Sửa đổi thỏa thuận Google Workspace

Bằng cách nhấp vào nút “Chấp nhận và đồng ý”, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản sau. Nếu bạn đang chấp nhận thay mặt cho công ty bạn hoặc một tổ chức khác, bạn tuyên bố và đảm rằng bạn có đủ quyền pháp lý để ràng buộc công ty bạn hoặc tổ chức đó với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không có quyền pháp lý để ràng buộc công ty bạn hoặc tổ chức đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không nhấp vào nút "Chấp nhận và đồng ý" dưới đây.

Sửa đổi này nhằm sửa Thỏa thuận Google Workspace nào đó đã được ký kết trước đây bởi và giữa khách hàng đồng ý với các điều khoản này (“Khách hàng”) và Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd hoặc Google Australia Pty Ltd, như được áp dụng (“Google”) (“Thỏa thuận”). Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Thỏa thuận. Xét đến khía cạnh thiện chí và giá trị, việc tiếp nhận Bản sửa đổi này được xác nhận tại đây, theo đó các bên đồng ý như được nêu dưới đây.

 • Nếu Khách hàng bật Hangouts, thì các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

  • 1. Hangouts. “Hangouts” là một ứng dụng cung cấp khả năng giao tiếp trong thời gian thực giữa Người dùng cuối, được mô tả đầy đủ hơn tại đây: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Vault. Nếu Khách hàng đã mua (hoặc sau đó mua) Google Vault: Khách hàng sẽ hiểu và thừa nhận rằng Google Vault không tương thích hoàn toàn với Hangouts. Bằng cách bật Hangouts, các giới hạn sau sẽ được áp dụng cho Google Vault:

   • a. Chính sách lưu trữ và lưu giữ của Google Vault sẽ không được áp dụng chính xác cho tin nhắn trò chuyện đã lưu. Ví dụ: sau khi thời gian lưu giữ đã hết, tin nhắn trò chuyện đã lưu sẽ bị xóa khỏi Google Vault (và Quản trị viên sẽ không thể tìm kiếm hoặc xuất tin nhắn này được nữa). Tuy nhiên, Người dùng cuối sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào lịch sử trò chuyện.

   • b. Bất kể điều đã nói ở trên, Khách hàng có thể tiếp tục tìm kiếm, xuất và đặt ở chế độ chờ các tin nhắn trò chuyện đã lưu trong thời gian lưu giữ.

   • c. Trong trường hợp Hangouts khiến Google Vault không hoạt động, Google sẽ không phải cung cấp Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Khách hàng về Google Vault.

   • d. Chức năng lưu giữ và lưu trữ của Google Vault sẽ không được áp dụng cho tin nhắn trò chuyện cho đến khi Khách hàng được thông báo rằng Google Vault hoàn toàn tương thích với Hangouts.

  • 3. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Các điều khoản về luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp trong Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho Thỏa thuận này.

  • 4. Các điều khoản khác. Tất cả điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận sẽ không thay đổi gì và còn nguyên giá trị hiệu lực. Trong trường hợp có xung đột giữa điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận với điều khoản và điều kiện trong Bản sửa đổi này, điều khoản và điều kiện trong Bản sửa đổi này sẽ chi phối.