ข้อกำหนดของการจดทะเบียนโดเมน

 • ข้อกำหนดของการจดทะเบียนโดเมนเหล่านี้ ("ข้อตกลง") ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Google "Google" มีความหมายตามที่ระบุไว้ที่ https://cloud.google.com/terms/google-entity ข้อตกลงนี้จะควบคุมการซื้อบริการจดทะเบียนโดเมน ("บริการโดเมน") ผ่านอินเทอร์เฟซของ Google เมื่อใช้บริการโดเมนนี้ คุณจะจดทะเบียนชื่อโดเมนผ่านผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Google ("พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน") Google มีหน้าที่หลักในการจดทะเบียนดังกล่าวโดยทำการแนะนำพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนเป็นหลัก ให้การช่วยเหลือในการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน รวมทั้งในการตั้งค่าบริการ Google ที่เกี่ยวข้องผ่านพาร์ทเนอร์ดังกล่าว พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนของ Google อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Google แต่เพียงผู้เดียว คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน จึงจะจดทะเบียนชื่อโดเมนกับพาร์ทเนอร์รายนั้นๆ ได้ คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องมีข้อตกลงแยกต่างหากกับพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน และจะต้องรับผิดชอบความรับผิด ภาระผูกพัน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงนั้น ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งาน การซื้อ การต่ออายุ การบำรุงรักษา หรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณควรถือเป็นปัญหาของพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนดังกล่าว ไม่ใช่ Google

  • 1. การจดทะเบียน คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้จดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมนของคุณตามที่กำหนดโดย Internet Corporation for Assigned Names ("ICANN") คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของ ICANN ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนของคุณ รวมทั้งกระบวนการระงับการโต้แย้งกลาง (Uniform Dispute Resolution Process) ของ ICANN คุณตกลงที่จะส่งและรักษาข้อมูลการจดทะเบียนของคุณ รวมทั้งข้อมูลติดต่อที่ใช้ในการจดทะเบียนและข้อมูลติดต่ออื่นๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณยังตกลงและเข้าใจว่าถึงแม้ว่าคุณจะเลือกเก็บข้อมูลไว้นอกฐานข้อมูล WHOIS แต่พาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนและ Google อาจเปิดเผยข้อมูลโดเมนของคุณได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น หากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกดำเนินการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่คุณแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการในนามของคุณ ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม คุณยอมรับว่าคุณมีความรับผิดต่อภาระหน้าที่หรือความรับผิดใดๆ ที่ตัวแทนก่อไว้อันเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนของคุณ และคุณต้องดำเนินการให้ตัวแทนยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจดทะเบียนหรือยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace

  • 2. การแก้ไข Google อาจแก้ไขนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace อย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งคราว หาก Google ดำเนินการแก้ไขอันเป็นสาระสำคัญต่อนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace ทาง Google จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (อาจส่งประกาศแจ้งทางอีเมล)

  • 3. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อคุณยอมรับ คุณจะมีสัญญาผูกมัดในการซื้อบริการโดเมนจาก Google เป็นระยะเวลาหนึ่งปี คุณสามารถชำระค่าบริการโดเมนโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่ระบุให้ในหน้าคำสั่งซื้อ Google จะจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหลังจากที่ได้ยืนยันความถูกต้องของวิธีชำระเงิน แต่จะไม่เรียกเก็บเงินกับคุณจนกว่าจะถึงวันสิ้นเดือนของเดือนที่คุณซื้อชื่อโดเมน การชำระเงินทั้งหมดจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าคำสั่งซื้อ ในระหว่างตั้งค่าหรือเมื่อใช้งานผ่านบริการโดเมน คุณอาจเลือกต่ออายุชื่อโดเมนแบบอัตโนมัติได้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งปี บริการของโดเมนจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปี และ Google จะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราค่าบริการปัจจุบันสำหรับการต่ออายุในขณะนั้น เมื่อครบกำหนดการชำระเงิน การชำระเงินทั้งหมดถือเป็นที่สุด และ Google จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

  • 4. ระเบียนโดเมน คุณให้สิทธิ์ Google ติดต่อพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนในนามของคุณ และแก้ไขระเบียนของคุณกับพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการโดเมน คุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อเลือกเป็นที่อยู่ติดต่อด้านเทคนิค การเรียกเก็บเงิน หรืออื่นๆ สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนผ่านบริการโดเมน

  • 5. โอน คุณรับทราบว่า Google อาจเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียน หรือเริ่มต้นให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามที่เห็นสมควรของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Google ก็อาจเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ผู้รับจดทะเบียนของคุณ คุณอนุญาตให้ Google ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้รับจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการยื่นคำร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทำแบบฟอร์มหรือข้อตกลงที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น และให้สิทธิ์ Google เป็นหรือรีเซ็ตผู้ติดต่อในการดูแลระบบเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการโอนชื่อโดเมนและจัดทำแบบฟอร์มหรือข้อตกลงที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น

  • 6. การสิ้นสุด Google สามารถสิ้นสุดบริการโดเมนด้วยเหตุใดก็ได้เมื่อสิ้นสุดข้อกำหนดปัจจุบัน โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน โดยที่ Google จะสิ้นสุดบริการโดเมนได้ทันทีหาก Google พิจารณาโดยมีเหตุอันสมควรว่า (1) ชื่อโดเมนของคุณหรือกิจกรรมในโดเมนละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace หรือ (2) การให้บริการโดเมนต่อไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลในการให้บริการเชิงพาณิชย์

  • 7. ข้อจำกัดความรับผิด

   • 7.1 บทบัญญัติในข้อตกลงนี้จะไม่มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต่อ (ก) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเกิดจากความประมาทของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือบุคลากร ตัวแทน หรือพนักงาน หรือ (ข) การประพฤติมิชอบหรือการสื่อให้เข้าใจผิดที่เป็นการฉ้อโกง

   • 7.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) สำหรับการสูญเสียจากกรณีพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลของเหตุการณ์อื่น (ไม่ว่าการสูญเสียนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของคู่สัญญา ณ วันที่ในข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม) ที่ประสบหรือเกิดจากอีกฝ่าย

   • 7.3 ความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดซึ่งเกิดจากเหตุการณ์หรือชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันใดๆ จะจำกัดอยู่ที่ (ก) 125% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าชำระและต้องชำระตามข้อตกลงนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่เหตุการณ์ (หรือเหตุการณ์แรกในชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน) จะเกิดขึ้น หรือ (ข) £25,000 แล้วแต่ว่าจำนวนเงินใดสูงกว่า

  • 8. กฎหมายที่ควบคุม

   • 8.1 ข้อตกลงนี้และการโต้แย้งใดๆ (ทั้งที่อยู่ในสัญญาและไม่อยู่ในสัญญา) เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ รวมถึงเรื่องหรือการจัดทำข้อตกลงนี้ ("การโต้แย้ง") อยู่ในบังคับของกฎหมายประเทศอังกฤษ

   • 8.2 การโต้แย้งใดๆ จะส่งถึงและไกล่เกลี่ยโดยการชี้ขาดตามกฎของ LCIA ซึ่งให้ถือว่ารวมกฎเหล่านั้นในข้อตกลงนี้ด้วยการอ้างถึงในวรรคนี้ ผู้ชี้ขาดจะต้องมีจำนวนสามคน สถานที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจะต้องอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และภาษาที่ใช้ในการชี้ขาดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

   • 8.3 ส่วนที่ 8 นี้จะไม่มีผลเสียต่อสิทธิ์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเต็มเพื่อขอรับความคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน ชั่วคราว หรือคำสั่งห้าม (เรียกรวมว่า "ความคุ้มครองชั่วคราว") ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีสำนักงานจดทะเบียนหรือสถานที่ประกอบกิจการหลักในรัสเซียหรือยูเครน ความคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินหลังจากนั้นโดยคณะตุลาการผู้ชี้ขาด ดังนั้นการโต้แย้งเกี่ยวกับความคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจึงต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะตุลาการผู้ชี้ขาด

  • 9. สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีความรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ในกรณีที่ความล้มเหลวหรือความล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผล

  • 10. ไม่มีการสละสิทธิ์ การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์จากสิทธิ์หรือการชดเชยดังกล่าว (หรืออื่นๆ)

  • 11. การแยกออกจากกันได้ ข้อกำหนด (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ภายในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลกับความต่อเนื่องในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) และข้อตกลงนี้

  • 12. ไม่มีตัวแทน คู่สัญญาต่างเป็นผู้รับเหมาอิสระ และข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้เกิดตัวแทน พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า

  • 13. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะทำให้เกิดหรือให้สิทธิ์และผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะสนับสนุนบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่สัญญาของข้อตกลงนี้

  • 14. การเยียวยา ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการพยายามได้มาซึ่งการเยียวยา

  • 15. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้และเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และมีผลแทนข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สำหรับกรณีเดียวกันนี้

  • 16. ข้อกำหนดที่ขัดแย้ง หากคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของทั้งข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains ที่ https://domains.google.com/tos ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains") และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains ให้ถือว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้แทน