Warunki rejestracji domeny

 • Niniejsze Warunki rejestracji domeny („Umowa”) stanowią umowę zawieraną między użytkownikiem a firmą Google. Termin „Google” jest wyjaśniony na stronie https://cloud.google.com/terms/google-entity. Niniejsza Umowa reguluje zakup usługi rejestracji domeny („Usługa domenowa”) przez użytkownika za pośrednictwem interfejsu udostępnianego przez firmę Google. Korzystanie z Usługi domenowej oznacza, że użytkownik rejestruje nazwy domen za pośrednictwem zewnętrznych rejestratorów nazw domen, którzy podpisali umowę z firmą Google („Partnerzy ds. rejestracji”). Podczas rejestracji zadaniem firmy Google jest przede wszystkim zasugerowanie użytkownikowi określonego Partnera ds. rejestracji, pomoc w zarejestrowaniu nazw domen przy udziale tego Partnera ds. rejestracji, a także pomoc w skonfigurowaniu odpowiednich usług Google za pośrednictwem tego Partnera ds. rejestracji. Wykaz Partnerów ds. rejestracji może się okresowo zmieniać według uznania firmy Google. Aby zarejestrować nazwę domeny za pośrednictwem Partnera ds. rejestracji, użytkownik musi zaakceptować jego Warunki. Użytkownik akceptuje, że zawiera odrębną umowę z Partnerem ds. rejestracji oraz że jest odpowiedzialny za zobowiązania oraz opłaty określone w tej umowie. Wszystkie problemy dotyczące dostępności usługi, zakupu, odnawiania, konserwacji i innych zagadnień związanych z obsługą klienta użytkownik powinien zgłaszać do wybranego Partnera ds. rejestracji (a nie do firmy Google).

  • 1. Rejestracja.Użytkownik jest Podmiotem rejestrującym nazwy domeny zgodnie z definicją opracowaną przez organizację ICANN (Internet Corporation for Assigned Names). Użytkownik zgadza się przestrzegać stosownych regulacji i zasad instytucji ICANN dotyczących nazw domen, w tym standardowej procedury rozwiązywania sporów. Użytkownik zgadza się przesłać informacje dotyczące rejestracji, w tym informacje kontaktowe i inne, oraz aktualizować je, aby były zawsze dokładne i kompletne. Użytkownik zgadza się również i akceptuje, że nawet jeśli zdecyduje się nie przechowywać swoich danych w bazie WHOIS, w przypadku zmiany przepisów dotyczących takiej decyzji Partner ds. rejestracji lub firma Google mogą ujawnić informacje użytkownika dotyczące domeny, jeśli mają uzasadnione przekonanie, że jest to konieczne. Jeśli użytkownik wyznaczy pełnomocnika upoważnionego do działania w dowolnym zakresie, użytkownik akceptuje, że odpowiada za wszelkie zobowiązania pełnomocnika związane z nazwami domen. Pełnomocnik musi zaakceptować warunki niniejszej Umowy, a także Warunki Partnera ds. rejestracji. Google zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji każdej nazwy domeny, która narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace.

  • 2. Zmiany. Google może okresowo wprowadzać uzasadnione ekonomicznie zmiany w Zasadach dopuszczalnego użytkowania Google Workspace. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Zasadach dopuszczalnego użytkowania Google Workspace firma Google poinformuje o tym Klienta (na przykład za pośrednictwem poczty e-mail).

  • 3. Rozliczenia i płatności. Zaakceptowanie Umowy jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do zakupu Usługi domenowej od firmy Google na okres roku. Użytkownik może zapłacić za Usługę domenową przy użyciu karty kredytowej lub debetowej bądź innych form płatności dostępnych na stronie zamówienia. Firma Google zarejestruje wybrane nazwy domen użytkownika po potwierdzeniu ważności formy płatności, ale pierwsza płatność nie zostanie naliczona przed końcem miesiąca, w którym nazwy domen zostały zakupione. Wszystkie należne płatności są podawane w dolarach amerykańskich, chyba że na stronie zamówienia wskazano inaczej. Podczas rejestracji lub w czasie korzystania z Usługi domenowej użytkownik może wybrać opcję automatycznego odnawiania nazw domen. Wybranie tej opcji powoduje, że po zakończeniu rocznego okresu Usługa domenowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok, a firma Google w odpowiednim terminie naliczy użytkownikowi aktualną w danej chwili opłatę za odnowienie. Wszystkie płatności mają charakter ostateczny. Firma Google nie zwraca żadnych opłat ani kosztów.

  • 4. Rekordy domeny. Użytkownik upoważnia firmę Google do komunikowania się z wybranymi Partnerami ds. rejestracji w imieniu użytkownika i wprowadzania zmian w rekordach używanych przez tych Partnerów ds. rejestracji na potrzeby ulepszania funkcjonowania Usługi domenowej. Jednocześnie użytkownik upoważnia firmę Google do pełnienia, według własnego uznania, roli kontaktu w sprawach problemów technicznych, rozliczeń i innych kwestii dotyczących domen zarejestrowanych przy użyciu Usługi domenowej.

  • 5. Przeniesienie. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Google może zmienić swoich Partnerów ds. rejestracji lub sama rozpocząć świadczenie usług domenowych w dowolnym momencie i według własnego uznania. W związku z taką zmianą firma Google może zmienić wybranego przez użytkownika Partnera ds. rejestracji. Użytkownik upoważnia firmę Google do działania w swoim imieniu w ograniczonym celu polegającym na zażądaniu takiej zmiany i wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy lub umów. Użytkownik upoważnia również firmę Google do przejęcia roli administratora w ograniczonym celu polegającym na przeniesieniu nazw domen i wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy lub umów.

  • 6. Rozwiązanie umowy. Google może z dowolnego powodu zaprzestać świadczenia Usługi domenowej pod koniec obowiązującego w danej chwili okresu, powiadamiając o tym użytkownika z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Google ma również prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi domenowej, jeśli zasadnie ustali, że (i) nazwy domen użytkownika lub czynności wykonywane w domenie naruszają Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace lub (ii) dalsze świadczenie Usługi domenowej nie ma ekonomicznego uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów.

  • 7. Ograniczenie odpowiedzialności.

   • 7.1 Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze stron za (a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbania którejkolwiek ze stron albo ich podwładnych, przedstawicieli i pracowników oraz (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

   • 7.2 Na podstawie niniejszej Umowy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wtórne poniesione przez drugą stronę, bez względu na to, czy te szkody były brane pod uwagę przez strony w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a także bez względu na podstawę roszczenia (kontrakt, czyn niedozwolony czy inne).

   • 7.3 Odpowiedzialność każdej ze stron na podstawie niniejszej Umowy wynikająca z dowolnego zdarzenia lub serii połączonych zdarzeń, bez względu na podstawę roszczenia (kontrakt, czyn niedozwolony czy inne), jest ograniczona do: (a) 125% łącznej kwoty zapłaconej i należnej przez Klienta na mocy niniejszej Umowy w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie (lub pierwsze z serii połączonych zdarzeń); lub (b) 25 000 GBP, w zależności od tego, która z tych kwot będzie większa.

  • 8. Prawo właściwe.

   • 8.1 Niniejsza Umowa oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące niniejszej Umowy (lub innych postanowień) albo jej przedmiotu lub ustanowienia („Spór”) podlegają prawu brytyjskiemu.

   • 8.2 Każdy Spór należy rozpatrywać indywidualnie i rozwiązywać w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z zasadami sądu LCIA (London Court of International Arbitration), które uznaje się za włączone do niniejszej klauzuli przez odwołanie. Wymaganych jest trzech rozjemców. Miejscem wyznaczonym na przeprowadzanie postępowań arbitrażowych jest Londyn w Wielkiej Brytanii. Postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim.

   • 8.3 Niniejsza sekcja 8 nie umniejsza prawa żadnej ze stron do dochodzenia w dowolnym sądzie właściwym nadzwyczajnych środków ochrony, środków tymczasowych lub rekompensaty umownej (łącznie „Środek tymczasowy”). Z wyjątkiem sytuacji, gdy zarejestrowana siedziba Klienta lub jego główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Rosji lub na Ukrainie, taki Środek tymczasowy podlega weryfikacji i następnie rozstrzygnięciu przez trybunał arbitrażowy, tak aby decyzje we wszystkich sporach dotyczących Środków tymczasowych były podejmowane przez trybunał arbitrażowy.

  • 9. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą.

  • 10. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub świadczeń.

  • 11. Klauzula salwatoryjna. Nieważność, niezgodność z prawem lub brak możliwości wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jego części nie powoduje przerwania obowiązywania pozostałych postanowień (jeśli istnieją) i niniejszej Umowy.

  • 12. Niezależność stron. Strony są niezależnymi kontrahentami, a postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają ustanowienia przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture.

  • 13. Brak innych beneficjentów. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi o utworzeniu ani przyznaniu jakichkolwiek praw lub innych korzyści jakiejkolwiek osobie innej niż strony niniejszej Umowy

  • 14. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.

  • 15. Całość Umowy. Niniejsza Umowa, wraz ze wszelkimi wymienionymi w niej dokumentami, stanowi całość umowy między stronami odnośnie do przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między stronami dotyczące tego przedmiotu.

  • 16. Sprzeczne warunki. Jeśli po zaakceptowaniu przez użytkownika zarówno warunków tej Umowy, jak i Warunków korzystania z Google Domains dostępnych na stronie https://domains.google.com/tos („Warunki korzystania z Google Domains”) wystąpi sprzeczność pomiędzy dowolnymi postanowieniami tej Umowy a Warunkami korzystania z Google Domains, pierwszeństwo mają postanowienia tej Umowy.