Warunki rejestracji domeny

 • Niniejsze Warunki rejestracji domeny stanowią umowę zawieraną między użytkownikiem a firmą Google poprzez zaakceptowanie przez użytkownika poniższych postanowień („Umowa”) i regulują zakup usługi rejestracji domeny („Usługa domenowa”) przez użytkownika za pośrednictwem interfejsu udostępnianego przez firmę Google. W przypadku Klientów mających adres rozliczeniowy w Nowej Zelandii, niniejsza Umowa jest zawierana między Klientem a firmą Google New Zealand Limited, której siedziba mieści się pod adresem PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010. Firma Google New Zealand Limited jest sprzedawcą Usługi domenowej w Nowej Zelandii. „Google” oznacza firmę Google LLC i jej podmioty zależne (w tym firmę Google New Zealand Limited) zgodnie z kontekstem. Korzystanie z Usługi domenowej oznacza, że użytkownik rejestruje nazwy domen za pośrednictwem zewnętrznych rejestratorów nazw domen, którzy podpisali umowę z firmą Google („Partnerzy ds. rejestracji”). Podczas rejestracji zadaniem firmy Google jest przede wszystkim zasugerowanie użytkownikowi określonego Partnera ds. rejestracji, pomoc w zarejestrowaniu nazw domen przy udziale tego Partnera ds. rejestracji, a także pomoc w skonfigurowaniu odpowiednich usług Google za pośrednictwem tego Partnera ds. rejestracji. Wykaz Partnerów ds. rejestracji może się okresowo zmieniać według uznania firmy Google. Aby zarejestrować nazwę domeny u Partnera ds. rejestracji, użytkownik musi zaakceptować jego Warunki korzystania z usługi. Takie warunki korzystania z usługi Partnera ds. rejestracji stanowią odrębną umowę kontraktową wiążącą użytkownika i nakładającą na niego określone zobowiązania i opłaty, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. Wszystkie problemy dotyczące dostępności usługi, zakupu, odnawiania, konserwacji i innych zagadnień związanych z obsługą klienta użytkownik powinien zgłaszać do wybranego Partnera ds. rejestracji (a nie do Google). Usługa domenowa podlega Polityce prywatności Google dostępnej na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Rejestracja. Użytkownik jest Podmiotem rejestrującym nazwy domeny zgodnie z definicją opracowaną przez organizację ICANN (Internet Corporation for Assigned Names). Użytkownik zgadza się przestrzegać odpowiednich przepisów i zasad organizacji ICANN dotyczących jego nazwy domeny, w tym jednolitego procesu rozstrzygania sporów organizacji ICANN. Użytkownik zgadza się przesłać informacje dotyczące rejestracji, w tym informacje kontaktowe i inne, oraz aktualizować je, aby były zawsze dokładne i kompletne. Użytkownik zgadza się również i akceptuje, że nawet jeśli zdecyduje się nie przechowywać swoich danych w bazie WHOIS, w przypadku zmiany przepisów dotyczących takiej decyzji Partner ds. rejestracji lub firma Google mogą ujawnić informacje użytkownika dotyczące domeny, jeśli mają uzasadnione przekonanie, że jest to konieczne. Jeśli użytkownik wyznaczy pełnomocnika upoważnionego do działania w dowolnym zakresie, użytkownik akceptuje, że odpowiada za wszelkie zobowiązania pełnomocnika związane z nazwami domen. Pełnomocnik musi zaakceptować warunki niniejszej Umowy, a także Warunki Partnera ds. rejestracji. Google zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji każdej nazwy domeny, która narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace dostępne na stronie https://workspace.google.com/terms/use_policy.html lub pod innym adresem wskazanym przez Google.

  • 2. Zmiany. Firma Google może okresowo wprowadzać uzasadnione pod względem handlowym zmiany w niniejszej Umowie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Umowie firma Google poinformuje o tym Klienta (na przykład za pośrednictwem poczty e-mail).

  • 3. Rozliczenia i płatności. Zaakceptowanie Umowy jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do zakupu Usługi domenowej od firmy Google na okres roku. Użytkownik może zapłacić za Usługę domenową przy użyciu karty kredytowej lub debetowej bądź korzystając z innych metod dostępnych na stronie zamówienia. Firma Google zarejestruje wybrane nazwy domen użytkownika po potwierdzeniu ważności metody płatności, ale pierwsza płatność nie zostanie naliczona przed końcem miesiąca, w którym nazwy domen zostaną zakupione. Wszystkie należne płatności są uiszczane w dolarach amerykańskich, chyba że na stronie zamówienia podano inaczej. Podczas rejestracji lub za pośrednictwem Usługi domenowej użytkownik może włączyć automatyczne odnawianie nazw domen. Wybranie tej opcji powoduje, że po zakończeniu rocznego okresu Usługa domenowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok, a firma Google w odpowiednim terminie naliczy użytkownikowi aktualną w danej chwili opłatę za odnowienie. Wszystkie płatności mają charakter ostateczny. Firma Google nie zwraca żadnych opłat ani kosztów.

  • 4. Rekordy domeny. Użytkownik upoważnia firmę Google do komunikowania się z wybranymi Partnerami ds. rejestracji w imieniu użytkownika i wprowadzania zmian w rekordach używanych przez tych Partnerów ds. rejestracji na potrzeby ulepszania funkcjonowania Usługi domenowej. Jednocześnie użytkownik upoważnia firmę Google do pełnienia, według własnego uznania, roli kontaktu w sprawach technicznych, rozliczeń i innych kwestii dotyczących domen zarejestrowanych przy użyciu Usługi domenowej.

  • 5. Przeniesienie. Firma Google może w dowolnym czasie i według własnego uznania zmieniać swoich Partnerów ds. rejestracji, a także rozpocząć świadczenie podobnych usług rejestrowania nazw domen. W związku z taką zmianą firma Google może zmienić wybranego przez użytkownika Partnera ds. rejestracji. Użytkownik upoważnia firmę Google do działania w roli przedstawiciela Podmiotu rejestrującego na potrzeby ograniczone do zażądania takiej zmiany, wypełnienia niezbędnych formularzy i zaakceptowania wymaganych umów. Ponadto użytkownik upoważnia firmę Google do przejęcia roli kontaktu administracyjnego na potrzeby ograniczone do przeniesienia nazw domen i wypełnienia niezbędnych formularzy oraz zaakceptowania wymaganych umów.

  • 6. Rozwiązanie umowy. Google może z dowolnego powodu zaprzestać świadczenia Usługi domenowej pod koniec obowiązującego w danej chwili okresu, powiadamiając o tym użytkownika z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Google ma również prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi domenowej, jeśli zasadnie ustali, że (i) nazwy domen użytkownika lub czynności wykonywane w domenie naruszają Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace lub (ii) dalsze świadczenie Usługi domenowej nie ma ekonomicznego uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów.

  • 7. Ograniczenie odpowiedzialności.

   • a. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. Na podstawie niniejszej Umowy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów lub za pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne i moralne szkody oraz odszkodowania z tytułu strat moralnych, nawet jeśli dana strona jest świadoma lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli odszkodowanie za szkody bezpośrednie nie jest wystarczającym zadośćuczynieniem.

   • b. Ograniczenie kwoty zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności. Na podstawie niniejszej Umowy żadna ze stron nie poniesie odpowiedzialności w wysokości większej niż kwota zapłacona firmie Google w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie, które spowodowało powstanie odpowiedzialności.

  • 8. Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia z wyłączeniem zasad wyboru przepisów prawa tego stanu. W PRZYPADKU WSZELKICH SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OBJĘCIE OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĄ PRZEZ SĄDY HRABSTWA SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA.

  • 9. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wywiązanie się z Umowy spowodowane okolicznościami (na przykład klęską żywiołową, wojną, atakiem terrorystycznym, zamieszkami, sytuacją w zakładzie pracy, działaniem rządowym lub zakłóceniami w działaniu internetu), na które strona nie miała wpływu.

  • 10. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się praw.

  • 11. Rozdzielność postanowień. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy za niewykonalne pozostałe postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie pozostają w mocy.

  • 12. Wykluczenie pośrednictwa. Strony są niezależnymi kontrahentami, a postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają powstania pośrednictwa, współpracy ani spółki joint venture.

  • 13. Brak innych beneficjentów. Beneficjentami niniejszej Umowy nie będą żadne strony trzecie.

  • 14. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.

  • 15. Całość umowy. Niniejsza Umowa wraz ze wszelkimi wymienionymi w niej dokumentami stanowi całość umowy między stronami odnośnie do przedmiotu Umowy i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze lub jednoczesne umowy dotyczące tego przedmiotu.

  • 16. Warunki sprzeczne. Jeśli po zaakceptowaniu przez użytkownika zarówno warunków niniejszej Umowy, jak i Warunków korzystania z Domen Google dostępnych w witrynie https://domains.google.com/tos („Warunki korzystania z Domen Google”) wystąpi sprzeczność pomiędzy dowolnymi postanowieniami niniejszej Umowy a Warunkami korzystania z Domen Google, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.