Umowa ze Sprzedawcą domen w Google Domains

Ostatnia zmiana: 25 lipca 2023 r.

 • Niniejsza Umowa ze Sprzedawcą Domen („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, osobą prawną lub osobą fizyczną wyrażającą zgodę na zawarcie niniejszej Umowy („Klient” lub „Użytkownik”), a firmą Google. Termin „Google” ma znaczenie określone na stronie https://cloud.google.com/terms/google-entity. Słowa takie jak „my” „nas” lub „nasze” w niniejszej Umowie oznaczają firmę Google. Niniejsza Umowa reguluje sprzedaż usług rejestracji nazw domen przez Google („Usługi domenowe”) świadczonych przez odpowiedniego zewnętrznego rejestratora wskazanego w momencie zakupu lub odnowienia („Rejestrator”).

  • 1. Usługi domenowe.

   • 1.1. Sprzedawca Usług domenowych. Niniejsza Umowa określa warunki sprzedaży przez firmę Google, jako autoryzowanego sprzedawcę Rejestratora, dostępu do Usług domenowych. Jako sprzedawca Google nie występuje w charakterze rejestratora nazw domen, ale może wykonywać określone funkcje lub usługi w imieniu Rejestratora.

   • 1.2. Warunki Rejestratora. Usługi domenowe będą świadczone przez Rejestratora. Dostęp do Usług domenowych i korzystanie z nich podlega warunkom właściwego Rejestratora. Klient musi przestrzegać tych warunków i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Google nie jest stroną umowy zawartej między Użytkownikiem a Rejestratorem i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Rejestratora zobowiązań umownych.

   • 1.3. Polityka prywatności Rejestratora. Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach rejestracji nazwy domeny Google przekaże Rejestratorowi imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta. Przetwarzanie tych informacji przez Rejestratora podlega jego polityce prywatności.

  • 2. Płatności.

   • 2.1. Rozliczenia; Płatności. Dokonując zakupu, Użytkownik zobowiązuje się do zakupu Usług domenowych, w tym zapłaty wszystkich należnych podatków, na roczny okres rozliczeniowy. Użytkownik może zapłacić za Usługi domenowe przy użyciu karty kredytowej lub debetowej bądź innych form płatności dostępnych na stronie zamówienia. Wszystkie należne płatności są podawane w dolarach amerykańskich, chyba że na stronie zamówienia wskazano inaczej. O ile Użytkownik nie zrezygnuje z odnowienia w sposób opisany w art. 2.3 (Anulowanie odnowienia) pod koniec każdego rocznego okresu rozliczeniowego, Usługi domenowe zostaną automatycznie odnowione na kolejny roczny okres rozliczeniowy, a firma Google w odpowiednim terminie naliczy użytkownikowi aktualną w danej chwili opłatę za odnowienie. Wszystkie płatności mają charakter ostateczny. Firma Google nie zwraca żadnych środków.

   • 2.2. Zmiany cen. Google zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany (tj. zwiększenia lub zmniejszenia) opłaty za Usługi domenowe. Wszelkie zmiany opłat będą miały zastosowanie wyłącznie do następnej płatności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

   • 2.3. Anulowanie odnowienia. Aby uniknąć naliczenia opłaty za kolejny okres, odnowienie należy anulować co najmniej 5 dni roboczych przed końcem okresu rozliczeniowego. Można to zrobić w konsoli administracyjnej. Po anulowaniu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za już dokonane opłaty. Jednak zgodnie z niniejszą Umową i odpowiednimi umowami Rejestratora Użytkownik zachowa dostęp do Usług domenowych do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

  • 3. Informacje poufne.

   • 3.1. Definicje.

    • 3.1.1. „Informacje poufne” oznaczają informacje, które jedna strona (lub podmiot stowarzyszony) ujawnia drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy i które zostały oznaczone jako poufne albo zostałyby normalnie uznane za poufne w danych okolicznościach. Do Informacji poufnych nie zaliczają się informacje, które zostaną niezależnie opracowane przez odbiorcę, zostały przekazane odbiorcy zgodnie z prawem przez osobę trzecią bez zobowiązania do poufności lub zostały udostępnione publicznie bez winy odbiorcy.

    • 3.1.2. „Proces prawny” oznacza wniosek o ujawnienie informacji złożony zgodnie z obowiązującą ustawą, przepisem wykonawczym, orzeczeniem sądowym, wezwaniem, nakazem lub innym obowiązującym aktem prawnym, procedurą prawną lub podobnym postępowaniem.

   • 3.2. Zobowiązania. Odbiorca będzie wykorzystywał Informacje poufne ujawniającego wyłącznie w celu egzekwowania swoich praw i wypełniania zobowiązań przewidzianych w Umowie oraz będzie działał z zachowaniem należytej staranności w celu ochrony Informacji poufnych ujawniającego przed ujawnieniem. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne wyłącznie swoim podmiotom stowarzyszonym, pracownikom, przedstawicielom lub profesjonalnym doradcom („Przedstawiciele”), którzy muszą mieć do nich dostęp i którzy zobowiązali się w formie pisemnej do zachowania ich poufności (lub w przypadku profesjonalnych doradców są do tego zobowiązani na innej podstawie). Odbiorca dopilnuje, aby jego Przedstawiciele wykorzystywali otrzymane Informacje poufne wyłącznie do egzekwowania praw i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.

   • 3.3. Wymagane ujawnienie. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy, które stanowiłyby inaczej, odbiorca może również ujawnić Informacje poufne w zakresie wymaganym przez właściwy Proces prawny, pod warunkiem że odbiorca dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań w celu (a) bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony przed takim ujawnieniem jej Informacji poufnych oraz (b) spełnienia uzasadnionych żądań drugiej strony związanych z jej staraniami w celu powstrzymania ujawnienia. Bez względu na powyższe, punkty (a) i (b) powyżej nie będą mieć zastosowania, jeśli odbiorca stwierdzi, że ich przestrzeganie mogłoby (i) spowodować naruszenie Procesu prawnego; (ii) zakłócić rządowe postępowanie wyjaśniające albo (iii) doprowadzić osobę fizyczną do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

  • 4. Wyłączenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO GOOGLE WYKONUJE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NA PRZYKŁAD GOOGLE NIE OKREŚLA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE TREŚCI LUB FUNKCJI W RAMACH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH LUB USŁUG DOMENOWYCH REJESTRATORA, W TYM ICH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ NIE OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA.

  • 5. Odszkodowanie. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google oraz jej podwykonawców, a także ich dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami i wydatkami obsługi prawnej) wynikających z następujących kwestii lub z nimi związanych:

   • • zarejestrowanie nazwy domeny i korzystanie z Usług domenowych przez Użytkownika;

   • • naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej przez Użytkownika.

  • 6. Ograniczenie odpowiedzialności.

   • 6.1. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. FIRMA GOOGLE I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, STRATY FINANSOWE ANI SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE I MORALNE ORAZ ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, NAWET JEŚLI FIRMA GOOGLE BYŁA ŚWIADOMA LUB POWINNA BYĆ ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ODSZKODOWANIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE NIE JEST WYSTARCZAJĄCYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM.

   • 6.2. Ograniczenie kwoty odpowiedzialności. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GOOGLE I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ DOSTAWCÓW ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO KWOTY NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH: (I) KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE SPOWODOWAŁO POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUB (II) 5000 USD.

   • 6.3. Wyjątki od ograniczeń. Te ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowanią do naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych, zobowiązań Użytkownika w zakresie odszkodowania lub jego zobowiązań do zapłaty.

  • 7. Ogólne.

   • 7.1. Powiadomienia. W celu uproszczenia postępowania obie strony są proszone, ale nie zobowiązane, do sporządzenia powiadomień na piśmie w języku angielskim i skierowania ich do działu prawnego oraz głównej osoby kontaktowej drugiej strony. Adres e-mail działu obsługi prawnej Google do doręczania powiadomień to legal-notices@google.com.

   • 7.2. Cesja. Użytkownik nie może scedować żadnej części niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Google. Każda inna próba cesji zostanie uznana za nieważną.

   • 7.3. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy, jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą.

   • 7.4. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Nieegzekwowanie (lub opóźnione egzekwowanie) przez stronę praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się ich.

   • 7.5. Niezależność stron. Postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają powstania przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami.

   • 7.6. Poczta e-mail. Strony mogą korzystać z poczty e-mail w celu spełnienia wymogów pisemnego zatwierdzenia i pisemnej zgody wynikających z niniejszej Umowy.

   • 7.7. Umowy z podwykonawcami. Google może zlecić realizację swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy podwykonawcom, ale zachowuje odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie takie zobowiązania.

   • 7.8. Beneficjent będący osobą trzecią. O ile treść niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, nie zapewnia ona żadnych korzyści osobom trzecim.

   • 7.9. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakikolwiek warunek (lub jego część) niniejszej Umowy jest nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, inne warunki Umowy pozostają w mocy.

   • 7.10. Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych. Z zastrzeżeniem art. 7.15 (Szczególne warunki regionalne) do sporów między stronami zastosowanie mają:

    • (a) Miejskie i regionalne organy władzy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Klient jest miejskim lub regionalnym organem władzy w Stanach Zjednoczonych, niniejsza Umowa nie wspomina prawa właściwego i właściwości terytorialnej.

    • (b) Federalne organy władzy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Klient jest federalnym organem władzy w Stanach Zjednoczonych, wtedy: WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH PRZEZ FIRMĘ GOOGLE ALBO ROSZCZENIA DOTYCZĄCE TYCH KWESTII PODLEGAJĄ PRAWU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM KRAJU. WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO FEDERALNE: (I) W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW FEDERALNYCH OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE PRAWO STANU KALIFORNIA (Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE); (II) W PRZYPADKU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH PRZEZ FIRMĘ GOOGLE ALBO ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TYCH KWESTII STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OBJĘCIE OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ WŁAŚCIWOŚCIĄ PRZEZ SĄDY HRABSTWA SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA.

    • (c) Inne podmioty. Jeśli Klient jest podmiotem niewymienionym w art. 7.10(a) (Miejskie i regionalne organy władzy w Stanach Zjednoczonych) lub (b) (Federalne organy władzy w Stanach Zjednoczonych), wtedy: WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH PRZEZ FIRMĘ GOOGLE ALBO DOTYCZĄCE TYCH KWESTII PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE, I BĘDĄ DOCHODZONE WYŁĄCZNIE W SĄDACH FEDERALNYCH LUB STANOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W HRABSTWIE SANTA CLARA, STAN KALIFORNIA, USA; STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA WŁAŚCIWOŚĆ OSOBOWĄ TYCH SĄDÓW.

   • 7.11. Sprzeczne wersje językowe. W razie przetłumaczenia niniejszej Umowy na język inny niż angielski oraz wystąpienia rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, znaczenie rozstrzygające będzie mieć tekst w języku angielskim, chyba że w tłumaczeniu wyraźnie określono inaczej.

   • 7.12. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.

   • 7.13. Zmiany. Google może co jakiś czas zmieniać warunki niniejszej Umowy. Wszelkie takie zmiany opublikuje na stronie https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Zmiany te wchodzą w życie dopiero z początkiem następnego okresu rozliczeniowego Klienta, w którym to momencie odnowienie przez Klienta będzie oznaczać wyrażenie przez niego zgody na wprowadzone zmiany. Z wyjątkiem przypadków określonych w tym artykule wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami obu stron oraz muszą wyraźnie stwierdzać, że zmieniają niniejszą Umowę.

   • 7.14. Całość Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie inne umowy między stronami dotyczące jej przedmiotu. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na jakimkolwiek komunikacie, oświadczeniu lub gwarancji (niezależnie od tego, czy ich wydanie można uznać za niedbalstwo czy nie), których nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie. Na ich podstawie stronom nie będą też przysługiwać żadne uprawnienia ani świadczenia.

   • 7.15. Szczególne warunki regionalne. Klient wyraża zgodę na poniższe zmiany w Umowie, jeżeli adres rozliczeniowy Klienta znajduje się we właściwym regionie wymienionym poniżej:

    • Azja i Pacyfik (wszystkie regiony z wyłączeniem Australii, Indii, Japonii, Nowej Zelandii i Singapuru) oraz Ameryka Łacińska

     • Artykuł 7.10 (Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych) zastępuje się jak niżej:

     • 7.10. Prawo właściwe; Arbitraż.

     • (a) WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG GOOGLE ALBO Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE INTERPRETACJI LUB WYKONYWANIA UMOWY) („Spór”) PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM ZASAD KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE.

     • (b) Strony w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania Sporu w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Jeżeli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni, musi zostać rozstrzygnięty w arbitrażu przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association) zgodnie z jego Regulaminem Przyspieszonego Rozstrzygania Sporów (Expedited Commercial Rules) obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy („Regulamin”).

     • (c) Strony wspólnie wybiorą jednego arbitra. Arbitraż zostanie przeprowadzony w języku angielskim na terenie hrabstwa Santa Clara w Kalifornii (USA).

     • (d) Każda strona może wystąpić do właściwego sądu o zabezpieczenie roszczeń niezbędne do ochrony jej praw do zakończenia arbitrażu. Arbiter może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zgodnie ze środkami prawnymi i ograniczeniami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

     • (e) Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności określonych w podpunkcie (g) każda strona może wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia niezbędnego w celu ochrony praw lub mienia tej strony, a ten wniosek nie będzie uznany za naruszenie lub uchylenie niniejszego punktu dotyczącego prawa właściwego i arbitrażu ani nie wpłynie na uprawnienia arbitra, w tym prawo do weryfikacji postanowienia sądu. Strony postanawiają, że sądy Hrabstwa Santa Clara w Kalifornii (USA) są właściwe do wydania dowolnego postanowienia na podstawie niniejszego podpunktu 7.10(e).

     • (f) Wyrok arbitrażowy będzie prawomocny i wiążący dla stron, a jego wykonania można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie, w tym sądzie właściwym dla każdej strony lub dowolnych składników jej mienia.

     • (g) Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszym artykułem 7.10 (Prawo właściwe; Arbitraż), w tym (i) informacje o ich istnieniu, (ii) wszelkie informacje ujawnione w trakcie postępowań oraz (iii) wszelkie informacje ustne lub dokumenty ich dotyczące, będą uznawane za Informacje poufne na podstawie artykułu 3 (Informacje poufne). Oprócz korzystania z praw do ujawniania informacji na podstawie artykułu 3 (Informacje poufne) strony mogą ujawniać informacje opisane w niniejszym podpunkcie 7.10(g) właściwemu sądowi w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie postanowienia na podstawie podpunktu 7.10(e) lub wykonania każdej decyzji arbitrażowej, lecz strony muszą wystąpić o przeprowadzenie takiego postępowania sądowego z wyłączeniem jawności.

     • (h) Strony zapłacą kwoty należne arbitrowi, wynagrodzenie i koszty rzeczoznawców powołanych przez arbitra oraz koszty administracyjne centrum arbitrażu zgodnie z Regulaminem. W swojej ostatecznej decyzji arbiter ustali zobowiązanie strony przegrywającej do zwrotu kwoty uiszczonej z góry przez stronę wygrywającą z tytułu tych opłat.

     • (i) Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty swoich prawników i rzeczoznawców bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Sporu przez arbitra.

    • Azja i Pacyfik – Indie

     • Artykuł 7.10 (Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych) zastępuje się jak niżej:

     • 7.10. Prawo właściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą podlegały prawu obowiązującemu w Indiach. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwe będą sądy w Nowym Delhi. Niezależnie od powyższego Klient może i będzie wnosić wszelkie roszczenia w stosunku do Google wynikające z niniejszej Umowy przeciwko Google India Private Limited.

    • Europa, Bliski Wschód i Afryka – Algieria, Bahrajn, Egipt, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie

     • Artykuł 7.10 (Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych) zastępuje się jak niżej:

     • 7.10. Prawo właściwe; Arbitraż.

     • (a) WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG GOOGLE ALBO Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE INTERPRETACJI LUB WYKONYWANIA UMOWY) („Spór”) PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM ZASAD KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE.

     • (b) Strony w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania Sporu w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Jeśli Spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni, musi zostać rozwiązany w drodze arbitrażu na podstawie regulaminu arbitrażowego Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie (LCIA) („Regulamin”), który to Regulamin uznaje się za włączony do niniejszego artykułu przez odniesienie.

     • (c) Strony wspólnie wybiorą jednego arbitra. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, a miejscem i siedzibą prawną arbitrażu będzie Międzynarodowe centrum finansowe w Dubaju (DIFC) w ZEA.

     • (d) Każda strona może wystąpić do właściwego sądu o zabezpieczenie roszczeń niezbędne do ochrony jej praw do zakończenia arbitrażu. Arbiter może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zgodnie ze środkami prawnymi i ograniczeniami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

     • (e) Wyrok arbitrażowy będzie prawomocny i wiążący dla stron, a jego wykonania można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie, w tym sądzie właściwym dla każdej strony lub dowolnych składników jej mienia.

     • (f) Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszym artykułem 7.10 (Prawo właściwe; Arbitraż), w tym (i) informacje o ich istnieniu, (ii) wszelkie informacje ujawnione w trakcie postępowań oraz (iii) wszelkie informacje ustne lub dokumenty ich dotyczące, będą uznawane za Informacje poufne na podstawie artykułu 3 (Informacje poufne). Oprócz korzystania z praw do ujawniania informacji na podstawie artykułu 3 (Informacje poufne) strony mogą ujawniać informacje opisane w niniejszym podpunkcie 7.10(f) właściwemu sądowi w zakresie niezbędnym do wykonania każdej decyzji arbitrażowej, lecz strony muszą wystąpić o przeprowadzenie takiego postępowania sądowego z wyłączeniem jawności.

     • (g) Strony zapłacą kwoty należne arbitrowi, wynagrodzenie i koszty rzeczoznawców powołanych przez arbitra oraz koszty administracyjne centrum arbitrażu zgodnie z Regulaminem. W swojej ostatecznej decyzji arbiter ustali zobowiązanie strony przegrywającej do zwrotu kwoty uiszczonej z góry przez stronę wygrywającą z tytułu tych opłat.

     • (h) Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty swoich prawników i rzeczoznawców bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Sporu przez arbitra.