Szczegółowe warunki korzystania z usługi Google Workspace

Ostatnia zmiana: 31 maja 2023 r.

Aby wyświetlić tłumaczenie Szczegółowych warunków korzystania z usługi na inne języki, kliknij tutaj.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi Google Workspace (wcześniej G Suite), mają znaczenie określone w załączniku do Umowy ramowej o świadczenie usług Google Cloud dotyczącym Google Workspace, Umowie na korzystanie z Google Workspace for Education lub innej umowie regulującej korzystanie z usług Google Workspace (w każdym przypadku jest to „Umowa”).

  1. 1. Regiony danych. Niniejsze warunki dotyczą tylko usług Google Workspace oraz Danych Klienta opisanych w definicji „Określonych danych” w artykule 1.3 (Definicje) tych Szczegółowych warunków korzystania z usługi:

   1. 1.1 Główny magazyn danych. Jeśli Klient korzysta z Wersji usługi objętej tymi warunkami, może skorzystać z Konsoli administracyjnej, aby wybrać Region danych do przechowywania w spoczynku Określonych danych. Google będzie odpowiednio przechowywać takie Określone dane zgodnie z obowiązującym prawem („Zasady dotyczące regionów danych Google Workspace”).

   2. 1.2 Ograniczenie. Dane Klienta nieobjęte Zasadami dotyczącymi regionów danych Google Workspace mogą być przechowywane w dowolnym centrum danych firmy Google lub podwykonawców Google zgodnie z artykułem 10.2 (Restricted European Transfers – Transfery europejskie objęte ograniczeniami) Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze (w stosownych przypadkach).

   3. 1.3 Definicje.
    1. Termin „Określone dane” oznacza tylko następujące dane główne wchodzące w skład Danych Klienta z odpowiedniej Usługi:

     1. (a) Gmail: wiersz tematu, treść e-maila, załączniki oraz adresy nadawców i odbiorców wiadomości.
     2. (b) Kalendarz Google: tytuł i opis wydarzenia, data, godzina, goście, częstotliwość i lokalizacje.
     3. (c) Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google: treść pliku, umieszczone obrazy i powiązane komentarze Użytkowników.
     4. (d) Dysk Google: zawartość oryginalnych plików przesłanych na Dysk.
     5. (e) Google Chat: wiadomości i załączniki.
     6. (f) Google Vault: dane wyeksportowane z Vault.
    2. Termin „Region danych” oznacza: (a) Stany Zjednoczone lub (b) Europę.

    3. Termin „Wersja objęta tymi warunkami” oznacza następujące wersje:

     1. (a) G Suite Business,
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus,
     3. (c) Google Workspace for Education Standard,
     4. (d) Google Workspace for Education Plus.
  2. 2. Google Vault. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do usługi Google Vault:

   1. 2.1 Przechowywanie. Firma Google nie jest zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych Klienta poza okresem przechowywania określonym przez Klienta lub Okresem zamówienia dotyczącym odpowiednich licencji na Google Vault, chyba że: (a) taki okres przechowywania lub Okres zamówienia zostanie przedłużony; (b) obowiązujące prawo lub proces prawny uniemożliwia firmie Google usunięcie danych albo (c) dane są objęte nałożoną przez Klienta blokadą na potrzeby postępowań sądowych. Jeśli Klient nie odnowi subskrypcji usługi Google Vault i przestanie z niej korzystać, firma Google nie będzie zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych Klienta.

  3. 3. Google Workspace Essentials. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do (odpowiednio) Google Workspace Essentials lub Google Workspace Essentials Starter:

   1. 3.1 Wystawianie faktur.

    1. (a) Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials bezpośrednio od Google, w ramach płatności i zobowiązań rozliczeniowych między Google a Klientem: (i) Google będzie co miesiąc wysyłać Klientowi fakturę za Opłaty naliczone w poprzednim miesiącu (chyba że na stronie z opisem Opłat za odpowiednie Usługi określono inaczej) oraz (ii) wszystkie Opłaty ponoszone przez Klienta będą naliczane na podstawie: (A) liczby Aktywnych użytkowników u Klienta w miesiącu (jeśli Klient nie ma żadnych Aktywnych użytkowników w miesiącu, przyjmuje się w nim minimalną wartość 1 Aktywnego użytkownika) oraz (B) zobowiązań do zakupu lub minimalnych zobowiązań (w stosownych przypadkach). Do określania sposobu korzystania z Usług przez Klienta (jeśli ma to związek z Opłatami) będą wykorzystywane narzędzia pomiarowe Google.
    2. (b) Opłaty za Klientów Sprzedawcy. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials u Sprzedawcy, Opłaty za Usługi będą rozliczane między Klientem a Sprzedawcą, ale do określania sposobu korzystania z Usług przez Klienta (jeśli ma to związek z Opłatami) będą wykorzystywane narzędzia pomiarowe Google.
   2. 3.2 Śledzenie użytkowania usługi i rozliczanie Aktywnych użytkowników lub miejsca na dane. Niezależnie od tego, czy Klient zamawia Google Workspace Essentials czy Google Workspace Essentials Starter, Google może blokować wszelkie działania mające na celu obejście śledzenia użytkowania usługi i rozliczania Aktywnych użytkowników lub miejsca na dane (stosownie do sytuacji).

   3. 3.3 Środki związane z gwarancją jakości usług. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials bezpośrednio od Google, wszelkie należne Klientowi Środki z tytułu rekompensaty za niedostępność usługi zostaną mu przekazane w postaci środków pieniężnych (a nie dodatkowych dni w ramach abonamentu Usługi), które zostaną uwzględnione na następnej fakturze. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials od Sprzedawcy, wszelkie należne Klientowi Środki z tytułu rekompensaty za niedostępność usługi firma Google przekaże Sprzedawcy w postaci środków pieniężnych (a nie dodatkowych dni w ramach abonamentu Usługi).

   4. 3.4 Wyłączenia z gwarancji jakości usług oraz usług pomocy technicznej. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials Starter, gwarancja jakości usług nie będzie dotyczyła żadnych usług uwzględnionych w tej wersji (niezależnie od możliwości określenia takich usług w gwarancji jakości usług jako Usług Google Workspace objętych gwarancją jakości usług), a usługi pomocy technicznej nie będą dostępne.

   5. 3.5 Rozwiązanie Umowy z powodu braku aktywności oraz bez podania przyczyny. Jeśli Klient zamówi Google Workspace Essentials Starter, Google zastrzega sobie prawo do zakończenia Umowy i świadczenia Usług:

    1. (a) po wysłaniu Klientowi powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem, jeśli stwierdzi, że w dowolnym okresie 60 kolejnych dni przed datą wysłania powiadomienia Klient ani żaden z jego Użytkowników nie korzystał z Konsoli administracyjnej ani Usług; bądź
    2. (b) bez podania przyczyny po wysłaniu do Klienta powiadomienia z 90-dniowym wyprzedzeniem.
   6. 3.6 Definicje. „Aktywny użytkownik” oznacza Użytkownika Google Workspace Essentials, który (a) co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym zorganizował spotkanie wideo lub dołączył do niego w Google Meet lub (b) co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym otworzył plik na Dysku Google.

  4. 4. Cloud Search. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Cloud Search:

   1. 4.1 Zewnętrzne źródła danych. Korzystanie przez Klienta z zewnętrznych źródeł danych w Cloud Search Platform podlega warunkom świadczenia usług i innym umowom między Klientem a odpowiednim dostawcą zewnętrznego źródła danych („Warunki korzystania z zewnętrznych źródeł danych”). Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie takich Warunków korzystania z zewnętrznych źródeł danych, w tym za zapewnienie odpowiednich uprawnień pozwalających Google korzystać z zewnętrznych źródeł danych do udostępniania Klientowi usługi Cloud Search Platform.

   2. 4.2 Google będzie okresowo przedstawiać klientom Harmonogram rozwoju usługi Cloud Search w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy wprowadzenia funkcji ani aktualizacji opisanych w Harmonogramie rozwoju usługi Cloud Search. Google nie ma obowiązku dostarczenia ich w ramach świadczenia Usługi. Klient może przesyłać do Google opinie i prośby o dodanie funkcji, które Google może według własnego uznania dodać do przyszłych Harmonogramów rozwoju usługi Cloud Search. Google nie ma obowiązku wdrażania funkcji zgłaszanych w opiniach lub prośbach o dodanie funkcji, niezależnie od tego, czy uwzględni je w Harmonogramie rozwoju usługi Cloud Search.

   3. 4.3 Dodatkowe definicje.

    1. Harmonogram rozwoju usługi Cloud Search” oznacza dokument, w którym zostały opisane planowane funkcje i aktualizacje usługi Cloud Search.

    2. Element” lub „Dokument” oznacza każdy fragment treści cyfrowej, który może być zindeksowany przez usługę Cloud Search – na przykład pliki DOC, XLS, PPT i PDF, wiersz w bazie danych, unikalne adresy URL oraz inne obsługiwane typy plików.

    3. Zapytanie” oznacza żądanie wysłane przez Klienta do Google za pomocą usługi Cloud Search w celu pobrania informacji lub zbioru wyników.

    4. Wyszukiwarka” oznacza konfigurację usługi Cloud Search utworzoną i zarządzaną przez Klienta (lub przez wyznaczoną przez niego osobę), która pozwala na wykonywanie określonych działań biznesowych – na przykład przeszukiwanie dokumentów w portalu intranetowym lub narzędziu pomocy Klienta.

  5. 5. Usługi Cloud Identity. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do usług Cloud Identity:

   1. 5.1 Obowiązująca umowa. Jeśli do korzystania przez Klienta z usług Cloud Identity w ramach Konta ma zastosowanie niniejsza Umowa i oddzielna umowa dotycząca Google Cloud Platform, wówczas (a) niniejsza Umowa będzie regulować korzystanie z tych usług Cloud Identity przez cały okres jej obowiązywania; (b) jeśli w chwili wygaśnięcia lub zakończenia niniejszej Umowy umowa Klienta dotycząca Google Cloud Platform pozostanie w mocy, wówczas dalsze korzystanie przez Klienta z usług Cloud Identity w ramach Konta będzie regulować ta umowa dotycząca Google Cloud Platform; oraz (c) jeśli w chwili wygaśnięcia lub zakończenia niniejszej Umowy umowa Klienta dotycząca Google Cloud Platform nie będzie już obowiązywać, wówczas dalsze korzystanie przez Klienta z usług Cloud Identity w ramach Konta będą regulować warunki podane na stronie https://cloud.google.com/terms/identity. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy ten artykuł pozostanie w mocy.

   2. 5.2 Dodatkowe definicje.

    1. „Google Cloud Platform” oznacza oferowane w danym czasie usługi opisane na stronie https://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. Warunki Ofert, które nie są ogólnodostępne. Google może udostępnić Klientowi programy, usługi lub funkcje Google Workspace, które nie są ogólnodostępne i są oznaczone jako „Wcześniejszy dostęp”, „Alfa”, „Beta”, „Wersja testowa”, „Wersja eksperymentalna” lub podobnie w Podsumowaniu usług, powiązanych materiałach lub dokumentacji albo Zgłoszeniu chęci testowania (co zdefiniowano poniżej) (nazywane zbiorczo „Ofertami przed GA”). Wprawdzie Oferty przed GA to nie Usługi, ale korzystanie z nich przez Klienta podlega warunkom Umowy dotyczącej Usług, co wynika z tego artykułu 6.

   1. 6.1 Dostęp do Ofert przed GA oraz korzystanie z nich.

    1. (a) Zgłoszenia chęci testowania. Klient może zgłosić chęć testowania jednej lub kilku Ofert przed GA przez przesłanie zgłoszeń dostępnych w Konsoli administracyjnej lub na innej stronie Google („Zgłoszenia chęci testowania”). Jeśli Google zaakceptuje Klienta jako użytkownika testowego Oferty przed GA (na podstawie obowiązujących wtedy wymagań Google dotyczących użytkowników testowych i stosowanych na poziomie domeny), Google udostępni tę Ofertę Klientowi zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym artykule 6. Oferta przed GA może podlegać warunkom dodatkowym („Szczegółowe warunki testowania”), które (w stosownych przypadkach) zostaną udostępnione przez Google za pomocą Zgłoszenia chęci testowania lub w inny sposób na piśmie, zanim Klient skorzysta z Oferty przed GA. Zgłoszenie chęci testowania oraz wszelkie Szczegółowe warunki testowania stanowią część tego artykułu 6.

    2. (b) Wykorzystanie Danych testowych Klienta. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6(d) (Ograniczenia użycia w przypadku Klientów z instytucji państwowych) oraz 6(e) (Ograniczenia użycia Chronionych informacji zdrowotnych) Google może wykorzystywać wszelkie Dane Klienta (w tym dane osobowe) przesłane, przechowywane lub otrzymane przy użyciu Ofert przed GA przez Klienta lub jego Użytkowników („Dane testowe Klienta”) do udostępniania, testowania, analizowania, rozwijania i ulepszania tych Ofert przed GA oraz wszelkich używanych z nimi usług i produktów Google bez żadnych ograniczeń ani zobowiązań względem Klienta, Użytkowników ani osób trzecich, oprócz warunków opisanych poniżej oraz w postanowieniach Umowy o zachowaniu poufności. Klient zapewni, że Google może wykorzystywać te Dane, między innymi przez zebranie i udostępnienie wszelkich wymaganych zgód.

    3. Jeśli Klient zaakceptował (lub strony uzgodniły, że akceptują) wtedy obowiązujące warunki Google dotyczące obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Danych Klienta opisane na stronie https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (the "Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze" lub inaczej "CDPA" ), będą one stosowane do Ofert przed GA jako „Usług” na potrzeby CDPA, a ten artykuł 6 będzie częścią „Umowy”, do której odnosi się artykuł 5.2.1 (Compliance with Customer’s Instructions – Zgodność z Instrukcjami Klienta) CDPA, z zastrzeżeniem następujących zmian:

     1. (i) Oferty przed GA nie są „Usługami podlegającymi kontroli” w rozumieniu CDPA;
     2. (ii) Klient przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby artykułu 6.1 (Deletion by Customer – Usuwanie przez Klienta) CDPA oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo funkcje Ofert przed GA mogą nie zezwalać na usuwanie Danych testowych Klienta podczas okresu, w którym Klient może korzystać z tych Ofert przed GA („Okres obowiązywania Ofert przed GA”). Dane testowe Klienta zostaną jednak usunięte po zakończeniu Okresu obowiązywania zgodnie z artykułem 6.2 (Return or Deletion When Term Ends – Zwracanie lub usuwanie po zakończeniu Okresu obowiązywania) CDPA;
     3. (iii) o ile nie podano inaczej w Szczegółowych warunkach testowania: (A) informacje o Podwykonawcach podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zdefiniowanych w CDPA) powiązanych z Ofertami przed GA, w tym informacje o ich funkcjach i lokalizacji, zostaną na prośbę Klienta udostępnione przez Google na piśmie; oraz (B) podczas Okresu obowiązywania Ofert przed GA Google poinformuje Klienta o zaangażowaniu każdego nowego zewnętrznego Podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane osobowe zatrudnionego przez firmę Google w związku z Ofertami przed GA (wraz z nazwą i lokalizacją Podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz działaniami, jakie będzie wykonywał) przez wysłanie e-maila na Adres e-mail do powiadomień, zanim Podwykonawca podmiotu przetwarzającego dane osobowe zacznie przetwarzać jakiekolwiek Dane testowe Klienta. Jeśli Klient nie zgadza się na udział Podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane osobowe, może w ramach jedynego i wyłącznego prawa przestać używać danej Oferty przed GA.
    4. (c) Brak wymagań dotyczących przejrzystości dostępu do Danych i ich lokalizacji. Dane testowe Klienta przetwarzane zgodnie z tym artykułem 6 nie podlegają żadnym wymaganiom dotyczącym przejrzystości dostępu do danych i ich lokalizacji (jak opisano na stronach https://cloud.google.com/access-transparency/https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (d) Ograniczenia użycia w przypadku Klientów z instytucji państwowych. O ile firma Google nie wyrazi na to zgody na piśmie, następujący klienci mogą używać Danych testowych i eksperymentalnych tylko w ramach Ofert przed GA i nie mogą używać żadnych Danych ze środowiska produkcyjnego w powiązaniu z tymi Ofertami: klienci z instytucji państwowych ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym urzędy szczebla państwowego, stanowego/wojewódzkiego, powiatowego czy lokalnego oprócz instytucji edukacyjnych.

    6. (e) Ograniczenia użycia chronionych informacji zdrowotnych. Klient nie może używać Ofert przed GA do przetwarzania chronionych informacji zdrowotnych (zdefiniowanych w ustawie HIPAA).

    7. (f) Opinie. Klient może przesyłać do Google opinie i sugestie dotyczące Ofert przed GA, a firma Google i jej Podmioty stowarzyszone mogą korzystać z tych opinii i sugestii bez ograniczeń i zobowiązań względem Klienta.

   2. 6.2 Zmiana, zawieszenie lub wycofanie. Oferty przed GA (w tym wszelkie ich funkcje) mogą zostać w każdej chwili zmienione, zawieszone lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Google może również nie opublikować Ofert przed GA (w tym wszelkich ich funkcji) dla wszystkich użytkowników.

   3. 6.3 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. OFERTY PRZED GA SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI I RĘKOJMI ANI OŚWIADCZEŃ, NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI USŁUG ANI REKOMPENSATĄ ZE STRONY GOOGLE, W TYM W ODNIESIENIU DO ZARZUTÓW O NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. O ile nie wskazano inaczej w Szczegółowych warunkach testowania dotyczących określonej Oferty przed GA, (i) Oferty przed GA nie są objęte Usługami pomocy technicznej, (ii) firma Google nie jest odpowiedzialna w żadnej kwocie powyżej mniejszej z tych wartości: (A) limitu kwoty zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności opisanego w Umowie lub (B) 25 000 USD. Żadne postanowienia z powyższego zdania nie mają wpływu na wykluczenia z ograniczeń odpowiedzialności w ramach Umowy w odniesieniu do tych sytuacji: (1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez niedbalstwo; (2) oszustwo lub podanie fałszywych informacji; (3) naruszenie Praw własności intelektualnej drugiej strony lub (4) sprawy, w przypadku których odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

   4. 6.4 Wypowiedzenie Umowy. Google może w każdej chwili wypowiedzieć Klientowi możliwość korzystania z Oferty przed GA, przedstawiając mu pisemne powiadomienie, w tym w celu umożliwienia innym klientom korzystania z tej Oferty przed GA.

  7. 7. Weryfikacja przy użyciu Adresu e-mail należącego do domeny. Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy do weryfikacji w Usługach jest używany Adres e-mail należący do domeny (zamiast Nazwy domeny):

   1. 7.1 Zapraszanie Użytkowników. Klient może zaprosić innych użytkowników posiadających Adres e-mail należący do domeny do korzystania z Usług. Jeśli użytkownicy zaakceptują zaproszenie Klienta do korzystania z Usług, zostaną uznani za Użytkowników Klienta w ramach Umowy.

   2. 7.2 Potwierdzenie własności Nazwy domeny.

    1. (a) Każda osoba i każdy podmiot („Strona potwierdzająca własność”) może w dowolnej chwili potwierdzić własność Nazwy domeny odpowiadającej Adresowi e-mail należącemu do domeny.

    2. (b) Strona potwierdzająca własność przejmuje własność Kont Użytkowników odpowiadających Nazwie domeny, wszystkie powiązane z nimi dane i kontrolę nad nimi natychmiast po potwierdzeniu własności Nazwy domeny.

    3. (c) Klient i wszyscy Użytkownicy otrzymają powiadomienie o potwierdzeniu własności Nazwy domeny.

    4. (d) Administrowanie po potwierdzeniu własności Nazwy domeny. Strona potwierdzająca własność może wykonywać następujące działania dotyczące Konta Klienta i wszystkich Kont Użytkowników: (i) otwieranie, monitorowanie, używanie, zmienianie, utajnianie i ujawnianie Danych Klienta; (ii) zmienianie ustawień konta (w tym zmienianie haseł do kont); (iii) zmienianie dostępu do Usług i korzystania z nich; (iv) ograniczanie dostępu do informacji lub ustawień; (v) ograniczanie możliwości cofnięcia powiązania Konta Klienta i wszystkich Kont Użytkowników (w tym Danych Klienta i danych znajdujących się na Koncie Klienta oraz wszystkich Kontach Użytkowników) ze Stroną potwierdzającą własność; (vi) usuwanie lub wyłączanie wszelkich Usług, Usług dodatkowych oraz innych usług, które zostały włączone, użyte, pobrane lub zainstalowane przy użyciu albo Konta Klienta, albo dowolnego Konta Użytkownika powiązanego z Nazwą domeny; (vii) zawieszanie lub anulowanie dostępu do Usług.

   3. 7.3 Usunięcie danych. Zgodnie ze sposobem działania Usług i zarządzania nimi, o ile używanie Usług nie zostało Zawieszone na podstawie Umowy, w każdej chwili przed przejęciem własności Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont Użytkowników (w tym Konta Klienta) oraz kontroli nad nimi przez Stronę potwierdzającą własność Klient oraz jego Użytkownicy mogą usunąć lub wyeksportować Dane Klienta, a także usunąć Konta Użytkowników. Gdy Strona potwierdzająca własność przejmie własność Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont Użytkowników (w tym Konta Klienta) oraz kontrolę nad nimi, Klient i jego Użytkownicy nie będą mogli usunąć Kont Użytkowników i mogą nie być w stanie usunąć ani wyeksportować żadnych Danych Klienta (zależnie od sposobu administrowania Usługami).

   4. 7.4 Instrukcja dotycząca przetwarzania danych. Jeśli przed przejęciem przez Stronę potwierdzającą własność własności Nazwy domeny i wszystkich powiązanych Kont Użytkowników (w tym Konta Klienta) oraz kontroli nad nimi nie zostaną wykonane żadne działania mające na celu usunięcie lub wyeksportowanie Danych Klienta, wtedy niezależnie od warunków stwierdzających inaczej w CDPA (jeśli mają one zastosowanie) Klient akceptuje, że niniejsze Szczegółowe warunki korzystania z usługi stanowią część Umowy i w rezultacie zawierają szczególne instrukcje Klienta dla Google nakazujące: (a) przechowanie wszystkich Danych Klienta, które nie zostały przez niego usunięte, po rozwiązaniu Umowy zgodnie z artykułem 7.6 (Rozwiązanie umowy po potwierdzeniu własności domeny); (b) udostępnienie Stronie potwierdzającej własność wszystkich tak zachowanych Danych Klienta.

   5. 7.5 Zgoda na administrowanie. W sytuacjach, w których ma to zastosowanie, Klient zezwala, aby: (a) Strona potwierdzająca własność otrzymała prawa dostępu i inne uprawnienia opisane w Umowie; (b) firma Google przyznała Stronie potwierdzającej własność prawa dostępu i inne uprawnienia opisane w Umowie.

   6. 7.6 Rozwiązanie umowy po potwierdzeniu własności domeny. Jeśli Strona potwierdzająca własność jest osobą trzecią, ta Umowa zostanie automatycznie zakończona, gdy Strona potwierdzająca własność przejmie własność Nazwy domeny i wszystkich powiązanych z nią Kont Użytkowników (w tym Konta Klienta) oraz kontrolę nad nimi. Ten artykuł nie ma wpływu na żadne prawa użytkowników, które Strona potwierdzająca własność może przyznawać zgodnie z własną (niezależną) umową Google Workspace.

   7. 7.7 Ograniczenia usług. Niektóre Usługi i funkcje mogą być dostępne dopiero po potwierdzeniu własności Nazwy domeny.

  8. 8. Usługi telefoniczne Google. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do (i) Google Voice oraz (ii) używania Google Meet do wykonywania i odbierania połączeń („Usługi telefoniczne Google Meet”), w zależności od tego, z której usługi korzystają Użytkownicy (na potrzeby artykułu 8 Google Voice i Usługi telefoniczne Google Meet są razem nazywane „Usługami telefonicznymi Google”). TE WARUNKI ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ ALARMOWYCH. PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

   1. 8.1 Strony i struktura umowy na Usługi telefoniczne Google.

    1. (a) Dostawca usług telefonicznych Google. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8.1(d) odpowiedni Podmiot stowarzyszony Google wymieniony na obowiązującej Liście dostawców usług telefonicznych (każdy taki Podmiot stowarzyszony to „Dostawca usług telefonicznych Google”) będzie świadczyć Klientowi określone Usługi telefoniczne Google w sposób opisany w artykule 8.1(b) (Struktura Umowy na Usługi telefoniczne Google).

    2. (b) Struktura Umowy na Usługi telefoniczne Google. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8.1(d) i wyłącznie w odniesieniu do odpowiednich Usług telefonicznych Google Podmiot Google Workspace jest należycie upoważnionym przedstawicielem Dostawcy usług telefonicznych Google tylko w odniesieniu do określonych Usług telefonicznych Google i zawiera umowę w imieniu Dostawcy usług telefonicznych Google. W związku z powyższym:

     1. (i) Jeśli Klient postanowi zamówić dowolne Usługi telefoniczne Google oprócz pozostałych Usług zamówionych przez Klienta w ramach Umowy, ten artykuł 8.1 wraz z innymi warunkami Umowy (w tym CDPA oraz ograniczeniami odpowiedzialności) będą stanowiły osobną umowę (nazywaną „Umową na Usługi telefoniczne Google”), zawartą między odpowiednim Dostawcą usług telefonicznych Google (reprezentowanym przez Podmiot Google Workspace będący jego należycie upoważnionym przedstawicielem) a Klientem, wyłącznie w odniesieniu do takich Usług telefonicznych Google, podlegającą pozostałym warunkom w tym artykule 8.1.
     2. (ii) Umowa na Usługi telefoniczne Google wejdzie w życie w dniu wejścia w życie początkowego zamówienia Usług telefonicznych Google przez Klienta i będzie obowiązywać, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego rozwiązania zgodnie z postanowieniami Umowy, do czasu (A) rozwiązania Umowy na Usługi telefoniczne Google zgodnie z jej postanowieniami lub (B) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej. Umowa na Usługi telefoniczne Google zastępuje Umowę wyłącznie w odniesieniu do Usług telefonicznych Google.
     3. (iii) Na potrzeby Umowy na Usługi telefoniczne Google wszelkie odwołania (z wyłączeniem obecnych w Podsumowaniu usług oraz tego artykułu 8 Szczegółowych warunków korzystania z usługi) do „Umowy” zostają zastąpione odwołaniami do „Umowy na Usługi telefoniczne Google”, odwołania do podmiotu „Google” zostają zastąpione odwołaniami do „Dostawcy usług telefonicznych Google”, natomiast odwołania do „Usług” lub „Usług podstawowych” zostają zastąpione odwołaniami do „Usług telefonicznych Google”.
     4. (iv) Klient może egzekwować wynikające z Umowy na Usługi telefoniczne Google prawa i korzyści wyłącznie od Dostawcy usług telefonicznych Google, a nie od Podmiotu Google Workspace, a także ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy na Usługi telefoniczne Google (w tym za uiszczanie wszystkich obowiązujących Opłat) wyłącznie względem Dostawcy usług telefonicznych Google, a nie Podmiotu Google Workspace.
     5. (v) Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia Umowy w przypadku konfliktu między postanowieniami tego artykułu 8.1 a dowolnymi postanowieniami Umowy na Usługi telefoniczne Google (w tym postanowieniami artykułu „Sprzeczne warunki” w Umowie oraz artykułu „Precedence” – Pierwszeństwo w CDPA) obowiązują postanowienia z tego artykułu 8.1.
     6. (vi) Każda ze stron może rozwiązać Umowę na Usługi telefoniczne Google niezależnie od Umowy, zgodnie z opisem w artykule „Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy”. Jeśli Klient zakończy korzystanie z Google Voice zgodnie z opisem w artykule 8.10 (Wypowiedzenie umowy na Google Voice przez Klienta), spowoduje to automatyczne rozwiązanie Umowy na Usługi telefoniczne Google.
    3. (c) Warunki regionalne. Warunki regionalne są częścią Umowy na Usługi telefoniczne Google i mają zastosowanie w zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Google Voice w kraju opisanym w Warunkach regionalnych.

    4. (d) Zakres zastosowania. W przypadku Klientów z adresem rozliczeniowym we Francji, w Kanadzie lub we Włoszech: (i) artykuł 8.1(a) (Dostawca usług telefonicznych Google) i artykuł 8.1(b) (Struktura Umowy na Usługi telefoniczne Google) nie mają zastosowania do Google Voice; (ii) usługę Google Voice będzie świadczyć Klientowi firma Google; (iii) wszystkie odwołania do „Dostawcy usług telefonicznych Google” w odniesieniu do Google Voice w tych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi oznaczają firmę Google.

   2. 8.2 Świadczenie Usług telefonicznych Google.

    1. (a) Użycie danych.
     1. (i) Zbieranie i wykorzystywanie danych. Dostawca usług telefonicznych Google będzie zbierać i wykorzystywać Dane Klienta zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności w Usługach telefonicznych Google, które jest dostępne pod adresem https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) Katalog subskrybentów. Dostawca usług telefonicznych Google nie udostępni numerów Google Voice Klienta ani jego Użytkowników usługom katalogowym, chyba że zostanie o to poproszony przez Klienta lub w inny sposób zobowiązany na mocy przepisów prawa.
    2. (b) Dostawcy usług telefonicznych.
     1. (i) Dostawcy będący Podmiotami stowarzyszonymi. W celu świadczenia Usług telefonicznych Google Dostawca usług telefonicznych Google może korzystać z pomocy swoich Podmiotów stowarzyszonych znajdujących się na Liście dostawców usług telefonicznych.
     2. (ii) Dostawcy usług telefonicznych niebędący Podmiotami stowarzyszonymi. Dostawca usług telefonicznych Google i jego Podmioty stowarzyszone korzystają z pomocy podwykonawców zewnętrznych spoza Google („Dostawców usług telefonicznych”) do kierowania przychodzących i wychodzących (stosownie do sytuacji) połączeń telefonicznych przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN). Dostawcy usług telefonicznych i ich lokalizacje są wymienione na Liście dostawców usług telefonicznych. Używając Usług telefonicznych Google, Klient zleca Dostawcy usług telefonicznych Google, a za jego pośrednictwem również jego Podmiotom stowarzyszonym, zaangażowanie Dostawców usług telefonicznych do:
      1. (1) kierowania wychodzących i przychodzących (stosownie do sytuacji) połączeń telefonicznych;
      2. (2) przetwarzania Danych Klienta jako niezależni administratorzy w krajach, w których się znajdują:
       1. a) w minimalnym zakresie wymaganym do takiego kierowania,
       2. b) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i przepisami telekomunikacyjnymi).
    3. Dostawcy usług telefonicznych nie są podwykonawcami podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zgodnie z definicją w CDPA).
   3. 8.3 Dodatkowe warunki płatności.

    1. (a) Faktury za Usługi telefoniczne Google. Obowiązujące Opłaty i inne koszty wynikające z używania Usług telefonicznych Google przez Klienta lub Użytkowników są fakturowane oddzielnie od pozostałych Usług Google Workspace i podlegają warunkom płatności określonym w Umowie na Usługi telefoniczne Google.
    2. (b) Stawki za połączenia. Oprócz Opłat Klient płaci Dostawcy usług telefonicznych Google także za połączenia na podstawie użycia (w stosownych przypadkach). Te koszty użycia są obliczane według Stawek za połączenia obowiązujących w momencie kalkulacji.
    3. (c) Podatki. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia Umowy na Usługi telefoniczne Google Klient zapłaci odpowiednie podatki, niezależnie od jakichkolwiek zaświadczeń o zwolnieniu podatkowym. Podatki ujęte na fakturze mogą obejmować podatki związane z korzystaniem z Usług telefonicznych Google przez Użytkownika poza krajem, w którym Użytkownik zwykle korzysta z Usług telefonicznych Google.
   4. 8.4 Wymagania usługi Google Voice; Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy usług telefonicznych Google.

    1. (a) Wymagania usługi Google Voice. Artykuł 8.4(a) dotyczy tylko usługi Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Używanie usługi Google Voice może wymagać oddzielnego połączenia szerokopasmowego lub komórkowej transmisji danych oraz spełniania przez urządzenie Użytkownika pewnych minimalnych wymagań technicznych. Dostawca usług telefonicznych Google udostępni Klientowi opis wszystkich minimalnych wymagań, jakie musi spełniać urządzenie. Używanie usługi Google Voice poza krajem lub w roamingu może wiązać się z wyższymi kosztami dla Użytkowników u operatorów sieci komórkowych.
    2. (b) Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy usług telefonicznych Google. Dostawca usług telefonicznych Google nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania ani awarie Usług telefonicznych Google wynikające z opóźnień, przerw lub zakłóceń w: (i) połączeniu służącym do transmisji danych używanym przez Klienta, (ii) sieciach Dostawców usług telefonicznych lub (iii) działaniu urządzeń Klienta lub Użytkowników. Używanie Usług telefonicznych Google na urządzeniach mobilnych może powodować wykorzystywanie pakietów połączeń głosowych i transmisji danych zakupionych od operatorów sieci komórkowych.
   5. 8.5 Możliwości usługi Google Voice. Artykuł 8.5 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet.

    1. (a) Przypisywanie i dostępność numerów. Gdy usługa Google Voice pozwala na przypisywanie numerów telefonów, zastosowanie mają następujące warunki:
     1. (i) aktywacja numeru może wymagać zebrania przez Dostawcę usług telefonicznych Google informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy telekomunikacyjne, w tym adresu świadczenia usługi i identyfikatora podatkowego Klienta;
     2. (ii) w niektórych krajach adres świadczenia usługi musi być zgodny z obszarem objętym przypisanym numerem;
     3. (iii) aktywacja numeru może nie zostać przeprowadzona natychmiast po przesłaniu prośby;
     4. (iv) nieaktywne numery mogą być usuwane z konta Klienta.
    2. (b) Przenoszenie numerów. Klient może przenieść istniejące numery od innych dostawców usług do usługi Google Voice, o ile Google Voice oferuje przypisywanie numerów, a także poprosić o zwolnienie przypisanych numerów telefonu dla innego dostawcy usług, z zastrzeżeniem artykułów 8.5(b)(i)–(iv) poniżej.
     1. (i) Przenoszenie numeru od innego dostawcy usług. Aby przenieść numer od innego dostawcy usług, Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami na stronie support.google.com/a/go/voice-porting, ponieważ proces przenoszenia może być od czasu do czasu aktualizowany. Klient może przenosić numery tylko na aktywne konto. Przenoszenie numerów od innych dostawców usług może nie być obsługiwane we wszystkich lokalizacjach, w których usługa Google Voice jest dostępna.
     2. (ii) Przenoszenie numeru do innego dostawcy usług. Aby przenieść przypisany numer do innego dostawcy usług, Klient musi wykonać proces przenoszenia określony przez tego dostawcę. Dostawca usług telefonicznych Google przetworzy prośbę o przeniesienie po otrzymaniu od nowego dostawcy usług Klienta powiadomienia, że Klient przesłał prośbę o przeniesienie. Dostawca usług telefonicznych Google nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia usługi spowodowane procesem przenoszenia numeru, nieprawidłowymi lub błędnymi prośbami o przeniesienie przesłanymi przez Klienta lub nowego dostawcę usług Klienta ani fałszywymi prośbami o przeniesienie przesłanymi przez osoby trzecie.
     3. (iii) Zobowiązania Klienta. Klient jest odpowiedzialny za (A) poprawność informacji przekazanych Dostawcy usług telefonicznych Google w związku z prośbą o przeniesienie; (B) opłaty związane z przeniesieniem numeru, w tym opłaty związane z pozostałymi numerami i abonamentami; (C) wszelkie Opłaty należne Dostawcy usług telefonicznych Google związane z numerem, naliczone do momentu pomyślnego przeniesienia numeru, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
     4. (iv) Zakończenie świadczenia usługi. Dostawca usług telefonicznych Google może zwolnić dowolny numer Google Voice po zakończeniu lub wygaśnięciu odpowiedniej licencji Użytkownika, jeśli Klient nie przeniesie tego numeru do innego dostawcy usług przed takim zakończeniem lub wygaśnięciem.
    3. (c) Identyfikacja rozmówcy. Gdy jest taka techniczna możliwość, usługa Google Voice umożliwia wyświetlanie numeru Google Voice Klienta na urządzeniach odbierających. Użytkownicy mogą wyłączyć wyświetlanie numeru na stałe lub w przypadku poszczególnych połączeń. Ze względów technicznych Dostawca usług telefonicznych Google może nie być w stanie wyłączyć wyświetlania numerów Google Voice we wszystkich przypadkach, w tym w połączeniach z numerami alarmowymi.
    4. (d) Blokowanie numerów. Na prośbę Klienta Dostawca usług telefonicznych Google zablokuje lub odblokuje korzystanie z usługi Google Voice do nawiązywania połączeń z określonymi numerami, zakresami numerów lub rodzajami numerów (w tym z usługami premium) w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.
    5. (e) Nagrywanie rozmów. Usługa Google Voice umożliwia Użytkownikom nagrywanie poszczególnych rozmów telefonicznych. Klient zobowiązuje się nie nagrywać rozmów telefonicznych bez uzyskania zgody (ani nie zezwalać na to swoim Użytkownikom), jeśli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące przepisy i regulacje prawne.
   6. 8.6 Ograniczenia Usług telefonicznych Google. Usługi telefoniczne Google nie mogą:

    1. (a) włączać wybierania numerów wspomaganego przez operatora ani połączeń ze skróconymi numerami (te połączenia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami);
    2. (b) obsługiwać połączeń na koszt odbiorcy ani
    3. (c) obsługiwać połączeń z określonymi numerami, w tym na przykład z numerami premium.
   7. 8.7 Ograniczenia użycia usługi Google Voice. Artykuł 8.7 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Klient nie będzie przypisywać numerów, zapewniać dostępu do usługi ani w inny sposób umożliwiać korzystania z usługi Google Voice osobom niepełnoletnim według prawa obowiązującego w odpowiedniej jurysdykcji. Dostawca usług telefonicznych Google może zawiesić lub trwale wyłączyć wszelkie konta, które są używane przez takie osoby lub im udostępniane.

   8. 8.8 Połączenia z numerami alarmowymi. Podpunkt 8.8(a) dotyczy tylko Usług telefonicznych Google Meet i NIE obejmuje Google Voice. Wszystkie pozostałe podpunkty (8.8(b)–8.8(f)) dotyczą tylko Google Voice i NIE obejmują Usług telefonicznych Google Meet.

    1. (a) Jednokierunkowe wybieranie numerów. Dzwonienie pod numery służb ratunkowych jest niemożliwe w przypadku funkcji jednokierunkowego wybierania numerów w Usługach telefonicznych Google Meet. Użytkownicy nie będą mogli dzwonić pod numery służb ratunkowych ani odbierać połączeń z tych numerów. Odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom alternatywnej możliwości skontaktowania się ze służbami ratunkowymi spoczywa na Kliencie.
    2. (b) Dwukierunkowe wybieranie numerów. Dzwonienie pod numery służb ratunkowych jest obsługiwane w Google Voice. Usługi wybierania numerów alarmowych w telefonii IP mają pewne ograniczenia w porównaniu z tradycyjnym wybieraniem numerów alarmowych i w związku z tym będą działać inaczej. Poniższe postanowienia opisują te ograniczenia i różnice. Dodatkowe ograniczenia specyficzne dla poszczególnych krajów opisano w Warunkach regionalnych. Niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje różnice między tradycyjnymi usługami telefonicznymi a połączeniami w telefonii IP w odniesieniu do połączeń z numerami alarmowymi, jak opisano poniżej:
     1. (i) Opis usługi połączeń alarmowych. Użytkownicy funkcji dwukierunkowego wybierania numerów w usłudze Google Voice mogą bezpłatnie nawiązywać połączenia ze służbami ratunkowymi i odbierać połączenia od służb ratunkowych. Służby ratunkowe różnią się w zależności od lokalizacji Użytkownika. Gdy Użytkownik dzwoni pod numer alarmowy, Dostawca usług telefonicznych Google przekazuje operatorom numerów alarmowych numer telefonu i adres Użytkownika, które Klient podał firmie Google (zob. artykuł 8.8(d) (Zobowiązania Klienta) poniżej). Konieczne może być potwierdzenie przez Użytkownika fizycznej lokalizacji i numeru zwrotnego, ponieważ operator służb ratunkowych może nie mieć tych informacji.
     2. (ii) Ograniczenia usługi połączeń alarmowych. Dostępność usługi połączeń alarmowych w Google Voice podlega następującym ograniczeniom: (A) usługa może nie być dostępna w przypadku awarii internetu lub przerwy w dostawie prądu; (B) nawiązanie połączenia alarmowego z Centrum powiadamiania ratunkowego („CPR”) może trwać dłużej niż w przypadku dzwonienia pod numer alarmowy za pomocą tradycyjnej telefonii, może być generowany sygnał zajętości lub połączenie może się nie powieść; (C) połączenia alarmowe mogą się poprawnie łączyć z CPR, ale numer telefonu lub lokalizacja Użytkownika mogą nie zostać automatycznie przesłane, przez co operator może nie być w stanie oddzwonić; (D) połączenia alarmowe wykonywane w roamingu mogą być kierowane do lokalnego CPR powiązanego z zarejestrowanym adresem Użytkownika (Klient poradzi Użytkownikom korzystanie z natywnej aplikacji telefonu podczas roamingu); (E) Użytkownicy niesłyszący, niedosłyszący lub mający problemy z mówieniem powinni dzwonić do lokalnych służb ratunkowych bezpośrednio za pomocą dalekopisu lub usługi TRS zamiast numeru 711 lub lokalnego odpowiednika; (F) jeśli Użytkownicy mają wiele urządzeń powiązanych z numerem konta: (i) połączenia zwrotne z CPR mogą nie docierać na każde powiązane urządzenie oraz (ii) operator numerów alarmowych może widzieć numer telefonu inny niż osobisty numer telefonu Użytkownika; (G) jeśli Użytkownik zablokował połączenia przychodzące, CPR może nie być w stanie oddzwonić; (H) jeśli połączenie nie powiedzie się przy użyciu usługi Google Voice, Użytkownicy mogą zostać skierowani do wykonywania połączeń alarmowych przy użyciu natywnej aplikacji telefonu na swoich urządzeniach; (I) połączenia alarmowe za pomocą tej usługi telefonicznej nie są możliwe: (i) z usługi Google Voice obsługującej tylko połączenia przychodzące, (ii) z połączeń kierowanych przez sieć głosową operatora komórkowego Użytkownika w przypadku używania natywnej aplikacji telefonu Użytkownika. W Kanadzie i kilku innych lokalizacjach operator numerów alarmowych Google musi ustnie przekazać numer i lokalizację podane przez dzwoniącego odpowiedniemu CPR. Jeśli jednak dzwoniący nie może podać operatorowi lokalizacji, zostanie przekierowany do CPR odpowiadającego zarejestrowanemu adresowi dzwoniącego.
    3. (c) Wysyłanie SMS-ów pod numer alarmowy. Wysyłanie SMS-ów pod numer alarmowy może nie być obsługiwane przez usługę Google Voice. Funkcja wysyłania SMS-ów pod numer alarmowy udostępniana za pośrednictwem usługi Google Voice może nie być obsługiwana przez sieć Wi-Fi.
    4. (d) Zobowiązania Klienta. Zgodnie z artykułem 8.8(b) (Dwukierunkowe wybieranie numerów) Klient jest odpowiedzialny za: (i) upewnienie się, że adres zarejestrowany w usłudze Google Voice dla każdego Użytkownika jest aktualnym adresem pocztowym, pod którym Użytkownik będzie korzystał z usługi Google Voice (niepodanie aktualnych adresów może skutkować kontaktowaniem się z niewłaściwym Centrum powiadamiania ratunkowego i opóźniać reakcję służb ratunkowych na zgłoszenia Użytkowników); (ii) poinformowanie Użytkowników, że ich adresy pocztowe będą udostępniane Dostawcom usług telefonicznych; (iii) poinformowanie Użytkowników, że po nawiązaniu połączenia z CPR mogą być zobowiązani do podania swojej fizycznej lokalizacji i numeru do oddzwaniania; (iv) upewnienie się, że Użytkownicy mają dostęp do alternatywnych sposobów wykonywania połączeń alarmowych; oraz (v) poinformowanie Użytkowników o ograniczeniach usług połączeń alarmowych (Klient może pobrać i wydrukować etykietę ostrzegawczą, a następnie umieścić ją na wszystkich urządzeniach, na których można korzystać z usługi Google Voice; etykieta do wydruku jest dostępna pod adresem support.google.com/voice/go/emergency-services).
    5. (e) Alerty o zagrożeniu. Alerty o zagrożeniu mogą nie być odbierane w Google Voice, jeśli na urządzeniach jest ustawiony tryb samej sieci Wi-Fi lub nie ma zasięgu sieci komórkowej.
    6. (f) Wyłączenie odpowiedzialności za połączenia alarmowe. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Dostawca usług telefonicznych Google ani żaden z jego Podmiotów stowarzyszonych nie ponosi na podstawie Umowy na Usługi telefoniczne Google żadnej odpowiedzialności – umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) ani innej – za szkody dowolnego rodzaju (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) powstałe w wyniku użycia lub w związku z użyciem lub usiłowaniem użycia usługi Google Voice w celu uzyskania dostępu do służb ratunkowych, w tym między innymi za niemożność dostępu do takich służb, wszelkie opóźnienia w uzyskaniu pomocy służb ratunkowych, postępowanie Centrów powiadamiania ratunkowego lub operatorów numerów alarmowych bądź niepoprawność informacji podanych służbom ratunkowym przez Dostawców usług telefonicznych lub inne osoby trzecie zatrudnione przez Dostawcę usług telefonicznych Google lub jego Podmioty stowarzyszone w celu umożliwienia dostępu do służb ratunkowych.
   9. 8.9 Zawieszenie. Oprócz praw do zawieszenia opisanych w Umowie na Usługi telefoniczne Google Dostawca usług telefonicznych Google może blokować przychodzące i wychodzące połączenia lub wiadomości Usług telefonicznych Google, jeśli w uzasadniony sposób stwierdzi, że Klient lub dowolny Użytkownik korzystał z Usług telefonicznych Google na potrzeby udziału w następujących zabronionych działaniach:

    1. (a) generowanie lub umożliwianie wysyłania wiadomości zbiorczych lub automatycznych bądź niezamówionych wiadomości handlowych;
    2. (b) zwiększanie ruchu związanego z połączeniami (np. sztuczne generowanie ruchu, oszustwa IRSF).
   10. 8.10 Wypowiedzenie umowy na Google Voice przez Klienta. Artykuł 8.10 dotyczy tylko Google Voice i NIE obejmuje Usług telefonicznych Google Meet. Oprócz pozostałych praw do wypowiedzenia Klient ma prawo w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z usługi Google Voice, przekazując Dostawcy usług telefonicznych Google pisemne powiadomienie. Natychmiast po złożeniu wypowiedzenia Klient musi zaprzestać używania usługi Google Voice.

   11. 8.11 Dodatkowe definicje.

    1. Stawki za połączenie” to aktualne stawki za połączenia telefoniczne opisane na stronach (i) https://voice.google.com/rates (w przypadku Google Voice) oraz (ii) https://meet.google.com/u/0/tel/rates (w przypadku Usług telefonicznych Google Meet).

    2. Termin „Użytkownik” obejmuje: (i) w kontekście usługi Google Voice – potencjalnych użytkowników mogących znajdować się w fizycznej lokalizacji, w której znajduje się i jest dostępne do użytku urządzenie połączone z usługą Google Voice; oraz (ii) w kontekście Google Meet – potencjalnych użytkowników mogących korzystać z Usług telefonicznych Google Meet do dołączania do spotkań w Google Meet oraz do dzwonienia z takich spotkań.

    3. Termin „Opłaty” obejmuje, w kontekście usługi Google Voice, opłaty opisane na stronie https://workspace.google.com/products/voice.

    4. Podmiot Google Workspace” to podmiot Google, z którym Klient zawiera umowę w związku z innymi Usługami Google Workspace, jak opisano w Umowie.

    5. Centrum powiadamiania ratunkowego” lub „CPR” oznacza odpowiednie centrum powiadamiania ratunkowego dla zarejestrowanej lokalizacji Użytkownika.

    6. Warunki regionalne” to warunki opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    7. Dostawca usług telefonicznych” ma znaczenie podane w artykule 8.2(b) (Dostawcy usług telefonicznych) niniejszych Szczegółowych warunków korzystania z usługi.

    8. Lista dostawców usług telefonicznych” oznacza obowiązującą w danym momencie listę Dostawców usług telefonicznych dostępną na stronie (i) w przypadku Google Voice: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html oraz (ii) w przypadku Usług telefonicznych Google Meet: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    * Jeśli fizyczny dokument odnosi się do terminu „Dostawca usługi Google Voice”, uznaje się to za odniesienie do terminu „Dostawca usług telefonicznych Google”, który jest używany w niniejszych Szczegółowych warunkach korzystania z usługi oraz Umowie na Usługi telefoniczne Google.

 1. 9. Google SIP Link. Usługa Google SIP Link jest dostępna w krajach, w których dostępna jest usługa Google Voice (zgodnie z opisem na stronie https://support.google.com/a/answer/9206529 lub pod przyszłym adresem URL tej strony), oraz w krajach wymienionych na stronie https://support.google.com/a?p=sipcountries (lub pod przyszłym adresem URL tej strony). Klient może używać Google SIP Link do wykonywania połączeń za pomocą usługi Google Voice przy użyciu integratora systemów Klienta, operatora lub innego partnera, który świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz Klienta niezależnie od usługi Google Voice („Dostawca SIP”), nawet jeśli Klient nie zakupił usługi Google Voice. Korzystanie przez Klienta z Google SIP Link podlega poniższym warunkom:

  1. (a) Przenoszenie numerów telefonów do Dostawcy SIP Klienta należy realizować przez Dostawcę SIP.
  2. (b) Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google może wykonywać połączenia do Klienta w celu weryfikacji konfiguracji SIP trunk i własności numeru. Klient zgadza się na otrzymywanie wszelkich tego typu połączeń, w tym przychodzących z automatycznego systemu.
  3. (c) Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie połączenia ze służbami ratunkowymi wykonane przez użytkownika Google SIP Link będą przekierowywane przez Dostawcę SIP. Ponadto Klient musi, poprzez Dostawcę SIP, aktualizować informacje na temat swojej lokalizacji lub adresu na potrzeby służb ratunkowych.
  4. (d) Dostawcy SIP nie są podwykonawcami podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zgodnie z definicją w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze).
 1. 10. Dysk Google. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do Dysku:

  1. 10.1 Używanie Dysku Google do rozpowszechniania treści. Dysk Google nie powinien być używany jako sieć dystrybucji treści, w związku z czym Google może ograniczyć użycie Dysku Google i dostęp do tej usługi, jeśli wedle zasadnego uznania stwierdzi, że Dysk Google jest używany w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania lub treść (na przykład filmy) jest rozpowszechniana zbiorczo albo z naruszeniem przepisów prawa. Każdy film z Dysku Google udostępniany publicznie poza domenę Klienta musi być zgodny z wytycznymi dla społeczności YouTube (dostępnymi na stronie https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ lub pod przyszłym adresem URL tej strony).

 1. 11. AppSheet. Te warunki obowiązują tylko w odniesieniu do AppSheet:

  1. 11.1 Zastosowanie Umowy. Umowa, w tym niniejsze Szczegółowe warunki korzystania z usługi, ma zastosowanie wyłącznie do korzystania przez Klienta z AppSheet w odniesieniu do Użytkowników, którzy uzyskują dostęp do AppSheet za pośrednictwem swoich Kont Użytkowników. Umowa nie ma zastosowania do żadnego abonamentu AppSheet zakupionego na stronie https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Administrowanie usługą AppSheet. Jeśli abonament AppSheet Klienta obejmuje dodatkowe funkcje zarządzania (jak opisano na stronie https://about.appsheet.com/pricing/), dodatkowe ustawienia zarządzania i administrowania AppSheet będą dostępne dla specjalnie wyznaczonych administratorów AppSheet.

  3. 11.3 Warunki płatności. Definicja „Cen” zostaje zmieniona tak, aby oznaczać obowiązujące w danym czasie ceny wskazane na stronie https://solutions.appsheet.com/pricing, chyba że w załączniku lub Formularzu zamówienia określono inaczej.

  4. 11.4 Źródła danych. Korzystanie przez Klienta ze Źródeł danych w związku z Usługami podlega warunkom korzystania z usługi zawartym między Klientem a odpowiednim dostawcą Źródła danych.

  5. 11.5 Oprogramowanie AppSheet. Google może udostępnić Klientowi Oprogramowanie AppSheet (które może zawierać oprogramowanie innych firm). Google udziela Klientowi bezpłatnej (o ile Google nie określi inaczej), niewyłącznej, niezbywalnej licencji w trakcie jej obowiązywania na kopiowanie i używanie Oprogramowania AppSheet na potrzeby udostępniania Aplikacji Klienta Użytkownikom. Google może nałożyć dodatkowe ograniczenia licencyjne z jednoczesnym powiadomieniem Klienta. Jakikolwiek eksport, reeksport, przekazywanie lub używanie przez Klienta Oprogramowania AppSheet podlega niniejszej Umowie (w tym ograniczeniom i zobowiązaniom w zakresie zgodności nałożonym w odniesieniu do korzystania z Usług, z których wszystkie będą miały zastosowanie do Oprogramowania AppSheet). Powyższe działania mogą również podlegać warunkom licencyjnym osób trzecich i wymogom wynikającym z Przepisów kontroli eksportu. Zgodnie z ustaleniami między stronami wszystkie Prawa własności intelektualnej do Oprogramowania AppSheet zachowuje Google. Każda strona oświadcza i zapewnia, że będzie przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji prawnych mających zastosowanie do (stosownie do sytuacji) świadczenia lub korzystania z Oprogramowania AppSheet. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W UMOWIE OPROGRAMOWANIE APPSHEET JEST DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI ANI OŚWIADCZEŃ.

  6. 11.6 Wersje bezpłatne.

   1. (a) Ograniczenia. Bezpłatne wersje usługi AppSheet podlegają ograniczeniom i nie kwalifikują się do usług pomocy technicznej. Ponadto w bezpłatnych wersjach AppSheet niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Zobowiązania Google w zakresie odszkodowania nie mają zastosowania do używania bezpłatnych wersji AppSheet.
   2. (b) Rozwiązanie Umowy z powodu braku aktywności. Google zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia bezpłatnej wersji usługi AppSheet na rzecz Użytkownika po wysłaniu mu powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem, jeśli przez 60 kolejnych dni (a) Użytkownik nie uzyskał dostępu do usługi AppSheet lub (b) nie nastąpiła żadna aktywność w żadnej Aplikacji Klienta.
  7. 11.7 Wycofanie usługi AppSheet. Google powiadomi Klienta na co najmniej 12 miesięcy przed wycofaniem usługi AppSheet (lub związanej z nią istotnej funkcji), chyba że Google zastąpi ją bardzo podobną Usługą lub funkcją. Żadne z postanowień artykułu 11.7 (Wycofanie usługi AppSheet) nie ogranicza możliwości dokonywania przez Google zmian koniecznych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, zaradzenia istotnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub uniknięcia poważnych utrudnień ekonomicznych bądź technicznych.

  8. 11.8 Pomoc techniczna.

   1. (a) Definicje. Definicja „Wskazówek dotyczących usług pomocy technicznej Google Workspace” lub „Wskazówek dotyczących pomocy” została zmieniona tak, aby oznaczać obowiązujące w danym czasie wskazówki dotyczące pomocy technicznej AppSheet opisane na stronie https://www.appsheet.com/Home/TSSG.
   2. (b) Aplikacje Klienta. Za pomoc techniczną dotyczącą Aplikacji Klienta odpowiada Klient.
  9. 11.9 Przetwarzanie danych. W Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze zostają wprowadzone następujące zmiany:

   1. (a) Informacje o lokalizacji centrum danych. Na mocy artykułu 10.6 (Data Center Information – Informacje o lokalizacji centrum danych) Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze do AppSheet mają zastosowanie podpunkty a. i b.
   2. (b) Systemy operacyjne serwerów. Akapit zatytułowany „Server Operating Systems” (Systemy operacyjne serwerów) w artykule 1(a) Załącznika 2 do Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze zostaje usunięty i zastąpiony następującym akapitem:

    Systemy operacyjne serwerów. Serwery Google wykorzystują implementację opartą na systemie Linux dostosowaną do środowiska aplikacji. Google stosuje proces weryfikacji kodu w celu zwiększenia bezpieczeństwa kodu używanego do świadczenia Usług i ulepszania usług z zakresu bezpieczeństwa w środowiskach produkcyjnych.

  10. 11.10 Dodatkowe definicje.

   1. Oprogramowanie Appsheet” oznacza wszelkie narzędzia, pakiety SDK lub inne oprogramowanie komputerowe dostarczane do pobrania przez Google w związku z AppSheet oraz wszelkie aktualizacje, które Google może okresowo wprowadzać do Oprogramowania Appsheet.
   2. Aplikacja Klienta” oznacza oprogramowanie, które Klient tworzy lub hostuje za pomocą usługi AppSheet.
   3. Źródło danych” oznacza źródła danych pochodzących od Google lub od innej firmy opisane na stronie https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.
 1. 12. Badanie opinii użytkowników. Jeśli Klient zarejestruje się w programie badania opinii użytkowników Google Cloud dotyczącym Google Workspace, jego udział będzie podlegał warunkom opisanym w aneksie dotyczącym panelu badania zadowolenia użytkowników Google Cloud, dostępnym na stronie https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 13. Szyfrowanie po stronie klienta. Google nie ponosi odpowiedzialności za żaden aspekt zewnętrznego systemu zarządzania kluczami szyfrowania wybranego przez Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za tę usługę, w tym wszystkie klucze szyfrowania generowane przez taki system zarządzania kluczami na potrzeby korzystania z Szyfrowania po stronie klienta. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia CDPA Google nie może przywrócić żadnego klucza szyfrowania ani Danych Klienta zaszyfrowanych przy użyciu takiego klucza szyfrowania w przypadku jego zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia. Szyfrowanie po stronie klienta stanie się niedostępne we wszystkich Usługach, jeśli działanie zewnętrznego systemu zarządzania kluczami zostanie przerwane lub system ten stanie się niedostępny.

 1. 14. Warunki regionalne.

  1. 14.1 Japonia. Jeśli Klient ma adres rozliczeniowy w Japonii, usługi Gmail, Google Chat i Meet będą dostarczane przez firmę Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. („GCAP”), przy czym faktury będą nadal wysyłane przez firmę Google Asia Pacific Pte. Ltd. Firma Google Asia Pacific Pte. Ltd. jest należycie upoważnionym przedstawicielem GCAP i zawiera umowy w imieniu GCAP wyłącznie w odniesieniu do wymienionych Usług.

  2. 14.2 Francja. Klient zobowiązuje się w stosownym zakresie przestrzegać francuskiej Ogólnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej (PGSSI-S).

Poprzednie wersje

3 maja 2023 r.

11 stycznia 2023 r.

31 października 2022 r.

11 października 2022 r.

22 września 2022 r.

19 września 2022 r.

7 lipca 2022 r.

31 marca 2022 r.

15 marca 2022 r.

1 lutego 2022 r.

30 września 2021 r.

3 czerwca 2021 r.

14 kwietnia 2021 r.

21 grudnia 2020 r.

6 października 2020 r.