หลักเกณฑ์ของบริการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Google Workspace

หลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อไปนี้ ("หลักเกณฑ์") จะมีผลต่อบริการสนับสนุนเพื่อการใช้ "บริการของ Google Workspace" ยกเว้นบริการและรุ่นที่แจ้งไว้ด้านล่างซึ่งไม่ครอบคลุม คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้นิยามไว้ที่นี่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่กำกับการใช้งานบริการของ Google Workspace ("ข้อตกลง") เพื่อให้เกิดความชัดเจน Google ไม่มีภาระหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ (หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว) ในการให้การสนับสนุนบริการใดก็ตามที่กำหนดไว้ใน URL นี้ https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=th&answer=181865

บริการต่อไปนี้ใน Google Workspace for Education ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างนี้

 • - การซิงค์ของ Chrome
 1. การส่งคำขอรับการสนับสนุน

  1. ทั่วไป ลูกค้าสามารถส่งคำขอทางโทรศัพท์ หรือผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือพอร์ทัลการสนับสนุนออนไลน์
  2. ความพยายามของลูกค้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนส่งคำขอให้กับ Google ลูกค้าจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทำงานผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยไม่ส่งเรื่องให้กับ Google หลังจากนั้น บุคคลที่ติดต่อของลูกค้าสามารถส่งคำขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ Google หรือพอร์ทัลการสนับสนุนที่ Google มีให้ หรือทางโทรศัพท์
  3. การจำแนกลักษณะของคำขอ ลูกค้าจะกำหนดลำดับความสำคัญเมื่อส่งคำขอ เมื่อได้รับคำขอจากบุคคลที่ติดต่อของลูกค้า Google จะพิจารณาว่าคำขอนั้นเป็นกรณี "ใช้บริการไม่ได้" "คำขอมาตรฐาน" หรือ "คำขอคุณลักษณะ" (ตามคำนิยามในข้อ 8) การพิจารณาของ Google ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันลูกค้า Google สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการกำหนดลำดับความสำคัญของลูกค้าถ้า Google เชื่อว่าการกำหนดของลูกค้าไม่ถูกต้อง และจะแจ้งลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในการตอบกลับคำขอรับการสนับสนุน ลูกค้าสามารถอุทธรณ์การเปลี่ยนประเภทกับฝ่ายจัดการการสนับสนุนของ Google เพื่อให้มีการทบทวนผ่านช่องทางการสนับสนุนที่มีให้
  4. ขั้นตอนในการตอบรับและการแก้ไขปัญหาตามคำขอ เมื่อลูกค้าส่งคำขอ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการวินิจฉัยตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (i) การอธิบายเกี่ยวกับปัญหา การกำหนดค่า และเครือข่ายของลูกค้า (ii) การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ (iii) การสื่อสารเพิ่มเติมผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google ตามที่เหมาะสม
  5. การตอบรับคำขอ Google อาจตอบสนองคำขอด้วยการส่งใบตอบรับคำขอ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า Google อาจไม่สามารถให้คำตอบ หรือให้การแก้ไขปัญหาตามคำขอทั้งหมดได้
  6. คำขอคุณลักษณะ ถ้า Google พิจารณาเห็นว่าคำขอนั้นเป็นคำขอคุณลักษณะ Google จะบันทึกคำขอนั้นๆ เพื่อให้พิจารณาเพิ่มในการอัปเดตหรือการเผยแพร่บริการในอนาคต และจะถือว่ากรณีนั้นปิดลง Google ไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการตอบสนองหรือแก้ไขกรณีคำขอคุณลักษณะ หรือรวมคำขอคุณลักษณะนั้นๆ ไว้ในการอัปเดตหรือการออกรุ่นบริการในอนาคต
 2. การเข้าถึงการสนับสนุน

  1. ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ใช้บริการ Google Workspace ได้รับการสนับสนุนผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ Google เท่านั้น ซึ่งเข้าถึงจาก https://support.google.com/a/ หรือ URL อื่นที่ Google อาจจัดให้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อคำถามและข้อร้องเรียนของผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สาม เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการให้บริการสนับสนุนดังกล่าวเอง
  2. เวลาทำการของฝ่ายการสนับสนุนและเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมาย Google จะให้บริการเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Google และการสนับสนุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1 มีเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายเท่ากับ 1 ชั่วโมง และมีการตอบสนองตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P2, P3 และ P4 ซึ่งเขียนส่งทางศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์หรือพอร์ทัลการสนับสนุนจะมีการตอบกลับภายในเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายคือไม่เกิน 1 วันทำการ คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญทั้งหมดที่ได้รับทางโทรศัพท์จะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google โดยตรงดังที่ระบุไว้เพิ่มเติมใน https://support.google.com/a/table/3247295 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google ยังพร้อมให้บริการสนับสนุนผ่านแชทอีกด้วย
  3. อาจต้องใช้ PIN ลูกค้าในการเข้าถึงการสนับสนุน ลูกค้าต้องแจ้ง PIN ลูกค้าปัจจุบันในการส่งคำขอ ลูกค้าสามารถรับ PIN ลูกค้าดังกล่าวได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ เพื่อที่จะเข้าถึงและรับการสนับสนุนสำหรับบริการจาก Google ถ้าลูกค้าไม่สามารถแจ้ง PIN ลูกค้าปัจจุบันได้เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Google ทางออนไลน์และโพสต์คำถามในฟอรัมความช่วยเหลือออนไลน์เท่านั้น จนกว่าจะสามารถเรียกคืน PIN ลูกค้าได้ PIN ลูกค้านี้อาจมีการอัปเดตเป็นระยะ และสามารถดูได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 3. การสนับสนุน Chrome

  1. การเปิดให้บริการสนับสนุน นอกเหนือจากคำขอที่เกี่ยวข้องกับบริการ Google Workspace แล้ว Google จะตอบสนองคำขอที่เกี่ยวข้องกับ Chrome ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โดยคำขอดังกล่าวจะได้รับการตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. ประเภทปัญหาที่รองรับ คำขอที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Chrome ฟังก์ชันการทำงานหลักของ Chrome การรักษาความปลอดภัยของ Chrome นโยบายการดูแลระบบ และการทำงานระหว่าง Chrome กับบริการของ Google Workspace ในแพลตฟอร์มที่รองรับจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ Google อาจเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อคำขอสำหรับปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Chrome เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขปัญหาสำหรับบางหน้าเว็บ ปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ถ้า Google เปลี่ยนแปลงรหัสเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค การเปลี่ยนแปลงรหัสดังกล่าวจะมีการออกใช้ในรุ่นที่กำลังจะเผยแพร่ แต่จะไม่ใช้กับ Chrome รุ่นก่อนหน้า
 4. การสนับสนุนมาตรฐาน

  ลูกค้าทุกรายจะได้รับการสนับสนุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยบริการต่อไปนี้

  • การอัปเกรดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติของบริการ
  • การอัปเดตเพื่อบำรุงรักษาบริการ
  • ความช่วยเหลือที่ดำเนินการด้วยตนเองและการฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้ใช้ปลายทางและผู้ดูแลระบบ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานและทำให้บริการสามารถใช้งานได้
  • การเข้าถึงการสนับสนุนทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือของ Google หรือพอร์ทัลการสนับสนุน
  • หน้าแดชบอร์ดสถานะและพอร์ทัลการสนับสนุนจะให้ข้อมูลสถานะของบริการแบบเรียลไทม์ที่มีให้ต่อสาธารณะ
 5. บริการสนับสนุนแบบพรีเมียม

  (การสนับสนุนขั้นสูงและการจัดการบัญชีแบบก้าวหน้า มีค่าบริการเพิ่มเติม)
  1. การยุติบริการ โปรแกรมบริการสนับสนุนแบบพรีเมียมอยู่ระหว่างยุติการให้บริการ ลูกค้าแต่ละรายที่ซื้อบริการสนับสนุนแบบพรีเมียมก่อนหน้านี้จะยังคงรับการสนับสนุนดังกล่าวจนครบระยะเวลาการสนับสนุนปัจจุบัน ตามเงื่อนไขที่อธิบายในบริการสนับสนุนแบบพรีเมียมที่มีผล ณ ขณะที่ลูกค้าซื้อบริการสนับสนุนดังกล่าวครั้งล่าสุด เมื่อระยะเวลาของบริการสนับสนุนแบบพรีเมียมปัจจุบันสิ้นสุดลง จะไม่มีการต่ออายุ และจะยุติการให้บริการลง ยกเว้นกรณีที่ Google เห็นพ้องเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. ทั่วไป การสนับสนุนแบบพรีเมียมจะรวมสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น มีเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายที่ดีขึ้นสำหรับคำขอสนับสนุน ตลอดจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน และทีมบริการแบบพรีเมียมตามที่กำหนดด้านล่าง ซึ่งจะเริ่มต้นเมื่อลูกค้าเริ่มใช้บริการในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีผลของลูกค้าแต่ละราย
  3. การสนับสนุนขั้นสูง สำหรับลูกค้าที่มีผล Google ยอมรับที่จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้าตามลำดับความสำคัญของคำขอ ดังนี้ คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1 จะได้รับการตอบสนองโดยมีเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายเท่ากับ 1 ชั่วโมง และมีการตอบสนองตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ถ้ามีการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1 ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องมีการโทรศัพท์เพื่อเริ่มต้นการตอบสนองคำขอรับการสนับสนุน คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P2 ซึ่งติดต่อทางโทรศัพท์จะได้รับการตอบสนองโดยตรง คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P2 ซึ่งเขียนส่งทางศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์หรือพอร์ทัลการสนับสนุนจะมีการตอบสนองภายในเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายเท่ากับ 4 ชั่วโมง และมีการตอบสนอง 24x5 คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P3 และ P4 ซึ่งติดต่อทางโทรศัพท์จะได้รับการตอบสนองโดยตรง ส่วนคำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P3 และ P4 จะได้รับการตอบสนองโดยมีเวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายเท่ากับ 8 ชั่วโมง และมีการตอบสนอง 24x5 เพื่อความชัดเจน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google ที่ไม่ใช่ทีมบริการแบบพรีเมียม จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขความเสียหายทั้งหมด
  4. การเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนและทีมบริการแบบพรีเมียม สำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการแบบพรีเมียมจะให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของชุมชน โดยที่ลูกค้าสามารถหาคำแนะนำและสื่อสารเพื่อช่วยในการวางแผน การส่งต่อเรื่อง และการรับข้อมูลแลกเปลี่ยนในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจากทีมบริการแบบพรีเมียมและสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชน ทีมบริการแบบพรีเมียมจะเป็นตัวแทนของลูกค้าการสนับสนุนแบบพรีเมียมต่อ Google ในหัวข้อสำคัญๆ (รวมถึงวิศวกรรม การจัดการผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน) และจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการแก่ลูกค้า
  5. ระยะเวลา Google สามารถเลือกที่จะไม่ต่ออายุการสนับสนุนแบบพรีเมียมดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
 6. Technical Account Management (TAM)

  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ติดต่อทีมผู้จัดการเชิงเทคนิคของ Google เพื่อ (ก) ให้การช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร (ข) ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งและใช้งานบริการ และ (ค) จัดการการแจ้งกรณีการสนับสนุนเชิงเทคนิคและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นของ Google เพื่อตอบปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 7. บทบัญญัติทั่วไป

  1. การอัปเดตหลักเกณฑ์ Google สามารถอัปเดตหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้ในบางโอกาส แต่การอัปเดตจะไม่มีผลเสียที่เป็นรูปธรรมต่อลูกค้า
  2. การบำรุงรักษา เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด Google จะดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ โดยทั่วไป การบำรุงรักษาจะมีผลกระทบอย่างจำกัดหรือไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ ถ้า Google คาดว่าการบำรุงรักษาตามแผนจะมีผลเสียต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ Google จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการบำรุงรักษา นอกจากนี้ Google อาจดำเนินการบำรุงรักษาฉุกเฉินเมื่อใดก็ได้ ถ้า Google คาดว่าการบำรุงรักษาฉุกเฉินจะมีผลเสียต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ Google จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการบำรุงรักษา การแจ้งการบำรุงรักษาข้างต้นจะทำผ่านแดชบอร์ดสถานะของ Google Workspace คอนโซลผู้ดูแลระบบ และ/หรือพอร์ทัลการสนับสนุน นอกจากนี้ ลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลอาจสามารถรับอีเมลและ/หรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาทางฟีดข้อมูล RSS ได้
  3. ภาษา คู่สัญญายอมรับว่าการสนับสนุนทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดภาษาหนึ่งที่มีบริการในช่วงเวลาทำการซึ่งระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้างต้น หรือ https://support.google.com/a/table/3247295 หรือ URL อื่นที่ Google อาจจัดให้ เวลาตอบสนองเริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายสำหรับการสนับสนุนภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษมีให้ในชั่วโมงการให้บริการที่ระบุไว้ที่นี่ https://support.google.com/a/table/3247295 การสนับสนุนนอกเวลาเหล่านี้จะมีให้ผ่านช่องทางการสนับสนุนภาษาอังกฤษ
  4. เงื่อนไขของการสนับสนุน Google จะให้บริการสนับสนุนตามที่อธิบายในหลักเกณฑ์เหล่านี้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงเท่านั้น และจะไม่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนใดๆ แก่ลูกค้าหลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวหมดอายุหรือยุติลง
  5. กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสนับสนุน Google เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้บริการสนับสนุนดังที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้และเพื่อการดูแลรักษาบริการ
 8. ประมวลนิยามศัพท์

  สำหรับหลักเกณฑ์เหล่านี้ คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้

  1. "Chrome" หมายถึงเว็บเบราว์เซอร์ Chrome ที่ออกเผยแพร่โดย Google สำหรับแพลตฟอร์มที่สนับสนุน และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ URL ต่อไปนี้ http://www.google.com/chrome/ หรือโปรแกรมติดตั้งแบบ MSI ที่มีให้ที่ URL https://www.google.com/chrome/business/ หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้
  2. "ฟังก์ชันการทำงานหลักของ Chrome" หมายถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานในเบราว์เซอร์ Chrome ที่นำออกใช้ล่าสุด ยกเว้นส่วนขยายของ Google Chrome, Google Play และ Google Cloud Print
  3. "บุคคลที่ติดต่อของลูกค้า" หมายถึงผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  4. "คำขอคุณลักษณะ" หมายถึงคำขอของบุคคลที่ติดต่อของลูกค้าเพื่อรวมคุณลักษณะใหม่หรือปรับปรุงคุณลักษณะที่มีอยู่ของบริการที่ไม่มีให้ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีอยู่
  5. "เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google" หมายถึงตัวแทนของ Google ที่รับผิดชอบในการจัดการคำขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
  6. "การบำรุงรักษา" หมายถึงงานการบำรุงรักษาที่ดำเนินการกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการ
  7. "ลำดับความสำคัญ" หมายถึงระดับของผลกระทบของคำขอต่อการปฏิบัติงานของลูกค้า และใช้ในการกำหนดเวลาตอบสนองเป้าหมาย คำนิยามของลำดับความสำคัญที่ใช้ได้นั้นมีอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือของเราที่ https://support.google.com/a/answer/1047213
  8. "คำขอ" หมายถึงคำขอจากลูกค้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาหรือการรายงานปัญหาเกี่ยวกับบริการ
  9. "ใช้บริการไม่ได้" หมายถึงปัญหาในระบบการใช้งานจริงที่ทำให้ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้ามากกว่า 1 รายไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการ หรือเครือข่ายของลูกค้าไม่ได้รับอีเมลขาเข้า (และ/หรืออีเมลขาออก) จากบริการเลย ลูกค้าต้องระบุคำขอว่าเป็นกรณีใช้บริการไม่ได้ โดยกำหนดเป็นคำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1
  10. "คำขอมาตรฐาน" หมายถึงคำขอของลูกค้าต่อ Google ซึ่งไม่ใช่คำขอกรณีใช้บริการไม่ได้หรือคำขอคุณลักษณะ
  11. "ข้อมูลสนับสนุน" หมายถึงรายละเอียดบัญชีและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่ Google เพื่อรับบริการสนับสนุนดังที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงการขอความช่วยเหลือและรายละเอียดปัญหาด้านการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งให้ไว้กับ Google
  12. "แพลตฟอร์มที่สนับสนุน" ตามที่ระบุไว้ที่ https://support.google.com/a/bin/answer.py?answer=2763059 หมายถึงระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันที่ i) Chrome มีการเผยแพร่โดย Google และ ii) มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ Google อาจเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อปัญหากับ Chrome เวอร์ชันตัวอย่าง (หรือเรียกว่า เบต้า, dev และ canary) หรือคุณลักษณะตัวอย่าง Chrome OS ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเฉพาะของ Google และบริการฮาร์ดแวร์สำหรับ Chrome OS จะมีระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก เพื่อความชัดเจน Chrome Frame คือผลิตภัณฑ์แยกต่างหากที่ไม่ครอบคลุมภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้