruk, varsler Google kunden og ber vedkommende om å korrigere forholdet. Hvis kunden ikke korrigerer det aktuelle forholdet innen 24 timer etter forespørselen fra Google, kan Google suspendere hele eller deler av kundens bruk av tjenestene til forholdet korrigeres. Suspensjon av tjenestene kan omfatte fjerning eller oppheving av deling av innhold som bryter retningslinjene for akseptabel bruk.

   • 4.2 Annen suspensjon. Uavhengig av del 4.1 («Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk») kan Google umiddelbart suspendere deler av eller hele kundens bruk av tjenestene (inkludert bruk av den underliggende kontoen) (a) hvis Google har rimelig grunn til å tro at suspensjon er nødvendig for å beskytte tjenestene, Googles infrastruktur som støtter tjenestene, eller eventuelle andre kunder (eller kunders brukere) som bruker tjenestene, (b) hvis det foreligger mistanke om at en uautorisert tredjepart har tilgang til tjenestene, (c) hvis Google har rimelig grunn til å tro at umiddelbar suspensjon kreves for å overholde gjeldende lov og rett, eller (d) hvis kunden bryter del 3.4 («Begrensninger») eller de tjenestespesifikke vilkårene. Google opphever slike suspensjoner når omstendighetene som forårsaket suspensjonen, er korrigert. Hvis kunden ber om det, skal Google informere kunden om grunnlaget for suspensjonen snarest mulig, med mindre det er forbudt ved gjeldende lov og rett. Ved suspensjon av brukerkontoer skal Google gi kundens administrator mulighet til å gjenopprette brukerkontoer under bestemte forutsetninger.

  • 5. Immaterielle rettigheter, beskyttelse av kundedata, tilbakemeldinger, og bruk av merkevareelementer i tjenestene.

   • 5.1 Immaterielle rettigheter. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, gir ikke denne avtalen noen av partene noen rettigheter, indirekte eller direkte, til den andre partens innhold eller noe av den andre partens åndsverk. Mellom partene eier kunden alle immaterielle rettigheter til kundedataene, og Google eier alle immaterielle rettigheter til tjenestene.

   • 5.2 Beskyttelse av kundedata. Google skal kun lese, bruke og på andre måter behandle kundedata i henhold til tillegget om databehandling for Cloud, og skal ikke lese, bruke eller behandle kundedata for noe annet formål. Uten å begrense den generelle gyldigheten av forrige setning skal Google ikke behandle kundedata for annonseringsformål eller vise annonsering i tjenestene. Google har implementert og skal opprettholde tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte kundedata, som nærmere beskrevet i tillegget om databehandling for Cloud.

   • 5.3 Tilbakemeldinger fra kunden. Kunden kan velge å gi Google tilbakemeldinger eller forslag om tjenestene («tilbakemeldinger»). Hvis kunden gir tilbakemeldinger, kan Google og Googles samarbeidspartnere bruke disse tilbakemeldingene uten begrensninger og uten forpliktelser overfor kunden.

   • 5.4 Bruk av merkevareelementer i tjenestene. Google skal kun vise de av kundens merkevareelementer i tjenestene som kunden gir autorisasjon til å vise ved å laste dem opp til tjenestene. Google skal vise de aktuelle merkevareelementene på anviste områder på nettsidene der tjenestene vises for kunden eller kundens brukere. I administrasjonskonsollen kan kunden angi detaljer om hva denne bruken skal omfatte. Google kan også vise Google-merkevareelementer på slike nettsider for å indikere at tjenestene leveres av Google.

  • 6. Teknisk brukerstøtte. Under forutsetning av at gjeldende gebyrer betales, skal Google levere teknisk brukerstøtte til kunden i kontraktsperioden i henhold til retningslinjene for teknisk brukerstøtte. Noen nivåer for teknisk brukerstøtte inkluderer et gjentakende minimumsgebyr som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Hvis kunden nedgraderer nivået sitt for teknisk brukerstøtte midt i en kalendermåned, kan Google fortsette å levere teknisk brukerstøtte på samme nivå og for samme gebyrer for teknisk brukerstøtte, ut denne måneden.

  • 7. Konfidensiell informasjon.

   • 7.1 Forpliktelser. Mottakeren skal kun bruke den konfidensielle informasjonen til parten som oppgir slik informasjon, til å utøve mottakerens rettigheter og oppfylle dens forpliktelser i henhold til avtalen, og skal ta rimelige forholdsregler for å sikre at den konfidensielle informasjonen ikke videreformidles. Mottakeren kan kun videreformidle konfidensiell informasjon til samarbeidspartnere, ansatte, representanter eller profesjonelle rådgivere («personer med tilgang») som trenger den, og som har gitt skriftlig samtykke (eller, når det gjelder profesjonelle rådgivere, på annen måte har forpliktet seg) til å behandle den konfidensielt. Mottakeren skal sikre at dens personer med tilgang kun bruker den konfidensielle informasjonen de mottar, til å utøve rettigheter og oppfylle forpliktelser i henhold til denne avtalen.

   • 7.2 Påkrevd videreformidling. Uavhengig av eventuelle motstridende bestemmelser i denne avtalen kan mottakeren eller dennes samarbeidspartner også videreformidle konfidensiell informasjon i den grad det kreves i henhold til gjeldende juridiske prosesser, så lenge mottakeren eller dennes samarbeidspartner setter i verk kommersielt ansvarlige tiltak for å (a) informere den andre parten snarest mulig før slik videreformidling av konfidensiell informasjon, og (b) oppfylle den andre partens rimelige forespørsler dersom denne motsetter seg slik videreformidling. Uavhengig av det foregående gjelder ikke (a) og (b) ovenfor hvis mottakeren avgjør at overholdelse av (a) og (b) kan (i) medføre brudd på en juridisk prosess, (ii) hindre en etterforskning som utføres av myndighetene, eller (iii) føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

  • 8. Gyldighetsperiode og oppsigelse.

   • 8.1 Avtaleperiode. Gyldighetsperioden for denne avtalen («gyldighetsperioden») starter på iverksettelsesdatoen og fortsetter til avtalen sies opp eller ikke fornyes slik det er beskrevet i del 8 (Gyldighetsperiode og oppsigelse – denne delen).

   • 8.2 Fornyelse. Ved utløpet av hver bestillingsperiode blir tjenestene (og eventuelle brukerkontoer som tidligere er kjøpt mot gebyr) automatisk fornyet for en ny bestillingsperiode på 12 måneder. Hvis én av partene ikke ønsker at tjenestene skal fornyes, skal vedkommende gi den andre parten skriftlig beskjed om dette minst 15 dager før den gjeldende bestillingsperioden utløper, og dette varselet om at avtalen ikke skal fornyes, trer i kraft ved utløpet av bestillingsperioden som gjelder på varselstidspunktet.

   • 8.3 Oppsigelse ved brudd. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov og rett, kan hver av partene si opp denne avtalen umiddelbart ved skriftlig varsel hvis (a) den andre parten har gjort noe som utgjør et vesentlig brudd på avtalen, og vedkommende unnlater å bøte på dette forholdet innen 30 dager etter at vedkommende har mottatt en skriftlig anmodning om dette, eller (b) den andre parten avslutter forretningsvirksomheten sin eller trer inn i konkursforhandlinger, og disse ikke heves innen 90 dager.

   • 8.4 Vanlig oppsigelse. Kunden kan slutte å bruke tjenestene når som helst. Under forutsetning av at kunden oppfyller alle sine økonomiske forpliktelser (der det er aktuelt) i henhold til et bestillingsskjema eller på annen måte i henhold til denne avtalen (inkludert betaling av alle gebyrer for bestillingsperioden), kan kunden også si opp denne avtalen når som helst med skriftlig forhåndsvarsel.

   • 8.5 Oppsigelse på grunnlag av gjeldende lov og rett; lovbrudd. Google kan si opp denne avtalen og/eller alle gjeldende bestillingsskjemaer umiddelbart med skriftlig varsel hvis Google har rimelig grunn til å tro at (a) fortsatt levering av en eller flere tjenester kunden bruker, utgjør brudd på gjeldende lov og rett eller (b) kunden har brutt eller forårsaket at Google har brutt antikorrupsjons- eller eksportlovgivning.

   • 8.6 Virkning av oppsigelse eller manglende fornyelse. Hvis avtalen sies opp eller ikke fornyes, (a) opphører alle rettigheter og all tilgang til tjenestene (inkludert tilgang til kundedata), hvis ikke noe annet er oppgitt i denne avtalen, og (b) eventuelle gebyrer kunden skylder Google, skal betales umiddelbart når kunden mottar sluttfakturaen.

   • 8.7 Ingen refusjoner. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal oppsigelse eller mangel på fornyelse i henhold til enhver del av denne avtalen (herunder tillegget om databehandling for Cloud) ikke gjøre Google forpliktet til å refundere noen gebyrer.

  • 9. Publisitet. Kunden kan erklære offentlig at vedkommende er Google-kunde, og kan vise Googles merkevareelementer i overensstemmelse med retningslinjene for varemerker. Google kan bruke kundens navn og merkevareelementer i markedsføringskampanjer for tjenesten, på og utenfor internett. Hver part kan bruke den andre partens merkevareelementer kun slik det tillates i avtalen. Enhver bruk av en parts merkevareelementer skal være til fordel for parten som er innehaver av de immaterielle rettighetene til disse merkevareelementene.

  • 10. Bekreftelser og garantier. Hver part bekrefter og garanterer at (a) de har fullmakt og myndighet til å inngå avtalen, og at (b) de kommer til å overholde alle lover som gjelder leveringen, mottaket eller bruken av tjenestene, alt etter hva som er aktuelt.

  • 11. AnsvarsfraskrivelseMed unntak av det som er uttrykkelig angitt i avtalen, gir Google ikke, og fraskriver seg uttrykkelig så langt det er tillatt ved lov, (a) garantier av noen type, verken uttrykkelige, underforståtte, lovfestede eller andre, herunder garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål, at det ikke forekommer brudd på andres rettigheter, eller feilfri eller uavbrutt bruk av tjenestene, og (b) garantier om innhold eller informasjon som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

  • 12. Ansvarsbegrensning.

   • 12.1 Begrensning av indirekte erstatningsansvar. I den grad gjeldende lov og rett tillater det, og i henhold til del 12.3 (Ubegrenset erstatningsansvar), skal ingen av partene ha noe erstatningsansvar som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, for eventuelle (a) indirekte, spesielle eller tilfeldige tap, følgeskader eller skader som medfører straffeerstatning, eller (b) tap av inntekt, profitt, besparelse eller merverdi.

   • 12.2 Begrensning av størrelse på erstatningsansvar. Hver parts totale, samlede garantiansvar for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, er begrenset til det som er størst av (a) 1000 USD eller (b) gebyrene kunden har betalt i løpet av perioden på 12 måneder før hendelsen som førte til erstatningsansvaret.

   • 12.3 Ubegrenset erstatningsansvar. Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser noen av partenes erstatningsansvar for

    • (a) egen svindel eller falsk, feilaktig fremstilling

    • (b) egne forpliktelser i henhold til del 13 («Godtgjørelse og skadesløsholdelse»)

    • (c) eget brudd på den andre partens immaterielle rettigheter

    • (d) egne betalingsforpliktelser (der det er aktuelt) i henhold til avtalen, eller

    • (e) saker der erstatningsansvaret ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lov og rett

  • 13. Godtgjørelse og skadesløsholdelse.

   • 13.1 Googles forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse. Google skal forsvare kunden og dennes samarbeidspartnere som bruker tjenestene via kundens konto, og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar i enhver juridisk prosedyre fra tredjepart i den grad dette springer ut av en påstand om at en eller flere tjenester eller Google-merkevareelementer, som brukes i henhold til avtalen, fører til brudd på tredjepartens immaterielle rettigheter.

   • 13.2 Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse. Kunden skal forsvare Google og dennes samarbeidspartnere som leverer tjenestene, og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar i enhver juridisk prosedyre fra tredjepart i den grad den gjelder (a) kundedata eller kundens merkevareelementer eller (b) kundens eller en brukers bruk av tjenestene på en måte som er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk eller del 3.3 (Begrensninger).

   • 13.3 Unntak. Del 13.1 (Googles forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse) og 13.2 (Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse) skal ikke gjelde i den grad den bakenforliggende påstanden gjelder (a) den skadesløsholdte partens brudd på avtalen eller (b) en kombinasjon av den godtgjørende partens teknologi eller merkevareelementer med materiale som ikke leveres av den godtgjørende parten i henhold til avtalen, med mindre kombinasjonen kreves i henhold til avtalen.

   • 13.4 Vilkår. Del 13.1 («Googles forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse») og 13.2 («Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse») er underlagt følgende vilkår:

    • (a) Den skadesløsholdte parten må straks varsle den godtgjørende parten om eventuelle påstander som kom før tredjepartens juridiske søksmål startet, og må innenfor rimelighetens grenser samarbeide med den godtgjørende parten i forsvaret mot påstandene og rettsforfølgelsen fra tredjepart. Hvis et brudd på del 13.4(a) (denne delen) får negativ innvirkning på forsvaret mot rettsforfølgelsen fra tredjeparten, skal den godtgjørende partens forpliktelser i henhold til del 13.1 (Googles forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse) eller 13.2 (Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse) (det som er aktuelt) bli redusert proporsjonalt med den negative innvirkningen.

    • (b) Enhver skadesløsholdt part må gi den godtgjørende parten enekontrollen over den skadesløsholdte delen av rettsforfølgelsen fra tredjepart, i henhold til følgende: (i) Den skadesløsholdte parten kan søke advokatbistand for egen regning, og (ii) for ethvert oppgjør som krever at den skadesløsholdte parten påtar seg ansvar, betaler penger eller utfører (eller avstår fra å utføre) handlinger, kreves det at den skadesløsholdte parten gir skriftlig forhåndssamtykke uten urimelig tilbakeholdelse, vilkår eller forsinkelser.

   • 13.5 Kompensasjon.

    • (a) Hvis Google har rimelig grunn til å tro at tjenestene bryter en tredjeparts immaterielle rettigheter, kan Google gjøre, etter eget valg og for egen regning, (i) sørge for at kunden får rett til å fortsette å bruke tjenestene, (ii) endre tjenestene slik at de ikke lenger bryter rettigheter – uten å redusere funksjonaliteten vesentlig, eller (iii) erstatte tjenestene med et funksjonsmessig tilsvarende alternativ som ikke bryter immaterielle rettigheter.

    • (b) Hvis Google mener at kompensasjonen beskrevet i del 13.5(a) ikke er kommersielt ansvarlig, kan Google suspendere eller si opp kundens bruk av de berørte tjenestene. Hvis Google sier opp de aktuelle tjenestene, gir Google en proporsjonal refusjon for eventuelle ikke-påløpte gebyrer som kunden faktisk har betalt for perioden etter oppsigelsen av disse tjenestene.

   • 13.6 Eneste rettigheter og forpliktelser. Uten at det påvirker noen av partenes rettigheter knyttet til oppsigelse, og i den grad gjeldende lov og rett tillater det, definerer del 13 («Godtgjørelse og skadesløsholdelse») partenes eneste kompensasjon i henhold til denne avtalen når det gjelder påstander relatert til brudd på immaterielle rettigheter fra tredjeparter som dekkes av del 13 («Godtgjørelse og skadesløsholdelse»).

  • 14. Forhandlerkunder. Del 14 (Forhandlerkunder – denne delen) gjelder bare hvis kunden bestiller tjenestene fra en forhandler i henhold til en forhandleravtale (slike tjenester er «videresolgte tjenester»).

   • 14.1 Gjeldende vilkår. For videresolgte tjenester gjelder følgende:

    • (a) Del 2 («Betalingsvilkår») i denne avtalen gjelder ikke.

    • (b) Eventuelle forhandlergebyr skal betales direkte til forhandleren, og eventuelle priser for videresolgte tjenester skal avtales mellom forhandleren og kunden.

    • (c) Kunden skal få eventuell gjeldende kreditt i henhold til tjenesteavtalen fra forhandleren.

    • (d) Del 12.2 («Begrensning av størrelse på erstatningsansvar») erstattes med «Hver parts totale, samlede garantiansvar for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, er begrenset til det som er størst av (a) 1000 USD eller (b) forhandlergebyrene kunden har betalt for de videresolgte tjenestene i løpet av perioden på 12 måneder før hendelsen som førte til erstatningsansvaret.»

    • (e) Eventuelle fornyelser av tjenestene og/eller forhandlerbestillinger blir som avtalt mellom kunden og forhandleren.

    • (f) «Bestillingsperiode», slik det er brukt i avtalen, er tidsperioden som begynner på startdatoen eller fornyelsesdatoen (etter hva som er aktuelt) for de videresolgte tjenestene, og varer i den perioden som er angitt i forhandlerbestillingen som gjelder på det tidspunktet, med mindre den sies opp i henhold til avtalen.

    • (g) «Startdato for tjenestene», slik det er brukt i avtalen, er enten startdatoen som er angitt i forhandlerbestillingen, eller, hvis det ikke er angitt noen startdato i forhandlerbestillingen, datoen Google gjør de videresolgte tjenestene tilgjengelige for kunden.

   • 14.2 Deling av konfidensiell informasjon. Google kan dele kundens konfidensielle informasjon med forhandleren som person med tilgang, i henhold til del 7.1 (Forpliktelser).

   • 14.3 Forhandler som administrator. Etter kundens skjønn kan forhandleren få tilgang til kundens konto eller brukerkontoer. I forholdet mellom Google og kunden har kunden eneansvaret for (a) enhver tilgang forhandleren har til kundens konto eller kundens brukerkontoer, og (b) å sørge for at forhandleravtalen definerer rettigheter eller forpliktelser mellom forhandleren og kunden med hensyn til de videresolgte tjenestene.

   • 14.4 Teknisk brukerstøtte via forhandleren. Kunden erkjenner og godtar at forhandleren kan videreformidle brukernes personlige data til Google der det er rimelig og nødvendig for at forhandleren skal kunne håndtere eventuelle brukerstøtteproblemer som kunden velger å eskalere til eller via forhandleren.

  • 15. Diverse.

   • 15.1 Varsler. I henhold til avtalen må varsler til kunden sendes til e-postadressen for varsling, og varsler til Google må sendes til legal-notices@google.com. Varselet anses som mottatt når e-posten er sendt. Kunden er ansvarlig for å holde e-postadressen for varsling oppdatert gjennom hele avtaleperioden.

   • 15.2 E-poster. Partene kan bruke e-post til å oppfylle kravene om skriftlig godkjenning og samtykke i henhold til avtalen.

   • 15.3 Overdragelse. Ingen av partene har rett til å overdra noen del av denne avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten, unntatt når det gjelder overdragelse til en samarbeidspartner der (a) parten som overtar avtalen, har gitt skriftlig samtykke til å være bundet av vilkårene i denne avtalen, og (b) parten som overdrar avtalen, har varslet den andre parten om overdragelsen. Alle andre forsøk på overdragelse er uten virkning. Hvis kunden overdrar denne avtalen til en samarbeidspartner i en annen juridisk virkekrets og dette medfører en endring av Googles kontraktinngående enhet slik den er definert på https://cloud.google.com/terms/google-entity, (i) overdras denne avtalen automatisk til den nye kontraktinngående enheten hos Google, og (ii) hvis samarbeidspartnerens faktureringskonto er i Brasil eller Japan, gjelder de vilkårene for bruk som er tilgjengelige via linken ovenfor, og ikke denne avtalen, fra tidspunktet for overdragelsen.

   • 15.4 Kontrollendringer. Hvis en part gjennomgår en endring i kontroll som ikke dreier seg om intern omstrukturering eller omorganisering (for eksempel i form av aksjekjøp, aksjesalg, sammenslåing eller en annen type selskapstransaksjon), skal den parten gi den andre parten skriftlig varsel om dette innen 30 dager etter at endringen av kontroll har inntruffet. Hvis kunden slutter å være en ikke-kommersiell utdanningsinstitusjon eller annen ideell organisasjon slik det er beskrevet i del 3.1 (Tillatt bruk), skal kunden varsle Google umiddelbart.

   • 15.5 Force majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av avtalen i den grad det skyldes forhold som er utenfor partens kontroll, herunder force majeure, naturkatastrofer, terrorisme, opprør eller krig.

   • 15.6 Underleverandører. Google kan sette bort forpliktelser i avtalen til underleverandører, men skal forbli ansvarlig overfor kunden for alle forpliktelser som settes bort til underleverandører.

   • 15.7 Ingen agentforhold. Denne avtalen genererer ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetak mellom partene.

   • 15.8 Intet avkall på rettigheter. Ingen av partene skal bli behandlet som om de har gitt avkall på noen rettigheter ved ikke å utøve (eller utsette utøvelsen av) sine rettigheter i denne avtalen.

   • 15.9 Atskilt ugyldighet. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan gjennomføres, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.

   • 15.10 Ingen tredjepartsbegunstigede. Denne avtalen gir ingen fordeler til noen tredjepart med mindre det uttrykkelig er angitt i avtalen at den gjør det.

   • 15.11 Rimelig oppreisning. Det finnes ingen vilkår i denne avtalen som begrenser noen av partenes muligheter til å kreve rimelig oppreisning.

   • 15.12 Gjeldende lov. ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER TJENESTENE, SKAL STYRES AV LOV OG RETT I CALIFORNIA, UTEN HENSYN TIL DELSTATENS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG SKAL BARE BEHANDLES I DE FØDERALE DOMSTOLENE ELLER DELSTATSDOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA. PARTENE SAMTYKKER I Å VÆRE PERSONLIG UNDERLAGT DISSE DOMSTOLENES VIRKEKRETSER.

   • 15.13 Endringer. Med unntak av slik det er beskrevet i del 1.4(b) (Endringer: I avtalen), (c) (Endringer: I nettadressevilkårene) eller (d) (Endringer: I tillegget om databehandling for Cloud), må alle endringer av denne avtalen etter iverksettelsesdatoen være skriftlige og signeres av begge parter, og det skal gå tydelig frem at endringene gjelder denne avtalen. Vær oppmerksom på at hvis Google oppgir en oppdatert nettadresse som skal erstatte en nettadresse i denne avtalen, regnes ikke det som en endring av vilkårene i avtalen.

   • 15.14 Gyldighet. Følgende deler fortsetter å være gyldige etter at denne avtalen er utløpt eller oppsagt: del 2 (Betalingsvilkår), del 5 (Immaterielle rettigheter; Beskyttelse av kundedata; Tilbakemeldinger; Bruk av merkevareelementer i tjenestene), del 7 (Konfidensiell informasjon), del 8.6 (Virkning av oppsigelse eller manglende fornyelse), del 11 (Ansvarsfraskrivelse), del 12 (Ansvarsbegrensning), del 13 (Godtgjørelse og skadesløsholdelse), del 14.1 (Gjeldende vilkår), del 14.2 (Deling av konfidensiell informasjon) og del 15 (Diverse).

   • 15.15 Hele avtalen. Denne avtalen inneholder alle vilkår som er avtalt mellom partene, og den avslutter og erstatter alle andre avtaler mellom partene knyttet til innholdet i denne avtalen, inkludert eventuelle tidligere versjoner av denne avtalen. Ved å inngå denne avtalen har ingen av partene tatt hensyn til – og ingen av partene skal ha rett til eller kompensasjon basert på – noen kunngjøring, erklæring eller garanti (fremsatt enten ved forsømmelighet eller forseelse), bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Nettadressevilkårene er innlemmet i avtalen ved henvisning. Etter iverksettelsesdatoen kan Google oppgi en oppdatert nettadresse i stedet for hvilken som helst nettadresse i denne avtalen.

   • 15.16 Motstridende vilkår. Hvis det finnes motstridende vilkår i dokumentene som utgjør denne avtalen, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge (der det viktigste står først): bestillingsskjemaet, tillegget om databehandling for Cloud, resten av avtalen (unntatt nettadressevilkårene) og nettadressevilkårene (unntatt tillegget om databehandling for Cloud).

   • 15.17 Overskrifter. Overskrifter og underoverskrifter som brukes i avtalen, er kun ment som referanse og skal ikke ha betydning for fortolkningen av avtalen.

   • 15.18 Motstridende språkversjoner. Hvis denne avtalen blir oversatt til et annet språk enn engelsk og det forekommer avvik mellom den engelske teksten og den oversatte teksten, skal den engelske teksten gjelde, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i oversettelsen.

   • 15.19 Definisjoner.

    • «Konto» er kundens Google-kontolegitimasjon og tilhørende tilgang til tjenestene under denne avtalen.

    • «Tilleggsprodukter» er produkter, tjenester eller apper som tilbys av Google eller dennes samarbeidspartnere, og som ikke inngår i tjenestene, men kan være tilgjengelige for bruk med tjenestene.

    • «Vilkår for tilleggsprodukter» er vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, og som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • «Administratorkonto» er en type brukerkonto som kunden (eller forhandleren, hvis det er relevant) kan bruke til å administrere tjenestene.

    • «Administrasjonskonsoll» er konsoller eller oversikter på nettet som Google leverer til kunden for administrering av tjenestene.

    • «Administratorer» er det tekniske personellet kunden har utpekt til å administrere tjenestene til brukerne på kundens vegne, og som har tilgang til kundedata og brukerkontoer. Slik tilgang inkluderer muligheten til å se på, overvåke, bruke, endre, holde tilbake eller videreformidle data som er tilgjengelige for brukerne tilknyttet brukerkontoene deres.

    • «Annonsering» er annonser på nettet som Google viser til brukerne, med unntak av annonser som kunden uttrykkelig velger å få Google eller en av Googles samarbeidspartnere til å vise i forbindelse med tjenestene i henhold til en separat avtale (for eksempel Google AdSense-annonser som implementeres av kunden på et nettsted som er opprettet av kunden ved hjelp av Google Nettsteder-funksjonaliteten i tjenestene).

    • «Samarbeidspartner» er en enhet som direkte eller indirekte styrer, styres av eller er underlagt felles styring med en part.

    • «Årspris» er prisen per år for tjenestene slik den er oppgitt på bestillingsskjemaet.

    • «Antikorrupsjonslover» er all gjeldende lovgivning knyttet til tiltak mot korrupsjon i privat og offentlig sektor, for eksempel U.S. Foreign Corrupt Practices Act av 1977 og UK Bribery Act av 2010, som forbyr alle forsøk på å tilby noe av verdi, enten direkte eller indirekte, til noen, herunder embetspersoner, for å skaffe eller beholde forretningsoppdrag eller oppnå andre upassende økonomiske fordeler. Embetspersoner inkluderer alle ansatte i offentlige etater, kandidater til offentlige verv, medlemmer av kongefamilier samt ansatte i statseide eller statsstyrte bedrifter, offentlige internasjonale organisasjoner og politiske partier.

    • «Retningslinjer for akseptabel bruk» er de til enhver tid gjeldende retningslinjene for akseptabel bruk som ligger på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • «Næringsavtale» er et tillegg til avtalen som dekker håndteringen av beskyttet helseinformasjon (slik det er definert i HIPAA).

    • «Startdato for fakturering» er datoen når Google begynner å ta gebyrer for tjenestene (hvis det er aktuelt).

    • «Merkevareelementer» er varemerkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre særpregede merkevareelementer som tilhører de respektive partene, og som partene tilegner seg fra tid til annen.

    • «Tillegg om databehandling for Cloud» er de til enhver tid gjeldende vilkårene som beskriver forpliktelser knyttet til databehandling og -sikkerhet for kundedata, slik de er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • «Konfidensiell informasjon» er informasjon som én part (eller dennes samarbeidspartner) formidler til den andre parten under denne avtalen, og som enten er merket som konfidensiell, eller som normalt anses for å være konfidensiell under omstendighetene. Dette inkluderer ikke informasjon som er uavhengig utviklet av mottakeren, informasjon som er rettmessig gitt til mottakeren av en tredjepart uten krav om taushetsplikt, eller informasjon som blir offentlig uten at noen av partene har skyld i det. Med hensyn til forrige setning anses kundedata som konfidensiell informasjon som tilhører kunden.

    • «Kontroll» betyr kontroll over mer enn 50 % av stemmerettighetene eller egenkapitalinteressene hos en part.

    • «Kjernetjenester» er de til enhver tid gjeldende «kjernetjenestene» slik de er beskrevet i tjenestesammendraget, unntatt eventuelle tjenester fra tredjeparter.

    • «Kundedata» er data som sendes inn, lagres, sendes eller mottas via tjenestene av kunden eller kundens brukere.

    • «Domene-e-postadresse» er e-postadressen på domenenavnet som skal brukes i forbindelse med tjenestene.

    • «Domenenavn» er domenenavnet som i henhold til bestillingsskjemaet eller forhandlerbestillingen skal brukes i forbindelse med tjenestene.

    • «Brukere» er enkeltpersonene som kunden gir tillatelse til å bruke tjenestene, og som administreres av en administrator. Vær oppmerksom på at «brukere» kan inkludere ansatte hos kundens samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

    • «Brukerkonto» er en konto som Google er vert for, og som er opprettet av kunden via tjenestene for at en bruker skal kunne bruke dem.

    • «Eksportlovgivning» er alle gjeldende lover og forskrifter om regulering av eksport og reeksport, deriblant (a) det amerikanske handelsdepartementets EAR-forskrifter (Export Administration Regulations), (b) handelssanksjonene og de økonomiske sanksjonene som forvaltes av det amerikanske finansdepartementets kontor for regulering av utenlandske verdier (Office of Foreign Assets Control), og (c) det amerikanske innenriksdepartementets ITAR-forskrifter (ITAR, International Traffic in Arms Regulations).

    • «Gebyrer» er (a) produktet av mengden tjenester som brukes eller bestilles av kunden, ganget med prisene (hvis det er relevant), eller (b) de gjeldende gebyrene for teknisk brukerstøtte pluss eventuelle gjeldende skatter og avgifter.

    • «Brukerstøtte» er Googles brukerstøtte som er tilgjengelig på https://www.google.com/support/.

    • «Høyrisikovirksomhet» er virksomhet der bruk av eller svikt i tjenestene med rimelighet kan forventes å medføre død, personskade eller miljømessige eller materielle skader (for eksempel bygging eller drift av atomanlegg, flygeledelse, livsnødvendige hjelpesystemer eller våpen).

    • «HIPAA» er Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske helseforsikringsloven fra 1996), slik den kan bli endret fra tid til annen, og alle forskrifter som oppstår fra denne.

    • «Inkludert» betyr inkludert, men ikke begrenset til.

    • «Godtgjørelsesansvar» er (i) et oppgjør etter forlik som er godkjent av den godtgjørende parten, og (ii) skadeserstatninger og kostnader den skadesløsholdte parten blir pålagt å betale av en kompetent virkekrets.

    • «Immaterielle rettigheter» er alle rettigheter knyttet til patenter, opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter (hvis aktuelt), design, databaser, domenenavn, moralske rettigheter og alle andre (registrerte eller uregistrerte) immaterielle rettigheter i hele verden.

    • «Juridisk prosess» er en forespørsel om videreformidling av informasjon som fremsettes i henhold til lov og rett, myndighetsregulering, rettskjennelse, stevning, fullmakt eller annen gyldig juridisk myndighet, juridisk prosedyre eller en lignende prosess.

    • «Erstatningsansvar» er ethvert erstatningsansvar, enten det gjelder kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighet) eller annet, enten det kunne forutses eller forventes av partene eller ikke.

    • «Månedspris» er prisen per måned for tjenestene slik den er oppgitt i bestillingsskjemaet.

    • «E-postadresse for varsling» er e-postadressen(e) kunden har oppgitt i administrasjonskonsollen.

    • «Bestillingsskjema» er et bestillingsskjema som er signert av kunden, eller en bestilling som er lagt inn av kunden via et Google-nettsted, og som i begge tilfellene spesifiserer tjenestene Google skal tilby kunden i henhold til avtalen.

    • «Bestillingsperiode» er tidsperioden som begynner på startdatoen for tjenestene eller fornyelsesdatoen (etter hva som er aktuelt) og varer i den perioden som er angitt i bestillingsskjemaet, med mindre den sies opp i henhold til denne avtalen. Hvis det ikke finnes noe gjeldende bestillingsskjema for tjenestene, er den første bestillingsperioden perioden som starter på iverksettelsesdatoen og fortsetter i 12 måneder.

    • «Andre tjenester» er de til enhver tid gjeldende «andre tjenestene» som er beskrevet i tjenestesammendraget, unntatt eventuelle tjenester fra tredjeparter.

    • «Priser» er de til enhver tid gjeldende prisene for tjenestene, som er beskrevet på https://workspace.google.com/pricing.html (innlemmet i avtalen ved denne referansen), med mindre noe annet er avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Prisene inkluderer ikke eventuelle avgifter.

    • «Forhandler» er den autoriserte, ikke-tilknyttede tredjepartsforhandleren som selger eller leverer tjenestene til kunden, dersom dette er relevant.

    • «Forhandleravtale» er den separate avtalen mellom kunden og forhandleren angående tjenestene, dersom dette er relevant. Forhandleravtalen er uavhengig av denne avtalen og dekkes ikke av den.

    • «Forhandlergebyrer» er eventuelle gebyrer for tjenester kunden har brukt eller bestilt, slik det er avtalt i en forhandleravtale, pluss eventuelle gjeldende avgifter.

    • «Forhandlerbestilling» er et bestillingsskjema (inkludert bestillingsskjema for fornyelse) utstedt av en forhandler og signert av kunden og forhandleren, der det angis hvilke tjenester kunden bestiller fra forhandleren, dersom dette er relevant.

    • «Tjenestespesifikke vilkår» er de til enhver tid gjeldende vilkårene som er spesifikke for én eller flere av tjenestene, som er angitt på https://workspace.google.com/terms/service-terms.

    • «Tjenester» er de kjernetjenestene eller andre tjenestene som er inkludert i den til enhver tid gjeldende Google Workspace for Education-utgaven av tjenestene.

    • «Startdato for tjenestene» er enten startdatoen som er oppgitt i bestillingsskjemaet, eller, hvis det ikke er oppgitt noen startdato i bestillingsskjemaet, datoen Google gjør tjenestene tilgjengelige for kunden.

    • «Tjenestesammendrag» er den til enhver tid gjeldende beskrivelsen som står på https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • «Tjenesteavtale» er den eller de til enhver tid gjeldende tjenesteavtalen(e) på https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • «Suspendere» eller «suspensjon» er deaktivering av tilgangen til eller bruken av tjenestene eller deler av tjenestene.

    • «Skatter og avgifter» er alle offentlig pålagte skatter og avgifter, med unntak av skatter og avgifter som er basert på Googles nettoinntekter, nettoformue, aktivaverdier, eiendomsverdier eller ansettelsesforhold.

    • «Gyldighetsperiode» har den betydningen som er oppgitt i del 8.1 («Avtaleperiode») i denne avtalen.

    • «Juridisk prosedyre fra tredjepart» er enhver formell juridisk prosedyre som anlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart ved en domstol eller annen rettsinstans (herunder eventuelle ankesaker).

    • «Tjenester fra tredjeparter» er tredjeparters tjenester, programvare, produkter og andre tilbud som ikke er innlemmet i tjenestene.

    • «Retningslinjer for varemerker» er Googles til enhver tid gjeldende retningslinjer for tredjeparters bruk av Googles merkevareelementer, som du finner på https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • «Teknisk brukerstøtte» er den til enhver tid gjeldende tekniske brukerstøtten fra Google.

    • «Retningslinjer for teknisk brukerstøtte» er Googles til enhver tid gjeldende retningslinjer for teknisk brukerstøtte, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • «Nettadressevilkår» er et samlebegrep for retningslinjene for akseptabel bruk, tillegget om databehandling for Cloud, tjenestespesifikke vilkår, tjenesteavtalen og retningslinjene for teknisk brukerstøtte.

  • 16. Regionsspesifikke vilkår. Kunden godtar følgende endringer i avtalen hvis kundens faktureringsadresse er i den relevante regionen som beskrevet nedenfor:

   • Asia og Stillehavet – alle regioner

    • Del 2.3 («Skatter og avgifter») erstattes med følgende:

    • 2.3 Skatter og avgifter. Google skal oppføre enkeltelementene på fakturaen for alle eventuelle fakturerte skatter og avgifter. Hvis skatter og avgifter må holdes tilbake fra betalinger til Google, skal kunden øke betalingen til Google slik at nettobeløpet Google mottar, er likt beløpet som ble fakturert, uten reduksjon for skatter og avgifter.

    • Definisjonen av «skatter og avgifter» under del 15.19 («Definisjoner») erstattes med følgende:

    • 15.19 Definisjoner.

    • «Skatter og avgifter» er alle offentlig pålagte skatter og avgifter i henhold til gjeldende lov og rett tilknyttet levering og utførelse av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, avgifter, tollavgifter og direkte eller indirekte skatter og avgifter, inkludert eventuelle tilknyttede straffegebyrer eller renter, med unntak av skatter og avgifter basert på Googles fortjeneste.

   • Asia og Stillehavet (alle regioner unntatt Australia, Japan, India, New Zealand, Singapore) og Latin-Amerika (alle regioner unntatt Brasil)

    • Del 15.12 («Gjeldende lov») erstattes med følgende:

    • 15.12 Gjeldende lov; voldgift.

     • (a) ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER RELATERTE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (INKLUDERT EVENTUELLE TVISTER ANGÅENDE TOLKING ELLER INNFRIELSE AV AVTALEN) («tvist»), SKAL STYRES AV LOV OG RETT I DELSTATEN CALIFORNIA I USA, UTEN HENSYN TIL CALIFORNIAS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER.

     • (b) Partene skal i god tro prøve å løse eventuelle tvister innen 30 dager etter at tvisten har oppstått. Hvis tvisten ikke er løst innen 30 dager, må den løses ved voldgift av American Arbitration Association’s International Centre for Dispute Resolution i samsvar med deres Expedited Commercial Rules som gjelder fra datoen for denne Avtalen («reglene»).

     • (c) Partene skal i fellesskap velge én voldgiftsdommer. Voldgiften skal gjennomføres på engelsk i Santa Clara County i California i USA.

     • (d) Hver av partene kan søke en hvilken som helst kompetent domstol om rettslige påbud som er nødvendige for å beskytte egne rettigheter i påvente av resultatet av voldgiften. Voldgiftsdommeren kan pålegge midlertidige forføyninger som står i samsvar med kompensasjonen og begrensningene i avtalen.

     • (e) Underlagt kravene om taushetsplikt under bokstav (g) kan hver av partene søke om at en hvilken som helst kompetent domstol utsteder eventuelle nødvendige kjennelser for å beskytte den aktuelle partens rettigheter eller eiendom. Slike søknader skal ikke anses som brudd på eller avkall på denne delen om gjeldende lov og voldgift og har ingen innvirkning på voldgiftsdommerens fullmakt, inkludert fullmakten til å gjennomgå den juridiske kjennelsen. Partene erkjenner at domstolene i Santa Clara County i California i USA er kompetente til å gi eventuelle kjennelser i henhold til dette punkt 15.12 (e).

     • (f) Avgjørelsen fra voldgiftsdommeren er endelig og bindende for begge partene, og signeringen av den kan presenteres i en hvilken som helst kompetent domstol, inkludert domstoler med virkekrets som omfatter en av partene eller deres eiendom.

     • (g) Eventuelle voldgiftsprosesser som utføres i henhold til del 15.12 («Gjeldende lov; voldgift» – denne delen) blir ansett som konfidensiell informasjon i henhold til del 7 («Konfidensiell informasjon»), inkludert (i) at prosessen eksisterer og pågår, (ii) all informasjon som avsløres i løpet av prosessen, og (iii) all verbal kommunikasjon og alle dokumenter tilknyttet prosessen. I tillegg til formidlingsrettighetene under del 7 (Konfidensiell informasjon), kan partene formidle informasjonen som er beskrevet i punkt 15.12 (g) (dette punktet) til en kompetent domstol der det er nødvendig for å registrere en kjennelse under punkt 15.12 (e) eller signere avgjørelser fra voldgift, men partene må be om at de juridiske prosessene blir utført for lukkede dører (privat).

     • (h) Partene skal betale voldgiftsdommerens gebyrer, salærene og utgiftene til eksperter voldgiftsdommeren har utpekt, og voldgiftssenterets administrative utgifter i henhold til reglene. I sin endelige beslutning avgjør voldgiftsdommeren den ikke-medholdte partens forpliktelse til å refundere beløpet som er forhåndsbetalt av den medholdte parten for disse utgiftene.

     • (i) Hver av partene skal betale honorarene og utgiftene til sine egne advokater og eksperter, uansett hva voldgiftsdommerens endelige beslutning er angående tvisten.

   • Asia og Stillehavet – India

    • Google India Private Limited er utnevnt av Google Asia Pacific Pte. Ltd. («GAP») som ikke-eksklusiv forhandler av tjenestene (som definert nedenfor) i India. For å unngå tvil omtales begge enhetene som «Google» i avtalen. Vi presiserer herved at der bestemmelsene omtaler Google i forbindelse med salg eller rettigheter og forpliktelser tilknyttet salg (inkludert eventuelle vilkår tilknyttet fakturering for salg av tjenester, kredittgrense, oppsigelse av denne avtalen osv.), betyr «Google» Google India Private Limited, og at der bestemmelsene i avtalen omtaler «Google» som leverandør av tjenestene eller rettigheter og forpliktelser tilknyttet levering av tjenestene, betyr det «GAP».

    • Google India Private Limited kan signere ett eller flere bestillingsskjemaer som henviser til avtalen, men bestillingsskjemaet utgjør en separat kontrakt mellom Google India Private Limited og kunden, og det innlemmer alle vilkårene i denne avtalen. Som forhandler av tjenestene kjøper Google India Private Limited tjenestene fra GAP for å selge dem videre til kunden, men hele forpliktelsen til å levere disse tjenestene i henhold til avtalen skal oppfylles av GAP, og derfor har Google India Private Limited ingen forpliktelser knyttet til tjenestenes ytelse.

    • Del 2 («Betalingsvilkår») erstattes med følgende:

    • 2. Betalingsvilkår.

    • 2.1 Måling av bruk og faktureringsalternativer. Googles måleverktøy blir brukt til å måle kundens bruk av tjenestene, og Googles avgjørelse om beregning av gebyrer er endelig. Kunden kan velge ett av faktureringsalternativene nedenfor, eller andre alternativer Google måtte tilby, når kunden bestiller tjenestene.

     • (a) Fleksibel avtale. Hvis kunden velger dette alternativet, er ikke vedkommende forpliktet til å kjøpe tjenestene for en forhåndsdefinert periode, men betaler gebyrer basert på vedkommendes daglige bruk av tjenestene, fakturert månedlig på etterskudd. Eventuelle dager der tjenestene er brukt deler av dagen, blir rundet opp til hele dager med bruk av tjenestene når gebyrene regnes ut.

     • (b) Årsabonnement. Hvis kunden velger dette alternativet, er vedkommende forpliktet til å kjøpe tjenestene for én eller flere årsperioder (som valgt av kunden). Google fakturerer kunden i henhold til vilkårene som er tilknyttet de valgene kunden har gjort i bestillingsskjemaet.

    • Google kan endre utvalget av alternativer for fakturering (blant annet ved å begrense eller slutte å tilby et faktureringsalternativ) forutsatt at kunden blir varslet minst 30 dager på forhånd, og enhver slik endring trer i kraft når kundens neste bestillingsperiode begynner. Det er ikke sikkert at alternativene for fakturering er tilgjengelige for alle kunder. Kunden kan betale for tjenestene ved hjelp av betalingsalternativene som er beskrevet i del 2.2 («Betaling») nedenfor.

    • 2.2 Betaling. Alle betalinger skal utføres i valutaen som er angitt på bestillingsskjemaet eller fakturaen.

     • (a) Kredittkort eller debetkort. Hvis kunden betaler med kredittkort, debetkort eller en annen betalingsmåte som ikke er fakturabasert, forfaller betalinger siste dag i måneden da kunden mottok tjenestene. For kredittkort og debetkort: (i) Google utsteder en elektronisk faktura for alle gjeldende gebyrer når disse forfaller, og (ii) disse gebyrene anses som ubetalte 60 dager etter utgangen av måneden da kunden mottok tjenestene.

     • (b) Fakturaer. Betalingsfristen for fakturaer er 60 dager etter fakturadatoen (hvis ikke noe annet er angitt i bestillingsskjemaet), og fakturaer anses som forfalt etter denne datoen.

     • (c) Andre betalingsmåter. Kunden kan bytte til en annen betalingsmåte som Google måtte aktivere i administrasjonskonsollen, under forutsetning av at kunden godtar eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for den betalingsmåten.

     • (d) Betalingsopplysninger. Ved betaling via bankoverføring må bankinformasjonen Google har oppgitt, tas med.

    • 2.3 Skatter og avgifter.

     • (a) For aktuelle tjenester godtar kunden å betale Google gebyrene som er nevnt ovenfor, pluss gjeldende skatter og avgifter. Hvis Google plikter å kreve inn eller betale skatter eller avgifter, blir kunden fakturert for dette, med mindre kunden innen rimelig tid sender Google et gyldig skattefritaksbevis fra relevante skattemyndigheter.

     • (b) Hvis det er påkrevd i henhold til gjeldende lov og rett, skal kunden sende Google relevant informasjon for identifisering av skatter og avgifter (identifikasjonsnummer (GSTIN) for avgifter på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax), stedet der tjenestene skal mottas av kunden, skattestatus osv.) som Google kan trenge for å sikre overholdelse av gjeldende bestemmelser for skatter og avgifter i India. Kunden bekrefter at alle opplysningene som er oppgitt (GSTIN, stedet der tjenestene skal mottas av kunden, skattestatus osv.), er riktige. Oppgitt adresse og GSTIN tilhører stedet der tjenestene skal mottas av kunden. Kunden er ansvarlig for å betale (eller godtgjøre Google for) eventuelle skatter og avgifter, renter, straffegebyrer eller bøter som påløper som følge av feildeklarasjoner fra kunden.

     • (c) Hvis kunden er lovpålagt å trekke eventuelle beløp til inntektsskatt fra betalingene sine til Google, må kunden innen rimelig tid levere til Google en kildeskattattest eller annen relevant dokumentasjon på slikt skattetrekk i henhold til gjeldende skattelovgivning.

    • 2.4 Betalingsbestridelser. Eventuelle betalingsbestridelser må meldes inn før forfallsdatoen for betalingen. Hvis partene finner at Google er ansvarlig for visse unøyaktigheter i faktureringen, utsteder ikke Google en korrigert faktura, men utsteder i stedet en kreditnota som angir det uriktige beløpet på den berørte fakturaen. Hvis en omstridt faktura ikke er betalt ennå, legger Google kreditnotaen til den omstridte fakturaen, og kunden er ansvarlig for å betale den nye nettobalansen for denne fakturaen. Ingenting i denne avtalen forplikter Google til å gi noen part kreditt.

    • 2.5 Misligholdte betalinger; suspensjon. Hvis innbetalingene ikke blir gjort i tide, kan det påløpe en rente på 1,5 % per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente, hvis den er lavere) fra den opprinnelige forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. Så langt det er rimelig, er kunden ansvarlig for alle utgifter (inkludert advokatsalærer) Google måtte pådra seg i forbindelse med innkreving av forfalte beløp. I tillegg kan Google, hvis kunden ikke har betalt for tjenestene innen fristen, suspendere tjenestene via Google.

    • 2.6 Kjøpsordrenummer kreves ikke. Kunden har plikt til å betale alle aktuelle gebyrer uten at det kreves at Google oppgir et kjøpsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).

    • 2.7 Prisendringer. Google kan endre priser når som helst, hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Google skal varsle kunden minst 30 dager før eventuelle endringer. Kundens priser endres ved starten av kundens neste bestillingsperiode etter perioden på 30 dager.

    • Del 15.12 («Gjeldende lov i USA») erstattes med følgende:

    • 15.12 Gjeldende lov. Alle krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, styres av lov og rett i India. I tilfelle tvister er virkekretsen New Delhis domstoler. Uavhengig av det ovenstående kan og skal kunden fremsette ethvert krav som gjelder Google under denne avtalen, mot Google India Private Limited.

    • Definisjonen av «skatter og avgifter» under del 15.19 («Definisjoner») erstattes med følgende:

    • 15.19 Definisjoner.

    • «Skatter og avgifter» er alle skatter og avgifter i henhold til gjeldende lov og rett, inkludert, men ikke begrenset til, avgifter eller skatter (unntatt inntektsskatt), inkludert indirekte skatter og avgifter, som avgifter på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) eller skatter og avgifter tilknyttet kjøp av tjenestene.

   • Asia og Stillehavet – Indonesia

    • En ny del 8.8 legges til:

    • 8.8 Avkall for oppsigelse. Partene godtar at de gir avkall på eventuelle bestemmelser i gjeldende lov og rett i den grad en rettskjennelse kreves for at denne avtalen skal kunne sies opp.

    • Den indonesiske versjonen av denne avtalen er tilgjengelig her, og del 15.18 (Motstridende språkversjoner) erstattes med følgende:

    • 15.18 Motstridende språkversjoner. Denne avtalen er inngått på språkene indonesisk og engelsk. Begge versjonene er like autentiske. Dersom det skulle finnes ulikheter eller forskjellige tolkninger mellom den indonesiske og den engelske versjonen, godtar partene at den indonesiske versjonen skal endres for å gjøre den lik den relevante delen i den engelske versjonen.

   • Asia og Stillehavet – Australia

    • En ny del 11A er lagt til:

    • 11A. Del 11A gjelder kun hvis tjenestene er underlagt lovfestede garantier i henhold til Australian Competition and Consumer Act 2010 («ACCA»). Gjeldende lover, inkludert ACCA, kan gi rettigheter og kompensasjoner tilknyttet denne avtalen som ikke kan utelukkes, og som ikke utelukkes av denne avtalen. I den grad gjeldende lover tillater at Google begrenser driften sin, skal Googles og Google samarbeidspartneres erstatningsansvar i henhold til slike lover være begrenset, etter Googles og samarbeidspartnernes eget valg, til enten å levere tjenestene på nytt eller en godtgjørelse som tilsvarer kostnaden av å levere tjenestene på nytt.

    • Del 15.12(c) («Gjeldende lov i USA») er endret ved å sette inn følgende tekst på slutten av den delen: «HVIS GJELDENDE LOV OG RETT FORHINDRER AT EN TVIST LØSES I EN DOMSTOL I CALIFORNIA, KAN KUNDEN BRINGE TVISTEN INN FOR KUNDENS LOKALE DOMSTOL. HVIS GJELDENDE LOV OG RETT FORHINDRER AT KUNDENS LOKALE DOMSTOL BRUKER LOVENE I CALIFORNIA TIL Å LØSE EN TVIST, SKAL TVISTEN REGULERES AV DE GJELDENDE LOKALE LOVENE I KUNDENS LAND, DELSTAT ELLER ANNET BOSTED.»

    • Del 15.15 («Hele avtalen») er endret ved å sette inn følgende tekst på slutten av den delen: «Ingenting i denne avtalen utelukker noen parts erstatningsansvar for tidligere feilaktig fremstilling (skriftlig eller muntlig).»

   • Europa, Midtøsten og Afrika – alle regioner

    • Del 2.2 («Betaling») erstattes med følgende:

    • 2.2 Betaling. Kunden skal betale alle gebyrer i valutaen som er oppgitt på fakturaen. Alle gebyrer skal betales innen 30 dager fra fakturadatoen. Google er ikke forpliktet til å sende flere fakturaer. Ved betaling via bankoverføring må bankinformasjonen Google har oppgitt, tas med. Hvis kunden har inngått avtalen med Google Commerce Limited, kan Google innhente betalinger via Google Payment Limited, et selskap som er registrert i England og Wales med kontoradressen Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannia.

   • Europa, Midtøsten og Afrika – EØS, Storbritannia og Sveits

    • Del 15.19 («Definisjoner») endres til del 15.20 («Definisjoner»).

    • En ny del 15.19 legges til:

    • 15.19 EECC-avkallserklæring.

     • (a) I del 15.19 («EECC-avkallserklæring» – denne delen) har begrepene «mikrobedrift», «liten bedrift» og «ideell organisasjon» samme betydning som i EECC. «EECC» betyr Ekomdirektivet (som fastsatt i Europaparlamentet og rådets direktiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon).

     • (b) Partene anerkjenner at under EECC (i) utvides enkelte rettigheter til mikrobedrifter, små bedrifter og ideelle organisasjoner og (ii) kan kunder som hører til i kategoriene som er omtalt i (i), uttrykkelig godta at de gir avkall på bestemte rettigheter.

     • (c) Hvis kunden er en mikrobedrift, liten bedrift eller ideell organisasjon, godtar kunden å gi avkall på eventuelle rettigheter kunden har under

      • (i) artikkel 102(1) EECC, som gir kunden rett til å motta visse opplysninger før kontrakten inngås,

      • (ii) artikkel 102(3) EECC, som gir kunden rett til å motta et kontraktsammendrag,

      • (iii) artikkel 105(1) EECC, som begrenser maksimal varighet for kontrakter til 24 måneder for bestemte tjenester, og

      • (iv) artikkel 107(1) EECC, som utvider andre rettigheter i EECC (inkludert artikkel 102(3) og 105(1) som beskrevet ovenfor) til alle tjenestene som leveres under samme Google Workspace-avtale.

   • Europa, Midtøsten og Afrika – Algerie, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Tunis, Jemen, Egypt, Israel, De forente arabiske emirater og Libanon

    • En ny del 8.8 legges til:

    • 8.8 Intet krav om rettskjennelse. Begge parter bekrefter og godtar at en rettskjennelse ikke kreves for at en eventuell oppsigelse eller endring av avtalen skal tre i kraft, eller for at noen annen del av avtalen skal tre i kraft.

    • Del 15.12 («Gjeldende lov») erstattes med følgende:

    • 15.12 Gjeldende lov; voldgift.

     • (a) ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER RELATERTE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (INKLUDERT EVENTUELLE TVISTER ANGÅENDE TOLKING ELLER INNFRIELSE AV AVTALEN) («tvist»), SKAL STYRES AV LOV OG RETT I DELSTATEN CALIFORNIA I USA, UTEN HENSYN TIL CALIFORNIAS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER.

     • (b) Partene skal i god tro prøve å løse eventuelle tvister innen 30 dager etter at tvisten har oppstått. Hvis tvisten ikke er løst innen 30 dager, må den løses ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til London Court of International Arbitration (LCIA) («reglene»). Disse reglene anses som innlemmet i denne delen ved henvisning.

     • (c) Partene skal i fellesskap velge én voldgiftsdommer. Voldgiftsprosessen blir utført på engelsk, og sted og domstol for voldgiften blir Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai, De forente arabiske emirater.

     • (d) Hver av partene kan søke en hvilken som helst kompetent domstol om rettslige påbud som er nødvendige for å beskytte egne rettigheter i påvente av resultatet av voldgiften. Voldgiftsdommeren kan pålegge midlertidige forføyninger som står i samsvar med kompensasjonen og begrensningene i avtalen.

     • (e) Avgjørelsen fra voldgiftsdommeren er endelig og bindende for begge partene, og signeringen av den kan presenteres i en hvilken som helst kompetent domstol, inkludert domstoler med virkekrets som omfatter en av partene eller deres eiendom.

     • (f) Eventuelle voldgiftsprosesser som utføres i henhold til del 15.12 («Gjeldende lov; voldgift» – denne delen) blir ansett som konfidensiell informasjon i henhold til del 7 («Konfidensiell informasjon»), inkludert (i) at prosessen eksisterer og pågår, (ii) all informasjon som avsløres i løpet av prosessen, og (iii) all verbal kommunikasjon og alle dokumenter tilknyttet prosessen. I tillegg til videreformidlingsrettighetene under del 7 (Konfidensiell informasjon) kan partene videreformidle informasjonen som er beskrevet i punkt 15.12 (f) (dette punktet), til en kompetent domstol der det er nødvendig for å signere avgjørelser fra voldgift, men partene må be om at de juridiske prosessene blir utført for lukkede dører (privat).

     • (g) Partene skal betale voldgiftsdommerens gebyrer, honorarene og utgiftene til eksperter voldgiftsdommeren har utpekt, og voldgiftssenterets administrative utgifter i henhold til reglene. I sin endelige beslutning avgjør voldgiftsdommeren den ikke-medholdte partens forpliktelse til å refundere beløpet som er forhåndsbetalt av den medholdte parten for disse utgiftene.

     • (h) Hver av partene skal betale honorarene og utgiftene til sine egne advokater og eksperter, uansett hva voldgiftsdommerens endelige beslutning er angående tvisten.

   • Nord-Amerika – USA og Latin-Amerika (alle regioner unntatt Brasil)

    • En ny del 3.10 legges til:

    • 3.10 COPPA og foreldresamtykke. Hvis kunden tillater at brukere under 13 år benytter tjenestene, samtykker kunden, som påkrevd i henhold til Children’s Online Privacy Protection Act («COPPA»), i innsamling og bruk av personopplysninger i tjenestene, slik det er beskrevet i merknaden om personvern for Google Workspace for Education, fra disse brukerne (i den grad COPPA gjelder i kundens juridiske virkekrets).

    • En ny del 7.3 legges til:

    • 7.3 FERPA. Partene erkjenner at (a) kundedata kan inneholde personlig identifiserende informasjon fra utdanningdokumentasjon som er underlagt FERPA («FERPA-dokumentasjon»), og (b) i den grad kundedata inneholder FERPA-dokumentasjon, skal Google anses som en «skolerepresentant» («School Official») (slik begrepet brukes i FERPA og gjennomføringsbestemmelsene i denne) og overholde FERPA. «FERPA» er de amerikanske lovene Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) og Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), inkludert tillegg eller andre endringer som fra tid til annen kan bli innført.

    • Del 15.19 («Definisjoner») endres til del 15.20 («Definisjoner»).

    • En ny del 15.19 legges til:

    • 15.19 Utvikling av tjenestene. Tjenestene ble utviklet med kun private midler og er kommersiell dataprogramvare og tilknyttet dokumentasjon innen betydningen i gjeldende forordninger om føderale kjøp i USA (Federal Acquisition Regulations) og agenttilleggene i dem.

   • Gjelder kun for offentlige utdanningsinstitusjoner: Nord-Amerika – USA og Latin-Amerika (alle regioner unntatt Brasil)

    • Del 2.5 («Misligholdte betalinger; suspensjon») erstattes med følgende:

    • 2.5 Misligholdte betalinger; suspensjon. Hvis betalinger ikke blir gjort i tide, kan det påløpe en rente på 1,5 % per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente, hvis den er lavere) fra 30 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. I tillegg, hvis kunden ikke har betalt for tjenestene innen forfallsdatoen, kan Google suspendere tjenestene eller si opp avtalen grunnet mislighold i henhold til del 8.3 (Oppsigelse ved mislighold).

    • Del 13.2 («Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse») erstattes med følgende:

    • 13.2 Kundens forpliktelser knyttet til godtgjørelse og skadesløsholdelse. Hvis Google skades eller utsettes for rettsforfølgelse fra en tredjepart som resultat av at kunden har krenket tredjepartens åndsrettigheter, kommer Google til å søke tilgjengelig kompensasjon i henhold til relevante føderale, delstatlige, lokale eller andre lover.

    • Del 15.12 («Gjeldende lov») erstattes med følgende:

    • 15.12 Gjeldende lov. Hvis kunden er en offentlig instans i USA (by, fylke eller delstat), erklærer ikke avtalen på forhånd hvilken gjeldende lov og rett samt jurisdiksjon de faller inn under.

Tidligere versjoner

12. juli 2023

19. april 2023

14. mars 2023

6. februar 2023

7. november 2022

20. september 2022

20. september 2021

1. april 2021

17. februar 2021

India (17. februar 2021)

Amerika (6. oktober 2020)

Asia og Stillehavet (6. oktober 2020)

Europa, Midtøsten og Afrika (6. oktober 2020)