Chính sách sử dụng được chấp nhận của Google Workspace

Việc sử dụng Dịch vụ phải tuân theo chính sách sử dụng được chấp nhận này ("AUP").

Nếu không được định nghĩa ở đây, ý nghĩa của các từ viết hoa sẽ được nêu trong hợp đồng áp dụng ("Thỏa thuận") giữa khách hàng, người bán lại hoặc người dùng được ủy quyền khác ("Bạn") và Google.

Bạn đồng ý không và không cho phép các bên thứ ba hoặc người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ:

 • để tạo hoặc gửi đi số lượng lớn các email thương mại không được yêu cầu;
 • để vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm các quyền hợp pháp của người khác;
 • cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, xâm nhập, vi phạm, phỉ báng hay lừa đảo nào;
 • để cố ý phát tán vi-rút, sâu, Trojan horse, các tệp bị lỗi, thông tin lừa đảo hoặc các nội dung mang bản chất lừa đảo hoặc phá hoại khác;
 • để can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ hoặc thiết bị được dùng để cung cấp Dịch vụ của khách hàng, người bán lại được ủy quyền hoặc những người dùng được ủy quyền khác;
 • để thay đổi, vô hiệu hóa, can thiệp hoặc làm hỏng bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ;
 • để thử nghiệm hoặc thiết kế đối chiếu Dịch vụ nhằm tìm ra các hạn chế, lỗ hổng hoặc nhằm tránh tính năng lọc;
 • để cấp cho nhiều cá nhân quyền truy cập vào một Tài khoản người dùng cuối riêng lẻ thay vì qua tính năng ủy quyền trong Dịch vụ;
 • để tạo Tài khoản người dùng cuối được chỉ định cho chức năng công việc thay vì cho con người vì mục đích chia sẻ tệp ở trong hoặc ngoài miền;
 • để bán lại Tài khoản người dùng cuối hoặc phần liên quan tới tài khoản đó dưới dạng phần thêm vào một sản phẩm thương mại cho bên thứ ba;
 • để ghi lại thông tin liên lạc bằng âm thanh hoặc video khi không được nhất trí nếu sự nhất trí đó là bắt buộc theo các luật và quy định hiện hành (Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại (các) khu vực pháp lý có liên quan).

Nếu Bạn sử dụng Google Workspace cho giáo dục, Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào được cung cấp cho Người dùng cuối cho mục đích giáo dục, theo ủy quyền của trường học. Trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi sử dụng những dịch vụ này, trường học phải có được sự đồng ý của cha mẹ đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong Dịch vụ bổ sung mà trường học cho phép Người dùng cuối truy cập.

Việc bạn không tuân thủ AUP có thể dẫn đến tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc cả hai, tùy theo Thỏa thuận.