Connect to your most important work and collaborate with others while staying within your favorite Google Workspace applications.
Nhà phát triển:
Đã cập nhật trang thông tin:7 tháng 3, 2024
Hoạt động với:
Chưa có bài đánh giá
5 N+
Tổng quan
Adobe Workfront is a modern work management application that helps people do their best work. With the Adobe Workfront add-on, you can effortlessly connect to your most important work and collaborate with others while staying within your favorite Google Workspace applications.

Keep work moving forward by capturing emailed requests or work updates and effortlessly adding them to Workfront from your desktop and mobile. With the Adobe Workfront add-on, you can:

• Access your most essential work from anywhere. Drill into the details of your pending work - like due dates, priority, documents, updates, and additional context - without leaving your inbox.

• Take action without switching applications and never miss a deadline. Now you can make approval decisions, reply to comments, or accept new work requests within your inbox.

• Connect endless emails to actionable work: convert your emails to either personal project tasks or assign work and priority to others.

Together, Workfront for G Suite Add-On provides you with a seamless way to manage your work. For more information, visit https://www.workfront.com/integrations/g-suite.
Thông tin bổ sung
GiáKhông tính phí
Nhà phát triển
Không phải bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Adobe Workfront sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Adobe Workfront sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Adobe Workfront:
Chạy dưới dạng tiện ích bổ sung của Gmail
Chạy dưới dạng tiện ích bổ sung Lịch
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Không có nhận xét nào
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính