Sign documents, request signatures, and sign agreements directly from Drive, Docs, Sheets, and Gmail with Signeasy's unified app for Google Workspace.
Nhà phát triển:
Đã cập nhật trang thông tin:16 tháng 1, 2024
Quy trình xác minh mức độ bảo mật độc lập
Hoạt động với:
751 N+
Tổng quan
Try it free! eSign capabilities directly integrated with Gmail, Google Docs, Google Sheets, and Drive. 

Sign yourself or send for others to sign documents with just a few clicks.

Sign email attachments and send them back without ever leaving Gmail.

Write, collaborate, sign and send documents out for signature from Google Docs, no uploading required.

Fill in spreadsheet-based documents, then request approvals and signatures without ever leaving Google Sheets.

Send reminders for open signature requests or download signed documents without leaving Google apps.

eSignatures have never been easier. Anyone can sign documents electronically from any browser on any device.

Signeasy’s secure, legally binding, device-and-browser-agnostic eSignature software will help you get important documents executed in minutes, not hours or days. The Google Workspace integration from Signeasy helps you do all of that in one place. 

What's more, you can now access the recent documents on your Signeasy account via the new Dashboard experience on Gmail, Google Docs, Google Sheets, and Google Drive!

New to Signeasy? Get started in minutes with a free account; upgrade later for as low as $10/mo.

Key Benefits
-Legally binding and secure.
-No more paper, no more uploads/downloads.
-Reduce turnaround time.
-Say goodbye to fax or the print-and-scan exercise. 
-Keep your business moving efficiently while staying remote and safe.


About Signeasy
Signeasy is the easiest way to sign documents and request others' signatures from anywhere. With over 10 million users across 180 countries around the globe, Signeasy has been a leader in the eSignature industry for over 10 years and running.
Thông tin bổ sung
GiáDùng thử không mất phí
Nhà phát triển
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Signeasy eSignatures for Google Workspace sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Signeasy eSignatures for Google Workspace sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Signeasy eSignatures for Google Workspace:
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tài liệu của bạn trên Google Tài liệu
Xem và quản lý tài liệu mà ứng dụng này đã được cài đặt bên trong
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tệp của bạn trên Google Drive
Xem dữ liệu cơ bản về các thư mục hoặc tệp mà bạn chọn trong Google Drive
Chỉ xem, chỉnh sửa, tạo và xóa các tệp Google Drive bạn sử dụng với ứng dụng này
Xem và tải tất cả tệp của bạn trên Google Drive xuống
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả bảng tính của bạn trên Google Trang tính
Xem và quản lý bảng tính mà ứng dụng này đã được cài đặt bên trong
Quản lý thư nháp và gửi email khi bạn tương tác với tiện ích bổ sung
Xem email của bạn khi tiện ích bổ sung đang chạy
Chạy dưới dạng tiện ích bổ sung của Gmail
Kết nối với dịch vụ bên ngoài
Cho phép ứng dụng này chạy khi bạn không có mặt
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Profile Picture
vietnam insectscreen
5 tháng 6, 2021
Tuyệt vời!
Bài đánh giá này có hữu ích không?
Không
Profile Picture
HuuLoi Nguyen
4 tháng 8, 2020
ung dung hay ?
Bài đánh giá này có hữu ích không?
Không
1-2 / 2
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính