Truy cập phần Điều khoản bổ sung để biết các dịch vụ được cung cấp cùng với cơ sở hạ tầng tài khoản mới.

Thỏa thuận Google Workspace qua Người bán lại này (“Thỏa thuận”) được ký kết giữa Google và pháp nhân đồng ý với các điều khoản này (“Khách hàng”). “Google” nghĩa là (i) Google Asia Pacific Pte. Ltd., có văn phòng tại 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapore 117371, nếu địa chỉ thanh toán của Khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương trừ trường hợp quy định bên dưới đối với Khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Úc hoặc New Zealand, hoặc (ii) Google Australia Pty Ltd., có văn phòng ở Tầng 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Úc, nếu địa chỉ thanh toán của Khách hàng ở Úc. Đối với Khách hàng có địa chỉ thanh toán ở New Zealand, Thỏa thuận này được thực hiện và ký kết giữa Khách hàng và Google New Zealand Limited, có văn phòng tại PWC Tower, Tầng 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010, với tư cách là đại lý được ủy quyền của Dịch vụ ở New Zealand. “Google” nghĩa là Google Asia Pacific Pte. Ltd. và/hoặc các đơn vị liên kết của Google (bao gồm cả Google New Zealand Limited) tùy theo ngữ cảnh.

 • Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” bên dưới hoặc ngày ký Thỏa thuận (“Ngày có hiệu lực”), nếu có. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho Khách hàng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức hiện hành với các điều khoản và điều kiện này; (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) thay mặt cho bên mà bạn đại diện, bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc Khách hàng, vui lòng không nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" dưới đây (hoặc không ký Thỏa thuận này, nếu áp dụng). Thỏa thuận này quy định quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

  • 1 Dịch vụ.

   • 1.1 Cơ sở vật chất và việc truyền dữ liệu. Tất cả cơ sở vật chất dùng để lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý có khả năng bảo vệ không kém gì các tiêu chuẩn bảo mật tại các cơ sở nơi Google lưu trữ và xử lý thông tin cùng loại. Google đã thực hiện tối thiểu các hệ thống và quy trình tiêu chuẩn ngành để đảm bảo tính bảo mật và tính bí mật của Dữ liệu khách hàng, bảo vệ trước sự đe dọa hoặc nguy cơ được báo trước đối với tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dữ liệu khách hàng và bảo vệ trước sự truy cập hoặc sử dụng bất hợp pháp Dữ liệu khách hàng. Nằm trong phần cung cấp Dịch vụ, Google có thể truyền, lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Google hay các đại lý của Google có cơ sở. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý với việc truyền, xử lý và lưu trữ Dữ liệu khách hàng này.

   • 1.2 Sửa đổi.

    • a. Đối với dịch vụ. Tùy từng thời điểm, Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với Dịch vụ. Nếu Google thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ thì Google sẽ thông báo cho Khách hàng, miễn là Khách hàng đã đăng ký nhận thông báo về các thay đổi này với Google.

    • b. Đối với Điều khoản URL. Tùy từng thời điểm, Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với Điều khoản URL. Nếu Google thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Điều khoản URL thì Google sẽ thông báo cho Khách hàng bằng cách gửi email tới Địa chỉ email thông báo, thông báo cho Khách hàng qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc thông báo cho Người bán lại. Nếu thay đổi có tác động bất lợi nghiêm trọng đến Khách hàng và Khách hàng không đồng ý với thay đổi, Khách hàng phải thông báo cho Google qua Trung tâm trợ giúp trong vòng ba mươi ngày sau khi nhận được thông báo về thay đổi. Nếu Khách hàng thông báo cho Google như được yêu cầu hoặc Người bán lại thông báo cho Google thay mặt Khách hàng thì Khách hàng sẽ vẫn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản có hiệu lực tức thì từ trước khi có thay đổi cho đến khi chấm dứt điều khoản dịch vụ hiện hành tại thời điểm đó đối với Dịch vụ bị ảnh hưởng. Nếu Dịch vụ bị ảnh hưởng được gia hạn, thì việc gia hạn sẽ tuân theo Điều khoản URL hiện hành của Google tại thời điểm đó.

   • 1.3 Tên miền của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm thu thập và duy trì mọi quyền cần thiết để Khách hàng và Google sử dụng Tên miền của Khách hàng theo Thỏa thuận này. Google hoặc Người bán lại có thể xác minh để đảm bảo rằng Khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát Tên miền của Khách hàng. Nếu Khách hàng không sở hữu hoặc kiểm soát Tên miền của Khách hàng thì Google sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.

   • 1.4 Điều khoản dành riêng cho dịch vụ. Điều khoản dành riêng cho dịch vụ được đưa vào Thỏa thuận dưới dạng tài liệu tham khảo này.

  • 2 Nghĩa vụ của Khách hàng.

   • 2.1 Tuân thủ. Khách hàng sẽ sử dụng Dịch vụ theo Chính sách sử dụng được chấp nhận. Tùy từng thời điểm, Google có thể cung cấp các ứng dụng, tính năng hoặc chức năng mới thông qua Dịch vụ, việc sử dụng chúng có thể tùy thuộc vào sự đồng ý của Khách hàng đối với các điều khoản bổ sung. Ngoài ra, Google sẽ cung cấp các Sản phẩm không thuộc Google Workspace (ngoài Dịch vụ) cho Khách hàng và Người dùng cuối theo Điều khoản sản phẩm không thuộc Google Workspace và điều khoản dịch vụ của Google dành riêng cho sản phẩm hiện hành. Nếu không muốn kích hoạt bất kỳ sản phẩm nào không thuộc Google Workspace, Khách hàng có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chúng bất kỳ lúc nào trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ miền sẽ phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ miền.

   • 2.2 Quản trị dịch vụ của khách hàng. Khách hàng có thể chỉ định một hoặc nhiều Quản trị viên thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Những người này sẽ có quyền truy cập vào Tài khoản quản trị và quản lý Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng và Người bán lại có trách nhiệm: (a) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và (các) Tài khoản quản trị; (b) chỉ định các cá nhân được ủy quyền truy cập vào (các) Tài khoản quản trị; và (c) đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra liên quan đến (các) Tài khoản quản trị đều tuân thủ Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm của Google không bao gồm việc quản trị hoặc quản lý nội bộ Dịch vụ cho Khách hàng và rằng Google chỉ là bên xử lý dữ liệu.

   • 2.3 Sự đồng ý của người dùng cuối. Quản trị viên của Khách hàng có thể có khả năng truy cập, theo dõi, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu có sẵn cho Người dùng cuối trong Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng sẽ nhận và lưu giữ mọi sự đồng ý cần thiết của Người dùng cuối để cho phép: (i) Khách hàng truy cập, giám sát, sử dụng và tiết lộ dữ liệu này cũng như cho phép Google cung cấp cho Khách hàng khả năng để làm vậy và (ii) Google cung cấp Dịch vụ.

   • 2.4 Sử dụng trái phép. Khách hàng sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Dịch vụ cũng như để chấm dứt mọi hoạt động sử dụng trái phép. Khách hàng hoặc Người bán lại sẽ thông báo ngay cho Google về bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ nào phát hiện được.

   • 2.5 Giới hạn sử dụng. Trừ khi Google đồng ý cụ thể bằng văn bản, Khách hàng sẽ không và sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để đảm bảo bên thứ ba cũng không: (a) bán, bán lại hoặc cho bên thứ ba thuê Dịch vụ (trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này) hoặc thực hiện các hành động có chức năng tương đương; (b) tìm cách thiết kế đối chiếu Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào; (c) cố tạo ra dịch vụ thay thế hoặc tương tự thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ; (d) sử dụng Dịch vụ cho các Hoạt động rủi ro cao; (e) sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ theo cách thức để tránh các khoản Phí phát sinh hoặc (f) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc truyền bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào bị kiểm soát xuất theo Luật kiểm soát xuất khẩu.

   • 2.6 Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng chịu trách nhiệm phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trong phạm vi được luật pháp và các điều khoản về Yêu cầu của bên thứ ba cho phép, Google sẽ: (a) thông báo ngay cho Khách hàng về việc nhận được Yêu cầu của bên thứ ba; (b) tuân thủ yêu cầu hợp lý của Khách hàng về nỗ lực phản đối Yêu cầu của bên thứ ba; và (c) cung cấp cho Khách hàng thông tin hoặc công cụ cần thiết để Khách hàng phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trước tiên, Khách hàng sẽ tự mình tìm kiếm thông tin được yêu cầu để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba và sẽ chỉ liên hệ với Google nếu Khách hàng không thể có được thông tin đó một cách hợp lý.

  • 3 Yêu cầu tài khoản người dùng cuối; thời hạn dịch vụ. Yêu cầu tài khoản người dùng cuối cũng như thời hạn bắt đầu và gia hạn cho Dịch vụ do Khách hàng và Người bán lại quyết định.

  • 4 Thanh toán. Khách hàng sẽ thanh toán phí sử dụng Dịch vụ cho Người bán lại. Do đó, tất cả các điều khoản thanh toán sẽ do Khách hàng và Người bán lại quyết định.

  • 5 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

   • 5.1 Do khách hàng cung cấp. Khách hàng hoặc Người bán lại, bằng chi phí riêng của mình, sẽ phản hồi các thắc mắc và khiếu nại từ Người dùng cuối hoặc bên thứ ba có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc Người dùng cuối. Khách hàng hoặc Người bán lại sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để giải quyết các vấn đề hỗ trợ trước khi chuyển vấn đề đó cho Google.

   • 5.2 Do Google cung cấp. Nếu Khách hàng hoặc Người bán lại không thể giải quyết vấn đề hỗ trợ theo quy định nêu trên thì Khách hàng hoặc Người bán lại (nếu có dựa trên thỏa thuận giữa Google và Người bán lại) có thể chuyển vấn đề đó cho Google theo Nguyên tắc TSS. Google sẽ cung cấp TSS cho Khách hàng hoặc Người bán lại (nếu có) theo Nguyên tắc TSS.

  • 6 Tạm ngưng.

   • 6.1 Tạm ngưng tài khoản người dùng cuối do Google quyết định. Nếu Google phát hiện thấy Người dùng cuối vi phạm Thỏa thuận thì Google có thể yêu cầu một cách rõ ràng rằng Khách hàng phải tạm ngưng Tài khoản người dùng cuối hiện hành. Nếu Khách hàng không tuân thủ yêu cầu Tạm ngưng tài khoản người dùng cuối của Google thì Google có thể thực hiện việc này. Thời gian tạm ngưng do Google quyết định sẽ kéo dài cho đến khi Người dùng cuối vi phạm đã sửa chữa vi phạm dẫn đến việc tạm ngưng.

   • 6.2 Vấn đề bảo mật khẩn cấp. Bất kể các điều đã nói ở trên, nếu có Vấn đề bảo mật khẩn cấp thì Google có thể tự động Tạm dừng việc sử dụng vi phạm. Việc tạm ngưng sẽ kéo dài trong khoảng thời gian tối thiểu đủ để ngăn chặn hoặc chấm dứt Vấn đề bảo mật khẩn cấp. Nếu Google Tạm ngưng một Tài khoản người dùng cuối vì bất kỳ lý do nào mà không báo trước cho Khách hàng, thì theo yêu cầu của Khách hàng, Google sẽ thông báo cho Khách hàng biết lý do Tạm ngưng ngay khi có thể một cách hợp lý.

  • 7 Thông tin bảo mật

   • 7.1 Nghĩa vụ. Mỗi bên sẽ: (a) bảo vệ Thông tin bảo mật của bên kia theo tiêu chuẩn tương tự mà bên đó sử dụng để bảo vệ Thông tin bảo mật của chính mình; và (b) không tiết lộ Thông tin bảo mật, ngoại trừ với các Chi nhánh, nhân viên và đại diện, là những người cần biết thông tin đó và đã đồng ý bằng văn bản về việc giữ bí mật thông tin đó. Mỗi bên (cũng như mọi Chi nhánh, nhân viên và đại diện được tiết lộ Thông tin bảo mật) chỉ được phép sử dụng Thông tin bảo mật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này đồng thời vẫn phải chú ý bảo vệ thông tin đó một cách hợp lý. Mỗi bên chịu trách nhiệm về mọi hành động của Chi nhánh, nhân viên và đại diện của họ khi vi phạm Mục này.

   • 7.2 Trường hợp ngoại lệ. Thông tin bí mật không bao gồm thông tin mà: (a) người nhận Thông tin bí mật đã biết; (b) bị công khai mà không do lỗi của người nhận; (c) được người nhận độc lập phát triển; hoặc (d) được một bên khác cấp một cách hợp pháp cho người nhận.

   • 7.3 Tiết lộ bắt buộc. Mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bảo mật của bên kia khi được luật pháp yêu cầu nhưng chỉ sau khi bên đó (nếu luật pháp cho phép): (a) sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thông báo cho bên kia; và (b) cho bên kia cơ hội xác minh việc tiết lộ đó.

  • 8 Quyền sở hữu trí tuệ; đặc điểm thương hiệu.

   • 8.1 Quyền sở hữu trí tuệ. Ngoại trừ những điều được trình bày rõ ràng dưới đây, Thỏa thuận này không cấp bất kỳ quyền nào cho hai bên, dù ngụ ý hay không, về nội dung của bên kia hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của bên kia. Giữa các bên, Khách hàng sở hữu tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong Dữ liệu khách hàng và Google sở hữu mọi Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ.

   • 8.2 Hiển thị đặc điểm thương hiệu. Google có thể hiển thị các Đặc điểm thương hiệu của khách hàng khi được Khách hàng cho phép (sự cho phép này được Khách hàng cung cấp khi tải các Đặc điểm thương hiệu của mình lên Dịch vụ), và trong phạm vi các khu vực được chỉ định của Trang dịch vụ. Khách hàng có thể xác định rõ bản chất của việc sử dụng này bằng cách dùng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Google cũng có thể hiển thị Đặc điểm nhãn hiệu của Google trên Trang dịch vụ để biểu thị rằng Dịch vụ được cung cấp bởi Google. Không bên nào được phép hiển thị hoặc sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia ngoài phạm vi cho phép của Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

   • 8.3 Giới hạn về đặc điểm thương hiệu. Mọi hoạt động sử dụng Đặc điểm thương hiệu của một bên sẽ mang lại lợi ích cho bên giữ Quyền sở hữu trí tuệ đối với các Đặc điểm thương hiệu đó. Một bên có thể hủy bỏ quyền sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia theo Thỏa thuận này với thông báo bằng văn bản cho bên kia và một thời hạn hợp lý để ngừng sử dụng.

  • 9 Công khai. Khách hàng đồng ý rằng Google có thể bao gồm tên hoặc Đặc điểm thương hiệu của Khách hàng trong danh sách khách hàng của Google, trực tuyến hoặc trong tài liệu quảng cáo. Khách hàng cũng đồng ý rằng Google có thể tham chiếu bằng lời nói đến Khách hàng như là khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Google mà là đối tượng của Thỏa thuận này. Mục này chịu sự điều chỉnh của Mục 8.3.

  • 10 Tuyên bố, bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

   • 10.1 Tuyên bố và bảo đảm. Mỗi bên tuyên bố rằng họ có đầy đủ quyền lực và quyền hạn để tham gia Thỏa thuận. Mỗi bên bảo đảm rằng sẽ tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng cho các điều khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của mình khi thích hợp (bao gồm luật thông báo vi phạm bảo mật hiện hành). Google bảo đảm sẽ cung cấp các dịch vụ chính của Google Workspace theo Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) hiện hành.

   • 10.2 Tuyên bố từ chối trách nhiệm. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NGOÀI NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG Ở ĐÂY, CÁC BÊN LOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN, TUYÊN BỐ VÀ CAM KẾT, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM. GOOGLE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO VỀ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HOẶC QUA DỊCH VỤ. KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VÀ RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN HOẶC NHẬN BẤT KỲ CUỘC GỌI NÀO, BAO GỒM CẢ CUỘC GỌI DỊCH VỤ KHẨN CẤP, QUA CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI CHUYỂN MẠCH CÔNG CỘNG.

  • 11 Thời hạn và chấm dứt.

   • 11.1 Thời hạn. Thời hạn dịch vụ sẽ do Người bán lại và Khách hàng quyết định. Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực trong Thời hạn đó.

   • 11.2 Chấm dứt do vi phạm. Mỗi bên có thể tạm ngưng hoạt động hoặc chấm dứt Thỏa thuận này nếu: (i) bên kia vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận và không có biện pháp khắc phục vi phạm đó trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản; (ii) bên kia ngừng hoạt động kinh doanh hoặc phải thực hiện các thủ tục phá sản và các thủ tục đó không được hủy bỏ trong vòng 90 ngày; hoặc (iii) bên kia vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này quá 2 lần, bất kể biện pháp khắc phục các vi phạm đó.

   • 11.3 Hiệu lực chấm dứt. Nếu Thỏa thuận này chấm dứt thì: (i) các quyền mà một bên cấp cho bên kia sẽ ngừng ngay lập tức (ngoại trừ trường hợp được quy định trong Mục này); (ii) Google sẽ cung cấp cho Khách hàng hoặc Người bán lại quyền truy cập và khả năng xuất Dữ liệu khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Google cho Dịch vụ áp dụng; (iii) sau khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại, Google sẽ xóa Dữ liệu khách hàng bằng cách di chuyển con trỏ đến vị trí Dữ liệu khách hàng trên các máy chủ đang hoạt động của Google và ghi đè dữ liệu đó tùy từng thời điểm; và (iv) theo yêu cầu, mỗi bên sẽ nhanh chóng sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để trả lại hoặc hủy tất cả Thông tin bảo mật khác của bên kia.

  • 12 Bồi thường.

   • 12.1 Bởi khách hàng. Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và tránh cho Google khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm chi phí hòa giải và phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba: (i) liên quan đến Dữ liệu khách hàng hoặc Tên miền của khách hàng; (ii) rằng Đặc điểm thương hiệu của Khách hàng vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại hoặc thương hiệu nào của bên thứ ba; hoặc (iii) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng theo cách vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.

   • 12.2 Bởi Google. Google sẽ bồi thường, bảo vệ và tránh cho Khách hàng khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm các chi phí hòa giải và phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba cho rằng công nghệ của Google được dùng để cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ Đặc điểm thương hiệu nào của Google vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba đó. Bất kể những điều đã nói ở trên, theo Mục này, Google sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào trong mọi trường hợp phát sinh từ: (i) việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Đặc điểm thương hiệu nào của Google ở dạng sửa đổi hoặc kết hợp với các tài liệu không phải do Google cung cấp và (ii) bất kỳ nội dung, thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp bởi Khách hàng, Người dùng cuối hoặc các bên thứ ba khác.

   • 12.3 Vi phạm có thể xảy ra.

    • a. Sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi. Nếu Google có lý do để tin rằng Dịch vụ vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, thì Google sẽ: (a) bằng chi phí của mình, giành lại quyền cho Khách hàng để tiếp tục sử dụng Dịch vụ; (b) cung cấp dịch vụ thay thế không vi phạm có chức năng tương đương; hoặc (c) sửa đổi Dịch vụ sao cho Dịch vụ không còn vi phạm.

    • b. Tạm ngưng hoặc chấm dứt. Nếu Google tin tưởng rằng các tùy chọn đã nói ở trên không hợp lý về mặt thương mại thì Google có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bị ảnh hưởng của Khách hàng. Nếu Google chấm dứt Dịch vụ bị ảnh hưởng, khi đó, Google sẽ thông báo cho Khách hàng hoặc Người bán lại hoặc cả hai.

   • 12.4 Tổng quát. Bên đòi bồi thường sẽ thông báo ngay cho bên bồi thường về khiếu nại và hợp tác với bên bồi thường trong việc bảo vệ khiếu nại. Bên bồi thường có đầy đủ quyền kiểm soát và quyền hạn đối với việc bào chữa, ngoại trừ: (a) bất kỳ trường hợp hòa giải nào đòi hỏi bên đòi bồi thường chấp nhận trách nhiệm pháp lý hoặc trả một khoản tiền sẽ cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên đó, sự đồng ý đó không được từ chối hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý; và (b) bên kia có thể tham gia bào chữa với luật sư riêng của mình và bằng chi phí riêng của mình. TIỀN BỒI THƯỜNG Ở TRÊN LÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA MỘT BÊN THEO THỎA THUẬN NÀY CHO VIỆC VI PHẠM CỦA BÊN KIA VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA.

  • 13 Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

   • 13.1 Giới hạn trách nhiệm pháp lý gián tiếp. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, THEO THỎA THUẬN NÀY, KHÔNG BÊN NÀO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DOANH THU BỊ MẤT, TỔN THẤT HOẶC PHÍ TỔN HAY CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐỂ CẢNH BÁO HOẶC TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI BÊN ĐÓ ĐÃ BIẾT HOẶC LẼ RA PHẢI BIẾT RẰNG CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC PHÍ TỔN ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐÁP ỨNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

   • 13.2 Giới hạn số tiền trách nhiệm pháp lý. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, THEO THỎA THUẬN NÀY, KHÔNG BÊN NÀO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỐ TIỀN LỚN HƠN SỐ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG TRẢ CHO NGƯỜI BÁN LẠI TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

   • 13.3 Ngoại lệ đối với giới hạn. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý này áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật pháp hiện hành cho phép nhưng không áp dụng với hành vi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của một bên đối với bên kia hoặc nghĩa vụ bồi thường.

  • 14 Các điều khoản khác.

   • 14.1 Thông báo. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, nếu không, (a) tất cả các thông báo đều phải bằng văn bản và phải được gửi cho bộ phận pháp lý cũng như địa chỉ liên hệ chính của bên kia và (b) thông báo được coi là đã gửi đi: (i) khi có xác nhận nhận được bằng văn bản từ công ty chuyển phát cá nhân, công ty chuyển phát qua đêm hoặc khi nhận nếu được gửi bằng thư không có biên nhận; hoặc (ii) khi có xác nhận bằng biên nhận tự động hoặc nhật ký điện tử nếu được gửi bằng fax hoặc email.

   • 14.2 Chuyển nhượng. Không bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ chuyển nhượng cho Chi nhánh, nhưng chỉ khi: (a) bên được chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản, chịu sự ràng buộc với các điều khoản của Thỏa thuận này; và (b) bên chuyển nhượng vẫn chịu trách nhiệm cho các nghĩa vụ phát sinh theo Thỏa thuận trước khi chuyển nhượng. Mọi nỗ lực chuyển nhượng hay chuyển giao khác đều không có giá trị.

   • 14.3 Thay đổi quyền kiểm soát. Khi có sự thay đổi quyền kiểm soát (ví dụ: thông qua mua hoặc bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức giao dịch kết hợp khác) không phải trường hợp tái cấu trúc nội bộ hoặc tổ chức lại các công ty liên kết: (a) bên thay đổi quyền kiểm soát sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi quyền kiểm soát; và (b) bên kia có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian kể từ khi có sự thay đổi quyền kiểm soát cho đến 30 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản trong tiểu mục (a).

   • 14.4 Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện được đầy đủ do điều kiện (ví dụ: thiên tai, chiến tranh hoặc khủng bố, nổi loạn, tình trạng lao động, hành động của chính phủ và sự cố Internet) nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó.

   • 14.5 Không từ bỏ. Việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ.

   • 14.6 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được phát hiện là không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.

   • 14.7 Không có đại lý. Các bên là các nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không tạo mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh.

   • 14.8 Không có bên hưởng lợi thứ ba. Trừ khi có tuyên bố khác một cách rõ ràng, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc mang lại bất kỳ quyền hay lợi ích nào khác cho bất kỳ cá nhân nào không phải là các bên tham gia Thỏa thuận này.

   • 14.9 Đền bù theo luật công bằng. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn khả năng yêu cầu đền bù theo luật công bằng của bên kia.

   • 14.10 Luật áp dụng.

    • a. Đối với những Khách hàng được lập hóa đơn ở Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore. Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật California, ngoại trừ lựa chọn các nguyên tắc luật của bang đó. ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO NẢY SINH LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ NƠI XÉT XỬ DUY NHẤT LÀ TÒA ÁN TẠI HẠT SANTA CLARA, BANG CALIFORNIA.

    • b. Đối với tất cả những Khách hàng khác được lập hóa đơn tại Châu Á Thái Bình Dương. Thỏa thuận này chịusự điều chỉnh của luật tại bang California ngoại trừ việc chọn lựa các nguyên tắc luật của bang California. Các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách thiện chí mọi tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này (“Tranh chấp”) trong vòng ba mươi ngày kể từ khi Tranh chấp phát sinh. Nếu Tranh chấp không được giải quyết trong vòng ba mươi ngày, tranh chấp đó phải được Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp của Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ giải quyết bằng phân xử trọng tài và thực hiện theo Quy tắc thương mại xúc tiến hiện hành vào Ngày có hiệu lực. Sẽ có một trọng tài được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên. Phân xử trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh tại Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Một trong hai bên có thể xin bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán đưa ra biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết nhằm bảo vệ quyền của mình trong khi chờ giải quyết bằng phân xử trọng tài. Mọi quyết định được trọng tài đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc đối với các bên, và phán quyết đối với quyết định đó có thể thực hiện bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trọng tài có thể đưa ra biện pháp cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời nhất quán với các biện pháp khắc phục và giới hạn trong Thỏa thuận này. Tất cả các thông tin được tiết lộ liên quan đến trọng tài, bao gồm sự tồn tại của trọng tài, sẽ là Thông tin bí mật được điều chỉnh bởi Mục 7 của Thỏa thuận này. Tuy nhiên, các bên có thể tiết lộ thông tin này cho tòa án thích hợp theo các hạn chế bí mật trong trường hợp cần thực thi bất kỳ phán quyết trọng tài nào hoặc để tìm kiếm bất kỳ biện pháp đền bù nào được phép theo điều khoản trong Thỏa thuận này.

   • 14.11 Sửa đổi. Mọi sửa đổi đều phải thực hiện bằng văn bản và nêu rõ ràng rằng đó là bản sửa đổi của Thỏa thuận này.

   • 14.12 Điều khoản còn hiệu lực. Các mục sau sẽ vẫn còn hiệu lực khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt: Mục 7, 8.1, 11.3, 12, 13, 14 và 16.

   • 14.13 Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này và tất cả tài liệu được tham chiếu ở đây là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận và thay thế mọi thỏa thuận trước đây hoặc hiện hành về chủ đề đó. Nếu Khách hàng nhận được một thỏa thuận tương tự về cùng chủ đề khi Khách hàng đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên và thay thế cho thỏa thuận đó. Các điều khoản có tại địa chỉ URL và được tham chiếu trong Thỏa thuận này được đưa vào đây bằng dẫn chiếu này.

   • 14.14 Diễn giải điều khoản xung đột. Nếu có xung đột giữa các tài liệu cấu thành Thỏa thuận này, các tài liệu sẽ có quyền kiểm soát theo trình tự như sau: Thỏa thuận và các điều khoản có tại URL bất kỳ.

   • 14.15 Ký hợp đồng phụ. Google có quyền ký hợp đồng phụ cho các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, miễn là bên ký hợp đồng phụ duy trì đầy đủ trách nhiệm pháp lý đối với mọi nghĩa vụ có trong hợp đồng phụ này. Đồng thời, Google chấp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý giữa các bên đối với những hành động và/hoặc trường hợp không hành động của nhà thầu phụ như khi những hành động và/hoặc trường hợp không hành động đó là của chính Google.

   • 14.16 Bản đối chiếu. Các bên có thể tham gia vào Thỏa thuận này bằng bản đối chiếu, bao gồm bản fax, bản PDF hoặc các bản sao điện tử khác. Các bản sao này được tập hợp lại sẽ cấu thành tài liệu chính thức.

  • 15 Dịch vụ chính của Google Workspace. Nếu Khách hàng mua các dịch vụ chính của Google Workspace thì các điều khoản sau sẽ chỉ được áp dụng cho những Dịch vụ đó:

   • 15.1 Quảng cáo. Tùy chọn cài đặt mặc định cho Dịch vụ là tùy chọn cài đặt không cho phép Google phân phát Quảng cáo. Khách hàng hoặc Người bán lại có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cấu thành sự cho phép của Khách hàng để Google phân phát Quảng cáo. Nếu đã cho phép phân phát Quảng cáo, Khách hàng hoặc Người bán lại có thể khôi phục về tùy chọn cài đặt mặc định bất kỳ lúc nào và Google sẽ ngừng phân phát Quảng cáo.

   • 15.2 Bí danh. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc theo dõi, trả lời và trong trường hợp khác là xử lý email được gửi tới các bí danh “abuse” và “postmaster” dành cho Tên miền của Khách hàng. Tuy nhiên, Google có thể theo dõi email được gửi tới các bí danh này đối với Tên miền của Khách hàng để cho phép Google xác định trường hợp lạm dụng Dịch vụ.

  • 16 Định nghĩa.

   • Chính sách sử dụng được chấp nhận” là chính sách sử dụng được chấp nhận cho Dịch vụ được cung cấp tại https://workspace.google.com/terms/use_policy.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • (Các) tài khoản quản trị” là (các) tài khoản dành cho quản trị viên do Google cung cấp cho Khách hàng hoặc do Khách hàng cung cấp cho Người bán lại nhằm mục đích quản lý Dịch vụ. Việc sử dụng Tài khoản quản trị đòi hỏi phải có mật khẩu do Google cung cấp cho Khách hàng hoặc Người bán lại.

   • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên” là công cụ trực tuyến do Google cung cấp cho Khách hàng để sử dụng trong chức năng báo cáo cũng như một số chức năng quản trị nhất định khác.

   • Quản trị viên” là nhân viên kỹ thuật do Khách hàng chỉ định, là người đại diện cho Khách hàng quản lý Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng cuối.

   • Quảng cáo” là các quảng cáo trực tuyến được Google hiển thị cho Người dùng cuối.

   • Đơn vị liên kết” là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên.

   • Đặc điểm thương hiệu” là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu để phân biệt khác của mỗi bên (bao gồm cả Đặc điểm thương hiệu của đơn vị liên kết của Google trong trường hợp bên đó là Google), được bên đó bảo vệ tùy từng thời điểm.

   • Thông tin bảo mật” là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này, được đánh dấu là bảo mật và thường được coi là bảo mật trong mọi trường hợp. Dữ liệu khách hàng là thông tin bảo mật của khách hàng.

   • Dữ liệu khách hàng” là dữ liệu, bao gồm cả email, được Khách hàng, Người dùng cuối hoặc Người bán lại đại diện cho Khách hàng cung cấp, tạo, truyền hoặc hiển thị qua Dịch vụ.

   • Tên miền của khách hàng” là tên miền mà Khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát, được dùng với Dịch vụ.

   • Dịch vụ miền” là dịch vụ do Google cung cấp cho Khách hàng đơn thuần vì sự thuận tiện của Khách hàng, nơi Khách hàng có thể đăng ký tên miền hoặc chuyển tên miền tới các Đối tác đăng ký (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ tên miền), thông qua một giao diện do Google cung cấp.

   • Điều khoản dịch vụ miền” là các điều khoản tại: https://workspace.google.com/terms/domain_service_terms.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Vấn đề bảo mật khẩn cấp” là: (a) việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận, có thể làm gián đoạn: (i) Dịch vụ; (ii) việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng khác; hoặc (iii) mạng lưới hay các máy chủ của Google dùng để cung cấp Dịch vụ; hoặc (b) việc truy cập trái phép của bên thứ ba vào Dịch vụ.

   • Người dùng cuối” là những cá nhân mà Khách hàng cho phép sử dụng Dịch vụ.

   • Tài khoản người dùng cuối” là tài khoản do Google lưu trữ được Khách hàng thiết lập cho Người dùng cuối thông qua Dịch vụ.

   • Luật kiểm soát xuất khẩu” là tất cả các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hiện hành, bao gồm cả Quy định quản lý xuất khẩu ("EAR") do Bộ Thương mại Hoa Kỳ duy trì, các chế tài kinh tế và thương mại do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ duy trì và Quy chế buôn bán vũ khí quốc tế ("ITAR") do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ duy trì.

   • Dịch vụ chính của Google Workspace” là các Dịch vụ hiện hành (ví dụ: Google Workspace Premier Edition, Google Workspace hay Google Vault) do Khách hàng mua từ Người bán lại, được mô tả đầy đủ hơn ở đây: https://workspace.google.com/terms/user_features.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Trung tâm trợ giúp” là trung tâm trợ giúp của Google mà bạn có thể truy cập tại https://support.google.com/ hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Hoạt động có rủi ro cao” là các hoạt động sử dụng như vận hành cơ sở hạt nhân, hệ thống kiểm soát không lưu hoặc hệ thống trợ sinh mà trong đó, việc sử dụng hoặc lỗi của Dịch vụ có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường.

   • Quyền sở hữu trí tuệ” là các quyền có hiệu lực ở thời điểm hiện tại hoặc sau này trên toàn thế giới theo luật bằng sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật thương hiệu, luật quyền nhân thân của tác giả và các quyền tương tự khác.

   • Sản phẩm không thuộc Google Workspace” là các sản phẩm của Google không thuộc Dịch vụ nhưng có thể được Người dùng cuối truy cập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Tài khoản người dùng cuối. Những sản phẩm này được quy định tại URL sau: https://support.google.com/a/answer/181865 hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Điều khoản về sản phẩm không thuộc Google Workspace” là các điều khoản có tại URL sau: https://workspace.google.com/terms/additional_services.html hoặc tại URL khác mà Google có thể cung cấp.

   • Địa chỉ email thông báo” là địa chỉ email mà Khách hàng chỉ định để nhận thông báo qua email từ Google. Khách hàng có thể cung cấp địa chỉ email cho Người bán lại cho mục đích này nếu muốn. Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ email này thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

   • Người bán lại” là người bán lại Google Workspace của bên thứ ba mà Khách hàng đang trả tiền để cung cấp quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ.

   • Danh sách SDN” là danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

   • Trang dịch vụ” là các trang web hiển thị Dịch vụ cho Người dùng cuối.

   • Điều khoản dành riêng cho dịch vụ” là điều khoản dành riêng cho một hoặc nhiều Dịch vụ tại: https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • Dịch vụ”, nếu có, là các dịch vụ chính của Google Workspace mua từ Người bán lại.

   • SLA” là Thỏa thuận mức dịch vụ cho các dịch vụ chính hiện hành của Google Workspace có tại đây: https://workspace.google.com/terms/reseller_sla.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Tạm ngưng” là vô hiệu hóa ngay lập tức quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc các thành phần của Dịch vụ, nếu có, để ngăn việc sử dụng thêm Dịch vụ.

   • Thời hạn” là thời hạn của Thỏa thuận, sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và tiếp tục cho đến khi nào Khách hàng nhận được Dịch vụ từ Google, trừ khi bị chấm dứt sớm hơn theo Thỏa thuận hoặc theo thỏa thuận của Khách hàng với Người bán lại.

   • Yêu cầu của bên thứ ba” là yêu cầu của một bên thứ ba về các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối. Yêu cầu của bên thứ ba có thể là lệnh khám xét, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hợp pháp, các lệnh pháp lý có hiệu lực khác hoặc sự đồng ý bằng văn bản từ Người dùng cuối cho phép tiết lộ.

   • TSS” là các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mà Google cung cấp cho Quản trị viên trong Thời hạn theo Nguyên tắc TSS.

   • Nguyên tắc TSS” là nguyên tắc dành cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google có hiệu lực đối với Dịch vụ. Nguyên tắc TSS có tại URL sau: https://workspace.google.com/terms/tssg.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.

   • Điều khoản URL” là Chính sách sử dụng được chấp nhận, Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) [Điều khoản dành riêng cho dịch vụ] và Nguyên tắc TSS.