Chính sách sử dụng của Google Workspace và Cloud Identity

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 25 tháng 8 năm 2021

Việc sử dụng các Dịch vụ phải tuân theo chính sách sử dụng này ("AUP").

Nếu không được định nghĩa ở đây, các từ viết hoa sẽ có nghĩa như được nêu trong hợp đồng áp dụng ("Thỏa thuận") giữa khách hàng, đại lý hoặc người dùng được ủy quyền khác ("Bạn") và Google.

Bạn đồng ý không (và không cho phép các bên thứ ba hoặc Người dùng cuối của Bạn) sử dụng các Dịch vụ:

 • để tạo hoặc gửi số lượng lớn email quảng cáo không mong muốn;
 • để vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác;
 • cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, xâm nhập, vi phạm, phỉ báng hay lừa đảo nào;
 • để cố ý phát tán vi-rút, sâu, Trojan horse, các tệp bị lỗi, thông tin lừa đảo hoặc các nội dung mang bản chất lừa đảo hoặc phá hoại khác;
 • để can thiệp vào việc sử dụng các Dịch vụ hoặc thiết bị dùng để cung cấp các Dịch vụ của khách hàng, đại lý được ủy quyền hoặc những người dùng được ủy quyền khác;
 • để thay đổi, vô hiệu hóa, can thiệp hoặc tránh né bất kỳ khía cạnh nào của các Dịch vụ;
 • để thử nghiệm hoặc thiết kế đảo ngược các Dịch vụ nhằm tìm ra các hạn chế, lỗ hổng hoặc nhằm né tránh tính năng lọc;
 • để cấp cho nhiều cá nhân quyền truy cập vào một Tài khoản người dùng cuối riêng lẻ thay vì qua các tính năng ủy quyền có trong các Dịch vụ;
 • để tạo các Tài khoản người dùng cuối được chỉ định cho những chức năng công việc (thay vì cho con người sử dụng) nhằm mục đích chia sẻ các tệp ở trong hoặc ngoài miền;
 • để bán lại các Tài khoản người dùng cuối (hoặc các phần liên quan tới những tài khoản đó) dưới dạng phần bổ sung cho một sản phẩm thương mại cho các bên thứ ba;
 • để ghi lại nội dung trao đổi bằng âm thanh hoặc video khi chưa có sự đồng ý, nếu sự đồng ý đó là bắt buộc theo các luật và quy định hiện hành (Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại (những) khu vực tài phán có liên quan).

Nếu sử dụng Google Workspace for Education, Bạn đồng ý chỉ sử dụng các Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào được cung cấp cho Người dùng cuối nhằm mục đích giáo dục, theo sự ủy quyền của trường học. Trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi sử dụng những dịch vụ đó, trường học của bạn phải có được sự đồng ý của cha mẹ đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong các Dịch vụ bổ sung mà trường học cho phép Người dùng cuối truy cập.

Việc bạn không tuân thủ Chính sách sử dụng (AUP) có thể dẫn đến tình trạng tạm ngưng hoặc chấm dứt các Dịch vụ hoặc cả hai theo Thỏa thuận.