Google Workspace Marketplace – Vilkår for bruk

 1. Innledning

  1.1 Google Workspace Marketplace («Markedet») eies og drives av Google Inc. Din bruk av markedet er underlagt en juridisk avtale mellom deg og Google, som består av Googles vilkår for bruk (som finnes på https://www.google.com/policies/terms/) og disse vilkårene for bruk av Google Workspace Marketplace (samlet kalt «Vilkårene»). I tillegg er bruken din av markedet underlagt programretningslinjene (som finnes på http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html ). I tilfelle det oppstår en konflikt mellom vilkår og retningslinjer, skal det prioriteres etter denne rekkefølgen: Vilkår for Google Workspace Marketplace – Programretningslinjer for Google Workspace Marketplace – Googles vilkår for bruk.

  1.2 Du kan bruke Google Workspace Marketplace for å bla gjennom, finne eller laste ned «Produkter» (programvare, innhold og digitalt materiale produsert med tanke på Google Workspace, og distribuert via markedet) for bruk i forbindelse med Google Workspace. Hvert produkt er gjort tilgjengelig av utvikleren av produktet – vanligvis en tredjepart som ikke er tilknyttet Google. Google er ikke ansvarlig for produkter på markedet som stammer fra andre kilder enn Google, og du bør sørge for at du leser og godtar eventuelle andre vilkår som gjelder for disse produktene før du besøker eller bruker dem. I tillegg kan enkelte produkter gjøres tilgjengelig for deg uten kostnad, mens andre kan kreve betaling av avgifter direkte til utvikleren av produktet. Ingen av disse betalingene behandles av Google eller gjennom markedet. Du er selv ansvarlig for alle avgifter knyttet til kjøp du gjør utenfor markedet. Google er ikke ansvarlig for å bestemme prisen på produkter som er tilgjengelig gjennom markedet, og har ikke mulighet til å utstede noen refusjon eller kreditt for produkter som er kjøpt fra tredjeparter.

  1.3 Du godtar vilkårene enten (a) ved å klikke for å godta eller akseptere vilkårene der disse alternativene blir presentert for deg, eller (b) når du faktisk tar i bruk Google Workspace Marketplace. Ikke bruk markedet med mindre du godtar vilkårene.

  1.4 Hvis du godtar vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller annen enhet, erklærer og bekrefter du at: (a) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren eller organisasjon din til vilkårene; (b) du har lest og forstått vilkårene; og (c) du godtar vilkårene på vegne av parten du representerer. Hvis du ikke har bindende juridisk myndighet, må du ikke klikke på «Jeg godtar» eller bruke Google Workspace Marketplace.

  1.5 Hvis du er en Google Workspace-forhandler: (a) forsikrer du deg om at Google Workspace-kunden («Kunden») er varslet om og aksepterer vilkårene, uten endringer eller tillegg (med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig med Google); (b) aksepterer du ikke (eller tillater ikke at en tredjepart godtar) vilkårene på vegne av kunden, unntatt hvis du har uttrykkelig tillatelse til å gjøre dette på vegne av kunden.

  1.6 For å kunne bruke markedet må du være 13 år eller eldre. Hvis du er mellom 13 og 18 år, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge til å bruke markedet.

 2. Googles levering av Google Workspace Marketplace-tjenesten

  2.1 Google kan slutte (permanent eller midlertidig) å tilby markedet (eller funksjoner i markedet) til deg eller brukere generelt, etter Googles eget skjønn, uten forvarsel. Din tilgang til produkter du tidligere har lastet ned via markedet, blir ikke nødvendigvis påvirket av at markedet blir utilgjengelig, siden tilgangen kontrolleres av utviklerne av hvert enkelt produkt.

  2.2 Google kan deaktivere tilgang til kontoen din – for eksempel av sikkerhetsmessige grunner eller om du er ansvarlig for vesentlige brudd på vilkårene. Hvis kontoen din er deaktivert, kan du bli forhindret i å få tilgang til markedet, kontodetaljer eller eventuelle produkter eller andre filer som er lagret i tilknytning til kontoen din.

  2.3 Støtte til bruk og drift av markedet (inkludert hvordan man finner, laster ned og fjerner produkter) leveres av Google i brukergrensesnittet til appen for markedet. Google gir ikke kundestøtte for produkter som distribueres på markedet av tredjepartsutviklere. Hver utvikler er ansvarlig for å fastsette nivået på kundestøtte som utvikleren gir, og du bør kontakte utvikleren direkte.

  2.4 Fra tid til annen kan Google oppdage et produkt på markedet som er i strid med distribusjonsavtalen for Google Workspace Marketplace eller andre juridiske avtaler, lover, forskrifter eller retningslinjer. Da forbeholder Google seg retten til å fjerne et slikt produkt fra markedet eller Google Workspace etter eget forgodtbefinnende.

 3. Din bruk av Google Workspace Marketplace

  3.1 For å få tilgang til visse tjenester i markedet kan du bli bedt om å oppgi informasjon om deg selv, for eksempel navn, adresse og fakturaopplysninger. Det er ditt ansvar å sikre at all informasjon du oppgir til Google, er nøyaktig, riktig og oppdatert.

  3.2 Du kan bare bruke Markedet til formål som er tillatt i (a) vilkårene og (b) gjeldende lov, forskrift eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i virkekretsen der du bruker markedet, eller som nevnt i punkt 11.6 nedenfor.

  3.3 Du må ikke skaffe deg tilgang til (eller forsøke å bruke) markedet på andre måter enn gjennom grensesnittet som er levert av Google, med mindre du har fått spesifikk tillatelse til å gjøre det i en særskilt avtale med Google. For eksempel må du ikke skaffe deg tilgang (eller forsøke å få tilgang) til markedet via automatiserte metoder (herunder bruk av skript, søkeroboter eller lignende teknologier), og du må sørge for at du overholder instruksjonene angitt i robots.txt-filen på nettstedet til markedet.

  3.4 Du må ikke delta i noen aktivitet som forstyrrer eller skaper problemer for markedet (eller tjenere og nettverk som er koblet til markedet). Du må ikke bruke noen av produktene som finnes på markedet på en måte som hindrer eller forstyrrer tjenere, nettverk eller nettsteder som drives av Google eller tredjeparter.

  3.5 Med mindre du spesifikt har fått tillatelse til å gjøre dette i en egen avtale med Google, må du ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte eller overdra markedet, uansett formål. Du må ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte eller overdra noe som helst produkt fra markedet for noe formål, med mindre du spesifikt har fått tillatelse til å gjøre dette i en egen avtale med utvikleren av produktet.

  3.6 Du er selv ansvarlig for din bruk av markedet og eventuelle produkter, for eventuelle brudd på dine forpliktelser i henhold til vilkårene, og for konsekvensene av slike brudd – inkludert tap eller skader av noe slag som Google eventuelt måtte utsettes for.

  3.7 Hvis du bruker markedet eller produkter som er anskaffet gjennom markedet til forretningsformål, godtar du å overholde alle gjeldende skattelover, inkludert, men ikke begrenset til, rapportering og betaling av eventuelle skatter som oppstår i forbindelse med din bruk av markedet eller kjøp av produkter fra tredjeparter som ikke er tilknyttet Google. Rapportering og betaling av slike avgifter er ditt ansvar.

  3.8 Google eller tredjeparter eier alle rettigheter, titler og interesser i og til markedet og produktene som er tilgjengelige gjennom Markedet, inkludert uten begrensning alle gjeldende åndsrettigheter til produktene. «Åndsrettigheter» betyr alle rettigheter som eksisterer i henhold til patentlovgivning, lover om opphavsrett, lover om handelshemmeligheter, varemerkelovgivning, lover om urettferdig konkurranse og alle andre eiendomsrettigheter over hele verden. Du må ikke (og må ikke tillate noen tredjepart å): (a) kopiere, selge, lisensiere, distribuere, overføre, endre, tilpasse, oversette, lage avledede produkter fra, dekompilere, foreta omvendt utvikling, demontere eller på annen måte forsøke å avlede kildekoden fra produktene, med mindre annet er tillatt i henhold til gjeldende lov; (b) foreta handlinger for å omgå eller bryte ned sikkerhetsforanstaltninger eller reglene som er gitt for bruk av innhold, iverksatt eller fremtvunget av noen som helst funksjonalitet (inkludert uten begrensninger: administrasjon av digitale rettigheter eller fremtidig låst funksjonalitet) i produktene; (c) bruke produktene for å tilgang til, kopiere, overføre, konvertere eller overføre innhold i strid med lov og rett eller rettighetene til en tredjepart, eller (d) fjerne, skjule eller endre Googles eller tredjeparters merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som er knyttet til eller finnes i produktene.

  3.9 Google forbeholder seg retten (men har ingen plikt) til å gjennomgå, rapportere, filtrere, endre, nekte eller fjerne produkter fra markedet. Ved å bruke markedet kan du likevel bli utsatt for produkter som du kan finne støtende, krenkende eller upassende. Du bruker markedet på egen risiko.

  3.10 Tilbakeføring av betaling og tvister om fakturering: Google er ikke ansvarlig for tvister om betaling som oppstår ved kjøp av produkter som er tilgjengelige gjennom markedet. Hvis du må betale et gebyr for produkter som gjøres tilgjengelig gjennom Markedet, betales denne avgiften direkte til utvikleren av produktet – og utvikleren er en tredjepart som ikke er tilknyttet Google. Alle betalingsspørsmål må rettes direkte til utvikler, betalingsformidler eller kredittkortselskap.

 4. Google-tjenester og produkter/tjenester fra tredjeparter

  4.1 Noen produkter kan inneholde funksjoner som brukes i forbindelse med Google-søk og andre tjenester. Bruken din av slike funksjoner i disse produktene er også underlagt Googles vilkår for bruk som ligger på https://www.google.com/policies/terms/, Googles personvernregler på https://www.google.com/policies/privacy/, samt eventuelle Google-spesifikke tjenestevilkår for bruk og retningslinjer for personvern som måtte gjelde.

  4.2 Enkelte komponenter i produkter kan også være underlagt gjeldende åpen kildekode-lisenser for programvare. I den begrensede grad at åpen kildekode-lisenser for programvare uttrykkelig erstatter disse vilkårene, styrer åpen kildekode-lisenser din avtale med Google for bruk av komponenter i produktene som omfattes av åpen kildekode-lisenser.

 5. Automatiske oppdateringer

  Produkter, herunder produkter som er utviklet og gjort tilgjengelig av tredjepartsutviklere, kan kommunisere med Googles eller tredjeparters tjenere fra tid til annen for å se etter tilgjengelige oppdateringer til produktene – som feilrettinger, patcher, forbedrede funksjoner, manglende programtillegg og nye versjoner. Når du installerer slike produkter, kan det hende at oppdateringer automatisk blir lastet ned og installert uten ytterligere varsel til deg.

 6. Eksportrestriksjoner

  Produkter tilgjengelig på markedet kan være underlagt eksportkontroll av USA eller andre land eller territorier, inkludert restriksjoner på bestemmelsessteder, brukere og bruk. Når du bruker markedet, må du overholde alle gjeldende amerikanske og internasjonale eksportlover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, USAs handelsdepartements eksportregler, og sanksjonsprogrammer administrert av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control. Du må også overholde alle lokale lover og regler for nedlasting, installering og bruk av produktene. Ved å bruke markedet bekrefter og garanterer du spesifikt at du ikke har forbud mot å motta eksport eller tjenester underlagt USAs eksportlover eller andre gjeldende eksportlover.

 7. Skadesløsholdelse

  Hvis du bruker markedet eller produkter som er tilgjengelig gjennom markedet, på vegne av en bedrift, skal bedriften holde Google skadesløs og kompensere Google og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte i forbindelse med ethvert krav eller søksmål som oppstår fra eller er relatert til bruken av markedet eller produkter eller brudd på disse vilkårene, herunder ethvert ansvar eller alle utgifter som skyldes krav, tap, skader, søksmål, dommer, saksomkostninger og advokathonorarer.

 8. Opphør og oppsigelse

  8.1 Disse vilkårene fortsetter å gjelde inntil de avsluttes av deg eller Google som angitt nedenfor.

  8.2 Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket til disse vilkårene, kan du gjøre det ved å avslutte din bruk av markedet og alle produkter som er anskaffet gjennom markedet.

  8.3 Google kan til enhver tid si opp disse vilkårene med deg hvis: (a) du har gjort vesentlige brudd på noen av bestemmelse i disse vilkårene; eller (b) Google er pålagt å gjøre det etter loven; eller (c) Google ikke lenger tilbyr markedet.

  8.4 Når disse vilkårene opphører, skal dette ikke påvirke noen juridiske rettigheter, plikter eller noe ansvar som du og Google har dratt nytte av, vært utsatt for (har eller som har påløpt over tid under disse vilkårene) eller som er uttrykt å skulle fortsette på ubestemt tid. Bestemmelsene i § 11.6 skal fortsette å gjelde for slike rettigheter, forpliktelser og ansvar på ubestemt tid.

 9. ANSVARSFRASKRIVELSE

  9.1 DIN BRUK AV MARKEDET OG ALLE PRODUKTER FREMSTILT GJENNOM MARKEDET, SKJER PÅ EGET ANSVAR. HVIS IKKE ANNET ER UTTRYKKELIG NEVNT, TILBYR GOOGLE MARKEDET OG PRODUKTENE «SOM DE ER» OG «SOM DE ER GJORT TILGJENGELIG». GOOGLE VERKEN GIR ELLER ANTYDER NOEN GARANTIER ELLER ANDRE FORPLIKTELSER OM MARKEDET OG PRODUKTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIFIKK FUNKSJONALITET TILGJENGELIG GJENNOM MARKEDET ELLER PRODUKTENE, DERES PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET ELLER EVNE TIL Å MØTE DINE BEHOV.

  I NOEN JURISDIKSJONER GJELDER YTTERLIGERE GARANTIER, SOM UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, UTELUKKER GOOGLE ALLE GARANTIER.

  9.2 DU ER SELV ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DITT DATASYSTEM, DIN MOBILENHET ELLER ANDRE ENHETER, ELLER TAP AV DATA, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV MARKEDET ELLER ETHVERT PRODUKT SOM ER ANSKAFFET GJENNOM MARKEDET.

  9.3 INGEN AV DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR BRUK I DRIFT AV ATOMANLEGG, SYSTEMER FOR LIV OG HELSE, NØDKOMMUNIKASJON, FLYNAVIGASJON ELLER KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FLYTRAFIKKSYSTEMER ELLER ANDRE AKTIVITETER DER FEIL VED PRODUKTET KAN FØRE TIL DØD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIG SKADE.

 10. ANSVARSBEGRENSNING

  10.1 GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER, ER, SÅ LANGT LOVEN TILLATER, IKKE ANSVARLIG FOR: TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, TAP AV DATA, ØKONOMISKE TAP; ELLER INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER.

  10.2 I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, BEGRENSES DET TOTALE ANSVAR FOR GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER FOR EVENTUELLE KRAV OG EVENTUELLE GARANTIER UNDER DISSE VILKÅRENE, TIL DET BELØPET DU BETALTE FOR TJENESTENE – ELLER, HVIS VI VELGER DET, Å LEVERE TJENESTENE TIL DEG PÅ NYTT.

  10.3 I ALLE TILFELLER ER GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM IKKE MED RIMELIGHET KAN FORUTSES.

  10.4 VI ERKJENNER AT DET I ENKELTE LAND KAN HENDE AT DU HAR JURIDISKE RETTIGHETER SOM FORBRUKER. HVIS DU BRUKER MARKEDET ELLER PRODUKTER TIL PERSONLIGE FORMÅL, ER DET INGENTING I DISSE VILKÅRENE SOM BEGRENSER FORBRUKERRETTIGHETER SOM IKKE KAN FRASKRIVES I EN EGEN AVTALE.

 11. Generelle juridiske vilkår

  11.1 Google har til hensikt å kun basere seg på på disse vilkårene med hensyn til din bruk av markedet eller produktene.

  11.2 Hvis du ikke overholder disse vilkårene, og Google ikke gjør noe i den forbindelse med en gang, betyr ikke dette at Google gir avkall på rettigheter som selskapet kan ha (for eksempel å gjøre noe med det i fremtiden).

  11.3 Hvis noen av disse vilkårene (eller en del av et vilkår) er ugyldig, gjelder fortsatt resten av vilkårene.

  11.4 Du erkjenner og godtar at hvert medlem av gruppen av selskaper som har Google som morselskap, skal være tredjeparter til disse vilkårene, og at slike andre selskaper skal ha rett til å direkte håndheve, og basere seg på, alle bestemmelsene i disse vilkårene som kan gi dem en fordel (eller rettigheter i deres favør). Ut over dette skal ingen andre personer eller bedrifter være tredjeparter til disse vilkårene.

  11.5 Google har til enhver tid tillatelse til å tildele hele eller deler av sin rolle under disse vilkårene til en eller flere Google-enheter. I tilfeller der Google har tildelt eller gitt hele eller deler av vår rolle til andre, skal Google være ansvarlig for eventuelle brudd på disse vilkårene på vegne av oppdragstakeren eller underleverandøren.

  11.6 a. Hvis du bruker markedet eller produkter tilgjengelig gjennom markedet til forretningsformål: Disse vilkårene og ditt forhold til Google under disse vilkårene skal reguleres av lovgivningen i staten California, USA, uten hensyn til denne statens lovkonfliktsbestemmelser. Du og Google samtykker i å gi den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County, California, USA, for å løse eventuelle juridiske spørsmål som oppstår fra disse vilkårene. Ikke desto mindre samtykker du i at Google fortsatt skal ha mulighet til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon.

  b. Hvis du bruker Markedet eller Produkter som er tilgjengelig gjennom Markedet til personlige formål: Domstolene i enkelte land godtar ikke Californias lover i visse tvister. Hvis du bor i et slikt land, gjelder lovene i ditt land i de tilfellene hvor eventuelle tvister oppstår i forbindelse med disse vilkårene og lovene i California er ekskludert. Ellers samtykker du i at lovene i delstaten California i USA, med unntak av Californias lovvalgsregler, gjelder for eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene eller tjenestene. Hvis domstolene i ditt land ikke tillater at du samtykker i jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County i California i USA når det gjelder tvister som oppstår relatert til disse vilkårene, gjelder din lokale jurisdiksjon. Ellers blir alle krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene eller tjenestene behandlet eksklusivt i føderale eller statlige domstoler i Santa Clara County, California, USA, og du og Google godtar personlig jurisdiksjon i disse domstolene.