Điều khoản đăng ký tên miền

 • Bạn và Google tham gia các Điều khoản đăng ký miền này khi bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây ("Thỏa thuận”) và các điều khoản này chi phối việc bạn mua dịch vụ đăng ký miền ("Dịch vụ miền") thông qua giao diện của Google. Đối với Khách hàng có địa chỉ thanh toán ở New Zealand, Thỏa thuận này được thực hiện, ký kết bởi và giữa Khách hàng và Google New Zealand Limited, có văn phòng tại PWC Tower, Tầng 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010, với tư cách là đại lý được ủy quyền của Dịch vụ miền ở New Zealand. “Google” nghĩa là Google LLC và/hoặc các đơn vị liên kết của Google (bao gồm cả Google New Zealand Limited) tùy theo ngữ cảnh. Bằng việc sử dụng Dịch vụ miền này, bạn đăng ký (các) tên miền thông qua công ty đăng ký tên miền của bên thứ ba có quan hệ hợp đồng với Google ("Đối tác đăng ký"). Trong các lần đăng ký như vậy, vai trò chủ yếu của Google là đề xuất cho bạn Đối tác đăng ký, giúp bạn đăng ký tên miền với Đối tác đăng ký này và trợ giúp thiết lập các dịch vụ hiện hành của Google thông qua Đối tác đăng ký. Đối tác đăng ký của Google có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Google. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và điều kiện của Đối tác đăng ký để đăng ký tên miền với Đối tác đăng ký đó. Bạn hiểu rằng bạn có thỏa thuận hợp đồng riêng với Đối tác đăng ký và bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ và các khoản phí được nêu trong thỏa thuận đó. Mọi sự cố về việc có thể sử dụng, yêu cầu mua, gia hạn, bảo trì hoặc hỗ trợ khác liên quan tới việc đăng ký tên miền của bạn phải được giải quyết với Đối tác đăng ký chứ không phải với Google. Dịch vụ miền phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Đăng ký. Bạn hiểu rằng bạn chính là Người đăng ký (các) tên miền của bạn như định nghĩa của Hiệp hội Internet về phân phối tên ("ICANN"). Bạn đồng ý tuân theo các quy định và chính sách liên quan của ICANN về (các) tên miền của bạn, bao gồm Quy trình giải quyết tranh chấp đồng bộ của ICANN. Bạn đồng ý gửi và lưu giữ thông tin đăng ký của bạn, bao gồm thông tin liên hệ để đăng ký và các thông tin liên hệ khác, một cách luôn đầy đủ và chính xác. Bạn cũng đồng ý và hiểu rằng mặc dù bạn có thể chọn lưu giữ thông tin của bạn bên ngoài cơ sở dữ liệu của WHOIS, nếu các quy định liên quan đến lựa chọn đó thay đổi, Đối tác đăng ký hoặc Google có thể tiết lộ thông tin tên miền của bạn khi thấy cần thiết. Trong trường hợp bạn chỉ định người khác đại diện cho bạn với tư cách bất kỳ, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà người đại diện cho bạn phải chịu liên quan tới tên miền của bạn. Đồng thời, bạn phải yêu cầu người đại diện của mình đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này cũng như các Điều khoản và điều kiện của Đối tác đăng ký. Google bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy đăng ký bất kỳ tên miền nào vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của Google Workspace có tại https://workspace.google.com/terms/use_policy.html hoặc URL khác do Google cung cấp.

  • 2. Sửa đổi. Đôi khi Google có thể thực hiện những thay đổi hợp lý về mặt thương mại đối với Thỏa thuận này. Nếu Google thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận này, Google sẽ thông báo cho Khách hàng (thông báo có thể được gửi qua email).

  • 3. Lập hóa đơn và thanh toán. Khi đồng ý, bạn cam kết mua Dịch vụ tên miền từ Google theo thời hạn hàng năm. Bạn có thể thanh toán cho Dịch vụ tên miền bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các phương thức khác được cung cấp trên trang đặt hàng. Google sẽ đăng ký tên miền của bạn sau khi xác nhận tính hợp lệ của phương thức thanh toán nhưng sẽ không lập hóa đơn cho bạn cho đến cuối của tháng mà bạn mua tên miền. Tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được tính bằng đô la Mỹ trừ khi được nêu khác trên Trang đặt hàng. Trong lúc đăng ký hoặc thông qua Dịch vụ tên miền, bạn có thể chọn tự động gia hạn tên miền của bạn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, khi kết thúc thời hạn hàng năm, Dịch vụ tên miền sẽ tự động gia hạn thêm thời hạn hàng năm và Google sẽ lập hóa đơn cho khoản phí tại thời điểm đó để gia hạn khi đến hạn thanh toán. Tất cả các khoản thanh toán đều là cuối cùng và Google sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào.

  • 4. Bản ghi tên miền. Bạn cho phép Google thay mặt bạn trao đổi với Đối tác đăng ký và thực hiện các thay đổi đối với bản ghi của bạn với Đối tác đăng ký nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Dịch vụ tên miền. Bạn cho phép Google, theo tùy chọn của Google, trở thành địa chỉ liên hệ về kỹ thuật, thanh toán và các thông tin khác của tên miền được đăng ký qua Dịch vụ tên miền.

  • 5. Chuyển. Bạn hiểu rằng Google có thể thay đổi Đối tác đăng ký hoặc tự mình bắt đầu cung cấp các dịch vụ đăng ký tên miền như vậy vào bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của Google. Cùng với thay đổi như vậy, Google có thể thay đổi Đối tác đăng ký của bạn. Bạn cho phép Google hành động với tư cách là đại diện của Người đăng ký cho mục đích giới hạn ở việc yêu cầu một thay đổi như vậy và hoàn tất bất kỳ biểu mẫu hoặc thỏa thuận cần thiết nào. Bạn cũng cho phép Google trở thành và đặt lại địa chỉ liên hệ quản trị cho mục đích giới hạn ở việc chuyển (các) tên miền của bạn và hoàn tất bất kỳ biểu mẫu hoặc thỏa thuận cần thiết nào.

  • 6. Chấm dứt. Google có thể chấm dứt Dịch vụ miền vì bất kể lý do gì khi hết thời hạn đang áp dụng bằng cách thông báo trước cho bạn ít nhất 30 ngày, với điều kiện là Google có thể chấm dứt Dịch vụ miền ngay lập tức nếu Google xác định một cách hợp lý rằng (i) tên miền hoặc các hoạt động trên miền của bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của Google Workspace và (ii) xét về mặt thương mại, việc tiếp tục cung cấp Dịch vụ miền theo luật hiện hành là không thực tế.

  • 7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

   • a. Giới hạn trách nhiệm gián tiếp. Theo thỏa thuận này, không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất doanh thu hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, để cảnh báo hoặc trừng phạt, ngay cả khi bên đó đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng các thiệt hại đó có thể xảy ra và ngay cả nếu các thiệt hại trực tiếp không đáp ứng được biện pháp đền bù.

   • b. Giới hạn số tiền trách nhiệm pháp lý.&Theo thỏa thuận này, không bên nào phải chịu trách nhiệm về số tiền lớn hơn số tiền mà khách hàng trả cho Google trong vòng mười hai tháng trước khi xảy ra sự kiện làm phát sinh trách nhiệm pháp lý.

  • 8. Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật California, ngoại trừ việc chọn lựa các nguyên tắc luật của bang đó. ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO NẢY SINH LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ NƠI XỬ ÁN DUY NHẤT LÀ TÒA ÁN TẠI HẠT SANTA CLARA, BANG CALIFORNIA.

  • 9. Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sự thực hiện không thỏa đáng ở mức độ gây ra bởi tình trạng vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó (ví dụ: thiên tai, chiến tranh hoặc khủng bố, nổi loạn, tình trạng lao động, hành động của chính phủ và rối loạn Internet).

  • 10. Không từ bỏ. Việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ.

  • 11. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được phát hiện là không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.

  • 12. Không có đại lý. Các bên là các nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không tạo mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh.

  • 13. Không có bên hưởng lợi thứ ba. Không có bên thứ ba nào được hưởng lợi từ Thỏa thuận này.

  • 14. Đền bù theo luật công bằng. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn khả năng yêu cầu đền bù theo luật công bằng của hai bên.

  • 15. Toàn bộ thoả thuận. Thỏa thuận này và tất cả tài liệu được đề cập ở đây đều là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận có trước hoặc cùng thời điểm chủ đề đó.

  • 16. Điều khoản xung đột. Nếu bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của cả Thỏa thuận này và Điều khoản dịch vụ của Tên miền Google tại https://domains.google.com/tos ("ĐKDV của Tên miền Google") và có xung đột giữa bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này với một điều khoản trong ĐKDV của Tên miền Google thì điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên.