Google Voice - ข้อกำหนดในภูมิภาค

 • 1. การมีผลบังคับใช้และคำนิยาม

 • ข้อกำหนดในภูมิภาค (รวมถึงภาคผนวกเฉพาะประเทศ) เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเฉพาะบริการ และมีผลบังคับใช้ในส่วนการจัดสรร Google Voice แก่ผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

  • ▪  เบลเยียม

  • ▪  แคนาดา

  • ▪  เดนมาร์ก

  • ▪  ฝรั่งเศส

  • ▪  เยอรมนี

  • ▪  ไอร์แลนด์

  • ▪  อิตาลี

  • ▪  เนเธอร์แลนด์

  • ▪  โปรตุเกส

  • ▪  สเปน

  • ▪  สวีเดน

  • ▪  สวิตเซอร์แลนด์

  • ▪  สหราชอาณาจักร

 • ("ประเทศต่างๆ ที่ให้บริการ” และแต่ละ “ประเทศที่ให้บริการ”)

  คำสำคัญที่ใช้และไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในภูมิภาคเหล่านี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะบริการหรือส่วนอื่นในข้อตกลง

  หากมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดในภูมิภาคและข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับ URL ที่เกี่ยวข้องกับ Google Voice ข้อกำหนดในภูมิภาคจะควบคุม

 • 2. คุณภาพของการบริการ

 • GTSP จะให้บริการ Google Voice ตามข้อตกลง SLA

 • 3. ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย

 • GTSP จะใช้และคงไว้ซึ่งมาตรการทางเทคนิคและเชิงองค์กรเพื่อป้องกัน ตอบสนอง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อจัดการความสามารถบนเครือข่าย ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารแนบท้ายการประมวลผลข้อมูลระบบคลาวด์และส่วนอื่นในข้อตกลง

 • 4. สายบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • การเข้าถึงและข้อจำกัดเกี่ยวกับหมายเลขการเข้าถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีอธิบายไว้ในส่วนที่ 8.8 (บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ของข้อกำหนดเฉพาะบริการ

  หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของประเทศที่ให้บริการแต่ละประเทศมีดังนี้

  ประเทศ

  หมายเลขฉุกเฉิน

  เบลเยียม

  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 119

  เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน

  112

  ฝรั่งเศส

  112, 15, 17, 18, 115, 119, 116000, 114, 191, 196, 197, 116117

  เยอรมนี

  110, 112

  ไอร์แลนด์

  112, 999

  อิตาลี

  112, 113, 114, 115, 118

  โปรตุเกส

  112, 117

  สเปน

  112, 085, 1006, 061, 062, 080, 091, 092, 016, 065, 116000

  สวิตเซอร์แลนด์

  112, 117, 118, 143, 144, 147

  สหราชอาณาจักร

  112, 999, 116000

  แคนาดา

  911

  สหรัฐอเมริกา

  911, 988

 • ในแคนาดาและสถานที่อื่นๆ บางแห่ง เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของ Google จะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และตำแหน่งที่ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินระบุแก่ PSAP ที่เกี่ยวข้องด้วยวาจา แต่หากผู้โทรแจ้งข้อมูลตำแหน่งแก่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ระบบจะโอนสายผู้โทรไปยัง PSAP ซึ่งให้บริการในพื้นที่ตามที่อยู่ที่ผู้โทรลงทะเบียนไว้

 • 5. การจัดการการร้องเรียน

 • ข้อตกลงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้าในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Google Voice โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Google Workspace

  หากลูกค้าไม่พึงพอใจกับการใช้งาน Google Voice สามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Google Voice ได้ที่ https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints เมื่อส่งการร้องเรียนไปยังฝ่ายดูแลลูกค้าของ Google Voice แล้ว ทีมจะพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทำการ คำถาม/ข้อร้องเรียนแต่ละรายการจะถูกบันทึกแยกกัน และที่ปรึกษาฝ่ายดูแลลูกค้าของ Google Voice ทุกคนสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้ หากการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากผ่านไป 10 วันทำการ ฝ่ายดูแลลูกค้า Google Voice จะแจ้งขั้นตอนต่อไปที่คุณสามารถใช้ดำเนินการร้องเรียนได้ โดยทางทีมจะแจ้งวิธีแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า รายละเอียดของข้อร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังจากข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว

  หากสิ้นสุดกระบวนการร้องเรียนที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าเชื่อว่าข้อร้องเรียนของตนไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ลูกค้ามีสิทธิที่จะส่งข้อโต้แย้งไปยังแผนบริการผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศที่ให้บริการอย่างน้อย 1 ประเทศ

  การอ้างอิงถึงแผนบริการผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวโดยลูกค้าจะไม่กระทบต่อขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะบริการ

  รายละเอียดข้อมูลติดต่อของแผนบริการผู้ตรวจการแผ่นดินของแต่ละประเทศที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

  ประเทศ

  แผนบริการผู้ตรวจการแผ่นดิน

  เบลเยียม

  ภาษาฝรั่งเศส: Service de médiation pour les télécommunications Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3 1000 Bruxelles โทรศัพท์: 02 223 06 06 - โทรสาร: 02 219 77 88 อีเมล: plaintes@mediateurtelecom.be

  ภาษาดัตช์ อังกฤษ หรือเยอรมัน: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Koning Albert II-laan 8 bus 3 1000 Brussel โทรศัพท์: 02-223 09 09 - โทรสาร: 02-219 86 59 อีเมล: klachten@ombudsmantelecom.be

  เว็บไซต์ (หลายภาษา): https://www.ombudsmantelecom.be

  เดนมาร์ก

  Danish Business Authority Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Denmark โทรศัพท์: +45 35 29 10 00 อีเมล: erst@erst.dk

  ฝรั่งเศส

  ดูย่อหน้าที่ 1 ของภาคผนวก 2 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Google Voice ที่ให้บริการในฝรั่งเศส)

  ไอร์แลนด์

  ComReg Dispute Service Scheme in Ireland: https://www.comreg.ie/queries-complaints/phone/

  อิตาลี

  ดูย่อหน้าที่ 1 ของภาคผนวก 6 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Google Voice ที่ให้บริการในอิตาลี)

  เนเธอร์แลนด์

  Authority for Consumers and Markets PO Box 16326 2500 BH The Hague The Netherlands โทรศัพท์: +31 70 7222 000

  โปรตุเกส

  ANACOM Av. José Malhoa, 12 1099-017 Lisbon โทรศัพท์: 800 206 665 อีเมล: info@anacom.pt

  สเปน

  Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Secretaría de Estado para el Avance Digital Sede central: P. de la Castellana, 162. 28071 - Madrid โทรศัพท์: 911 81 40 45 และ 901 33 66 99

  สวีเดน

  The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden โทรศัพท์: +46 8 678 55 00 อีเมล: pts@pts.se

  สวิตเซอร์แลนด์

  Stiftung ombudscom Bundesgasse 26 CH-3011 Bern

  สหราชอาณาจักร

  CISAS 70 Fleet Street London EC4Y 1EU โทรศัพท์: +44 (0)20 7520 3814 อีเมล: cisas@cedr.com เว็บไซต์: www.cedr.com/consumer/cisas

  ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับบางประเทศที่ให้บริการมีระบุไว้ในภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในเดนมาร์ก

 • 1. ข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

 • Google เพิกถอนสิทธิอย่างชัดเจนจากส่วนที่ 9, 11, 14-15, ส่วนที่ 16(1), ฉบับที่ 2 และ 3 และส่วนย่อย (2)-(4), ส่วนที่ 18, ส่วนที่ 19(1)-(4) และส่วนที่ 20-21 แห่ง Executive Order ฉบับที่ 715 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2011 ว่าด้วยข้อกำหนดของเครือข่ายและบริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ("Executive Order") ตามส่วนที่ 1(4) ของ Executive Order นั้น

ภาคผนวก 2
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในฝรั่งเศส

 • 1. การระงับข้อพิพาททางเลือก

 • ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความถูกต้อง การตีความ การปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติ หรือการสิ้นสุดข้อตกลงซึ่งเกี่ยวข้องกับ Google Voice จะถูกส่งไปยังสื่อกลางภายใต้ศูนย์ไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการแห่งปารีส (Centre for Mediation and Arbitration of Paris หรือ CMAP, Paris Chamber of Commerce and Industry - 39, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris - https://www.cmap.fr/) กฎของสื่อกลางที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตาม และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ส่งไปยังเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลและสถานที่พิจารณาคดีที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

 • 2. การย้ายหมายเลข

 • ลูกค้าจะไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้ GTSP สำหรับการย้ายหมายเลขออกไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในส่วนที่ 8.5(ข)(1) (ภาระหน้าที่ของลูกค้า) ของข้อกำหนดเฉพาะบริการ ซึ่งจะมีการย้ายหมายเลขจากแผนการจัดลำดับหมายเลขโทรศัพท์ของฝรั่งเศส

ภาคผนวก 3
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในสเปน

 • 1. ค่าตอบแทนใน SLA

 • หาก GTSP ไม่เป็นไปตาม SLA นั้น GTSP จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ โดยการคืนเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการชดเชยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ใน SLA

ภาคผนวก 4
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในสหราชอาณาจักร

 • 1. ระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

 • ภาคผนวกนี้มีไว้สำหรับ "ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก" ซึ่งหมายถึงลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักรซึ่งมีบุคคลทำงานไม่เกิน 10 คน (ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน อาสาสมัคร หรืออื่นๆ) แต่ไม่ใช่ผู้ให้บริการการสื่อสารที่ได้รับการควบคุม

 • คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ผ่านฝ่ายการดูแลลูกค้าของ Google Voice ที่ https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints

 • คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อแผนบริการผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดูส่วนที่ 5 สำหรับรายละเอียดการติดต่อ) ในกรณีต่อไปนี้

 • (1) เป็นไปตาม 3 ประเด็นต่อไปนี้ (ก) GTSP ได้แจ้งผลการตรวจสอบการร้องเรียนแก่คุณแล้ว (ข) คุณได้แจ้ง GTSP ว่าผลลัพธ์ที่เสนอไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณให้เป็นที่พอใจได้ และ (ค) GTSP ไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมในการแก้ไขข้อร้องเรียนเพื่อความพึงพอใจของคุณที่จะให้ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิม หรือ

 • (2) การร้องเรียนยังคงไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากผ่านวันที่ได้รับการร้องเรียนครั้งแรกไปแล้ว 8 สัปดาห์

ภาคผนวก 5
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในแคนาดา

 • 1. สายบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 9-1-1

 • (ก) การกำหนดเส้นทางการโทร สายที่โทรผ่าน Google Voice ไปยัง 9-1-1 ในแคนาดาจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแห่งชาติ แทนที่จะเป็น PSAP ที่สอดคล้องกับที่อยู่สำหรับรับบริการของผู้ใช้ปลายทางที่โทร

 • (ข) ข้อจำกัด Google Voice ไม่รองรับการนำส่งตัวบ่งชี้ความเป็นส่วนตัวเมื่อผู้ใช้ปลายทางเรียกใช้ การให้บริการการบล็อกสากลต่อการโทรอัตโนมัติของการระบุสายการโทร การให้บริการการบล็อกการโทรต่อสายของผู้ใช้ปลายทางที่ผ่านการรับรอง การไม่อนุญาตให้โทรกลับไปที่หมายเลขที่ถูกบล็อก และการให้บริการการติดตามการโทรสากล คำอธิบายและข้อจำกัดเพิ่มเติมของบริการโทรฉุกเฉิน 9-1-1 ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 8.8 (บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน) ของข้อกำหนดเฉพาะบริการ

ภาคผนวก 6
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการ Google Voice
ในอิตาลี

 • 1. การระงับข้อพิพาททางเลือก

 • ลูกค้าสามารถเข้าถึงขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของอิตาลี (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - "AgCom") ผ่านการตัดสินใจหมายเลข 353/19/CONS ต่อหน้าคณะกรรมการการสื่อสารระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (Comitato Regionale per le Comunicazioni - "Co.re.com.") ด้วยความรับผิดชอบในอาณาเขตและ AgCom (ที่อยู่: Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, โทร 0817507111, โทรสาร 0817507616)