Thoả thuận người bán lại của Google Domains

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 25 tháng 7 năm 2023

 • Thoả thuận người bán lại của Google Domains ("Thoả thuận") này được ký kết giữa bạn, một pháp nhân hoặc cá nhân đồng ý với Thoả thuận này ("Khách hàng" hoặc "bạn"), và Google. "Google" có ý nghĩa như được nêu tại https://cloud.google.com/terms/google-entity. Mọi trường hợp nhắc đến "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" trong Thoả thuận này đều nói đến Google. Thoả thuận này điều chỉnh việc Google bán lại các dịch vụ đăng ký tên miền ("Dịch vụ miền") do nhà đăng ký tên miền bên thứ ba hiện hành cung cấp, được xác định tại thời điểm bạn mua hoặc gia hạn ("Nhà đăng ký tên miền").

  • 1. Dịch vụ miền.

   • 1.1 Người bán lại Dịch vụ miền. Thoả thuận này thiết lập các điều khoản mà theo đó, Google bán lại quyền sử dụng Dịch vụ miền trong vai trò là người bán lại được uỷ quyền của Nhà đăng ký tên miền. Với tư cách là người bán lại, Google không đóng vai trò là nhà đăng ký tên miền cho bất kỳ tên miền nào, nhưng có thể thực hiện một số chức năng hoặc dịch vụ thay mặt cho Nhà đăng ký tên miền.

   • 1.2 Điều khoản của Nhà đăng ký tên miền. Các Dịch vụ miền sẽ do Nhà đăng ký tên miền cung cấp. Tất cả quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ miền đều chịu sự điều chỉnh của và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Nhà đăng ký tên miền hiện hành. Khách hàng phải tuân thủ và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện đó. Google không phải là một bên trong thoả thuận giữa bạn với bất kỳ Nhà đăng ký tên miền nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện thoả thuận của Nhà đăng ký tên miền.

   • 1.3 Chính sách quyền riêng tư của Nhà đăng ký tên miền. Khách hàng xác nhận rằng Google sẽ cung cấp tên và thông tin liên hệ của Khách hàng cho Nhà đăng ký tên miền vì đây là một phần của quy trình đăng ký tên miền. Việc Nhà đăng ký tên miền xử lý thông tin đó phải tuân theo các chính sách quyền riêng tư hiện hành.

  • 2. Thanh toán.

   • 2.1 Lập hoá đơn; Thanh toán. Khi bạn hoàn tất giao dịch mua của mình, tức là bạn sẽ cam kết mua Dịch vụ miền, bao gồm tất cả các khoản thuế hiện hành, theo kỳ thanh toán hằng năm. Bạn có thể thanh toán cho Dịch vụ miền bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức khác như được cung cấp trên trang đặt hàng. Tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được tính bằng đô la Mỹ trừ phi có quy định khác trên trang đặt hàng. Trừ phi bạn huỷ gia hạn như được mô tả trong Mục 2.3 (Huỷ gia hạn), vào cuối mỗi kỳ thanh toán hằng năm, giao dịch mua Dịch vụ miền của bạn sẽ tự động gia hạn cho kỳ thanh toán hằng năm tiếp theo, và Google sẽ lập hoá đơn cho bạn theo phí gia hạn có hiệu lực vào thời điểm đó khi khoản thanh toán đến hạn. Tất cả các khoản thanh toán đều là con số cuối cùng và Google sẽ không hoàn tiền.

   • 2.2 Thay đổi về giá. Google giữ quyền thay đổi (ví dụ như tăng hoặc giảm) phí của Dịch vụ miền, tuỳ từng thời điểm. Mọi sự thay đổi về phí sẽ chỉ áp dụng cho khoản thanh toán đến hạn tiếp theo của bạn sau khi đã báo trước một khoảng thời gian hợp lý cho bạn.

   • 2.3 Huỷ gia hạn. Bạn phải huỷ ít nhất 5 ngày làm việc trước khi kết thúc kỳ thanh toán của mình để tránh bị tính phí cho kỳ gia hạn tiếp theo. Bạn có thể huỷ thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu bạn huỷ, bạn sẽ không được hoàn tiền cho các khoản phí mà bạn đã thanh toán. Tuy nhiên, theo Thoả thuận này và các thoả thuận của Nhà đăng ký tên miền hiện hành, bạn vẫn sẽ được quyền sử dụng Dịch vụ miền cho đến hết kỳ thanh toán hiện tại của mình.

  • 3. Thông tin mật.

   • 3.1 Định nghĩa.

    • 3.1.1. "Thông tin mật" là thông tin được một bên (hoặc đơn vị liên kết) công bố cho bên kia theo Thoả thuận này và được đánh dấu là bí mật hoặc thường được coi là thông tin mật trong những tình huống như thế này. Thông tin mật không bao gồm những thông tin do người nhận phát triển độc lập, được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp cho người nhận mà không kèm theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc bị công khai mà không phải do lỗi của người nhận.

    • 3.1.2. "Quy trình pháp lý" là yêu cầu tiết lộ thông tin theo luật, quy định của chính phủ, lệnh toà, trát đòi hầu toà, lệnh hoặc thẩm quyền pháp lý, thủ tục pháp lý hợp lệ khác hay quy trình tương tự.

   • 3.2 Nghĩa vụ. Người nhận sẽ chỉ sử dụng Thông tin mật của bên tiết lộ để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận. Đồng thời, người nhận sẽ lưu ý đúng mức để ngăn chặn việc tiết lộ Thông tin mật của bên tiết lộ. Người nhận chỉ có thể tiết lộ Thông tin mật cho đơn vị liên kết, nhân viên, người đại diện hoặc cố vấn chuyên nghiệp ("Người được uỷ quyền") của mình. Đây là những người cần phải biết thông tin đó và đã đồng ý bằng văn bản (hoặc trong trường hợp cố vấn chuyên nghiệp chịu sự ràng buộc khác) sẽ bảo mật thông tin đó. Người nhận sẽ đảm bảo rằng Người được uỷ quyền chỉ sử dụng Thông tin mật nhận được để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Thoả thuận này.

   • 3.3 Trường hợp tiết lộ theo yêu cầu. Bất kể mọi quy định trái ngược trong Thoả thuận này, người nhận cũng có thể tiết lộ Thông tin mật trong phạm vi mà Quy trình pháp lý hiện hành yêu cầu; miễn là người nhận thực hiện các biện pháp hợp lý về phương diện thương mại để (a) thông báo ngay cho bên kia trước khi tiết lộ Thông tin mật, và (b) tuân thủ các yêu cầu hợp lý của bên kia liên quan đến biện pháp phản đối việc tiết lộ. Bất kể những quy định ở trên, tiểu mục (a) và (b) bên trên sẽ không áp dụng nếu người nhận xác định rằng việc tuân thủ tiểu mục (a) và (b) có thể (i) dẫn đến việc vi phạm Quy trình pháp lý; (ii) cản trở cuộc điều tra của chính phủ; hoặc (iii) gây tử vong hay tổn thương cơ thể nghiêm trọng cho một cá nhân.

  • 4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm. TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, VIỆC GOOGLE THỰC HIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY LÀ "NGUYÊN TRẠNG", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY MẶC NHIÊN NÀO, BAO GỒM CẢ ĐẢM BẢO MẶC NHIÊN VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. VÍ DỤ: GOOGLE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ NỘI DUNG HOẶC TÍNH NĂNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN HOẶC DỊCH VỤ MIỀN CỦA NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, BAO GỒM CẢ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÌNH TRẠNG HIỆN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN.

  • 5. Sự đảm bảo bồi thường. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại Google và các nhà thầu phụ của Google, cũng như các giám đốc, chuyên viên, nhân viên, người đại diện và đơn vị liên kết tương ứng của Google, trước bất kỳ và tất cả các trường hợp khiếu kiện, khoản bồi thường thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn (bao gồm cả các khoản phí tổn và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

   • • việc bạn đăng ký tên miền và sử dụng Dịch vụ miền;

   • • việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ.

  • 6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

   • 6.1 Giới hạn trách nhiệm pháp lý gián tiếp. GOOGLE, CŨNG NHƯ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA GOOGLE, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO THOẢ THUẬN NÀY VỀ TỔN THẤT DOANH THU HOẶC DỮ LIỆU, TỔN THẤT TÀI CHÍNH HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ, DO HẬU QUẢ, ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT HOẶC LẼ RA PHẢI BIẾT RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG.

   • 6.2 Giới hạn số tiền trách nhiệm pháp lý. TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GOOGLE, CŨNG NHƯ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA GOOGLE, ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐƠN KIỆN NÀO THEO THOẢ THUẬN NÀY ĐỀU ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC THẤP HƠN TRONG HAI KHOẢN SAU: (I) SỐ TIỀN MÀ BẠN THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY TRONG VÒNG MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC (II) 5.000 ĐÔ LA MỸ.

   • 6.3 Trường hợp ngoại lệ đối với giới hạn. Những giới hạn trách nhiệm pháp lý này không áp dụng cho trường hợp bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Google hoặc các đơn vị liên kết của Google, nghĩa vụ đảm bảo bồi thường của bạn hoặc nghĩa vụ thanh toán của bạn.

  • 7. Điều khoản chung.

   • 7.1 Thông báo. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục, cả hai bên đều được yêu cầu nhưng không bắt buộc phải gửi thông báo bằng văn bản tiếng Anh và gửi thông báo đó cho bộ phận pháp lý và đầu mối liên hệ chính của bên kia. Địa chỉ email để gửi thông báo cho Bộ phận pháp lý của Google là legal-notices@google.com.

   • 7.2 Sự chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ phần nào trong Thoả thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google. Mọi nỗ lực chuyển nhượng khác đều không có hiệu lực.

   • 7.3 Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện do gặp phải tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý.

   • 7.4 Sự không từ bỏ. Không bên nào sẽ được coi là đã từ bỏ bất kỳ quyền nào bằng cách không thực hiện (hoặc trì hoãn thực hiện) bất kỳ quyền nào theo Thoả thuận này.

   • 7.5 Không có mối quan hệ đại lý. Thoả thuận này không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh nào giữa các bên.

   • 7.6 Email. Các bên có thể dùng email để đáp ứng các yêu cầu phê duyệt và đồng ý bằng văn bản theo Thoả thuận này.

   • 7.7 Ký hợp đồng phụ. Google có thể lập hợp đồng phụ để thực hiện các nghĩa vụ theo Thoả thuận này nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng về bất kỳ nghĩa vụ nào được thực hiện qua hợp đồng phụ.

   • 7.8 Người thụ hưởng bên thứ ba. Thoả thuận này không trao bất kỳ lợi ích nào cho bên thứ ba, trừ phi được quy định rõ.

   • 7.9 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) trong Thoả thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì các mục còn lại của Thoả thuận này vẫn sẽ có hiệu lực.

   • 7.10 Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ. Theo Mục 7.15 (Điều khoản dành riêng cho khu vực), những điều sau áp dụng cho trường hợp tranh chấp giữa các bên:

    • (a) Đối với các cơ quan chính phủ cấp thành phố, hạt và tiểu bang tại Hoa Kỳ. Nếu Khách hàng là một cơ quan chính phủ cấp thành phố, hạt hoặc tiểu bang tại Hoa Kỳ, thì Thoả thuận này không chỉ định luật điều chỉnh và nơi xét xử.

    • (b) Đối với các cơ quan chính phủ cấp liên bang tại Hoa Kỳ. Nếu Khách hàng là một cơ quan chính phủ cấp liên bang tại Hoa Kỳ, thì điều khoản sau sẽ áp dụng: MỌI ĐƠN KIỆN PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY HOẶC SỰ THỰC HIỆN CỦA GOOGLE SẼ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, MÀ KHÔNG CẦN KỂ ĐẾN CÁC QUY TẮC VỀ SỰ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CỦA QUỐC GIA NÀY. CHỈ TRONG PHẠM VI LUẬT LIÊN BANG CHO PHÉP, (I) CÁC LUẬT CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA (MÀ KHÔNG CẦN KỂ ĐẾN CÁC QUY TẮC VỀ SỰ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CỦA CALIFORNIA) SẼ ÁP DỤNG KHI KHÔNG CÓ LUẬT HIỆN HÀNH CỦA LIÊN BANG VÀ (II) ĐỐI VỚI MỌI ĐƠN KIỆN PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY HOẶC SỰ THỰC HIỆN CỦA GOOGLE, CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI THẨM QUYỀN RIÊNG CỦA TOÀ ÁN Ở HẠT SANTA CLARA, CALIFORNIA VÀ NƠI XÉT XỬ DUY NHẤT LÀ TOÀ ÁN Ở ĐÓ.

    • (c) Đối với tất cả các cơ quan khác. Nếu Khách hàng không phải là pháp nhân được nêu ở Mục 7.10(a) (Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ đối với các cơ quan chính phủ cấp thành phố, hạt và tiểu bang tại Hoa Kỳ) hoặc (b) (Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ đối với các cơ quan chính phủ cấp liên bang), thì điều khoản sau sẽ áp dụng: MỌI ĐƠN KIỆN PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY HOẶC SỰ THỰC HIỆN CỦA GOOGLE SẼ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP TIỂU BANG CALIFORNIA, MÀ KHÔNG CẦN KỂ ĐẾN CÁC QUY TẮC VỀ SỰ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CỦA TIỂU BANG ĐÓ, VÀ QUÁ TRÌNH KIỆN TỤNG SẼ CHỈ DIỄN RA TẠI CÁC TOÀ ÁN TIỂU BANG HOẶC LIÊN BANG THUỘC HẠT SANTA CLARA, CALIFORNIA, HOA KỲ; CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI THẨM QUYỀN RIÊNG CỦA CÁC TOÀ ÁN ĐÓ.

   • 7.11 Trường hợp xung đột giữa các ngôn ngữ. Nếu Thoả thuận này được dịch sang một ngôn ngữ khác với tiếng Anh và có sự sai khác giữa văn bản tiếng Anh và văn bản dịch, thì văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trừ phi có quy định rõ ràng khác trong bản dịch.

   • 7.12 Sự đền bù theo luật công bằng. Không có nội dung nào trong Thoả thuận này giới hạn khả năng của các bên trong việc yêu cầu đền bù theo luật công bằng.

   • 7.13 Sửa đổi. Tuỳ từng thời điểm, Google có thể thay đổi các điều khoản của Thoả thuận này và sẽ đăng mọi thay đổi đó tại https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Những thay đổi này sẽ chỉ có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu kỳ thanh toán tiếp theo của Khách hàng. Tại thời điểm đó, việc Khách hàng gia hạn sẽ cấu thành việc chấp nhận sự thay đổi. Trừ phi được nêu trong Mục này, mọi sửa đổi đối với Thoả thuận này đều phải được thực hiện bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bên và nêu rõ việc sửa đổi Thoả thuận này.

   • 7.14 Toàn bộ Thoả thuận. Thoả thuận này thay thế mọi thoả thuận khác giữa các bên liên quan đến vấn đề của thoả thuận. Khi ký kết Thoả thuận này, cả hai bên đều không phụ thuộc và không được hưởng bất kỳ quyền được bồi thường nào dựa trên bất kỳ tuyên bố, sự cam đoan hoặc đảm bảo nào (cho dù được thực hiện do tắc trách hay vô ý), ngoại trừ các tuyên bố, sự cam đoan hoặc đảm bảo đã nêu rõ trong Thoả thuận này.

   • 7.15 Điều khoản dành riêng cho khu vực. Khách hàng đồng ý với những nội dung sửa đổi sau đây đối với Thoả thuận này nếu Khách hàng có địa chỉ thanh toán ở khu vực được áp dụng, theo mô tả dưới đây:

    • Châu Á Thái Bình Dương (tất cả các khu vực ngoại trừ Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, New Zealand, Singapore) và Mỹ Latinh

     • Mục 7.10 (Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ) được thay thế như sau:

     • 7.10 Luật điều chỉnh; Phân xử bằng trọng tài.

     • (a) MỌI ĐƠN KIỆN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY HAY BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ LIÊN QUAN CỦA GOOGLE (BAO GỒM CẢ TRANH CHẤP VỀ VIỆC DIỄN GIẢI HAY THỰC HIỆN THOẢ THUẬN NÀY) ("Tranh chấp") SẼ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT TIỂU BANG CALIFORNIA, HOA KỲ, MÀ KHÔNG CẦN KỂ ĐẾN CÁC QUY TẮC VỀ SỰ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CỦA CALIFORNIA.

     • (b) Các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách có thiện chí mọi Tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ lúc Tranh chấp đó phát sinh. Nếu Tranh chấp không được giải quyết trong vòng 30 ngày, thì Tranh chấp đó phải được Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Quốc tế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ giải quyết qua hình thức phân xử bằng trọng tài theo Quy tắc thương mại xúc tiến hiện hành vào ngày có hiệu lực của Thoả thuận này ("Quy tắc").

     • (c) Các bên sẽ cùng chọn một trọng tài. Quy trình phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh tại Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ.

     • (d) Một trong hai bên có thể xin toà án có thẩm quyền đưa ra biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết nhằm bảo vệ quyền của mình trong khi chờ giải quyết qua hình thức phân xử bằng trọng tài. Trọng tài có thể đưa ra biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp theo luật công bằng nhất quán với các biện pháp bồi thường và giới hạn trong Thoả thuận này.

     • (e) Theo yêu cầu bảo mật thông tin trong Tiểu mục (g), một trong hai bên có thể xin toà án có thẩm quyền ban hành lệnh cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của bên đó; sự thỉnh cầu này sẽ không bị coi là vi phạm hay từ bỏ đối với mục luật điều chỉnh và phân xử bằng trọng tài này, cũng như không ảnh hưởng đến thẩm quyền của trọng tài, kể cả thẩm quyền xem xét phán quyết của toà. Các bên ước định rằng toà án ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ có đủ thẩm quyền ban hành bất kỳ lệnh nào theo Tiểu mục 7.10 (e) này.

     • (f) Phán quyết của trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc đối với các bên. Việc thực thi phán quyết đó có thể được nêu tại bất kỳ toà án nào có thẩm quyền, bao gồm cả toà án có quyền tài phán đối với một trong hai bên hoặc tài sản của một trong hai bên.

     • (g) Mọi thủ tục phân xử bằng trọng tài tiến hành theo Mục 7.10 (Luật điều chỉnh; Phân xử bằng trọng tài) sẽ được xem là Thông tin mật theo Mục 3 (Thông tin mật), bao gồm cả: (i) sự tồn tại của, (ii) mọi thông tin tiết lộ trong, và (iii) mọi thông tin trao đổi bằng miệng hoặc tài liệu liên quan đến các thủ tục phân xử bằng trọng tài. Ngoài quyền tiết lộ theo Mục 3 (Thông tin mật), các bên có thể tiết lộ thông tin mô tả trong Tiểu mục 7.10 (g) này cho toà án có thẩm quyền khi cần thiết để đệ trình một lệnh bất kỳ theo Tiểu mục 7.10 (e) hoặc thực thi một phán quyết bất kỳ của trọng tài. Tuy nhiên, các bên phải yêu cầu xử kín (riêng tư) các thủ tục pháp lý đó.

     • (h) Các bên sẽ thanh toán phí trọng tài, phí chuyên gia do trọng tài chỉ định, các khoản phí hành chính của trung tâm trọng tài theo Quy tắc. Trong phán quyết cuối cùng, trọng tài sẽ quyết định nghĩa vụ của bên thua kiện trong việc hoàn trả số tiền mà bên thắng kiện đã thanh toán trước cho các khoản phí nêu trên.

     • (i) Mỗi bên sẽ phải tự chịu các chi phí cũng như phí luật sư và phí chuyên gia, bất kể phán quyết cuối cùng của trọng tài về Tranh chấp.

    • Châu Á Thái Bình Dương — Ấn Độ

     • Mục 7.10 (Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ) được thay thế như sau:

     • 7.10 Luật điều chỉnh. Mọi đơn kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Ấn Độ. Nếu có tranh chấp, Toà án tại New Delhi sẽ có quyền tài phán. Bất kể những điều nói trên, Khách hàng có thể và sẽ khiếu kiện chống lại Google India Private Limited về mọi vấn đề liên quan đến Google theo Thoả thuận này.

    • Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi – Algeria, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Tunisia, Yemen, Ai Cập, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Liban

     • Mục 7.10 (Luật điều chỉnh tại Hoa Kỳ) được thay thế như sau:

     • 7.10 Luật điều chỉnh; Phân xử bằng trọng tài.

     • (a) MỌI ĐƠN KIỆN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY HAY BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ LIÊN QUAN CỦA GOOGLE (BAO GỒM CẢ TRANH CHẤP VỀ VIỆC DIỄN GIẢI HAY THỰC HIỆN THOẢ THUẬN NÀY) ("Tranh chấp") SẼ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT TIỂU BANG CALIFORNIA, HOA KỲ, MÀ KHÔNG CẦN KỂ ĐẾN CÁC QUY TẮC VỀ SỰ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CỦA CALIFORNIA.

     • (b) Các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách có thiện chí mọi Tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ lúc Tranh chấp đó phát sinh. Nếu Tranh chấp không được giải quyết trong vòng 30 ngày, thì Tranh chấp đó phải được giải quyết thông qua trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Toà án Trọng tài Quốc tế London (LCIA) ("Quy tắc"), được coi là đưa vào Mục này bằng cách dẫn chiếu.

     • (c) Các bên sẽ cùng chọn một trọng tài. Quá trình giải quyết theo hình thức phân xử trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, địa điểm và trụ sở hợp pháp của trọng tài sẽ là Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), Dubai, UAE.

     • (d) Một trong hai bên có thể xin toà án có thẩm quyền đưa ra biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết nhằm bảo vệ quyền của mình trong khi chờ giải quyết qua hình thức phân xử bằng trọng tài. Trọng tài có thể đưa ra biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp theo luật công bằng nhất quán với các biện pháp bồi thường và giới hạn trong Thoả thuận này.

     • (e) Phán quyết của trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc đối với các bên. Việc thực thi phán quyết đó có thể được nêu tại bất kỳ toà án nào có thẩm quyền, bao gồm cả toà án có quyền tài phán đối với một trong hai bên hoặc tài sản của một trong hai bên.

     • (f) Mọi thủ tục phân xử bằng trọng tài tiến hành theo Mục 7.10 (Luật điều chỉnh; Phân xử bằng trọng tài) sẽ được xem là Thông tin mật theo Mục 3 (Thông tin mật), bao gồm: (i) sự tồn tại của, (ii) mọi thông tin tiết lộ trong, và (iii) mọi thông tin trao đổi bằng miệng hoặc tài liệu liên quan đến các thủ tục phân xử bằng trọng tài. Ngoài quyền tiết lộ theo Mục 3 (Thông tin mật), các bên có thể tiết lộ thông tin được mô tả trong Tiểu mục 7.10 (f) này cho một toà án có thẩm quyền khi cần thiết để thực thi bất kỳ quyết định nào của trọng tài. Tuy nhiên, các bên phải yêu cầu xử kín (riêng tư) các thủ tục pháp lý đó.

     • (g) Các bên sẽ thanh toán phí trọng tài, phí chuyên gia do trọng tài chỉ định, các khoản phí hành chính của trung tâm trọng tài theo Quy tắc. Trong phán quyết cuối cùng, trọng tài sẽ quyết định nghĩa vụ của bên thua kiện trong việc hoàn trả số tiền mà bên thắng kiện đã thanh toán trước cho các khoản phí nêu trên.

     • (h) Mỗi bên sẽ phải tự chịu các chi phí cũng như phí luật sư và phí chuyên gia, bất kể phán quyết cuối cùng của trọng tài về Tranh chấp.