Nhà cung cấp dịch vụ Google Voice

 • Tuỳ thuộc vào (các) quốc gia nơi Google Voice được mua hoặc sử dụng, dịch vụ Google Voice sẽ do Google và/hoặc (các) Đơn vị liên kết của Google cung cấp như danh sách bên dưới (danh sách này có thể được cập nhật tuỳ từng thời điểm):

  • 1. Khu vực kinh tế Châu Âu (trừ Pháp và Ý), Thuỵ Sĩ hoặc Vương quốc Anh: Google Voice Ltd., tại địa chỉ 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Ireland;

  • 2. Pháp: Google Cloud France SARL, tại địa chỉ 8 rue de Londres, 75009, Paris, France;

  • 3. Ý: Google Cloud Italy S.r.l., tại địa chỉ Via Federico Confalonieri, 4, 20124, Milano MI, Italy;

  • 4. Canada: Google Voice Canada Corporation, tại địa chỉ 1000-44 Chipman Hill, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada; và/hoặc

  • 5. Hoa Kỳ: Google Voice Inc., tại địa chỉ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States.

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại qua Google Voice

 • Google hoặc Đơn vị liên kết của Google trong danh sách bên trên và các Đơn vị liên kết của họ có thể dùng những pháp nhân không thuộc Google có tên dưới đây (danh sách này có thể được cập nhật tuỳ từng thời điểm) và đơn vị liên kết của những pháp nhân đó:

  • 1. Colt Technology Services AG, tại địa chỉ Albulastrasse 47 8048 Zürich Switzerland.

  • 2. Bandwidth Inc., tại địa chỉ 900 Main Campus Drive, Suite 500, Raleigh, NC 27606, United States.

  • 3. Telus Communications Inc., tại địa chỉ 3777 Kingsway, Floor 21, Vancouver, BC V5H 3Z7, Canada.