ข้อกำหนดของการจดทะเบียนโดเมน

 • ข้อกำหนดการจดทะเบียนโดเมนเหล่านี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณและ Google เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงด้านล่าง ("ข้อตกลง”) และจะมีผลครอบคลุมการซื้อบริการจดทะเบียนโดเมนของคุณ ("บริการโดเมน") ทางอินเทอร์เฟซของ Google สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในนิวซีแลนด์ ข้อตกลงนี้จัดทำและทำร่วมกันระหว่างลูกค้าและ Google New Zealand Limited ที่มีสำนักงานอยู่ที่ PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการโดเมนที่ได้รับอนุญาตในนิวซีแลนด์ “Google” หมายถึง Google LLC และ/หรือบริษัทในเครือ (รวมถึง Google New Zealand Limited) ตามบริบท เมื่อใช้บริการโดเมนนี้ คุณจะจดทะเบียนชื่อโดเมนผ่านผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Google หรือบริษัทในเครือ ("พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน") Google มีหน้าที่หลักในการจดทะเบียนดังกล่าวโดยทำการแนะนำพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนเป็นหลัก ให้การช่วยเหลือในการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน รวมทั้งในการตั้งค่าบริการ Google ที่เกี่ยวข้องผ่านพาร์ทเนอร์ดังกล่าว พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนของ Google อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Google แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของพันธมิตรผู้รับจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนกับพันธมิตรรายนั้น คุณรับทราบว่าคุณมีข้อตกลงที่มีฐานะเป็นสัญญาอีกฉบับกับพันธมิตรผู้รับจดทะเบียน และคุณต้องรับผิดชอบต่อความรับผิด ภาระหน้าที่ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนั้น ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งาน การซื้อ การต่ออายุ การจัดการหรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณควรมีการแก้ไขกับพันธมิตรผู้รับจดทะเบียนดังกล่าว ไม่ใช่ Google บริการโดเมนอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/

  • 1. การจดทะเบียน คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้จดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมนของคุณตามที่กำหนดโดย Internet Corporation for Assigned Names ("ICANN") คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของ ICANN ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนของคุณ รวมทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งส่วนกลาง (Uniform Dispute Resolution Process) ของ ICANN ด้วย คุณตกลงที่จะส่งและรักษาข้อมูลการจดทะเบียนของคุณ รวมทั้งข้อมูลติดต่อที่ใช้ในการจดทะเบียนและข้อมูลติดต่ออื่นๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณยังตกลงและเข้าใจว่าถึงแม้ว่าคุณจะเลือกเก็บข้อมูลไว้นอกฐานข้อมูล WHOIS แต่พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนและ Google อาจเปิดเผยข้อมูลโดเมนของคุณได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น หากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกดำเนินการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่คุณแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการในนามคุณ ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดต่อภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ที่ตัวแทนก่อไว้อันเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนของคุณ และคุณต้องดำเนินการให้ตัวแทนยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจดทะเบียนหรือยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace บนเว็บไซต์ https://workspace.google.com/terms/use_policy.html หรือ URL อื่นที่ Google แจ้งให้ทราบ

  • 2. การปรับเปลี่ยน Google อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงบริการอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ตามวาระโอกาสต่างๆ ถ้า Google ดำเนินการแก้ไขข้อตกลงนี้ที่มีผลสำคัญ Google จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (อาจส่งการแจ้งทางอีเมล)

  • 3. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อคุณยอมรับ จะถือว่าคุณมีข้อผูกพันในการซื้อบริการโดเมนจาก Google เป็นระยะเวลาหนึ่งปี คุณสามารถชำระค่าบริการโดเมนโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่ระบุให้ในหน้าใบสั่งซื้อ Google จะจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหลังจากที่ได้ยืนยันความถูกต้องของวิธีชำระเงิน แต่จะไม่เรียกเก็บเงินกับคุณจนกว่าจะถึงวันสิ้นเดือนของเดือนที่คุณซื้อชื่อโดเมน การชำระเงินทั้งหมดจะกระทำเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าใบสั่งซื้อ ระหว่างการลงชื่อสมัครใช้หรือในบริการของโดเมน คุณสามารถเลือกที่จะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งปี บริการของโดเมนจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปี และ Google จะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราค่าบริการปัจจุบันสำหรับการต่ออายุในขณะนั้น เมื่อครบกำหนดการชำระเงิน การชำระเงินทั้งหมดถือเป็นที่สุด และ Google จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

  • 4. ระเบียนโดเมน คุณให้สิทธิ์แก่ Google ให้ติดต่อกับพันธมิตรผู้รับจดทะเบียนของคุณในนามของคุณ และแก้ไขระเบียนของคุณกับพันธมิตรผู้รับจดทะเบียนดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการโดเมน คุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อเลือกเป็นที่อยู่ติดต่อด้านเทคนิค การเรียกเก็บเงิน หรืออื่นๆ สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนผ่านบริการของโดเมน

  • 5. การโอน คุณรับทราบว่า Google อาจเปลี่ยนแปลงพันธมิตรผู้รับจดทะเบียน หรือเริ่มต้นให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Google อาจเปลี่ยนพันธมิตรผู้รับจดทะเบียนของคุณ คุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการขอรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และดำเนินการในฟอร์มหรือข้อตกลงใดๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ Google ในการเป็น และตั้งค่าผู้ติดต่อในการดูแลระบบใหม่เพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการโอนชื่อโดเมนของคุณ และดำเนินการในฟอร์มหรือข้อตกลงใดๆ ที่จำเป็น

  • 6. การยุติบริการ Google อาจยุติบริการโดเมนด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลงปัจจุบัน ณ ขณะนั้น โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน โดยที่ Google อาจยุติบริการของโดเมนทันทีหาก Google พิจารณาโดยมีเหตุอันสมควรว่า (i) ชื่อโดเมนของคุณหรือกิจกรรมในโดเมนละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace และ (ii) การให้บริการโดเมนต่อไปอาจขัดต่อการให้บริการในเชิงพาณิชย์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

  • 7. ข้อจำกัดความรับผิดก.

   • ก. ข้อจำกัดความรับผิดทางอ้อม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับการสูญเสียรายได้ หรือความเสียหายโดยอ้อม กรณีพิเศษ เหตุที่เกิดขึ้นเอง เหตุที่เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น ข้อยกเว้น หรือการลงโทษ แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทราบหรือควรทราบว่าความเสียหายนี้อาจเกิดขึ้นได้ และแม้ว่าค่าเสียหายโดยตรงจะไม่ถือเป็นการชดเชย

   • ข. ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินของการรับผิด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ลูกค้าชำระให้แก่ GOOGLE ตามข้อตกลงนี้ในช่วงเวลาสิบสองเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อันเป็นเหตุแห่งความรับผิด

  • 8. กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียโดยยกเว้นกฎสำหรับการเลือกกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อพิพาทที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง คู่สัญญายินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอันเป็นส่วนบุคคลและเฉพาะตัวของศาลที่อยู่ในซานตาคลาราเคาท์ตี แคลิฟอร์เนีย

  • 9. สิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีส่วนรับผิดต่อการปฏิบัติที่ไม่เพียงพอ ภายในขอบเขตที่เกิดจากสภาวะ (ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย จราจล สถานการณ์ด้านแรงงาน การดำเนินการของภาครัฐ และความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต) ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมในวิสัยของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

  • 10. ไม่มีการสละสิทธิ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

  • 11. การเป็นโมฆะบางส่วน ถ้ามีบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

  • 12. ไม่มีตัวแทน คู่สัญญาเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน และข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้เกิดตัวแทน พันธมิตร หรือผู้ร่วมทุน

  • 13. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้

  • 14. การเยียวยาที่สามารถกระทำได้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิ์ของคู่สัญญาในการแสวงหาการเยียวยาที่สามารถกระทำได้

  • 15. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้และเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญา เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ และมีผลเหนือข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้าหรือในขณะเดียวกันในหัวเรื่องนั้นๆ

  • 16. ข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน หากคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains ที่ https://domains.google.com/tos ("Google Domains TOS") และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้และข้อกำหนดของ Google Domains TOS ขึ้น ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทน