Szczegółowe warunki korzystania z usługi Google Workspace

Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2020 r.

 • Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi Google Workspace (wcześniej G Suite), mają znaczenie określone w załączniku do Umowy ramowej o świadczenie usług Google Cloud dotyczącym Google Workspace, Umowie Google Workspace dla Szkół i Uczelni lub innej umowie regulującej korzystanie z usług Google Workspace (w każdym przypadku jest to „Umowa”).

  • 1. Regiony danych. Niniejsze warunki dotyczą tylko usług Google Workspace oraz Danych Klienta opisanych w definicji „Dane zlokalizowane” w artykule 1.3 (Definicje) tych Szczegółowych warunków korzystania z usługi:

   • 1.1 Główny magazyn danych. Jeśli Klient korzysta z Wersji usługi objętej tymi Warunkami, może skorzystać z konsoli administracyjnej, aby wybrać Region danych do przechowywania w spoczynku Danych zlokalizowanych. Google będzie odpowiednio przechowywać takie Dane zlokalizowane zgodnie z obowiązującym prawem („Zasady dotyczące regionów danych Google Workspace”).

   • 1.2 Ograniczenie. Dane Klienta nieobjęte Zasadami dotyczącymi regionów danych Google Workspace mogą być przechowywane w dowolnej siedzibie firmy Google lub podwykonawców Google zgodnie z artykułem 10.2 (Przenoszenie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy) Aneksu o przetwarzaniu danych (w stosownych przypadkach).

   • 1.3 Definicje.

    • Termin „Dane zlokalizowane” oznacza tylko następujące dane główne wchodzące w skład Danych Klienta z odpowiedniej Usługi:

     • (a) Gmail: wiersz tematu, treść e-maila, załączniki oraz adresy nadawców i odbiorców wiadomości.

     • (b) Kalendarz Google: tytuł i opis wydarzenia, data, godzina, goście, częstotliwość i lokalizacje.

     • (c) Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google: treść pliku, umieszczone obrazy i powiązane komentarze Użytkowników.

     • (d) Dysk Google: zawartość oryginalnych plików przesłanych na Dysk.

     • (e) Google Chat: wiadomości i załączniki.

     • (f) Google Vault: dane wyeksportowane z Vault.

    • Termin „Region danych” oznacza: (a) Stany Zjednoczone lub (b) Europę.

    • Termin „Wersja objęta tymi warunkami” oznacza następujące wersje:

     • (a) G Suite Business,

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus,

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education.

  • 2. Google Vault. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Google Vault:

   • 2.1 Przechowywanie. Firma Google nie jest zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych Klienta poza okresem przechowywania określonym przez Klienta lub Okresem zamówienia dotyczącym odpowiednich licencji na Google Vault, chyba że: (a) taki okres przechowywania lub Okres zamówienia zostanie przedłużony; (b) obowiązujące prawo lub procedura prawna uniemożliwia firmie Google usunięcie danych albo (c) dane są objęte nałożoną przez Klienta blokadą danych na potrzeby postępowań sądowych. Jeśli Klient nie odnowi subskrypcji usługi Google Vault i przestanie z niej korzystać, firma Google nie będzie zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych Klienta.

  • 3. Google Workspace Essentials. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Google Workspace Essentials:

   • 3.1 Wystawianie faktur.

    • (a) Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials bezpośrednio od Google, w ramach płatności i zobowiązań rozliczeniowych między Google a Klientem: (i) Google będzie co miesiąc wysyłać Klientowi fakturę za Opłaty naliczone w poprzednim miesiącu (chyba że określono inaczej na stronie z opisem Opłat za odpowiednie Usługi) oraz (ii) wszystkie Opłaty ponoszone przez Klienta będą naliczane na podstawie: (A) liczby Aktywnych Użytkowników u Klienta w miesiącu (jeśli klient nie ma żadnych aktywnych użytkowników w miesiącu, przyjmuje się w nim minimalną wartość 1 aktywnego użytkownika) oraz (B) zobowiązań do zakupu lub minimalnych zobowiązań (w stosownych przypadkach). Do określenia sposobu korzystania z Usług przez Klienta (jeśli ma to związek z Opłatami) będą wykorzystywane narzędzia pomiarowe Google.

    • (b) Opłaty za Klientów sprzedaży. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials od Sprzedawcy, Opłaty za Usługi będą rozliczane między Klientem a Sprzedawcą, ale do określenia sposobu korzystania z Usług przez Klienta (jeśli ma to związek z opłatami) będą wykorzystywane narzędzia pomiarowe Google.

   • 3.2 Google może blokować wszelkie działania mające na celu obejście śledzenia użytkowania usługi i rozliczania Aktywnych użytkowników lub miejsca na dane.

   • 3.3 Środki związane z gwarancją jakości usług. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials bezpośrednio od Google, wszelkie należne Klientowi Środki z tytułu rekompensaty za niedostępność usługi zostaną mu przekazane w postaci środków pieniężnych (a nie dodatkowych dni w ramach abonamentu Usługi), które zostaną uwzględnione na następnej fakturze. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials od Sprzedawcy, wszelkie należne Klientowi Środki z tytułu rekompensaty za niedostępność usługi firma Google przekaże Sprzedawcy w postaci środków pieniężnych (a nie dodatkowych dni w ramach abonamentu Usługi).

   • 3.4 Definicje. „Aktywny użytkownik” oznacza Użytkownika, który (a) co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym zorganizował spotkanie wideo lub dołączył do niego w Google Meet, lub (b) co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym otworzył plik na Dysku Google.

  • 4. Cloud Search. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Cloud Search:

   • 4.1 Zewnętrzne źródła danych. Korzystanie przez Klienta z zewnętrznych źródeł danych w Cloud Search Platform podlega warunkom świadczenia usług i innym umowom między Klientem a odpowiednim dostawcą zewnętrznego źródła danych („Warunki korzystania z zewnętrznych źródeł danych”). Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie takich Warunków korzystania z zewnętrznych źródeł danych, w tym za zapewnienie odpowiednich uprawnień pozwalających Google korzystać z zewnętrznych źródeł danych do udostępniania Klientowi usługi Cloud Search Platform.

   • 4.2 Definicje dodatkowe.

    • Termin „Element” lub „Dokument” oznacza każdy fragment treści cyfrowej, który może być zindeksowany przez usługę Cloud Search, na przykład pliki DOCS, XLS, PPT i PDF, wiersz w bazie danych, unikalne adresy URL czy inne obsługiwane typy plików (w stosownych przypadkach).

    • Termin „Zapytanie” oznacza żądanie wysłane przez Klienta do Google za pomocą usługi Cloud Search w celu pobrania informacji lub zbioru wyników.

    • Termin „Wyszukiwarka” oznacza konfigurację usługi Cloud Search utworzoną i zarządzaną przez Klienta lub wyznaczoną przez niego osobę, która pozwala na wykonywanie określonych działań biznesowych – na przykład przeszukiwanie dokumentów w portalu intranetowym lub narzędziu pomocy Klienta.

  • 5. Cloud Identity Management. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Cloud Identity Management oraz (jeśli są używane wraz z Cloud Identity Management) do Kontaktów Google i Grup dyskusyjnych Google dla Firm (nazywanych razem „Usługami Cloud Identity”):

   • 5.1 Kolejna obowiązująca umowa. Jeśli Klient zawrze kolejną, oddzielną umowę, na mocy której Google lub Partner Google zgodzi się świadczyć Usługi Cloud Identity, wówczas ta kolejna umowa zastąpi niniejszą Umowę w odniesieniu do Usług Cloud Identity. Jeśli ta Umowa zostanie zakończona lub wygaśnie, wówczas (w stosownych przypadkach) Google będzie nadal świadczyć Usługi Cloud Identity zgodnie z Umową Cloud Identity, chyba że lub do momentu gdy taka umowa zostanie zakończona lub wygaśnie zgodnie z jej warunkami. Termin „Umowa Cloud Identity” oznacza umowę na świadczenie Usług Cloud Identity zawartą przez strony przed zakończeniem lub wygaśnięciem niniejszej Umowy.

  • 6. Warunki Ofert, które nie są ogólnodostępne. Google może udostępnić Klientowi programy, usługi lub funkcje Google Workspace, które nie są ogólnodostępne i są oznaczone jako „Wcześniejszy dostęp”, „Alfa”, „Beta”, „Pokazowa”, „Eksperymentalna” lub podobnie w Podsumowaniu usług, powiązanych materiałach lub dokumentacji albo Zgłoszeniu chęci testowania (co zdefiniowano poniżej) (nazywane zbiorczo „Ofertami, które nie są ogólnodostępne”). Wprawdzie Oferty, które nie są ogólnodostępne, to nie usługi, ale korzystanie z nich przez Klienta podlega warunkom Umowy dotyczącej Usług, co wynika z tego artykułu 6.

   • 6.1 Dostęp do Ofert, które nie są ogólnodostępne, oraz korzystanie z nich.

    • (a) Zgłoszenia chęci testowania. Klient może zgłosić chęć testowania jednej lub kilku Ofert, które nie są ogólnodostępne, przez przesłanie zgłoszeń dostępnych w konsoli administracyjnej lub na innej stronie Google („Zgłoszenia chęci testowania”). Jeśli Google zaakceptuje Klienta jako testera Oferty, która nie jest ogólnodostępna (na podstawie obowiązujących wtedy wymagań Google dotyczących testerów i stosowanych na poziomie domeny), Google udostępni tę Ofertę Klientowi zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym artykule 6. Ta Oferta, która nie jest ogólnodostępna, może podlegać warunkom dodatkowym („Szczegółowe warunki testowania”), które (w stosownych przypadkach) zostaną udostępnione przez Google za pomocą Zgłoszenia chęci testowania lub w inny sposób na piśmie, zanim Klient skorzysta z Oferty. Zgłoszenie chęci testowania oraz wszelkie Szczegółowe warunki testowania stanowią część tego artykułu 6.

    • (b) Wykorzystanie Danych testowych Klienta. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6(d) (Ograniczenia użycia w przypadku Klientów z instytucji państwowych), Google może wykorzystywać wszelkie Dane Klienta (w tym dane osobowe) przesłane, przechowywane lub otrzymane przy użyciu Ofert, które nie są ogólnodostępne, przez Klienta lub jego Użytkowników („Dane testowe Klienta”) do udostępniania, testowania, analizowania, rozwijania i ulepszania tych Ofert oraz wszelkich używanych z nimi usług i produktów Google bez żadnych ograniczeń ani zobowiązań względem Klienta, Użytkowników czy osób trzecich, oprócz warunków opisanych poniżej oraz w postanowieniach Umowy o zachowaniu poufności. Klient upewni się, że Google może wykorzystywać te Dane, między innymi przez zebranie i udostępnienie wszelkich wymaganych zezwoleń.

    • Jeśli Klient zaakceptował (lub strony zgodziły się na) wtedy obowiązujące warunki Google dotyczące obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Danych Klienta opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html („Aneks o przetwarzaniu danych” lub inaczej „DPA”), będą one stosowane do Ofert, które nie są ogólnodostępne, jako „Usług” na potrzeby Aneksu o przetwarzaniu danych, a ten artykuł 6 będzie częścią „Umowy”, do której odnosi się artykuł 5.2.1 (Customer’s Instructions – Instrukcje Klienta) Aneksu o przetwarzaniu danych, z zastrzeżeniem następujących zmian:

     • (i) Oferty, które nie są ogólnodostępne, nie są „usługami podlegającymi kontroli” w rozumieniu Aneksu o przetwarzaniu danych;

     • (ii) Klient przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby artykułu 6.1 (Deletion During Term – Usuwanie w Okresie obowiązywania) Aneksu o przetwarzaniu danych oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo funkcje Ofert, które nie są ogólnodostępne, mogą nie zezwalać na usuwanie Danych testowych Klienta podczas okresu, w którym Klient może korzystać z tych Ofert („Okres obowiązywania Ofert, które nie są ogólnodostępne”), ale te Dane testowe Klienta zostaną usunięte po zakończeniu Okresu obowiązywania zgodnie z artykułem 6.2 (Deletion on Term Expiry – Usuwanie po wygaśnięciu Okresu obowiązywania) Aneksu o przetwarzaniu danych;

     • (iii) O ile nie podano inaczej w odpowiednim Zgłoszeniu chęci testowania: (Aa) informacje o podwykonawcach podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zdefiniowanych w Aneksie o przetwarzaniu danych) powiązane z Ofertami, które nie są ogólnodostępne, oraz ich funkcjami i lokalizacjami, zostaną udostępnione na piśmie przez Google na prośbę Klienta; oraz (Bb) podczas Okresu obowiązywania Ofert, które nie są ogólnodostępne, Google poinformuje Klienta o zaangażowaniu każdego nowego zewnętrznego podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z Ofertami, które nie są ogólnodostępne (wraz z nazwą i lokalizacją podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz jego aktywnością), przez wysłanie e-maila na Adres e-mail do powiadomień, zanim podwykonawca podmiotu przetwarzającego dane osobowe zacznie przetwarzać jakiekolwiek Dane testowe Klienta. Jeśli Klient nie zgadza się na podwykonawcę podmiotu przetwarzającego dane osobowe, może w ramach jedynego i wyłącznego prawa przestać używać danej Oferty, która nie jest ogólnodostępna.

    • (c) Brak przejrzystości dostępu do Danych i ich lokalizacji. Dane testowe Klienta przetwarzane zgodnie z tym artykułem 6 nie podlegają żadnym wymaganiom przejrzystości danych i ich lokalizacji (które można znaleźć na stronie https://cloud.google.com/access-transparency/ i https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (d) Ograniczenia użycia w przypadku Klientów z instytucji państwowych. O ile firma Google nie udostępniła autoryzacji na piśmie, następujący Klienci mogą używać Danych testowych i eksperymentalnych tylko w ramach Ofert, które nie są ogólnodostępne, i nie mogą używać żadnych Danych ze środowiska produkcyjnego z powiązaniu z tymi Ofertami: Klienci z instytucji państwowych Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym urzędy szczebla państwowego, stanowego/wojewódzkiego, powiatowego czy lokalnego oprócz instytucji edukacyjnych.

    • (e) Opinie. Klient może przesyłać do Google opinie i sugestie dotyczące Ofert, które nie są ogólnodostępne, a firma Google i jej Podmioty stowarzyszone mogą korzystać z tych opinii i sugestii bez ograniczeń i zobowiązań względem Klienta.

   • 6.2 Inne warunki. OFERTY, KTÓRE NIE SĄ OGÓLNODOSTĘPNE, SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI CZY OŚWIADCZEŃ. Oferty, które nie są ogólnodostępne, (a) mogą zostać w każdej chwili zmienione, zawieszone lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia Klienta oraz (b) nie są objęte żadną gwarancją jakości usług ani rekompensatą ze strony Google. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w Zgłoszeniu chęci testowania lub innych dokumentach czy materiałach dotyczących określonej Oferty, która nie jest ogólnodostępna, (i) takie Oferty nie są objęte Usługami pomocy technicznej a (ii) Klient nie może używać Ofert, które nie są ogólnodostępne, do przetwarzania chronionych informacji zdrowotnych (zdefiniowanych w ustawie HIPAA). W kontekście Ofert, które nie są ogólnodostępne, w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo firma Google nie jest odpowiedzialna w żadnej kwocie powyżej mniejszej z tych wartości: (A) limitu kwoty zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności opisanego w Umowie lub (B) 25 000 USD. Żadne postanowienia z powyższego zdania nie mają wpływu na pozostałe warunki Umowy związane z odpowiedzialnością (wraz z wszelkimi wykluczeniami z ograniczeń z tytułu odpowiedzialności). Google może w każdej chwili wypowiedzieć Klientowi możliwość korzystania z Oferty, która nie jest ogólnodostępna, przedstawiając Klientowi pisemne powiadomienie.

  • 7. Weryfikacja przy użyciu Adresu e-mail należącego do domeny. Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy do weryfikacji w Usługach jest używany Adres e-mail należący do domeny (zamiast Nazwy domeny):

   • 7.1 Zapraszanie Użytkowników. Klient może zaprosić innych użytkowników posiadających Adres e-mail należący do domeny do korzystania z Usług. Jeśli użytkownicy zaakceptują zaproszenie Klienta do korzystania z Usług, zostaną uznani za Użytkowników Klienta w ramach Umowy.

   • 7.2 Potwierdzenie własności Nazwy domeny.

    • (a) Każda osoba i każdy podmiot („Strona weryfikująca”) może w dowolnej chwili zweryfikować Nazwę domeny odpowiadającą Adresowi e-mail należącemu do domeny.

    • (b) Jeśli Strona weryfikująca jest Klientem lub jednym z jego Administratorów, taka Strona weryfikująca przejmuje własność Kont użytkowników odpowiadających Nazwie domeny i kontrolę nad nimi natychmiast po zweryfikowaniu Nazwy domeny. Przejęcie dotyczy również wszystkich powiązanych danych, jakie znajdują się na tych Kontach użytkowników.

    • (c) We wszystkich innych przypadkach Strona potwierdzająca własność przejmuje własność Kont Użytkowników odpowiadających Nazwie domeny, wszystkie powiązane z nimi dane i kontrolę nad nimi po upływie 72 godzin od potwierdzenia własności Nazwy domeny.

    • (d) Klient i wszyscy Użytkownicy otrzymają powiadomienie o potwierdzeniu własności Nazwy domeny.

    • (e) Administrowanie po potwierdzeniu własności Nazwy domeny. Strona weryfikująca może wykonywać następujące działania dotyczące Konta klienta i wszystkich Kont użytkowników: (i) otwieranie, monitorowanie, używanie, zmienianie, utajnianie i ujawnianie Danych Klienta; (ii) sterowanie ustawieniami konta (w tym zmienianie haseł do kont); (iii) sterowanie dostępem do Usług i korzystaniem z nich; (iv) ograniczanie dostępu do informacji lub ustawień; (v) ograniczanie możliwości cofnięcia powiązania Konta klienta i wszystkich Kont użytkowników (w tym Danych Klienta i danych znajdujących się na Koncie klienta oraz wszystkich Kontach użytkowników) ze Stroną weryfikującą; (vi) usuwanie lub wyłączanie wszelkich Usług, Usług dodatkowych oraz innych usług, które zostały włączone, użyte, pobrane lub zainstalowane przy użyciu albo Konta klienta, albo dowolnego Konta użytkownika powiązanego z Nazwą domeny; (vii) zawieszanie lub anulowanie dostępu do Usług.

   • 7.3 Usunięcie danych. Zgodnie ze sposobem działania Usług i zarządzania nimi, o ile używanie Usług nie zostało Zawieszone w oparciu o Umowę, w każdej chwili przed przejęciem własności Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont użytkowników (w tym Konta klienta) przez Stronę weryfikującą Klient oraz jego Użytkownicy mogą usunąć lub wyeksportować Dane Klienta, a także usunąć Konta użytkowników. Gdy Strona weryfikująca przejmie własność Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont użytkowników (w tym Konta klienta) oraz kontrolę nad nimi, Klient i jego Użytkownicy nie będą mogli usunąć Kont użytkowników i mogą nie być w stanie usunąć ani wyeksportować żadnych Danych Klienta (zależnie od sposobu administrowania Usługami).

   • 7.4 Instrukcja dotycząca przetwarzania danych. Jeśli przed przejęciem przez Stronę weryfikującą własności Nazwy domeny i wszystkich powiązanych Kont użytkowników (w tym Konta klienta) oraz kontroli nad nimi nie zostaną wykonane żadne działania mające na celu usunięcie lub wyeksportowanie Danych Klienta, wtedy niezależnie od warunków stwierdzających inaczej w Aneksie o przetwarzaniu danych (jeśli mają one zastosowanie) Klient akceptuje, że niniejsze Szczegółowe warunki korzystania z usługi stanowią część Umowy i w rezultacie zawierają szczególne instrukcje Klienta dla Google nakazujące: (a) przechowanie wszystkich Danych Klienta, które nie zostały przez niego usunięte, po zakończeniu Umowy zgodnie z artykułem 7.6 (Zakończenie umowy po weryfikacji domeny); (b) udostępnienie Stronie weryfikującej wszystkich tak zachowanych Danych Klienta.

   • 7.5 Zgoda na administrowanie. W sytuacjach, w których ma to zastosowanie, Klient zezwala, aby: (a) Strona weryfikująca otrzymała prawa dostępu i inne uprawnienia opisane w Umowie; (b) firma Google przyznała Stronie weryfikującej prawa dostępu i inne uprawnienia opisane w Umowie.

   • 7.6 Zakończenie umowy po potwierdzeniu własności domeny. Jeśli Strona weryfikująca jest stroną trzecią, ta Umowa zostanie automatycznie zakończona, gdy Strona weryfikująca przejmie własność Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont użytkowników (w tym Konta klienta) oraz kontrolę nad nimi. Ten artykuł nie ma wpływu na żadne prawa użytkowników, które Strona weryfikująca może przyznawać zgodnie z własną (niezależną) umową Google Workspace.

   • 7.7 Ograniczenia usług. Niektóre Usługi i funkcje mogą być dostępne dopiero po potwierdzeniu własności Nazwy domeny.

  • 8. Usługi telefoniczne Google. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do (i) Google Voice oraz (ii) używania Google Meet do wykonywania i odbierania połączeń („Usługi telefoniczne Google Meet”), w zależności od tego, z której usługi korzystają Użytkownicy (na potrzeby artykułu 8 Google Voice i Usługi telefoniczne Google Meet są razem nazywane „Usługami telefonicznymi Google”). TE WARUNKI ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ ALARMOWYCH. PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

   • 8.1 Strony i struktura umowy na Usługi telefoniczne Google.

    • (a) Dostawca Usług telefonicznych Google. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8.1(d), odpowiedni Podmiot stowarzyszony Google wymieniony na obowiązującej Liście dostawców usług telefonicznych (każdy taki Podmiot stowarzyszony to „Dostawca usług telefonicznych Google”) będzie świadczyć Klientowi określone Usługi telefoniczne Google w sposób opisany w artykule 8.1(b) (Struktura umowy na Usługi telefoniczne).

    • (b) Struktura umowy na Usługi telefoniczne. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8.1(d) Podmiot Google Workspace jest należycie upoważnionym przedstawicielem Dostawcy usług telefonicznych Google tylko w odniesieniu do określonych Usług telefonicznych Google i zawiera umowę w imieniu Dostawcy usług telefonicznych Google w odniesieniu do Usług telefonicznych Google. W związku z powyższym:

     • (i) do świadczenia Usług telefonicznych Google przez Dostawcę usług telefonicznych Google zgodnie z niniejszym artykułem zastosowanie mają — oprócz niniejszych Szczegółowych warunków korzystania z usługi — pozostałe warunki Umowy (w tym Aneks o przetwarzaniu danych oraz wszystkie ograniczenia odpowiedzialności);

     • (ii) Klient może egzekwować wynikające z Umowy prawa i korzyści dotyczące Usług telefonicznych Google wyłącznie od Dostawcy usług telefonicznych Google, a nie od Podmiotu Google Workspace;

     • (iii) odpowiedzialność za wynikające z Umowy zobowiązania dotyczące Usług telefonicznych Google (w tym za uiszczanie wszystkich obowiązujących Opłat) Klient ponosi wyłącznie względem Dostawcy usług telefonicznych Google, a nie względem Podmiotu Google Workspace.

    • (c) Warunki regionalne. Warunki regionalne są częścią niniejszych Szczegółowych warunków korzystania z usługi i mają zastosowanie w zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z usługi Google Voice w kraju opisanym w Warunkach regionalnych.

    • (d) Zakres zastosowania. W przypadku Klientów z adresem rozliczeniowym w Kanadzie: (i) artykuł 8.1(a) (Dostawca usług telefonicznych Google) i artykuł 8.1(b) (Struktura umowy na Usługi telefoniczne Google) nie mają zastosowania w odniesieniu do Google Voice; (ii) usługę Google Voice będzie świadczyć Klientowi firma Google; a (iii) wszystkie odwołania do „Dostawcy usług telefonicznych Google” w odniesieniu do Google Voice w niniejszych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi oznaczają firmę Google.

   • 8.2 Świadczenie Usług telefonicznych Google.

    • (a) Użycie danych.

     • (i) Gromadzenie i wykorzystywanie danych. Dostawca usług telefonicznych Google będzie gromadzić i wykorzystywać Dane Klienta zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności w Usługach telefonicznych Google, które jest dostępne pod adresem https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Katalog subskrybenta. Dostawca usług telefonicznych Google nie udostępni numerów Google Voice Klienta ani jego Użytkowników usługom katalogowym, chyba że zostanie o to poproszony przez Klienta lub w inny sposób zobowiązany na mocy przepisów prawa.

    • (b) Dostawcy usług telefonicznych.

     • (i) Dostawcy stowarzyszeni. Dostawca usług telefonicznych Google może korzystać z pomocy swoich Podmiotów stowarzyszonych w celu świadczenia Usług telefonicznych Google w sposób opisany na Liście dostawców usług telefonicznych.

     • (ii) Dostawcy usług telefonicznych niebędący Podmiotami stowarzyszonymi. Dostawca usług telefonicznych Google i jego Podmioty stowarzyszone korzystają z podwykonawców zewnętrznych spoza Google („Dostawców usług telefonicznych”) do kierowania przychodzących i wychodzących (stosownie do sytuacji) połączeń telefonicznych przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN). Dostawcy usług telefonicznych i ich lokalizacje są wymienione na Liście dostawców usług telefonicznych. Używając Usług telefonicznych Google, Klient zleca Dostawcy usług telefonicznych Google, a za jego pośrednictwem również jego Podmiotom stowarzyszonym, zaangażowanie Dostawców usług telefonicznych do:

      • (1) kierowania wychodzących i przychodzących (stosownie do sytuacji) połączeń telefonicznych;

      • (2) przetwarzania Danych Klienta jako niezależni administratorzy w krajach, w których się znajdują:

       • a) w minimalnym zakresie wymaganym do takiego kierowania,

       • b) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i przepisami telekomunikacyjnymi).

     • Dostawcy usług telefonicznych nie są podwykonawcami podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zgodnie z definicją w Aneksie o przetwarzaniu danych).

   • 8.3 Dodatkowe warunki płatności.

    • (a) Faktury za Usługi telefoniczne Google. Obowiązujące Opłaty i inne koszty wynikające z używania Usług telefonicznych Google przez klientów lub użytkowników są fakturowane oddzielnie od pozostałych Usług Google Workspace i podlegają warunkom płatności określonym w Umowie.

    • (b) Stawki za połączenia. Oprócz Opłat Klient płaci Dostawcy usług telefonicznych Google także za połączenia na podstawie użycia (w stosownych przypadkach). Te koszty użycia są obliczane za pomocą obowiązujących wtedy stawek za połączenie.

    • (c) Podatki. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia Umowy Klient zapłaci odpowiednie podatki, niezależnie od jakichkolwiek zaświadczeń o zwolnieniu podatkowym. Podatki ujęte na fakturze mogą obejmować podatki związane z korzystaniem z Usług telefonicznych Google przez Użytkownika poza krajem, w którym Użytkownik korzysta z Usług telefonicznych Google.

   • 8.4 Wymagania usługi Google Voice; Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy usług telefonicznych Google.

    • (a) Wymagania usługi Google Voice. Artykuł 8.4(a) dotyczy tylko usługi Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Używanie usługi Google Voice może wymagać oddzielnego połączenia szerokopasmowego lub komórkowej transmisji danych oraz spełniania przez urządzenie Użytkownika pewnych minimalnych wymagań technicznych. Dostawca usług telefonicznych Google udostępni Klientowi opis wszystkich minimalnych wymagań, jakie musi spełniać urządzenie. Używanie usługi Google Voice poza krajem lub w roamingu może wiązać się z wyższymi kosztami dla Użytkowników u operatorów sieci komórkowych.

    • (b) Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy usług telefonicznych Google. Dostawca usług telefonicznych Google nie ponosi odpowiedzialności za przerwy ani awarie Usług telefonicznych Google wynikające z opóźnień, przerw lub zakłóceń w: (i) połączeniu do transmisji danych używanym przez Klienta, (ii) sieciach Dostawców usług telefonicznych lub (iii) działaniu urządzeń Użytkowników. Używanie Usług telefonicznych Google na urządzeniach mobilnych może powodować wykorzystywanie pakietów połączeń głosowych i transmisji danych zakupionych od operatorów sieci komórkowych.

   • 8.5 Możliwości usługi Google Voice. Artykuł 8.5 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet.

    • (a) Przypisywanie i dostępność numerów. Gdy usługa Google Voice pozwala na przypisywanie numerów telefonów, zastosowanie mają następujące warunki:

     • (i) aktywacja numeru może wymagać zebrania przez Dostawcę usług telefonicznych Google informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy telekomunikacyjne, w tym adresu świadczenia usługi i identyfikatora podatkowego Klienta;

     • (ii) w niektórych krajach adres świadczenia usługi musi być zgodny z obszarem objętym przypisanym numerem;

     • (iii) aktywacja numeru może nie zostać przeprowadzona natychmiastowo po przesłaniu prośby;

     • (iv) nieaktywne numery mogą być usuwane z konta Klienta.

    • (b) Przenoszenie numerów. Klient może przenieść istniejące numery od innych usługodawców do usługi Google Voice, o ile Google Voice oferuje przypisywanie numerów, a także poprosić o zwolnienie przypisanych numerów telefonu dla innego usługodawcy, z zastrzeżeniem artykułów 8.5(b)(i)-(iv) poniżej.

     • (i) Przenoszenie przychodzące. Aby przenieść numer od innego usługodawcy, Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami na stronie support.google.com/a/go/voice-porting, ponieważ proces przenoszenia może być od czasu do czasu aktualizowany. Klient może przenosić numery tylko na aktywne konto. Przychodzące przenoszenie numerów może nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach oferujących usługę Google Voice.

     • (ii) Przenoszenie wychodzące. Aby przenieść przypisany numer do innego usługodawcy, Klient musi wykonać proces przenoszenia określony przez tego usługodawcę. Dostawca usług telefonicznych Google przetworzy prośbę o przeniesienie po otrzymaniu od nowego dostawcy usług Klienta powiadomienia, że Klient przesłał prośbę o przeniesienie. Dostawca usług telefonicznych Google nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia usługi spowodowane procesem przenoszenia numeru, nieprawidłowymi lub błędnymi prośbami o przeniesienie przesłanymi przez Klienta lub nowego dostawcę usług Klienta albo fałszywymi prośbami o przeniesienie przesłanymi przez osoby trzecie.

     • (iii) Zobowiązania Klienta. Klient jest odpowiedzialny za (A) poprawność informacji przekazanych Dostawcy usług telefonicznych Google w związku z prośbą o przeniesienie; (B) opłaty związane z przeniesieniem numeru, w tym opłaty związane z pozostałymi numerami i planami; (C) wszelkie Opłaty należne Dostawcy usług telefonicznych Google związane z numerem, powstałe do momentu pomyślnego przeniesienia numeru, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

     • (iv) Zakończenie świadczenia usługi. Dostawca usług telefonicznych Google może zwolnić dowolny numer Google Voice po zakończeniu lub wygaśnięciu odpowiedniej licencji Użytkownika, jeśli Klient nie przeniesie tego numeru do innego usługodawcy przed takim zakończeniem lub wygaśnięciem.

    • (c) Identyfikacja rozmówcy. Gdy jest taka techniczna możliwość, usługa Google Voice umożliwia wyświetlanie numeru Google Voice Klienta na urządzeniach odbierających. Użytkownicy mogą wyłączyć wyświetlanie numeru na stałe lub dla poszczególnych połączeń. Ze względów technicznych Dostawca usług telefonicznych Google może nie być w stanie wyłączyć wyświetlania numerów Google Voice we wszystkich przypadkach, w tym w połączeniach z numerami alarmowymi.

    • (d) Blokowanie numerów. Na prośbę Klienta Dostawca usług telefonicznych Google zablokuje lub odblokuje korzystanie z usługi Google Voice do nawiązywania połączeń z określonymi numerami, zakresami numerów lub rodzajami numerów (w z tym usługami premium) w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

    • (e) Nagrywanie rozmów. Usługa Google Voice umożliwia Użytkownikom nagrywanie poszczególnych rozmów telefonicznych. Klient zobowiązuje się nie nagrywać rozmów telefonicznych bez uzyskania zgody (ani nie zezwalać na to swoim Użytkownikom), jeśli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze.

   • 8.6 Ograniczenia Usług telefonicznych Google. Usługi telefoniczne Google nie mogą:

    • (a) włączać wybierania numerów wspomaganego przez operatora ani połączeń ze skróconymi numerami (te połączenia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami);

    • (b) obsługiwać połączeń na koszt odbiorcy ani

    • (c) obsługiwać połączeń z określonymi numerami, w tym na przykład z numerami premium.

   • 8.7 Ograniczenia użycia usługi Google Voice. Artykuł 8.7 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Klient nie będzie przypisywać numerów, zapewniać dostępu do usługi ani w inny sposób umożliwiać korzystania z usługi Google Voice osobom niepełnoletnim, zgodnie z prawem obowiązującym w odpowiedniej jurysdykcji. Dostawca usług telefonicznych Google może zawiesić lub trwale wyłączyć wszelkie konta, które są używane przez takie osoby lub im udostępniane.

   • 8.8 Połączenia z numerami alarmowymi. Podartykuł 8.8(a) dotyczy tylko Usług telefonicznych Google Meet i NIE obejmuje Google Voice. Wszystkie pozostałe podartykuły (8.8(b)–8.8(f)) dotyczą tylko Google Voice i NIE obejmują Usług telefonicznych Google Meet.

    • (a) Jednokierunkowe wybieranie numerów. Dzwonienie pod numery służb ratunkowych jest niemożliwe w przypadku funkcji jednokierunkowego wybierania numerów w Usługach telefonicznych Google Meet. Użytkownicy nie będą mogli dzwonić pod numery służb ratunkowych ani odbierać połączeń z tych numerów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom alternatywnej możliwości skontaktowania się ze służbami ratunkowymi.

    • (b) Dwukierunkowe wybieranie numerów. Dzwonienie pod numery służb ratunkowych jest obsługiwane w Google Voice. Usługi wybierania numerów alarmowych w telefonii IP mają pewne ograniczenia w porównaniu z tradycyjnym wybieraniem numerów alarmowych i w związku z tym będą działać inaczej. Poniższe postanowienia opisują te ograniczenia i różnice. Dodatkowe ograniczenia specyficzne dla poszczególnych krajów opisano w Warunkach regionalnych. Niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje różnice między tradycyjnymi usługami telefonicznymi a połączeniami w telefonii IP w odniesieniu do połączeń z numerami alarmowymi, jak opisano poniżej:

     • (i) Opis usługi połączeń alarmowych. Użytkownicy funkcji dwukierunkowego wybierania numerów w usłudze Google Voice mogą bezpłatnie nawiązywać połączenia ze służbami ratunkowymi i odbierać połączenia od służb ratunkowych. Służby ratunkowe różnią się w zależności od lokalizacji Użytkownika. Gdy Użytkownik dzwoni pod numer alarmowy, Dostawca usług telefonicznych Google przekazuje operatorom numerów alarmowych numer telefonu i adres Użytkownika, które Klient podał firmie Google (zob. artykuł 8.8(d) (Zobowiązania Klienta) poniżej). Konieczne może być potwierdzenie przez Użytkownika fizycznej lokalizacji i numeru zwrotnego, ponieważ operator służb ratunkowych może nie mieć tych informacji.

     • (ii) Ograniczenia usługi połączeń alarmowych. Dostępność usługi połączeń alarmowych w Google Voice podlega następującym ograniczeniom: (A) usługa może nie być dostępna w przypadku awarii internetu lub przerwy w dostawie prądu; (B) nawiązanie połączenia alarmowego z Centrum powiadamiania ratunkowego („CPR”) może trwać dłużej niż w przypadku dzwonienia pod numer alarmowy za pomocą tradycyjnej telefonii, może być generowany sygnał zajętości lub połączenie może się nie powieść; (C) połączenia alarmowe mogą się poprawnie łączyć z CPR, ale numer telefonu lub lokalizacja Użytkownika mogą nie zostać automatycznie przesłane, przez co operator może nie być w stanie oddzwonić; (D) połączenia alarmowe wykonywane w roamingu mogą być kierowane do lokalnego CPR powiązanego z zarejestrowanym adresem Użytkownika (Klient poradzi Użytkownikom korzystanie z natywnej aplikacji telefonu podczas roamingu); (E) Użytkownicy niesłyszący, niedosłyszący lub mający problemy z mówieniem powinni dzwonić do lokalnych służb ratunkowych bezpośrednio za pomocą dalekopisu lub usługi TSR zamiast numeru 711 lub lokalnego odpowiednika; (F) jeśli Użytkownicy mają wiele urządzeń powiązanych z numerem konta (i) połączenia zwrotne z CPR mogą nie docierać na każde powiązane urządzenie oraz (ii) operator numerów alarmowych może widzieć numer telefonu inny niż osobisty numer telefonu Użytkownika; (G) jeśli Użytkownik zablokował połączenia przychodzące, CPR może nie być w stanie oddzwonić; (H) jeśli połączenie nie powiedzie się przy użyciu usługi Google Voice, Użytkownicy mogą zostać skierowani do wykonywania połączeń alarmowych przy użyciu natywnej aplikacji telefonu na swoich urządzeniach; (I) połączenia alarmowe za pomocą tej usługi telefonicznej nie są możliwe: (i) z usługi Google Voice obsługującej tylko połączenia przychodzące, (ii) z połączeń kierowanych przez sieć głosową operatora komórkowego Użytkownika w przypadku używania natywnej aplikacji telefonu Użytkownika. W Kanadzie i kilku innych lokalizacjach operator numerów alarmowych Google musi ustnie przekazać numer i lokalizację odpowiedniemu CPR. Jeśli jednak dzwoniący nie może przekazać operatorowi lokalizacji, zostanie przekierowany do CPR odpowiadającego zarejestrowanemu adresowi dzwoniącego.

    • (c) Wysyłanie SMS-ów na numer alarmowy. Wysyłanie SMS-ów na numer alarmowy może nie być obsługiwane przez usługę Google Voice. Funkcja wysyłania SMS-ów na numer alarmowy udostępniana za pośrednictwem usługi Google Voice może nie być obsługiwana przez sieć Wi-Fi.

    • (d) Zobowiązania Klienta. Zgodnie z artykułem 8.8(b) (Dwukierunkowe wybieranie numerów) Klient jest odpowiedzialny za: (i) upewnienie się, że adres zarejestrowany w usłudze Google Voice dla każdego Użytkownika jest aktualnym adresem fizycznym, pod którym Użytkownik będzie korzystał z usługi Google Voice (niepodanie aktualnych adresów może skutkować kontaktowaniem się z niewłaściwym Centrum powiadamiania ratunkowego i opóźniać reakcję służb ratunkowych na zgłoszenia Użytkowników); (ii) poinformowanie Użytkowników, że ich adresy fizyczne będą udostępniane Dostawcom usług telefonicznych; (iii) poinformowanie Użytkowników, że po nawiązaniu połączenia z CPR mogą być zobowiązani do podania swojej fizycznej lokalizacji i numeru do oddzwaniania; (iv) upewnienie się, że Użytkownicy mają dostęp do alternatywnych sposobów wykonywania połączeń alarmowych; oraz (v) poinformowanie Użytkowników o ograniczeniach usług połączeń alarmowych (Klient może pobrać i wydrukować etykietę ostrzegawczą, a następnie umieścić ją na wszystkich urządzeniach, na których można korzystać z usługi Google Voice; etykieta do wydruku jest dostępna pod adresem support.google.com/voice/go/emergency-services).

    • (e) Alerty alarmowe. Alerty alarmowe mogą nie być odbierane w Google Voice, jeśli na urządzeniach jest ustawiony tryb samej sieci Wi-Fi lub nie ma zasięgu sieci komórkowej.

    • (f) Wyłączenie odpowiedzialności za połączenia alarmowe. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ani Dostawca usług telefonicznych Google, ani żaden z jego Podmiotów stowarzyszonych nie ponosi na podstawie Umowy żadnej odpowiedzialności — umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) czy innej — za szkody dowolnego rodzaju (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) powstałe w wyniku lub w związku z użyciem lub usiłowaniem użycia usługi Google Voice w celu uzyskania dostępu do służb ratunkowych, w tym między innymi za niemożność dostępu do takich służb, wszelkie opóźnienia w uzyskaniu pomocy służb ratunkowych, postępowanie Centrów powiadamiania ratunkowego lub operatorów numerów alarmowych bądź niepoprawność informacji podanych służbom ratunkowym przez Dostawców usług telefonicznych lub inne osoby trzecie zatrudnione przez Dostawcę usług telefonicznych Google lub jego Podmioty stowarzyszone w celu umożliwienia dostępu do służb ratunkowych.

   • 8.9 Zawieszenie . Oprócz praw do zawieszenia opisanych w Umowie, Dostawca usług telefonicznych Google może blokować przychodzące i wychodzące połączenia lub wiadomości Usług telefonicznych Google, jeśli w uzasadniony sposób stwierdzi, że Klient lub dowolny Użytkownik korzystał z Usług telefonicznych Google do udziału w następujących zabronionych działaniach:

    • (a) generowanie lub umożliwianie wysyłania niezamówionych wiadomości handlowych;

    • (b) zwiększanie ruchu związanego z połączeniami (np. sztuczne generowanie ruchu, oszustwa IRSF).

   • 8.10 Wypowiedzenie umowy na Google Voice przez Klienta. Artykuł 8.10 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Oprócz praw do wypowiedzenia opisanych w Umowie, Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi Google Voice, przekazując Dostawcy usług telefonicznych Google pisemne powiadomienie. Natychmiast po złożeniu wypowiedzenia Klient musi zaprzestać używania usługi Google Voice.

   • 8.11 Dodatkowe definicje.

   • Stawki za połączenia” to aktualne stawki za połączenia telefoniczne opisane na stronie https://voice.google.com/rates.

   • Termin „Użytkownik” obejmuje, (i) w kontekście usługi Google Voice, potencjalnych użytkowników mogących znajdować się w fizycznej lokalizacji, w której znajduje się i jest dostępne do użytku urządzenie połączone z usługą Google Voice oraz, (ii) w kontekście Google Meet, potencjalnych użytkowników mogących korzystać z Usług telefonicznych Google Meet do dołączania do spotkań w Google Meet oraz do dzwonienia z takich spotkań.

   • Termin „Opłaty” obejmuje, w kontekście usługi Google Voice, opłaty opisane na stronie https://workspace.google.com/products/voice.

   • Podmiot Google Workspace” to podmiot Google, z którym Klient zawiera umowę w związku z innymi Usługami Google Workspace, jak opisano w Umowie.

   • Centrum powiadamiania ratunkowego” lub „CPR” oznacza odpowiednie centrum powiadamiania ratunkowego dla zarejestrowanej lokalizacji Użytkownika.

   • Termin „Warunki regionalne” oznacza warunki opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • Termin „Dostawca usług telefonicznych” ma znaczenie podane w artykule 8.2(b) (Dostawcy usług telefonicznych) niniejszych Szczegółowych warunków korzystania z usługi.

   • Lista dostawców usług telefonicznych” oznacza obowiązującą w danym okresie listę Dostawców usług telefonicznych (i) w przypadku Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html, oraz (ii) w przypadku Usług telefonicznych Google Meet, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   * Jeśli fizyczny dokument odnosi się do terminu „Dostawca usługi Google Voice” to odniesienie uznaje się za odniesienie do terminu „Dostawca usług telefonicznych Google”, który jest używany w niniejszych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi.

   9. Dysk Google. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Dysku:

   • 9.1 Używanie Dysku Google do rozpowszechniania treści. Dysk Google nie jest przeznaczony do rozpowszechniania treści, w związku z czym Google może ograniczyć użycie Dysku Google i dostęp do tej usługi, jeśli w uzasadnionym zakresie stwierdzi, że Dysk Google jest używany z naruszeniem Zasad dopuszczalnego użytkowania lub treść (na przykład filmy) jest rozpowszechniana zbiorczo albo z naruszeniem przepisów prawa. Każdy film z Dysku Google udostępniany publicznie poza domenę Klienta musi być zgodny z wytycznymi dla społeczności YouTube (znajdziesz je na stronie https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ lub pod przyszłym adresem URL tej strony).

   Poprzednie wersje

   6 października 2020 r.