Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google Workspace

Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ("Nguyên tắc") sau đây áp dụng cho các dịch vụ hỗ trợ dành cho Dịch vụ Google Workspace ("Dịch vụ"), ngoại trừ các dịch vụ được xác định trong Mục 5 (Phiên bản và dịch vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh) ở bên dưới. Đây là những phiên bản và dịch vụ không đủ điều kiện nhận dịch vụ hỗ trợ. Những thuật ngữ viết hoa chưa có định nghĩa trong tài liệu này sẽ áp dụng định nghĩa nêu trong thoả thuận điều chỉnh việc Khách hàng sử dụng các Dịch vụ Google Workspace ("Thoả thuận").