Chính sách sử dụng của Google Workspace và Cloud Identity

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 14 tháng 3 năm 2023

Việc sử dụng các Dịch vụ phải tuân thủ chính sách sử dụng này ("AUP").

Nếu không được định nghĩa ở đây, các từ viết hoa sẽ có nghĩa như được nêu trong hợp đồng hiện tại ("Thoả thuận") giữa khách hàng, đại lý hoặc người dùng được uỷ quyền khác ("Bạn") và Google.

 • Bạn đồng ý không (và không cho phép các bên thứ ba hoặc Người dùng cuối của Bạn) sử dụng các Dịch vụ:

  • để tạo hoặc gửi số lượng lớn email quảng cáo không mong muốn;

  • để vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm các quyền pháp định của người khác;

  • để tham gia, cổ xuý hoặc khuyến khích hoạt động phi pháp, bao gồm cả bóc lột tình dục trẻ em, ngược đãi trẻ em, khủng bố hoặc thực hiện hành vi bạo lực có thể dẫn đến tử vong, gây tổn hại nghiêm trọng hoặc gây thương tích cho cá nhân hoặc nhóm các cá nhân;

  • cho bất kỳ mục đích nào mang tính phi pháp, xâm phạm, vi phạm, phỉ báng hoặc lừa đảo, bao gồm cả Hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận (NCEI), hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, lừa đảo hoặc xây dựng mô hình lừa đảo kim tự tháp;

  • để phát tán vi-rút, sâu máy tính, phần mềm độc hại Trojan horse, các tệp bị lỗi, thông tin lừa đảo hoặc các nội dung khác mang tính lừa đảo hoặc phá hoại;

  • để có được quyền truy cập trái phép, làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến việc sử dụng của khách hàng, đại lý được ủy quyền hoặc người dùng khác được ủy quyền đối với Dịch vụ hoặc ảnh hưởng đến thiết bị được dùng để cung cấp Dịch vụ;

  • để thay đổi, vô hiệu hoá, can thiệp hoặc né tránh bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Phần mềm hoặc thiết bị dùng để cung cấp Dịch vụ;

  • để thử nghiệm hoặc thiết kế đảo ngược các Dịch vụ nhằm tìm ra các hạn chế, lỗ hổng hoặc nhằm né tránh tính năng lọc;

  • để cấp cho nhiều cá nhân quyền truy cập vào một Tài khoản người dùng cuối riêng lẻ thay vì qua các tính năng uỷ quyền có trong Dịch vụ;

  • để tạo các Tài khoản người dùng cuối được chỉ định cho những chức năng công việc chứ không phải cho con người nhằm chia sẻ các tệp ở trong hoặc ngoài miền;

  • để bán lại các Tài khoản người dùng cuối, hoặc các phần liên quan tới các tài khoản đó, dưới dạng phần đi kèm của một sản phẩm thương mại bán cho các bên thứ ba;

  • để ghi lại nội dung trao đổi bằng âm thanh hoặc video khi chưa có sự đồng ý, nếu sự đồng ý đó là bắt buộc theo các luật và quy định hiện hành (Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại (những) khu vực tài phán có liên quan);

  • để sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ giao diện nào được cung cấp kèm theo Dịch vụ nhằm truy cập vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Google theo cách vi phạm điều khoản dịch vụ của sản phẩm hoặc dịch vụ đó của Google.

Nếu Bạn sử dụng Google Workspace for Education, Bạn đồng ý sử dụng mọi Dịch vụ, Sản phẩm bổ sung và các Dịch vụ/Sản phẩm của bên thứ ba có thể được cung cấp cho Tài khoản của bạn chỉ để phục vụ (a) cho mục đích giáo dục, và (b) nếu Bạn là Người dùng cuối, Bạn được trường học uỷ quyền sử dụng.

Việc bạn không tuân thủ Chính sách sử dụng (AUP) có thể khiến Dịch vụ bị tạm ngưng hoặc chấm dứt (hoặc cả hai trường hợp trên) theo Thoả thuận.

Các phiên bản trước:

Ngày 6 tháng 2 năm 2023

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

Ngày 18 tháng 2 năm 2021