การแก้ไขข้อตกลงของ Google Workspace

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับและเห็นพ้อง” ถือว่าคุณยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ถ้าคุณยอมรับข้อกำหนดนี้ในนามของนายจ้างหรือบุคคลอื่น ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจเต็มตามกฎหมายในการลงนามผูกพันแทนนายจ้างหรือบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถ้าคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลงนามผูกพันนายจ้างหรือบุคคลอื่นในการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกปุ่ม "ยอมรับและเห็นพ้อง" ด้านล่าง

การแก้ไขนี้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อตกลงของ Google Workspace บางอย่างที่ลูกค้า (“ลูกค้า”) ตกลงหรือร่วมตกลงข้อกำหนดเหล่านี้กับ Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd หรือ Google Australia Pty Ltd ตามความเหมาะสม (“Google”) (“ข้อตกลง”) คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (สำหรับภาษาอังกฤษ) แต่ไม่มีคำนิยามด้านล่างนี้มีความหมายตามที่กำหนดในข้อตกลง ทั้งนี้โดยสาระสำคัญของข้อพิจารณาทั้งปวง ที่ถือว่าได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความตกลงกันดังต่อไปนี้

 • ถ้าลูกค้าเปิดใช้งานแฮงเอาท์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลบังคับ:

  • 1. แฮงเอาท์ “แฮงเอาท์” เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ใช้ปลายทางดังที่นิยามไว้ฉบับเต็มใน https://workspace.google.com/terms/user_features.html

  • 2. Google ห้องนิรภัย หากลูกค้าซื้อ (หรือซื้อภายหลัง) Google ห้องนิรภัย ถือว่าลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า Google ห้องนิรภัยจะไม่ทำงานร่วมกับเอาท์ได้เต็มรูปแบบ เมื่อเปิดใช้แฮงเอาท์ จะมีข้อจำกัดต่อไปนี้กับ Google ห้องนิรภัย

   • ก. นโยบายการเก็บรักษาและเก็บข้อมูลของ Google ห้องนิรภัยจะไม่มีผลอย่างถูกต้องกับข้อความแชทที่เปิดการบันทึก เช่น เมื่อหมดระยะเวลาเก็บรักษา ข้อความแชทที่เปิดการบันทึกไว้จะลบออกจาก Google ห้องนิรภัย (และผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถค้นหาหรือส่งออกได้) แต่ผู้ใช้ปลายทางจะยังคงเข้าถึงประวัติการสนทนาได้

   • ข. ภายใต้เงื่อนไขของประโยคข้างต้น ลูกค้ายังสามารถค้นหา ส่งออก และระงับข้อความแชทที่เปิดการบันทึกได้ระหว่างระยะเวลาที่เก็บรักษา

   • ค. ภายในขอบเขตที่ Google ห้องนิรภัยไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากแฮงเอาท์ ถือว่า Google ไม่มีพันธะหน้าที่ที่จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Google ห้องนิรภัยแก่ลูกค้า

   • ง. ฟังก์ชันการเก็บรักษาและเก็บข้อมูลของ Google ห้องนิรภัยไม่ควรใช้กับข้อความแชทจนกว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งว่า Google ห้องนิรภัยสามารถทำงานร่วมกับแฮงเอาท์ได้อย่างสมบูรณ์

  • 3. กฎหมายที่มีผลบังคับและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในข้อตกลงจะมีผลกับการแก้ไขนี้

  • 4. เบ็ดเตล็ด ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดที่แก้ไขนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดที่แก้ไขมีผลบังคับ