Google Workspace Hizmetine Özel Şartlar

Son değiştirilme tarihi: 21 Aralık 2020

 • Bu Google Workspace (eski adıyla G Suite) için Hizmete Özel Şartlar belgesinde tanımı bulunmayan, baş harfi büyük yazılmış terimler; Google Cloud Ana Sözleşmesi'nde belirtilen Google Workspace Hizmet Programı, Eğitim için Google Workspace for Education Sözleşmesi veya Google Workspace Hizmetlerinin tabi olduğu yürürlükteki başka bir sözleşmede (her durumda, "Sözleşme") ortaya konulan anlamı taşır.

  • 1. Veri Bölgeleri. Aşağıdaki şartlar yalnızca bu Hizmete Özel Şartlar belgesinde, Bölüm 1.3'te (Tanımlar) belirtilen "Yerleştirilmiş Veriler" tanımında açıklanmış Google Workspace Hizmetleri ve Müşteri Verileri için geçerlidir:

   • 1.1 Birincil Verilerin Depolanması. Müşteri, Hizmetlerin Kapsama Dahil Sürümlerinden birini kullanıyorsa Yönetici Konsolu'nu kullanarak, Yerleştirilen Verilerin sabit olarak depolanacağı bir Veri Bölgesi seçebilir. Google, söz konusu Yerleştirilen Verileri, yürürlükteki yasalara ve "Google Workspace Veri Bölgesi Politikası"na uygun şekilde depolayacaktır.

   • 1.2 Sınırlama. Google Workspace Veri Bölgesi Politikası kapsamında olmayan herhangi bir Müşteri Verisi, Google tarafından Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesindeki Bölüm 10.2'ye (Veri Aktarımı) tabi olmak kaydıyla (uygulanabiliyorsa), Google veya Alt İşleyenlerinin tesislerinin bulunduğu herhangi bir konumda depolanabilir.

   • 1.3 Tanımlar.

    • "Yerleştirilmiş Veriler", yalnızca ilgili Hizmete ait Müşteri Verileri içinde yer alan aşağıdaki birincil verilerdir:

     • (a) Gmail: e-postaların konu satırı ve gövdesi, ekler, iletilerin gönderenleri ve alıcıları.

     • (b) Google Takvim: etkinlik başlığı ve etkinliğin açıklaması, tarihi, saati, davetlileri, sıklığı ve konumları.

     • (c) Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar: dosya gövdesi metni, yerleştirilmiş resimler ve Son Kullanıcı tarafından oluşturulan ilişkili yorumlar.

     • (d) Google Drive: Drive'a yüklenen orijinal dosya içeriği.

     • (e) Hangouts Chat: mesajlar ve ekler.

     • (f) Google Apps Kasası: Apps Kasası dışa aktarma verileri.

    • "Veri Bölgesi" iki anlamda kullanılmaktadır: (a) Amerika Birleşik Devletleri veya (b) Avrupa.

    • "Kapsama Dahil Sürüm" aşağıdaki sürümler anlamında kullanılmaktadır:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Apps Kasası . Aşağıdaki terimler yalnızca Google Apps Kasası için geçerlidir:

   • 2.1 Saklama. Müşterinin belirttiği saklama süresinin veya ilgili Google Apps Kasası lisansları için geçerli olan Sipariş Süresinin sona ermesinden sonra (a) söz konusu saklama süresi veya Sipariş Süresinin yenilenmesi; (b) yürürlükteki mevzuat ya da yasal sürecin Google'ın verileri silmesine engel olması veya (c) verilerin Müşteri Tarafından getirilen bir yasal muhafazaya tabi olması durumları haricinde Google'ın, arşivlenmiş herhangi bir Müşteri Verisini saklama yükümlülüğü olmayacaktır. Müşteri, Google Apps Kasası'na ilişkin satın alma ve kullanımı yenilemezse, Google'ın arşivlenmiş hiçbir Müşteri Verisini saklama zorunluluğu olmayacaktır.

  • 3. Google Workspace Essentials. Aşağıdaki şartlar yalnızca Google Workspace Essentials sürümü için geçerlidir:

   • 3.1 Fatura Düzenleme.

    • (a) Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Google ile Müşteri arasındaki ödeme ve faturalandırma yükümlülükleri kapsamında, (i) Geçerli SKU ile ilişkili Ücretleri tanımlayan URL'de aksi belirtilmediği sürece Google, Müşteriye önceki ay tahakkuk etmiş Ücretleri içeren aylık bir fatura gönderecektir ve (ii) (A) Müşterinin aylık Etkin Kullanıcı Sayısı [veya Müşterinin herhangi bir ayda hiçbir Etkin Kullanıcısı yoksa, o ay için en az bir (1) Etkin Kullanıcı] ve (B) varsa, tüm taahhüt edilen satın alma işlemleri veya minimum satın alma taahhütlerinden doğan tüm Ücretler Müşteriye tahakkuk ettirilecek ve Müşteri tarafından ödenecektir. Ücretler için geçerli olduğu durumlarda, Müşterinin Hizmetleri ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır.

    • (b) Yeniden Satış Yapılan Müşterilerle İlişkili Ücretler. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü Bayiden sipariş ederse, Hizmetlerle ilişkili Ücretler, Müşteri ile Bayi arasında belirlenecektir, ancak Ücretler için geçerli olduğu durumlarda, Müşterinin Hizmetleri ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçüm araçları kullanılacaktır.

   • 3.2 Google, Etkin Kullanıcı sayısı veya depolama alanının izlenmesini ve faturalandırılmasını atlatmaya çalışan tüm girişimleri engelleyebilir.

   • 3.3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (HDS) Kredileri. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Müşterinin hak kazanabileceği tüm Hizmet Kredileri, Müşterinin bir sonraki faturasına parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) yansıtılacaktır. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü Bayiden sipariş ederse Google, Müşteriyle ilişkili olarak sağlanması gerekebilecek tüm Hizmet Kredilerini Bayiye, parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) verecektir.

   • 3.4 Tanımlar. "Etkin Kullanıcı", (a) takvim ayı boyunca Google Meet'te en az bir kez görüntülü toplantı düzenleyen veya görüntülü toplantıya katılan veya (b) takvim ayı boyunca Google Drive'da en az bir kez dosya açan Son Kullanıcı anlamındadır.

  • 4. Cloud Search. Aşağıdaki şartlar yalnızca Cloud Search için geçerlidir:

   • 4.1 Üçüncü Taraf Veri Kaynakları. Müşterinin üçüncü taraf veri kaynaklarını Cloud Search Platform ile bağlantılı olarak kullanımı, Müşteri ile üçüncü taraf veri kaynağının ilgili sağlayıcısı arasındaki hizmet şartları ve diğer sözleşmelere ("Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartları") tabidir ve bunların kapsamındadır. Cloud Search Platform'u Müşteriye sağlamak üzere ilgili üçüncü taraf veri kaynaklarına erişebilmesi veya bunları kullanabilmesi için Google'a gerekli hakları vermek de dahil, söz konusu Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartlarına uyulması yalnızca Müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

   • 4.2 Ek Tanımlar.

    • "Öğe" veya "Doküman", Cloud Search'ün dizine ekleyebileceği herhangi bir dijital içerik parçası anlamındadır. (Geçerli olduğu durumlarda DOCS, XLS, PPT ve PDF dosyaları, bir veritabanı satırı, benzersiz URL'ler ya da desteklenen herhangi bir dosya türü buna dahildir.)

    • "Arama Sorgusu" bilgi veya bir dizi sonuç getirmesi için Müşterinin Cloud Search kullanarak Google'a gönderdiği bir istektir.

    • "Arama Uygulaması", Müşteri veya Müşterinin atadığı bir kişi tarafından oluşturulup yönetilen ve iş amaçlı belirli bir kullanımı (örneğin, bir intranet portalındaki dokümanlarda ya da Müşterinin destek aracında arama yapma) olanaklı kılmayı amaçlayan bir Cloud Search yapılandırmasıdır.

  • 5. Cloud Identity Yönetimi. Aşağıdaki şartlar; Cloud Identity Yönetimi, Google Kişiler ve Google Gruplar İşletme Sürümü'nde (topluca "Cloud Identity Hizmetleri") kullanıldıklarında yalnızca Cloud Identity Yönetimi için geçerlidir:

   • 5.1 Tabi Olunan Bir Sonraki Sözleşme. Müşteri, daha sonra, Google veya bir Google Satış Ortağının Cloud Identity Hizmetleri'ni sağlamayı kabul ettiği ayrı bir sözleşme imzalarsa, Cloud Identity Hizmetleri'yle ilgili olarak, bir sonraki sözleşme bu Sözleşmenin yerini alacaktır. Bu Sözleşmenin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi halinde, geçerli durumlarda, Google, Cloud Identity Sözleşmesi'ne uygun şekilde Cloud Identity Hizmetlerini sağlamaya devam edecektir (söz konusu sözleşmenin kendi şartlarına uygun şekilde feshi veya süresinin sona ermesi dışında ya da sözleşme feshedilene veya süresi sona erene kadar). "Cloud Identity Sözleşmesi", bu Sözleşmenin feshinden veya süresinin sona ermesinden önce taraflarca imzalanan, Cloud Identity Hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir sözleşme anlamındadır.

  • 6. Genel Kullanım Öncesi Tekliflere İlişkin Şartlar. Google; Müşteriye, Hizmet Özetinde "Erken Erişim", "Alfa", "Beta", "Önizleme", "Deneysel" veya başka bir tanımla belirtilen GKST Öncesi Google Workspace özelliklerini, hizmetlerini veya yazılımlarını, ilgili dokümanları veya materyalleri ya da bir Test Başvurusu imkanı (aşağıda tanımlandığı şekilde) (topluca, "GKST Öncesi Teklifler") sunabilir. GKST Öncesi Teklifler, Hizmet olmamakla birlikte, Müşterinin GKST Öncesi Teklifleri kullanımı işbu Bölüm 6 ile getirilen değişikliklere uygun şekilde Hizmetler için geçerli olan Sözleşme şartlarına tabidir.

   • 6.1 Genel Kullanım Öncesi Tekliflere Erişim ve Bunların Kullanımı.

    • (a) Test Başvuruları. Müşteri, Yönetici Konsolundan veya Google tarafından sağlanan başka bir yöntemle erişilebilecek başvuru formlarını ("Test Başvuruları") göndermek suretiyle, bir veya daha fazla GKST Öncesi Teklifte test kullanıcısı olmak için başvuruda bulunabilir. Google, Müşteriyi herhangi bir GKST Öncesi Teklifin test kullanıcısı olarak kabul etmesi halinde (Google'ın söz konusu zamanda test kullanıcılarına yönelik alan düzeyindeki gereksinimleri temelinde), söz konusu GKST Öncesi Teklifi, işbu Bölüm 6'nın şartlarına tabi olmak kaydıyla Müşterinin kullanımına açacaktır. Söz konusu GKST Öncesi Teklif için ek şartlar ("Spesifik Test Şartları") geçerli olabilir. Ek şartların geçerli olması durumunda Google, bu şartları Müşterinin GKST Öncesi Teklifi kullanmaya başlamasından önce Test Başvurusu aracılığıyla veya başka bir yolla, yazılı olarak sağlayacaktır. Test Başvurusu ve tüm Spesifik Test Şartları işbu Bölüm 6'ya dahil edilmiştir.

    • (b) Müşteri Test Verilerinin Kullanımı. İşbu Bölüm 6'daki Bölüm 6(d) maddesine (Kamu Müşterileri için Kullanım Kısıtlaması) tabi olmak kaydıyla, Google tarafından yerine getirebilecek ve Müşterinin yerine getirmesi zorunlu olan bu şartla (şartın, gerekli izin ve bildirimleri toplama veya sağlama yoluyla yerine getirilmesi dahil) Google'ın şu izne sahip olması sağlanacaktır: Google; Sözleşmenin gizlilik hükümlerinde ve aşağıda belirtilenler dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın veya Müşteriye, herhangi bir Son Kullanıcıya ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmaksızın, söz konusu GKST Öncesi Teklifleri ve tekliflerle birlikte kullanılan tüm Google ürün ve hizmetlerini sağlamak, test etmek, analiz etmek ve iyileştirmek için herhangi bir GKST Öncesi Teklif aracılığıyla Müşteri veya Son Kullanıcıları tarafından sunulan, depolanan, gönderilen veya alınan herhangi bir Müşteri Verisini ("Müşteri Test Verileri") kullanabilir (Müşterinin Kişisel Verileri dahil):

    • Müşteri Verileriyle ilişkili olarak veri koruması ve veri işleme yükümlülüklerini https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html ("Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik" veya "DPA") sayfasında belirtildiği şekilde tanımlayan, Google'ın o sırada geçerli olan şartları, Müşteri tarafından kabul edildiyse ya da taraflar bu şartları başka şekilde kabul ettiyse, DPA uygulanırken, DPA'nın gerektirdiği şekilde, GKST Öncesi Teklifler "Hizmet" kabul edilecektir. Ayrıca, daha net bir ifadeyle, işbu Bölüm 6, DPA'daki Bölüm 5.2.1'de (Müşterinin Talimatları) atıfta bulunulan "Sözleşme"nin bir parçasını oluşturacak ve şu değişikliklere tabi olacaktır:

     • (i) GKST Öncesi Teklifler, DPA kapsamındaki "Denetlenen Hizmetler" arasında yer almaz;

     • (ii) Müşteri; DPA'daki Bölüm 6.1'in (Verilerin Süre İçinde Silinmesi) amacına uygun olarak ve yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, GKST Öncesi Tekliflerdeki işlevlerin, Müşterinin GKST Öncesi Teklifini kullanmasına izin verilen süre ("GKST Öncesi Teklif Süresi") boyunca Müşteri Test Verilerinin silinmesine izin vermeyebileceğini, ancak söz konusu Müşteri Test Verilerinin, DPA'daki Bölüm 6.2'ye (Süre Sonunda Verilerin Silinmesi) uygun şekilde silineceğini kabul eder;

     • (iii) İlgili Test Başvurusunda aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece: (Aa) GKST Öncesi Tekliflerle ilişkili olarak müdahalede bulunan Alt İşleyenlerle (DPA'da tanımlandığı şekilde) ilgili bilgiler (Alt İşleyenlerin görev ve konum bilgileri dahil), Müşterinin talep etmesi halinde, Google tarafından yazılı olarak sağlanacaktır ve (Bb) Google, GKST Öncesi Teklif Süresi içinde, GKST Öncesi Tekliflerle ilişkili olarak herhangi bir Yeni Üçüncü Taraf Alt İşleyenin müdahalesini (Alt İşleyenin ad, konum ve faaliyet bilgileri dahil), Alt İşleyenin herhangi bir Müşteri Test Verisini işlemeye başlamasından önce Bildirim E-Posta Adresine bir e-posta göndererek Müşteriye bildirecektir. Alt İşleyene itiraz etmesi halinde Müşteriye sunulan tek ve münhasır telafi, uygulanabilen GKST Öncesi Tekliflerin kullanımının durdurulması olacaktır.

    • (c) Veri Konumu veya Erişim Şeffaflığı Olmaması. İşbu Bölüm 6 kapsamında işlenen Müşteri Test Verileri, herhangi bir veri konumu veya erişim şeffaflığı şartına (https://cloud.google.com/access-transparency/ ve https://workspace.google.com/terms/service-terms sayfalarında bulunabilir) tabi olmayacaktır.

    • (d) Kamu Müşterileri için Kullanım Kısıtlaması. Google tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece aşağıdaki Müşteriler, GKST Öncesi Tekliflerle yalnızca test verilerini veya deneysel verileri kullanabilir ve bu Müşteriler, GKST Öncesi Tekliflerle bağlantılı olarak "gerçek" verileri veya üretim verilerini kullanmaktan men edilmiştir: Federal, ulusal, resmi, bölgesel ya da yerel yönetimler veya düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ABD veya diğer ülkelerdeki kamu müşterileri (eğitim kurumu olan Müşteriler hariç).

    • (e) Geri Bildirim. Müşteri, GKST Öncesi Tekliflerle ilgili geri bildirim ve önerilerini Google'a iletebilir ve Google ile Satış Ortakları tüm geri bildirim ve önerileri, herhangi bir kısıtlama ve Müşteriye karşı bir yükümlülük olmadan kullanabilir.

   • 6.2 Diğer Şartlar. GKST ÖNCESİ TEKLİFLER, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN YA DA BU YÖNDE BİR BEYAN OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. GKST Öncesi Teklifler (a) Müşteriye önceden bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, askıya alınabilir veya kullanımdan kaldırılabilir ve (b) herhangi bir HDS veya Google tazminatı kapsamına girmez. Belirli bir GKST Öncesi Teklife ait Test Başvurusu ya da diğer doküman ya da materyallerde açıkça ifade edilmediği sürece, (i) GKST Öncesi Teklifler, TDH kapsamında olmayabilir ve (ii) Müşteri, GKST Öncesi Teklifleri, HIPAA'da tanımlandığı şekilde korunan sağlık bilgilerini işlemek için kullanamaz. GKST Öncesi Tekliflerle ilişkili olarak, yürürlükteki yasanın izin verdiği azami ölçüde, Google, (A) Sözleşmede belirtilen sorumluluk tutarı sınırı veya (B) 25.000 ABD dolarının (hangisi daha düşükse) üzerindeki tutarlardan sorumlu olmayacaktır. Önceki cümlede belirtilen hiçbir husus, Anlaşmanın sorumlulukla ilgili geri kalan şartlarını etkilemeyecektir (sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm spesifik muafiyetler dahil). Google, Müşteriye yazılı bildirim göndererek Müşterinin GKST Öncesi Teklif kullanımını herhangi bir zamanda sonlandırabilir.

  • 7. Alan E-posta Adresini Kullanarak Doğrulama.Aşağıdaki ek şartlar, yalnızca Hizmetlerin kullanımı için Alan Adı yerine Alan E-Posta Adresi doğrulanıyorsa geçerlidir:

   • 7.1 Son Kullanıcıların Davet Edilmesi. Müşteri, Alan E-Posta Adresine sahip diğer kullanıcıları, Hizmetleri kullanmaya davet edebilir. Söz konusu kullanıcılar, Müşterinin Hizmetleri kullanma davetini kabul etmeleri halinde, Sözleşme kapsamında Müşterinin Son Kullanıcıları olarak ele alınırlar.

   • 7.2 Alan Adı Doğrulaması.

    • (a) Herhangi bir kişi veya tüzel kişi, Alan E-Posta Adresiyle ilişkili Alan Adını herhangi bir zamanda doğrulayabilir ("Doğrulayan Taraf").

    • (b) Doğrulayan Taraf, Müşteri veya Müşterinin Yöneticilerinden biri ise, söz konusu Doğrulayan Taraf, Alan Adının doğrulanmasından hemen sonra, Alan Adıyla ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının ve söz konusu Son Kullanıcı Hesaplarında yer alan ilişkili tüm verilerin sahipliğini ve denetimini üstlenecektir.

    • (c) Diğer tüm durumlarda, Doğrulayan Taraf, Alan Adının doğrulanmasından 72 saat sonra, Alan Adıyla ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının ve söz konusu Son Kullanıcı Hesaplarında yer alan tüm ilişkili verilerin sahipliğini ve denetimini üstlenecektir.

    • (d) Alan Adı doğrulandığında, Müşteri ve tüm Son Kullanıcılar bilgilendirilecektir.

    • (e) Alan Adı Doğrulaması Sonrasında Yönetim. Doğrulayan Taraf, Müşterinin Hesabı ve bu gibi tüm Son Kullanıcı Hesapları üzerinde şu işlemleri yapabilecektir: (i) Müşteri Verilerine erişme, Müşteri Verilerini izleme, kullanma, değiştirme, askıya alma veya ifşa etme; (ii) hesap ayarlarını kontrol etme (hesap şifrelerinin değiştirilmesi dahil); (iii) Hizmetlere erişimi ve Hizmetlerin kullanımını kontrol etme; (iv) bilgilere veya ayarlara erişim olanağını kısıtlama; (v) Müşteri Hesabı ve Son Kullanıcı Hesabının Doğrulayan Tarafla olan ilişkisini kesme yetkisini kısıtlama (Müşteri Verileri ve Müşterinin Hesabı ile Son Kullanıcı Hesabındaki tüm veriler dahil); (vi) Müşterinin Hesabı veya Alan Adıyla ilişkili herhangi bir Son Kullanıcı Hesabı kullanılarak etkinleştirilen, kullanılan, indirilen veya yüklenen tüm Hizmetleri, Ek Ürünleri veya diğer hizmetleri/ürünleri kaldırma veya devre dışı bırakma ve (vii) Hizmetlerin kullanımını askıya alma veya sonlandırma.

   • 7.3 Verilerin Silinmesi. Hizmetlerin işlevselliği ve yönetimine uygun olarak ve Hizmetlerin Sözleşme uyarınca Askıya Alınmış olmaması kaydıyla, Doğrulayan Tarafın, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının (Müşterinin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önce, Müşteri veya Son Kullanıcıları, Müşteri Verilerini silebilir ya da dışa aktarabilir ve/veya Son Kullanıcı Hesaplarını silebilir. Doğrulayan Tarafın, Alan Adının ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının (Müşterinin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden sonra, Müşteri veya Son Kullanıcılarının, Son Kullanıcı Hesaplarını silmesi ve Hizmetlerin yönetim şekline bağlı olarak herhangi bir Müşteri Verisini silmesi ya da dışa aktarması mümkün olmayabilir.

   • 7.4 Veri İşleme Talimatı. Doğrulayan Tarafın, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının (Müşterinin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önce, Müşteri Verilerinin silinmesine veya dışa aktarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmaması halinde, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'te aksi yönde herhangi bir şart olsa bile (geçerliyse), Müşteri, bu Hizmete Özel Şartların, Sözleşme kapsamında yer aldığını ve buna uygun olarak, Müşterinin Google'a şunları yapmak için verdiği talimatları belgelediğini kabul eder: (a) Sözleşmenin, Bölüm 7.6'da (Alan Doğrulamasından Sonra Fesih) açıklandığı şekilde feshinden sonra, söz konusu fesih işleminden önce Müşteri tarafından silinmemiş olan tüm Müşteri Verilerini muhafaza etmek ve (b) muhafaza edilen söz konusu tüm Müşteri Verilerini, Doğrulayan Tarafın kullanımına sunmak.

   • 7.5 Yönetim için İzin. Uygulanabilir olduğunda, Müşteri şunlara izin verdiğini kabul eder: (a) Doğrulayan Tarafın, Sözleşmede açıklanan erişime ve yetkilere sahip olacağını ve (b) Google'ın, Doğrulayan Tarafa, Sözleşmede açıklanan erişim ve yetkileri sağlayacağını.

   • 7.6 Alan Doğrulamasından Sonra Fesih. Doğrulayan Tarafın üçüncü taraf olduğu durumlarda, Doğrulayan Taraf, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesaplarının (Müşterinin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlendiğinde, bu Sözleşme otomatik olarak feshedilir. Daha net bir ifadeyle, bu bölüm, kendi (ayrı) Google Workspace sözleşmesi kapsamında Doğrulayan Tarafın vermiş olabileceği son kullanıcı hakları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

   • 7.7 Hizmet Sınırlamaları. Alan Adı doğrulanmadığı sürece ve doğrulanana kadar, bazı Hizmetler, özellikler ve işlevler kullanım dışı olabilir.

  • 8. Google Telefon Hizmetleri. Aşağıdaki şartlar yalnızca (i) Google Voice ve (ii) Google Meet'in, uygun olduğu şekilde, giden arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak amacıyla kullanımı ("Google Meet Telefon hizmeti") için geçerlidir (ve işbu Bölüm 8'in amaçları doğrultusunda, Google Voice ve Google Meet Telefon hizmeti topluca "Google Telefon Hizmetleri" olarak anılmaktadır). BURADAKİ ŞARTLAR, ACİL DURUM HİZMETİ SINIRLAMALARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN:

   • 8.1 Google Telefon Hizmetleri Tarafları ve Sözleşme Yapısı.

    • (a) Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı. Bölüm 8.1(d)'ye tabi olarak, geçerli Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde yer alan geçerli Google Satış Ortağı (ilgili her durumda söz konusu Satış Ortağı, "Google Telefon Hizmeti Sağlayıcısı" veya "GTSP") ilgili Google Telefon Hizmetleri'ni Müşteriye, Bölüm 8.1(b)'de (Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı) açıklandığı şekilde sağlayacaktır.

    • (b) Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı. Bölüm 8.1(d)'ye tabi şekilde ve yalnızca geçerli Google Telefon Hizmetleri ile ilişkili olarak, Google Workspace Tüzel Kişiliği GTSP'nin usule uygun biçimde yetkilendirilmiş bir aracısıdır ve GTSP adına sözleşmede yer alır. Buna uygun şekilde:

     • (i) Müşteri, Sözleşme kapsamında sipariş ettiği diğer Hizmetlere ek olarak herhangi bir Google Telefon Hizmetleri siparişi vermeyi tercih ederse Sözleşmenin diğer şartlarıyla (Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik ve tüm sorumluluk sınırlandırmaları dahil) birlikte işbu Bölüm 8.1, geçerli GTSP (usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısı olarak Google Workspace Tüzel Kişiliği üzerinden) ile Müşteri arasında imzalanmak ve yalnızca söz konusu Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Bölüm 8.1'deki geri kalan şartlara tabi olmak kaydıyla, ayrı bir sözleşme ("Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi") oluşturacaktır.

     • (ii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi, Müşterinin verdiği ilk Google Telefon Hizmetleri siparişinin geçerlilik tarihi itibarıyla geçerli olur, Sözleşme şartlarına uygun şekilde erken feshe tabidir ve şunlardan hangisi önce olursa o tarihe kadar devam eder: (A) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin, kapsadığı şartlara uygun şekilde feshi veya (B) Sözleşmenin feshi ya da geçerliliğinin sona ermesi. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi yalnızca Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Sözleşmeye göre önceliklidir.

     • (iii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin esasları gereğince, Hizmet Özeti'ndekiler ve bu Hizmete Özgü Şartlar'ın 8. Bölümü'ndekiler hariç tüm "Sözleşme" atıfları "Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi" ile, "Google" tüzel kişiliğe yapılan atıflar "GTSP" ile, "Hizmetler"e veya "Temel Hizmetler"e yapılan atıflar da "Google Telefon Hizmetleri" ile değiştirilmiştir.

     • (iv) Müşteri, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hak ve çıkarlarını Google Workspace Tüzel Kişiliğine değil, yalnızca GTSP'ye karşı icra edebilir ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri (uygulanabilir tüm Ücretlerin ödenmesi yükümlülüğü dahil) Google Workspace Tüzel Kişiliğine değil, yalnızca GTSP'ye karşı olan yükümlülüklerdir.

     • (v) Sözleşmede yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Bölüm 8.1 ile Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin [Sözleşmenin "Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler" bölümü ve Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'in "Effect of Amendment" (Değişikliğin Etkisi) bölümü dahil] şartları arasında çelişki olması durumunda Bölüm 8.1'deki şartlar öncelikli olacaktır.

     • (vi) Sözleşmenin "Süre ve Fesih" bölümünde belirtildiği gibi, taraflardan her ikisi de Sözleşmeden ayrı olarak Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ni feshedebilir. Müşteri, Google Voice kullanımını Bölüm 8.10'da (Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi) açıklanan şekilde feshederse bu tür bir fesih işlemiyle Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi otomatik olarak feshedilir.

    • (c) Bölgesel Şartlar. Bölgesel Şartlar, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ne dahil edilmiş olup bir Son Kullanıcının Google Voice'u Bölgesel Şartlar'da açıklanan bir ülkede kullanıyor olması halinde geçerli olacaktır.

    • (d) Uygulanabilirlik. Fatura adresi Kanada'da olan Müşteriler için: (i) Bölüm 8.1(a) (Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı) ve Bölüm 8.1(b) (Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı) Google Voice ile ilgili olarak geçerli değildir; (ii) Google Voice'u Müşteriye Google sağlayacaktır ve (iii) Google Voice ile ilgili olarak, bu Hizmete Özel Şartlar'daki tüm "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP" atıfları Google anlamındadır.

   • 8.2 Google Telefon Hizmetlerinin Sağlanması.

    • (a) Veri Kullanımı.

     • (i) Verilerin Toplanması ve Kullanımı. GTSP, Müşteri Verilerini https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html adresinde sağlanan Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı'na uygun şekilde toplayacak ve kullanacaktır.

     • (ii) Abone Dizini. GTSP, Müşteri tarafından talep edilmediği veya bu yönde kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece Müşterinin veya Son Kullanıcılarının Google Voice numaralarını dizin hizmetlerine sağlamayacaktır.

    • (b) Telefon Hizmeti Sağlayıcıları.

     • (i) Satış Ortağı Sağlayıcılar. GTSP, Google Telefon Hizmetleri'ni sağlamak için Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde açıklandığı şekilde Satış Ortaklarını kullanabilir.

     • (ii) Satış Ortağı Olmayan Telefon Hizmeti Sağlayıcıları. GTSP ve Satış Ortakları, gelen ve giden telefon aramalarını sabit telefon şebekesi (PSTN) üzerinden yönlendirmek için uygun olduğu şekilde, Google harici üçüncü taraf alt yüklenicileri ("Telefon Hizmeti Sağlayıcılar") kullanmaktadır. Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve konumları, Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde belirtilmiştir. Müşteri, Google Telefon Hizmetlerini kullanarak, GTSP'ye ve onun Satış Ortaklarına aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Telefon Hizmeti Sağlayıcılarla birlikte çalışma talimatı vermektedir:

      • (1) giden ve gelen telefon aramalarını uygun olduğu şekilde yönlendirme ve

      • (2) bulundukları ülkelerde, bağımsız denetleyiciler olarak Müşteri Verilerini işleme:

       • a) söz konusu yönlendirme işlemi için gereken asgari düzeyde ve

       • b) yürürlükteki yasalara uygun şekilde (Avrupa veri koruma yasaları ve telekomünikasyon düzenlemeleri dahil).

    • Daha net bir ifadeyle, Telefon Hizmeti Sağlayıcıları, Alt İşleyenler değildir (Veri İşlenmesine İlişkin Ek'te tanımlandığı üzere).

   • 8.3 Ek Ödeme Şartları.

    • (a) Google Telefon Hizmetleri Faturaları. Müşterinin veya Son Kullanıcılarının Google Telefon Hizmetleri'ni kullanımlarından kaynaklanan geçerli Ücretler ve başka maliyetler, diğer Google Workspace Hizmetlerinden ayrı olarak faturalanır ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ndeki ödeme şartlarına tabidir.

    • (b) Arama Ücretleri. Ücretlere ek olarak Müşteri, geçerli olduğu durumlarda, GTSP'ye aramalar için kullanım temelli olarak ödeme yapacaktır. Söz konusu kullanım maliyetleri, o sırada geçerli olan Arama Ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.

    • (c) Vergiler. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, herhangi bir vergi muafiyet sertifikasından bağımsız olarak geçerli Vergileri Müşteri ödeyecektir. Faturalandırılmış Vergiler arasında, Son Kullanıcının Google Telefon Hizmetlerini kullandığı ülkenin dışında gerçekleşen Son Kullanıcıya ait Google Telefon Hizmetleri kullanımıyla ilişkili Vergiler bulunabilir.

   • 8.4 Google Voice Gereksinimleri; GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı.

    • (a) Google Voice Gereksinimleri. İşbu Bölüm 8.4(a) yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Google Voice kullanımı için ayrı bir geniş bant veya mobil veri bağlantısı ve bazı minimum teknik gereksinimleri karşılayan bir Son Kullanıcı cihazı gerekebilir. GTSP, Müşteriye minimum cihaz gereksinimleriyle ilgili bir açıklama sağlayacaktır. Google Voice'un ülke dışında veya başka şekilde dolaşımda kullanılması, Son Kullanıcıların kendi mobil şebeke operatörlerine kıyasla daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olabilir.

    • (b) GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı. GTSP; (i) Müşterinin veri bağlantısındaki, (ii) Telefon Hizmeti Sağlayıcısının şebekelerindeki veya (iii) Müşteri ya da Son Kullanıcının cihazlarının çalışmasındaki gecikmeler, kesintiler veya aksamalar nedeniyle Google Telefon Hizmetleri'nde yaşanan herhangi bir kesinti veya hatadan dolayı sorumlu olmayacaktır. Google Telefon Hizmetleri mobil cihazlarda kullanıldığında, Son Kullanıcıların mobil şebeke operatörlerinden satın aldığı sesli arama veya veri kotaları kullanılabilir.

   • 8.5 Google Voice'un Özellikleri. İşbu Bölüm 8.5 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    • (a) Numaraların Atanması ve Kullanılabilirliği. Google Voice'un telefon numaraları atanmasına izin verdiği durumlarda aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

     • (i) numara aktivasyonu, Müşterinin hizmet adresi ve vergi numarası da dahil olmak üzere, ilgili telekomünikasyon düzenlemeleri tarafından toplanması zorunlu tutulan bazı bilgilerin GTSP tarafından toplanmasını gerektirebilir;

     • (ii) bazı ülkelerde, hizmet adresinin atanacak numaranın kapsadığı bölgeyle eşleşmesi gerekir;

     • (iii) numara aktivasyonu, talep edildiği anda gerçekleşmeyebilir ve

     • (iv) etkin olmayan numaralar Müşterinin hesabından kaldırılabilir.

    • (b) Numara Taşıma. Müşteri, başka servis sağlayıcılardaki mevcut numaraları, Google Voice'un sunduğu numara atama kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla, Google Voice'a taşıyabilir ve aşağıdaki Bölüm 8.5(b)(i) ila (iv) maddelerine tabi olmak kaydıyla, atanan telefon numaralarının başka bir servis sağlayıcının kullanımına açılmasını talep edebilir.

     • (i) Gelen Numara Taşıma. Başka bir servis sağlayıcıdan numara aktarmak için Müşterinin zaman zaman güncellenebilecek support.google.com/a/go/voice-porting sayfasında açıklanan süreci takip etmesi gerekir. Müşteri yalnızca etkin bir hesaba numara taşıyabilir. Gelen numara taşıma işlemi, Google Voice'un sunulduğu tüm konumlarda kullanılamıyor olabilir.

     • (ii) Giden Numara Taşıma. Atanmış bir numarayı başka bir servis sağlayıcıya aktarmak için Müşterinin ilgili servis sağlayıcının numara taşıma sürecini uygulaması gerekir. GTSP, Müşterinin yeni servis sağlayıcısından, Müşterinin bir numara taşıma talebi sunduğuna dair bildirim alındıktan sonra numara taşıma talebini işleme alacaktır. GTSP; giden numara taşıma süreci, Müşteri veya Müşterinin yeni servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan yanlış veya hatalı numara taşıma talepleri ya da üçüncü taraflarca oluşturulan sahtekarlık amaçlı numara taşıma taleplerinden kaynaklanan hizmet gecikmelerinden veya kesintilerden sorumlu değildir.

     • (iii) Müşterinin Yükümlülükleri. Müşteri; (A) bir numara taşıma talebiyle ilişkili olarak GTSP'ye sağlanan bilgilerin doğru olmasından; (B) geri kalan numaralar ve planlar da dahil olmak üzere, bir numaranın taşınmasıyla ilişkili ücretlerden ve (C) numaranın başarıyla taşındığı zamana kadar numarayla ilişkili olarak GTSP'ye borçlu olunan tüm Ücretlerden, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sorumludur.

     • (iv) Hizmetin Feshi. GTSP; yürürlükteki Son Kullanıcı lisansının feshi veya süresinin dolmasından sonra herhangi bir Google Voice numarasını serbest bırakabilir (Müşteri, söz konusu numarayı söz konusu fesih veya sürenin dolmasından önce başka bir servis sağlayıcıya taşımadıysa).

    • (c) Arayan Kimliği. Google Voice, teknik açıdan mümkün olduğunda, Müşterinin Google Voice numarasının aranan cihazlarda gösterilmesine izin verir. Son Kullanıcılar, numaranın gösterilmesini kalıcı olarak veya görüşme bazında engelleyebilir. Teknik nedenlerle, GTSP'nin Google Voice numaralarının gösterilmesini, Acil Durum Numaralarına yapılan aramalar da dahil olmak üzere, her durumda engellemesi mümkün olmayabilir.

    • (d) Numara Engelleme. GTSP, teknik açıdan uygun olduğu ölçüde, Google Voice'un belirli numaralara, numara aralıklarına veya numara türlerine (katma değerli servisler dahil) arama yapmasını Müşteri talebi üzerine engelleyecek veya bu numaralara yönelik engellemeleri kaldıracaktır.

    • (e) Aramayı Kaydetme. Google Voice, Son Kullanıcıların telefon görüşmelerini ayrı ayrı kaydetmesine olanak tanıyabilir. Yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler izin alınmasını gerektiriyorsa Müşteri, telefon görüşmelerini izin almadan kaydetmeyeceğini ve Son Kullanıcılarının da kaydetmesine izin vermeyeceğini kabul eder.

   • 8.6 Google Telefon Hizmetleri Sınırlamaları. Google Telefon Hizmetleri:

    • (a) operatör yardımlı arama ve kısa kodlara arama yapma olanağı sunmaz (bu tür aramalar için ek ücret ödenmesi gerekebilir);

    • (b) "karşı ödemeli" veya "geri ödemeli" aramaları desteklemez veya

    • (c) belirli numaralara (ör. özel tarifeli numaralar) yapılan aramaları veya bağlantıları desteklemez.

   • 8.7 Google Voice Kullanım Kısıtlamaları. İşbu Bölüm 8.7 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Müşteri, Google Voice'a, ilgili yargı alanının yürürlükteki yasaları tarafından belirlenen kanuni reşit olma yaşının altındaki bireylerce erişilmesini sağlamak veya Google Voice'un bu bireylerce başka şekilde kullanımını mümkün kılmak amacıyla, kendisine atanmış numaraların alt atamasını yapmayacaktır. GTSP, bu tür bireyler tarafından kullanılan veya bu bireylere sağlanan tüm hesapları askıya alabilir ya da kalıcı olarak devre dışı bırakabilir.

   • 8.8 Acil Durum Hizmetleri. Bölüm 8.8(a) yalnızca Google Meet Telefon hizmeti için geçerli olup Google Voice için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm alt bölümler [Bölüm 8.8'de (b) - (f)] yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    • (a) Tek Yönlü Arama. Google Meet Telefon hizmetinin tek yönlü arama özellikleri, acil durum hizmetlerini aramak için kullanılamaz. Son Kullanıcılar, acil durum hizmetlerini arayamayacak ve bu hizmetlerden gelen aramaları cevaplayamayacaktır. Son Kullanıcıların acil durum hizmetlerini aramak için alternatif bir yönteme erişmesini sağlamaktan Müşteri sorumludur.

    • (b) İki Yönlü Arama. Acil durum hizmetlerinin aranması Google Voice tarafından desteklenmektedir. IP tabanlı telefonlardaki acil durum arama hizmetleri, geleneksel acil durum arama hizmetlerine göre bazı kısıtlamalara sahiptir ve bunların işleyiş şekli, geleneksel acil durum aramalarına göre farklıdır. Aşağıdaki maddelerde, söz konusu sınırlamalar ve farklılıkları açıklanmıştır. Ülkeye özgü ilave sınırlamalar ise Bölgesel Şartlar bölümünde açıklanmıştır. Müşteri burada, geleneksel telefon hizmetleri ile IP tabanlı telefon aramaları arasında acil durum hizmetlerine yapılan aramalarla ilgili olarak aşağıda açıklanan farklılıkların bulunduğunu onaylar ve kabul eder:

     • (i) Acil Durum Arama Hizmetiyle İlgili Açıklama. Google Voice'un iki yönlü numara arama özelliklerinden yararlanan Son Kullanıcılar, acil durum hizmetlerini ücretsiz olarak arayabilir ve bu hizmetlerden gelen aramaları ücretsiz olarak cevaplayabilir. Acil durum hizmetleri, Son Kullanıcının bulunduğu konuma bağlı olarak farklılık gösterir. Bir Son Kullanıcı acil durum hizmetlerini aradığında GTSP, acil durum yanıt operatörlerine Son Kullanıcının Google'a sağladığı telefon numarasını ve adresini verir [bkz. aşağıdaki Bölüm 8.8(d) (Müşteri Yükümlülükleri)]. Acil durum operatöründe bu bilgiler olmayabileceğinden Son Kullanıcıların, fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını teyit etmesi gerekebilir.

     • (ii) Acil Durum Arama Hizmetiyle İlgili Sınırlamalar. Google Voice acil durum arama hizmetinin kullanılabilirliği ile ilgili olarak şu sınırlamalar geçerli olabilir: (A) internet veya güç kesintisi ya da aksaması durumunda hizmet kullanılamayabilir; (B) acil durum aramalarının Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi’ne bağlanması, geleneksel acil durum hizmeti aramalarına göre daha uzun sürebilir, meşgul sinyaliyle sonuçlanabilir veya bağlantı kurulamayabilir; (C) acil durum aramaları Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi’ne doğru şekilde bağlansa da Son Kullanıcının telefon numarası veya konumu otomatik olarak iletilemeyebilir ve acil durum hizmetleri operatörü geri arama yapamayabilir; (D) dolaşım sırasında yapılan acil durum aramaları, Son Kullanıcının kayıtlı adresiyle ilişkilendirilmiş yerel Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi’ne yönlendirilebilir (Müşteri, Son Kullanıcılarına dolaşım sırasında yerleşik numara çeviriciyi kullanma talimatı verecektir); (E) işitme engelli, duyma zorluğu veya konuşma güçlüğü çeken Son Kullanıcıların, 711’i veya bu hizmetin yerel eşdeğerini aramak yerine, yerel acil durum hizmetlerini doğrudan TTY veya bir telekomünikasyon iletim hizmeti kullanarak araması gerekir; (F) Son Kullanıcılar, hesap numaralarıyla ilişkilendirilmiş birden fazla cihaza sahipse, (i) Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi’nden gelen geri aramalar, ilişkilendirilmiş her cihazı çaldırmayabilir ve (ii) acil durum operatörü, Son Kullanıcının kişisel telefon numarasından farklı bir telefon numarası görebilir; (G) Son Kullanıcı, gelen aramaları devre dışı bıraktıysa, Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi’nin geri arama yapması mümkün olmayabilir; (H) Google Voice kullanılarak yapılan bir arama başarısız olursa Son Kullanıcılar, acil durum aramasını cihazlarındaki yerleşik numara çeviriciyle tamamlamaya yönlendirilebilir ve (I) (i) yalnızca gelen aramalara izin veren Google Voice hizmeti kullanılıyorsa veya (ii) aramalar, Son Kullanıcının cihazındaki yerleşik numara çeviricisi kullanılırken kullanıcının mobil operatörüne ait ses şebekesi üzerinden yönlendiriliyorsa, bu arama hizmeti üzerinden acil durum aramaları yapılamaz. Kanada'da ve bazı başka konumlarda, acil durum aramasını yapan kişi tarafından sağlanan numara ve konumun, uygun Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi'ne Google'ın acil durum operatörü tarafından sözlü olarak sağlanması gerekmektedir. Ancak, konumunu operatöre sağlaması mümkün olmadığında arayan, kendi kayıtlı adresine hizmet veren Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi'ne yönlendirilecektir.

    • (c) Acil Durum Hizmetlerine Kısa Mesaj Gönderme. Acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderilmesi Google Voice tarafından desteklenmiyor olabilir. Google Voice üzerinden kullanılabilen acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderme özelliği, kablosuz ağ üzerinden desteklenmiyor olabilir.

    • (d) Müşterinin Yükümlülükleri. Bölüm 8.8(b) (İki Yönlü Numara Arama) ile ilgili olarak, Müşteri şunlardan sorumludur: (i) Google Voice'ta her Son Kullanıcı için kaydedilen adresin, Son Kullanıcının Google Voice'u kullanacağı fiziksel adres olmasını sağlamak (geçerli adreslerin sağlanmaması, yanlış acil durum yanıt merkeziyle iletişim kurulmasına ve Son Kullanıcılara acil durum yanıtının gecikmeli olarak ulaşmasına neden olabilir); (ii) Son Kullanıcılara, fiziksel adreslerinin Telefon Hizmeti Sağlayıcılar ile paylaşılacağını bildirilmek; (iii) Son Kullanıcılara, bağlantı kurulduktan sonra Kamu Güvenliği Çağrı Merkezi'ne fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını sağlamalarının gerekebileceğini bildirmek; (iv) Son Kullanıcıların, acil durum hizmetlerini aramak için alternatif yöntemlere erişmesini sağlamak ve (v) Son Kullanıcılara, acil durum arama hizmetleriyle ilgili sınırlamaları bildirmek (Müşteri, support.google.com/voice/go/emergency-services sayfasından bir uyarı etiketi indirip yazdırdıktan sonra Google Voice'a erişmek için kullanılabilen tüm cihazlara yapıştırabilir).

    • (e) Acil Durum Uyarıları. Cihazlar yalnızca kablosuz ağ moduna ayarlandığında veya hücresel hizmet kullanılamadığında, acil durum uyarılarının Google Voice üzerinden alınması mümkün olmayabilir.

    • (f) Acil Durum Hizmetleri Sorumluluk Reddi Beyanı. Kanunen izin verilen azami ölçüde, ne GTSP ne de herhangi bir Satış Ortağının; Google Voice'un acil durum hizmetlerine erişmek amacıyla kullanılması veya kullanımına teşebbüs edilmesinden kaynaklanan ya da bununla bağlantılı her tür zarardan (doğrudan ve dolaylı zararlar dahil), söz konusu hizmetlere erişilememesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, acil durum hizmeti yanıtındaki herhangi bir gecikmeden, acil durum hizmetleri yanıt merkezinin veya operatörlerinin hareket biçiminden veya Telefon Hizmeti Sağlayıcılar tarafından ya da acil durum hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için GTSP veya Satış Ortaklarının birlikte çalıştığı diğer üçüncü taraflarca acil durum hizmetlerine sağlanan bilgilerin yanlış olmasından, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında [sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir kapsam dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın] herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

   • 8.9 Askıya Alma. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde açıklanan askıya alma haklarına ek olarak GTSP, Müşterinin veya Son Kullanıcının Google Telefon Hizmetleri'ni aşağıdaki men edilmiş faaliyetler için kullandığına makul şekilde kanaat getirirse, gelen ve giden Google Telefon Hizmetleri aramaları veya mesajlarını engelleyebilir:

    • (a) istenmeyen ticari mesajların oluşturulması ya da bunlara zemin hazırlanması veya

    • (b) arama trafiğinin şişirilmesi (ör. trafik pompalama, uluslararası gelir paylaşımı sahtekarlığı).

   • 8.10 Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi. İşbu Bölüm 8.10 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm fesih haklarına ek olarak Müşteri, GTSP'ye yazılı bildirimde bulunarak Google Voice kullanımını istediği zaman feshedebilir. Müşterinin fesih işleminden sonra Google Voice kullanımına derhal son vermesi gerekir.

   • 8.11 Ek Tanımlar.

   • "Arama Ücretleri", https://voice.google.com/rates sayfasında açıklanan ve aramanın yapıldığı sırada geçerli olan arama ücretleridir.

   • "Son Kullanıcı" tanımı, (i) Google Voice ile ilişkili olarak, Google Voice'a bağlı bir cihazın bulunduğu ve kullanıma sunulduğu fiziksel bir konumda mevcut olabilecek potansiyel kullanıcıları ve (ii) Google Meet ile ilişkili olarak, Google Meet Telefon hizmetlerini kullanarak Google Meet toplantılarını arayabilecek veya Google Meet toplantılarından arama yapabilecek potansiyel kullanıcıları kapsar.

   • "Ücretler" tanımı, Google Voice ile ilişkili olarak, https://workspace.google.com/products/voice sayfasında açıklanan ücretleri kapsar.

   • "Google Workspace Tüzel Kişiliği", Sözleşmede tanımlandığı şekilde, Müşterinin diğer Google Workspace Hizmetleri için taahhütte bulunduğu Google tüzel kişiliğidir.

   • "Kamu Güvenliği Cevap Noktası" veya "PSAP", Son Kullanıcının kayıtlı olduğu konuma göre, ilgili kamu güvenliği cevap noktasıdır.

   • "Bölgesel Şartlar", https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html sayfasında açıklanan şartlar anlamına gelir.

   • "Telefon Hizmeti Sağlayıcısı", bu Hizmete Özel Şartlar belgesinin Bölüm 8.2(b) (Telefon Hizmeti Sağlayıcıları) maddesinde açıklanan anlamda kullanılmaktadır.

   • "Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi", (i) Google Voice için https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html sayfasındaki ve (ii) Google Meet Telefon hizmeti için https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html sayfasındaki, ilgili işlem sırasında güncel olan Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'dir

   *Çevrimdışı bir dokümanın "Google Voice Servis Sağlayıcısı" veya "GVSP"ye atıfta bulunması durumunda, söz konusu atıflar bu Hizmete Özel Şartlar'da ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde kullanıldığı şekilde, "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP"ye yönelik atıflar olarak kabul edilecektir.

   9. Google Drive. Aşağıdaki şartlar yalnızca Drive için geçerlidir:

   • 9.1 İçerik Dağıtımı için Google Drive Kullanımı. Google Drive bir içerik dağıtım ağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve Google, makul şahsi karar verme yetkisi dahilinde, Google Drive'ın AUP ihlaline neden olan şekilde veya hak ihlali doğuran ya da yasalara aykırı şekilde veya videolar dahil olmak üzere toplu içerik dağıtımı için kullanıldığını belirlerse Google Drive kullanımını ve erişimini kısıtlayabilir. Google Drive'da barındırılan ve Müşterinin alanı dışında herkese açık olarak paylaşılan videolar YouTube Topluluk Kuralları'na (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ adresinde veya bunun yerine geçen bir URL üzerinde yer alır) uygun olmalıdır.

   Önceki Sürümler

   6 Ekim 2020