Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace i Cloud Identity

Ostatnia zmiana: 25 sierpnia 2021 r.

Korzystanie z Usług podlega niniejszym Zasadom dopuszczalnego użytkowania („Zasady dopuszczalnego użytkowania”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją opisaną w obowiązującej umowie („Umowa”) zawartej między klientem, sprzedawcą lub innym uprawnionym użytkownikiem („Użytkownik”) a firmą Google.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług do następujących celów ani nie zezwalać osobom trzecim i swoim Użytkownikom na korzystanie z Usług do tych celów:

 • tworzenie niechcianych reklamowych e-maili rozsyłanych masowo;
 • naruszanie praw innych osób lub zachęcanie do takiego naruszania;
 • korzystanie z Usług w jakichkolwiek bezprawnych, inwazyjnych, naruszających przepisy, zniesławiających lub oszukańczych celach;
 • celowe rozpowszechnianie wirusów, robaków, koni trojańskich, uszkodzonych plików, elementów wprowadzających w błąd lub jakichkolwiek innych elementów szkodliwych albo mylących;
 • zakłócanie możliwości korzystania z Usług (lub zakłócanie działania sprzętu używanego do ich świadczenia) przez klientów, autoryzowanych sprzedawców lub innych autoryzowanych użytkowników;
 • zmienianie, wyłączanie, zakłócanie działania lub obchodzenie jakiegokolwiek elementu Usług;
 • testowanie lub analizowanie wsteczne Usług w celu znalezienia ograniczeń i luk w zabezpieczeniach bądź ominięcia funkcji filtrowania;
 • przyznawanie wielu osobom dostępu do pojedynczego Konta Użytkownika w sposób inny niż przy użyciu funkcji przekazywania uprawnień udostępnianej w ramach Usług;
 • tworzenie Kont Użytkowników przypisanych do stanowisk w firmie (a nie do konkretnych osób) na potrzeby udostępniana plików w domenie lub poza nią;
 • sprzedawanie Kont Użytkowników lub ich części w ramach komercyjnych usług oferowanych osobom trzecim;
 • rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas rozmów audio i wideo bez uzyskania zgody rozmówców, jeśli uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące przepisy (Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych).

Korzystając z Google Workspace for Education, Użytkownik zobowiązuje się do używania udostępnianych Użytkownikom Usług lub Usług dodatkowych tylko do celów edukacyjnych w sposób zgodny z upoważnieniem udzielonym przez szkołę. Przed zezwoleniem Użytkownikowi w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z Usług dodatkowych szkoła musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych tego Użytkownika na zbieranie i wykorzystywanie jego danych osobowych w tych usługach.

Niezastosowanie się Użytkownika do postanowień opisanych w Zasadach dopuszczalnego użytkowania może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usług (bądź jednym i drugim) zgodnie z Umową.